IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
8

Isiprofetho ngokwahlulelwa kuka-Israyeli

81UJehova wathi kimi: “Zithathele isibhebhe esikhulu, ubhale kuso ngokwendlela yomuntu ngokuthi uMahere Shalali Hashi Bazi.* 2

8:2
2 AmaKh. 16:10
Ngazifakazisela ofakazi abaqinisileyo, u-Uriya umpristi noZakariya indodana kaJeberekiya.”

3Ngase ngiya kumprofethikazi; wakhulelwa, wazala indodana. Wayesethi uJehova kimi: “Biza igama layo ngokuthi uMahere Shalali Hashi Bazi.* 4Ngokuba umntwana engakazi ukumemeza ngokuthi baba nomame, kuyakususwa ingcebo yaseDamaseku nempango yaseSamariya phambi kwenkosi yase-Asiriya.”

5UJehova wabuye wakhuluma kimi, wathi: 6“Ngenxa yokuba laba bantu badelela amanzi aseShilowa ahamba kancane, bathokoza ngoResini nendodana kaRemaliya, 7ngalokho bheka, iNkosi iyabakhuphulela amanzi omfula anamandla namaningi – yinkosi yase-Asiriya nabo bonke ubukhosi bayo – ukhuphuke phezu kwazo zonke izingu zawo, weqe nazo zonke izindonga zawo, 8

8:8
Isaya 7:14
utheleke kwaJuda, ukhukhule, udlule, ufinyelele entanyeni, besewugcwalisa ngamaphiko awo eluliweyo ububanzi bezwe lakho, Imanuweli.”

9Bhevani nina zizwe,

niyakuphela amandla nokho;

bekani indlebe nina mazwe onke akude:

zibhinceni, kepha niyakudangala,

yebo, zibhinceni,

niyakuphela amandla nokho.

10

8:10
Jobe 5:12
Rom. 8:31
Lulekanani nokululekana,

kepha kuyakuchithwa;

khulumani izwi, kodwa aliyikuma,

ngokuba uNkulunkulu unathi.

11Ngokuba uNkulunkulu ukhulumile kanjalo kimi ngesandla esinamandla, wangiyala ukuba ngingahambi ngendlela yalaba bantu, wathi:

12

8:12
1 Pet. 3:14
“Ningasho ukuthi kuluzungu konke

abakushoyo laba bantu ukuthi kuluzungu,

ningesabi abakwesabayo,

nibe novalo ngakho.

13

8:13
Isaya 29:23
UJehova Sebawoti,

mngcweliseni yena,

kube nguye enimesabayo,

yebo, kube nguye eninovalo ngaye.

14

8:14
Luk. 2:34
Rom. 9:33
1 Pet. 2:7
Uyakuba ngokungcwele,

futhi abe yitshe lokukhubekisa,

nedwala lokuwisa kuzo izindlu zombili zakwa-Israyeli,

abe lugibe nesihibe kwabakhileyo eJerusalema.

15

8:15
Luk. 20:18
Abaningi phakathi kwabo bayakukhubeka,

bawe, baphuke, bacushwe, babanjwe.”

16Bopha ubufakazi,

uwunamathelise umthetho phakathi kwabafundi bami.

17

8:17
AmaH. 25:3,5,21
Ngiyakumlindela uJehova

ositheza ubuso bakhe kuyo indlu kaJakobe,

ngethembe kuye.

18

8:18
Joweli 3:17,21
Heb. 2:13
Bheka, mina, nabantwana uJehova anginike bona, siyizibonakaliso nezimangaliso kwa-Israyeli, ezivela kuJehova Sebawoti ohlezi entabeni yaseSiyoni.

19

8:19
Dut. 18:11
1 Sam. 28:11
Lapho bethi kini: “Funani kwabanamadlozi nakubathakathi” ababetha imilozi, banyenyeze pho, abantu abayikufuna uNkulunkulu wabo yini? Kuyiwe kwabafileyo ngabaphilayo na? 20
8:20
Isaya 58:8
Hos. 6:3
2 Pet. 1:19
Emthethweni-ke nasebufakazini! Impela leli zwi abalikhulumayo alinakho ukusa. 21Bayakudabula izwe bexinekile, belambile; kuyakuthi lapho belamba, bavuke ulaka, bathuke inkosi yabo noNkulunkulu wabo, babheke phezulu. 22Bayakubheka nasemhlabeni; bheka, nakho ukuhlupheka, nobumnyama, nokuhwelela kosizi; yebo, bayakuxoshelwa esigayegayeni.

