IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
9

Inkosi yokuthula

91

9:1
Math. 4:14
Kepha ukuhwelela akuyikuba khona kohluphekayo. Njengesikhathi esidlule senza ukuba kufiliswe izwe lakwaZebuloni nezwe lakwaNafetali, isikhathi esizayo siyakwenza ukuba ikhazimule indlela yolwandle ngaphesheya kweJordani, isifunda sabezizwe.

2

9:2
Isaya 60:1
Luk. 1:79
Joh. 1:9
Abantu abahamba ebumnyameni

babona ukukhanya okukhulu;

abahlezi ezweni lethunzi lokufa

ukukhanya kuyabakhanyisela.

3

9:3
AmaH. 119:162
Uyakwandisa isizwe,

ukhulise intokozo yaso;

bathokoza phambi kwakho

njengokuthokoza ekuvuneni,

njengalokhu abantu bethokoza ekwabeleni kwabo impango.

4

9:4
AbAhl. 7:22
Isaya 10:26
14:5
Ngokuba ijoka lomthwalo wabo,

nenduku yamahlombe abo,

noswazi lomhluphi wabo

uyakwaphula njengasosukwini lukaMidiyani.

5

9:5
AmaH. 46:9
Ngokuba zonke izicathulo ezifakiweyo esiyaluyalwini sokulwa

nezingubo ezigingqwe egazini ziyakuba ngezokushiswa,

zidliwe ngumlilo.

6

9:6
AbAhl. 13:18
AmaH. 45:3
Jer. 32:19
Zak. 9:10
Luk. 1:31
2:7,11
Joh. 3:16
Rom. 8:32
Ef. 2:14
2 Thes. 3:16
Ngokuba sizalelwa umntwana,

siphiwa indodana;

umbuso uyakuba semahlombe akhe,

negama lakhe liyakuthiwa

uMluleki omangalisayo,

uNkulunkulu onamandla,

uYise ongunaphakade,

iNkosi yokuthula.

7

9:7
Isaya 37:32
Dan. 7:14
Luk. 1:32
Umbuso uyakuba mkhulu,

ukuthula kungabi nakuphela

esihlalweni sobukhosi sikaDavide nasembusweni wakhe,

ukuze uqiniswe, usekelwe

ngokwahlulela nangokulunga,

kusukela manje kuze kube phakade.

Ukushisekela kukaJehova Sebawoti kuyakwenza lokhu.

Intukuthelo kaNkulunkulu ngaku-Israyeli

8INkosi ithume izwi kuJakobe,

lehlela kwa-Israyeli.

9Bonke abantu bayakwazi,

u-Efrayimi nabakhe eSamariya,

abasho ekuziphakamiseni kwabo

nasekuziqhenyeni kwenhliziyo ukuthi:

10“Izitini ziwile,

kepha siyakwakha ngamatshe abaziweyo;

imithombe igawuliwe,

kepha siyakutshala imisedari* ezikhundleni zayo.”

11UJehova uyabaphakamisela izitha zikaResini,

ahlomise abamelene nabo,

12

9:12
Isaya 5:25
10:4
i-Aramu ngaphambili namaFilisti ngasemuva,

bamudle u-Israyeli ngomlomo okhamisiweyo;

kukho konke lokhu intukuthelo yakhe ayibuyi,

isandla sakhe siseluliwe.

13Abantu ababuyelanga nokho kobashayileyo,

futhi abamfunanga uJehova Sebawoti.

14

9:14
2 AmaKh. 17:3
Isaya 10:33
19:15
Ngalokho uJehova uyanquma kwa-Israyeli

ikhanda nomsila, igatsha lesundu nomhlanga,

ngalusuku lunye.

15Ilunga nophakemeyo bayikhanda,

nomprofethi ofundisa amanga ungumsila.

16

9:16
Isaya 3:12
Ngokuba abahola laba bantu bayabadukisa,

nabaholwa yibo bayagwinywa.

17Ngalokho iNkosi ayithokozi ngezinsizwa zabo,

ayihawukeli izintandane nabafelokazi babo,

ngokuba bonke bangabangenaNkulunkulu nabenza okubi,

nayo yonke imilomo ikhuluma ubuwula;

kukho konke lokhu intukuthelo yakhe ayibuyi,

isandla sakhe siseluliwe.

18Ngokuba ububi bushisa njengomlilo,

buqeda amakhakhasi nameva,

buthungela ezihlahleni zamahlathi,

zize zifuquke insika yomusi.

19Ngentukuthelo kaJehova Sebawoti

izwe lishisiwe;

abantu bangukudla komlilo,

akakho osindisa umfowabo.

20Umuntu uyahlwitha ngakwesokunene,

abe esalambile nokho,

adle ngakwesokhohlo, kepha angasuthi;

bayakudla, kube yilowo nalowo inyama yengalo yakhe,

21uManase u-Efrayimi,

no-Efrayimi uManase,

bobabili basukele kanyekanye uJuda;

kukho konke lokhu intukuthelo yakhe ayibuyi,

isandla sakhe siseluliwe.