IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
65

Ukwahlulela

651

65:1
Isaya 55:6
Rom. 10:20
“Ngafunwa ngabangangicelanga,

ngafunyanwa ngabangangifunanga,

ngathi: ‘Ngibhekeni, ngibhekeni,’

kuso isizwe esingabizwanga ngegama lami.

2

65:2
Jer. 7:24
11:8
Ngizelulile izandla zami

usuku lonke kubantu abahlubukayo,

abahamba ngendlela engenhle

nangokwemicabango yabo,

3abantu abangithukuthelisa ebusweni

bami njalo,

behlabela ezivandeni,

beshisa impepho phezu kwezitini,

4abahlala emathuneni,

balale ezindaweni ezisithekileyo,

badle inyama yezingulube,

benomhluzi wezinto ezinengekayo ezitsheni zabo,

5

65:5
Dut. 32:22
Jer. 17:4
abathi: ‘Hlehla, ungasondeli kimi,

ngokuba ngingcwele kuwe;’

banjengomusi emakhaleni ami,

umlilo ovutha usuku lonke.

6

65:6
AmaH. 79:12
“Bheka, kulotshiwe phambi kwami ukuthi:

Angiyikuthula, ngiyakuphindisela,

yebo, ngiphindisele ezifubeni zabo

7

65:7
Eks. 20:5
Hos. 4:13
ububi babo nobubi bawoyise kanyekanye,” usho uJehova,

“abashisa impepho ezintabeni,

bangihlambalaza emagqumeni;

ngiyakulinganisa kuqala umvuzo wabo

ezifubeni zabo.”

8Usho kanje uJehova, uthi:

“Njengalokhu iwayini litholwa ehlukuzweni,

bese kuthiwa: ‘Malingachithwa,

ngokuba isibusiso sikulo,’

kanjalo ngiyakwenza ngenxa yenceku yami:

angiyikubabulala bonke.

9

65:9
AmaH. 69:35
Ngiyakuveza inzalo kuJakobe,

nendlalifa yezintaba zami kuJuda;

abakhethiweyo bami bayakulidla,

nezinceku zami ziyakwakha khona.

10

65:10
Josh. 7:26
1 IziKr. 27:29
Hos. 2:15
ISharoni liyakuba yisibaya sezimvu,

nesiGodi sase-Akori indawo yokubuthisa kwezinkomo

kubantu bami abangifunayo.

11“Kepha nina enimshiya uJehova,

nikhohlwe intaba yami engcwele,

nihlelele iNhlanhla* itafula,

nigcwalisele isiMiselo* iwayini elixutshanisiweyo,

12

65:12
IzA. 1:24
Isaya 66:4
Jer. 7:13
35:17
ngiyakuninqumela inkemba,

nikhothamele nonke ukuhlatshwa,

ngokuba lapho nganibiza, aniphendulanga,

nalapho ngakhuluma, anizwanga,

kepha nenza okubi emehlweni ami,

nakhetha lokhu engingathokozanga ngakho.”

13

65:13
AmaH. 22:26
Ngalokho isho kanje iNkosi uNkulunkulu, ithi:

“Bhekani, izinceku zami ziyakudla,

kepha nina niyakulamba;

bhekani, izinceku zami ziyakuphuza,

kepha nina niyakoma;

bhekani, izinceku zami ziyakuthokoza,

kepha nina niyakujabha;

14bhekani, izinceku zami ziyakujabula

ngokwenama kwenhliziyo,

kepha nina niyakuklewula ngokwaphuka komoya,

nikhale ngobuhlungu benhliziyo.

15

65:15
Isaya 62:2
Jer. 29:22
IsAmb. 2:17
Niyakulishiya igama lenu

libe yisiqalekiso kwabakhethiweyo bami,

iNkosi uJehova inibulale,

izibize izinceku zayo ngelinye igama,

16

65:16
Jer. 4:2
12:16
IsAmb. 3:14
ukuze kuthi ozibusisa emhlabeni

azibusise kuNkulunkulu weqiniso,

nofunga emhlabeni,

afunge uNkulunkulu weqiniso,

ngokuba izinhlupheko zakuqala zikhohlakele

nangokuba zisithele emehlweni ami.”

Izulu elisha nomhlaba omusha

17

65:17
Isaya 66:22
2 Pet. 3:13
IsAmb. 21:1
“Ngokuba bheka,

ngiyadala izulu elisha nomhlaba omusha;

izinto zakuqala aziyikukhunjulwa,

zingene enhliziyweni.

18

65:18
Isaya 62:5
Kepha jabulani,

nethabe kuze kube phakade ngengikudalayo,

ngokuba bheka, ngilidala iJerusalema

libe ngukwethaba,

nabantu balo babe yinjabulo.

19

65:19
Isaya 60:20
Ngiyakwethaba ngeJerusalema,

ngijabule ngabantu bami,

kungabe kusezwakala izwi lokulila

nezwi lokukhala.

20

65:20
AmaH. 55:23
“Kusukela lapho

akusayikuba khona ingane yezinsuku nje

nexhegu elingazigcwalisanga izinsuku zalo,

ngokuba omusha uyakufa eneminyaka eyikhulu yobudala,

isoni siqalekiswe sineminyaka eyikhulu.

21

65:21
Isaya 62:8
Am. 9:14
Bayakwakha izindlu, bahlale kuzo;

bayakutshala izivini,

badle izithelo zazo.

22

65:22
AmaH. 1:3
52:8
92:12
Abayikwakha, kuhlale omunye;

abayikutshala, kudle omunye,

ngokuba izinsuku zabantu bami

ziyakuba njengezinsuku zomuthi,

nomsebenzi wezandla zabakhethiweyo bami

uyakugugela kubo.