9

Inkosi yokuthula

91

9:1
Math. 4:14
Kepha ukuhwelela akuyikuba khona kohluphekayo. Njengesikhathi esidlule senza ukuba kufiliswe izwe lakwaZebuloni nezwe lakwaNafetali, isikhathi esizayo siyakwenza ukuba ikhazimule indlela yolwandle ngaphesheya kweJordani, isifunda sabezizwe.

2

9:2
Isaya 60:1
Luk. 1:79
Joh. 1:9
Abantu abahamba ebumnyameni

babona ukukhanya okukhulu;

abahlezi ezweni lethunzi lokufa

ukukhanya kuyabakhanyisela.

3

9:3
AmaH. 119:162
Uyakwandisa isizwe,

ukhulise intokozo yaso;

bathokoza phambi kwakho

njengokuthokoza ekuvuneni,

njengalokhu abantu bethokoza ekwabeleni kwabo impango.

4

9:4
AbAhl. 7:22
Isaya 10:26
14:5
Ngokuba ijoka lomthwalo wabo,

nenduku yamahlombe abo,

noswazi lomhluphi wabo

uyakwaphula njengasosukwini lukaMidiyani.

5

9:5
AmaH. 46:9
Ngokuba zonke izicathulo ezifakiweyo esiyaluyalwini sokulwa

nezingubo ezigingqwe egazini ziyakuba ngezokushiswa,

zidliwe ngumlilo.

6

9:6
AbAhl. 13:18
AmaH. 45:3
Jer. 32:19
Zak. 9:10
Luk. 1:31
2:7,11
Joh. 3:16
Rom. 8:32
Ef. 2:14
2 Thes. 3:16
Ngokuba sizalelwa umntwana,

siphiwa indodana;

umbuso uyakuba semahlombe akhe,

negama lakhe liyakuthiwa

uMluleki omangalisayo,

uNkulunkulu onamandla,

uYise ongunaphakade,

iNkosi yokuthula.

7

9:7
Isaya 37:32
Dan. 7:14
Luk. 1:32
Umbuso uyakuba mkhulu,

ukuthula kungabi nakuphela

esihlalweni sobukhosi sikaDavide nasembusweni wakhe,

ukuze uqiniswe, usekelwe

ngokwahlulela nangokulunga,

kusukela manje kuze kube phakade.

Ukushisekela kukaJehova Sebawoti kuyakwenza lokhu.

Intukuthelo kaNkulunkulu ngaku-Israyeli

8INkosi ithume izwi kuJakobe,

lehlela kwa-Israyeli.

9Bonke abantu bayakwazi,

u-Efrayimi nabakhe eSamariya,

abasho ekuziphakamiseni kwabo

nasekuziqhenyeni kwenhliziyo ukuthi:

10“Izitini ziwile,

kepha siyakwakha ngamatshe abaziweyo;

imithombe igawuliwe,

kepha siyakutshala imisedari* ezikhundleni zayo.”

11UJehova uyabaphakamisela izitha zikaResini,

ahlomise abamelene nabo,

12

9:12
Isaya 5:25
10:4
i-Aramu ngaphambili namaFilisti ngasemuva,

bamudle u-Israyeli ngomlomo okhamisiweyo;

kukho konke lokhu intukuthelo yakhe ayibuyi,

isandla sakhe siseluliwe.

13Abantu ababuyelanga nokho kobashayileyo,

futhi abamfunanga uJehova Sebawoti.

14

9:14
2 AmaKh. 17:3
Isaya 10:33
19:15
Ngalokho uJehova uyanquma kwa-Israyeli

ikhanda nomsila, igatsha lesundu nomhlanga,

ngalusuku lunye.

15Ilunga nophakemeyo bayikhanda,

nomprofethi ofundisa amanga ungumsila.

