IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Isibingelelo

11

1:1
Joh. 7:35
UJakobe, inceku kaNkulunkulu neyeNkosi uJesu Kristu, uyakhonza kuzo izizwe eziyishumi nambili ezihlakazekileyo.

Ukuyala ngezilingo

2

1:2
1 Pet. 1:6
Bazalwane bami, nxa nehlelwa yizilingo ngezilingo, anothi kungukuthokoza kodwa, 3
1:3
Rom. 5:3
nazi ukuthi ukuvivinywa kokukholwa kwenu kuveza ukukhuthazela. 4Kepha ukukhuthazela makube nomsebenzi opheleleyo, ukuze nibe ngabapheleleyo nabangenacala abangasweli lutho. 5
1:5
1 AmaKh. 3:5
IzA. 2:3
Jer. 29:12
Math. 7:7
Jak. 5:13
Uma-ke kukhona kini oswela ukuhlakanipha, makacele kuNkulunkulu obapha bonke ngobuhle engajakadi, khona uyakuphiwa. 6
1:6
Math. 21:21
Mark. 11:24
Joh. 14:13
Kepha makacele ngokukholwa engangabazi ngalutho; ngokuba ongabazayo unjengedlambi lolwandle eliqhutshwa, ligujiswa ngumoya. 7Ngakho makangasho lowo muntu ukuthi uyakwamukeliswa utho yiNkosi, 8
1:8
Jak. 4:8
umuntu onhliziyombili oguquguqukayo ezindleleni zakhe zonke.

9

1:9
Jak. 2:5
Umzalwane ophansi makazincome ngokuphakama kwakhe, 10
1:10
AmaH. 103:15
Isaya 40:6
2 Kor. 12:9
1 Pet. 1:24
kepha oyisicebi makazincome ngobuphansi bakhe, ngokuba njengembali yotshani uyakudlula. 11
1:11
1 Joh. 2:17
Ngokuba ilanga liphuma libalele, libunisa utshani, imbali yabo iwele phansi, nobuhle besimo sabo bunyamalale; kanjalo nesicebi siyakudlula ezindleleni zaso.

12

1:12
Math. 10:22
2 Thim. 4:7
1 Pet. 3:14
IsAmb. 2:10
Ubusisiwe umuntu okhuthazela ekulingweni; ngokuba esevivinyekile uyakwamukeliswa umqhele wokuphila othenjisiwe yiNkosi kwabayithandayo.

13Umuntu oyengwayo makangasho ukuthi: “Ngiyengwa nguNkulunkulu,” ngokuba uNkulunkulu angeyengwe ngokubi, naye uqobo akayengi muntu. 14

1:14
Rom. 7:7
Kepha yilowo nalowo uyengwa ehuhwa ngezakhe izinkanuko, ehungwa; 15
1:15
Rom. 6:23
uma inkanuko isithathile, ibeletha isono; nesono sesiphelelisiwe, sizala ukufa.

16Ningadukiswa, bazalwane bami abathandekayo. 17

1:17
Joh. 3:27
1 Kor. 4:7
1 Joh. 1:5
Izipho zonke ezinhle neziphiwo zonke ezipheleleyo zivela phezulu, zehla kuYise wokukhanya okungekho kuye ukuguquka nasithunzi sokuphenduka. 18
1:18
Joh. 1:13
1 Kor. 4:15
1 Pet. 1:23
IsAmb. 14:4
Ngokuthanda kwakhe wasizala ngezwi leqiniso, ukuze sibe ngabokuqala bezidalwa zakhe.

Ukuyala ngokukholwa okunezenzo

19

1:19
IzA. 17:27
Jak. 3:1,13
Niyakwazi lokho, bazalwane bami abathandekayo. Yilowo nalowo muntu makasheshe ukuzwa, aphuze ukukhuluma, aphuze ukuthukuthela; 20ngokuba ulaka lomuntu alusebenzi ukulunga kukaNkulunkulu. 21
1:21
Luk. 8:11,15
Rom. 1:16
13:12
Kol. 3:8
1 Pet. 2:1
Ngakho lahlani yonke insila nokubi okuvamileyo, namukele ngomoya omnene izwi elitshaliweyo elinamandla okusindisa imiphefumulo yenu.

22

1:22
Math. 7:21,24
Luk. 11:28
Rom. 2:13
1 Joh. 3:7
Yibani ngabalenzayo izwi, ningabi ngabalizwayo kuphela, nizikhohlisa. 23
1:23
Math. 7:26
Ngokuba uma umuntu engolizwayo izwi engesiye olenzayo, lowo ufana nomuntu obuka ubuso bakhe bemvelo esibukweni; 24ngokuba uyazibuka, amuke, akhohlwe masinyane ukuthi wayengonjani. 25
1:25
Joh. 8:31
13:17
Rom. 8:2
Jak. 2:12
Kepha obukisisa emthethweni opheleleyo wenkululeko nohlala kuwo, engesiye ozwayo nje akhohlwe, kodwa engowenzayo asebenze, lowo uzakuba ngobusisiweyo ekwenzeni kwakhe.

26

1:26
AmaH. 39:1
1 Pet. 3:10
Uma umuntu esho ukuthi uyikholwa, engabophi ulimi lwakhe kungathi ngetomu kodwa ekhohlisa inhliziyo yakhe, ukukhonza kwalowo kuyize. 27
1:27
Jobe 31:16
Isaya 58:6
Math. 25:35
Joh. 17:15
Rom. 12:2
Ukukhonza okumhlophe okungenabala phambi kukaNkulunkulu uBaba yilokhu ukuhambela izintandane nabafelokazi osizini lwabo nokuzigcina kungabi yicala lokwezwe.