IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
8

Isiprofetho ngokwahlulelwa kuka-Israyeli

81UJehova wathi kimi: “Zithathele isibhebhe esikhulu, ubhale kuso ngokwendlela yomuntu ngokuthi uMahere Shalali Hashi Bazi.* 2

8:2
2 AmaKh. 16:10
Ngazifakazisela ofakazi abaqinisileyo, u-Uriya umpristi noZakariya indodana kaJeberekiya.”

3Ngase ngiya kumprofethikazi; wakhulelwa, wazala indodana. Wayesethi uJehova kimi: “Biza igama layo ngokuthi uMahere Shalali Hashi Bazi.* 4Ngokuba umntwana engakazi ukumemeza ngokuthi baba nomame, kuyakususwa ingcebo yaseDamaseku nempango yaseSamariya phambi kwenkosi yase-Asiriya.”

5UJehova wabuye wakhuluma kimi, wathi: 6“Ngenxa yokuba laba bantu badelela amanzi aseShilowa ahamba kancane, bathokoza ngoResini nendodana kaRemaliya, 7ngalokho bheka, iNkosi iyabakhuphulela amanzi omfula anamandla namaningi – yinkosi yase-Asiriya nabo bonke ubukhosi bayo – ukhuphuke phezu kwazo zonke izingu zawo, weqe nazo zonke izindonga zawo, 8

8:8
Isaya 7:14
utheleke kwaJuda, ukhukhule, udlule, ufinyelele entanyeni, besewugcwalisa ngamaphiko awo eluliweyo ububanzi bezwe lakho, Imanuweli.”

9Bhevani nina zizwe,

niyakuphela amandla nokho;

bekani indlebe nina mazwe onke akude:

zibhinceni, kepha niyakudangala,

yebo, zibhinceni,

niyakuphela amandla nokho.

10

8:10
Jobe 5:12
Rom. 8:31
Lulekanani nokululekana,

kepha kuyakuchithwa;

khulumani izwi, kodwa aliyikuma,

ngokuba uNkulunkulu unathi.

11Ngokuba uNkulunkulu ukhulumile kanjalo kimi ngesandla esinamandla, wangiyala ukuba ngingahambi ngendlela yalaba bantu, wathi:

12

8:12
1 Pet. 3:14
“Ningasho ukuthi kuluzungu konke

abakushoyo laba bantu ukuthi kuluzungu,

ningesabi abakwesabayo,

nibe novalo ngakho.

13

8:13
Isaya 29:23
UJehova Sebawoti,

mngcweliseni yena,

kube nguye enimesabayo,

yebo, kube nguye eninovalo ngaye.

14

8:14
Luk. 2:34
Rom. 9:33
1 Pet. 2:7
Uyakuba ngokungcwele,

futhi abe yitshe lokukhubekisa,

nedwala lokuwisa kuzo izindlu zombili zakwa-Israyeli,

abe lugibe nesihibe kwabakhileyo eJerusalema.

15

8:15
Luk. 20:18
Abaningi phakathi kwabo bayakukhubeka,

bawe, baphuke, bacushwe, babanjwe.”

16Bopha ubufakazi,

uwunamathelise umthetho phakathi kwabafundi bami.

17

8:17
AmaH. 25:3,5,21
Ngiyakumlindela uJehova

ositheza ubuso bakhe kuyo indlu kaJakobe,

ngethembe kuye.

18

8:18
Joweli 3:17,21
Heb. 2:13
Bheka, mina, nabantwana uJehova anginike bona, siyizibonakaliso nezimangaliso kwa-Israyeli, ezivela kuJehova Sebawoti ohlezi entabeni yaseSiyoni.

19

8:19
Dut. 18:11
1 Sam. 28:11
Lapho bethi kini: “Funani kwabanamadlozi nakubathakathi” ababetha imilozi, banyenyeze pho, abantu abayikufuna uNkulunkulu wabo yini? Kuyiwe kwabafileyo ngabaphilayo na? 20
8:20
Isaya 58:8
Hos. 6:3
2 Pet. 1:19
Emthethweni-ke nasebufakazini! Impela leli zwi abalikhulumayo alinakho ukusa. 21Bayakudabula izwe bexinekile, belambile; kuyakuthi lapho belamba, bavuke ulaka, bathuke inkosi yabo noNkulunkulu wabo, babheke phezulu. 22Bayakubheka nasemhlabeni; bheka, nakho ukuhlupheka, nobumnyama, nokuhwelela kosizi; yebo, bayakuxoshelwa esigayegayeni.