16

9:16
Isaya 3:12
Ngokuba abahola laba bantu bayabadukisa,

nabaholwa yibo bayagwinywa.

17Ngalokho iNkosi ayithokozi ngezinsizwa zabo,

ayihawukeli izintandane nabafelokazi babo,

ngokuba bonke bangabangenaNkulunkulu nabenza okubi,

nayo yonke imilomo ikhuluma ubuwula;

kukho konke lokhu intukuthelo yakhe ayibuyi,

isandla sakhe siseluliwe.

18Ngokuba ububi bushisa njengomlilo,

buqeda amakhakhasi nameva,

buthungela ezihlahleni zamahlathi,

zize zifuquke insika yomusi.

19Ngentukuthelo kaJehova Sebawoti

izwe lishisiwe;

abantu bangukudla komlilo,

akakho osindisa umfowabo.

20Umuntu uyahlwitha ngakwesokunene,

abe esalambile nokho,

adle ngakwesokhohlo, kepha angasuthi;

bayakudla, kube yilowo nalowo inyama yengalo yakhe,

21uManase u-Efrayimi,

no-Efrayimi uManase,

bobabili basukele kanyekanye uJuda;

kukho konke lokhu intukuthelo yakhe ayibuyi,

isandla sakhe siseluliwe.

10

101

10:1
Mika 7:3
Wo kubona abamisa izimiso ezimbi,

nakubabhali ababhalisisa okuyingozi,

2

10:2
Eks. 23:6
Dut. 16:19
24:17
27:19
ukuchezukisa abampofu ekwahluleleni,

nokwaphuca abaswelayo babantu bami umthetho,

ukuze abafelokazi babe yimpango yabo,

baqhwage izintandane.

3

10:3
IzA. 1:26
Niyakwenze njani ngosuku lokuhanjelwa

nasekuchithakaleni okuvela kude na?

Niyakubalekela kubani ukuba nisizwe na?

Niyakushiya kubani imfuyo yenu na?

4

10:4
Isaya 5:25
9:12,17,21
Uma ningaguqi phakathi kwababoshiweyo,

niyakuwa phakathi kwababuleweyo;

kukho konke lokhu intukuthelo yakhe ayibuyi,

isandla sakhe siseluliwe.

I-Asiriya liyalahlwa

5

10:5
Isaya 36:1
“Wo kulo i-Asiriya,

intonga yentukuthelo yami,

nokusesandleni salo ukufutheka kwami kuyinduku.

6

10:6
AmaH. 18:42
83:10
Isaya 5:25
Mika 7:10
Ngiyalithuma esizweni esingenaNkulunkulu,

ngiliyaleze ngabantu bentukuthelo yami

ukuba liphange impango, liqhwage,

libenze okunyathelwayo njengodaka lwasezitaladini.

7Nokho akusiwo umqondo walo,

inhliziyo yalo ayicabangi kanjalo,

kepha kusenhliziyweni yalo ukuchitha

nokunquma izizwe ezingeyingcosana.

8Ngokuba lithi:

‘Izikhulu zami zonke azisiwo amakhosi na?

9

10:9
2 AmaKh. 18:34
Isaya 36:19
37:11
IKalino alinjengeKharikemishi na?

IHamati alinjenge-Aripadi na?

ISamariya alinjengeDamaseku na?

10Njengalokhu isandla sami

siyitholile imibuso yezithombe

ezimifanekiso yazo ebaziweyo yahlula

eyaseJerusalema neyaseSamariya,

11anginakwenza yini kulo iJerusalema nezithombe zalo,

njengalokhu ngenzile kulo iSamariya nezithombe zalo, na?’ ”

12

10:12
2 AmaKh. 19:35
Isaya 37:36
Kuyakuthi lapho iNkosi isiqedile wonke umsebenzi wayo entabeni yaseSiyoni naseJerusalema, ijezise isithelo senhliziyo ezidlayo yenkosi yase-Asiriya nokuzikhukhumeza kwamehlo ayo aziphakamisayo. 13Ngokuba uthi:

“Ngamandla esandla sami ngikwenzile,

nangokuhlakanipha kwami,

ngokuba nginokuqonda;

ngisusile imikhawulo yezizwe,

ngiphangile ingcebo yazo,

njengesiqhwaga ngawisa phansi abakhileyo khona.

14Isandla sami sifumene imfuyo yabantu njengesidleke,

nanjengalokhu umuntu ebutha amaqanda ashiyiweyo

ngibuthile wonke umhlaba,

akwababikho oshaya phiko,

novula mlomo, notshiyozayo.”

15Izembe liyakuzikhukhumeza kuye ogawula ngalo na?

Isaha liyakuzikhulisa kuye oliqhubayo,

njengokungathi induku izamazamisa abayiphakamisayo,

nodondolo luphakamisa ongesiwo umuthi, na?

16Ngalokho iNkosi uJehova Sebawoti iyakuthuma

ukonda phakathi kwabakhulupheleyo bakhe,

nangaphansi kodumo lwakhe kuyakuphembeka ukushisa

njengokushisa komlilo.

17Ukukhanya kuka-Israyeli kuyakuba ngumlilo,

oNgcwele wakhe abe yilangabi;

kuyakushisa kuqede ameva akhe

namakhakhasi akhe ngalusuku lunye.

18Iyakuqeda udumo lwehlathi lakhe nensimu yakhe,

umzimba nomphefumulo,

kube njengesiguli esinyamalalayo.

19Insali yemithi yakhe iyakuba yingcosana,

ukuze ibhalwe ngumntwana.

20Kuyakuthi ngalolo suku insali yakwa-Israyeli

nabasindileyo bendlu kaJakobe

bangasenciki kobashayileyo,

kepha bencike ngeqiniso kuJehova oNgcwele ka-Israyeli.

21Insali iyakubuya, insali kaJakobe,

ibuyele kuNkulunkulu onamandla.

22

10:22
Rom. 9:27
Ngokuba noma abantu bakho, Israyeli,

bengangesihlabathi solwandle,

kuyakubuya phakathi kwabo insali nje;

ukuchithwa kunqunyiwe, okuchichima ukulunga.

23

10:23
Isaya 28:22
Ngokuba iNkosi uJehova Sebawoti

iyakwenza ukubhujiswa okunqunyiweyo

phakathi kwawo wonke umhlaba.

24Ngalokho isho kanje iNkosi uJehova Sebawoti, ithi:

“We bantu bami, enakhe eSiyoni,

ningalesabi i-Asiriya,

lapho likushaya ngentonga yalo,

liphakamisele kuwe udondolo lwalo ngendlela yaseGibithe.

25Ngokuba kusezakuba yisikhashana nje

kuze kuphele ukufutheka kwami,

intukuthelo yami ibe sekuchithweni kwalo.”

26

10:26
Eks. 7:19
14:26
AbAhl. 7:25
Isaya 9:4
UJehova Sebawoti uyakulivusela isiswebhu

njengasekubulaweni kwabakwaMidiyani ngasedwaleni lika-Orebi,

nentonga yakhe iyakuba phezu kolwandle,

ayiphakamise ngendlela yaseGibithe.

27Kuyakuthi ngalolo suku umthwalo walo

ususwe emahlombe akho nejoka lalo entanyeni yakho.

Liyakhuphuka eRimoni,

28liyeza e-Ayati,

lidlula eMigroni;

lethula impahla yalo eMikimashi;

29badlula esikhaleni,

ebusuku bahlala eGeba;

iRama liyaqhaqhazela,

iGibeya likaSawule liyabaleka.

30Zamuluka ngezwi lakho,

ndodakazi yaseGalimi;

qaphela, Layishi,

yiphendule, Anathoti.

31IMadimena selibalekile,

abakhileyo eGebimi bathutha impahla.

32Namhla nje liyema ngaseNobi,

linikinele isandla salo intaba yendodakazi yaseSiyoni,

intaba yaseJerusalema.

33

10:33
Isaya 9:14
Am. 2:9
Bheka, iNkosi uJehova Sebawoti

iyanquma amagatsha ngokwesabekayo,

kugawulwe abaphakemeyo,

nabazikhukhumezayo behliswe.

34Izihlahla zehlathi ziyacatshwa ngensimbi,

neLebanoni liyawa ngoNamandla.