23

65:23
Isaya 61:9
1 Kor. 15:58
Abayikushikashikela ize,

bazalele izinhlupheko,

ngokuba bayinzalo yababusisiweyo bakaJehova,

nabantwana babo bayakuba nabo.

24

65:24
Gen. 24:15
AmaH. 91:15
145:18
Isaya 30:19
58:9
Dan. 9:23
Math. 7:7
Kuyakuthi bengakangibizi,

mina ngiphendule;

besakhuluma, mina ngiyakuzwa.

25

65:25
Isaya 11:6
Impisi iyakudla ndawonye newundlu,

ingonyama idle utshani njengenkomo,

uthuli lube ngukudla kwenyoka;

aziyikulimaza,

zingachithi kuyo yonke intaba yami engcwele,” usho uJehova.

66

661

66:1
1 AmaKh. 8:27
2 IziKr. 6:18
Math. 5:34
IzE. 7:48
Usho kanje uJehova, uthi:

“Izulu liyisihlalo sami sobukhosi,

umhlaba uyisenabelo sezinyawo zami;

iphi leyo ndlu ebeniyakungakhela yona,

iphi indawo yami yokuphumula, na?

2

66:2
AmaH. 34:18
51:17
Isaya 57:15
Zonke lezi zinto zenziwe yisandla sami,

kwavela kanjalo konke lokhu,” usho uJehova.

“Kepha yilowo engiyakubheka kuye:

ohluphekayo nonomoya ochobozekileyo,

othuthumela ngezwi lami.

3Ohlaba inkunzi ebulala nomuntu,

nohlaba iwundlu eyaphula nentamo yenja,

nonikela ngomnikelo wempuphu,

kepha enikela nangegazi lezingulube,

noshisa inhlaka, ebonga nesithombe,

yebo, laba bakhethile izindlela zabo,

nemiphefumulo yabo iyathokoza ngezinengiso zabo.

4

66:4
IzA. 1:24
Isaya 65:12
Jer. 7:13
Ngalokho ngiyakubakhethela izinhlupho,

ngibehlisele abakwesabayo,

ngokuba ekubizeni kwami kwakungekho ophendulayo,

nasekukhulumeni kwami abezwanga,

kepha benza okubi emehlweni ami,

bakhetha lokhu engingathokozanga ngakho.”

5Yizwani izwi likaJehova

nina enithuthumela ngezwi lakhe.

“Abafowenu abanizondayo,

abanixosha ngenxa yegama lami,

bashilo bathi:

‘Makazidumise uJehova

ukuba sibone intokozo yenu,’

kepha bona bayakujabha.

6Yizwi lomsindo elivela emzini,

yizwi lasethempelini!

Yizwi likaJehova

ephindisela izenzo zezitha zakhe.

7

66:7
IsAmb. 12:5
“ISiyoni lingakabi namihelo lazala;

lingakehlelwa ngubuhlungu labeletha umntwana wesilisa.

8Ngubani ozwile okunjalo na?

Ngubani obonile okunjengalokhu na?

Izwe lingazalwa ngosuku olulodwa na?

Isizwe singabelethwa kanyekanye na?

Ngokuba iSiyoni lithe lisenemihelo,

lazala abantwana balo.

9Mina ngiyakusondeza ekuzalweni ngingazalisi na?” usho uJehova.

“Mina engingozalisayo bengiyakuvala na?” usho uNkulunkulu wakho.

10“Thokozani kanye neJerusalema,

nilethabele

nina nonke enilithandayo;

jabulani ngenjabulo kanye nalo

nina nonke enilililelayo,

11ukuze nincele,

naneliswe ngamabele ezinduduzo zalo,

nenyiselwe,

nename ngokugcwala kwenkazimulo yalo.”

12

66:12
Isaya 48:18
49:22
60:16
Ngokuba usho kanje uJehova, uthi:

“Bheka, ngiyakwelulela kulo ukuthula njengomfula,

nenkazimulo yezizwe njengomfudlana okhukhulayo,

nincele, niphathwe ngezingalo zalo,

niwothwe nisemathangeni.

13

66:13
Isaya 49:13
Njengoduduzwa ngunina,

kanjalo ngiyakuniduduza nina,

niduduzeke eJerusalema.”

14Niyakukubona,

izinhliziyo zenu zijabule,

amathambo enu ahlume njengohlaza;

isandla sikaJehova siyakwaziwa ukuthi

sisezincekwini zakhe,

athukuthelele izitha zakhe.

15

66:15
2 Thes. 1:8
2 Pet. 3:7
Ngokuba bheka,

uJehova uyakufika ngomlilo,

izinqola zakhe zibe njengesivunguvungu,

ukubuyisela intukuthelo yakhe ngokufutheka

nokukhuza kwakhe ngamalangabi omlilo.

16

66:16
IsAmb. 19:20
Ngokuba uJehova uyakwahlulela

inyama yonke ngomlilo nangenkemba;

ababulawayo nguJehova bayakuba baningi.

17

66:17
Isaya 65:3
“Abazingcwelisa, bazihlambululele ukungena ezivandeni belandela omiyo egcekeni, bedla inyama yezingulube, nezinengiso, nezimpuku, bayakuphela kanyekanye,” usho uJehova.

18

66:18
Mika 4:11
“Ngiyazi imisebenzi yabo nemicabango yabo; ngiyeza ukubutha zonke izizwe nezilimi, zifike, zibone inkazimulo yami.

19“Ngiyakubeka isibonakaliso phakathi kwazo, ngithume ababalekileyo babo kwabezizwe, eTharishishi, nasePhuli, naseLudi, abagoba umnsalo, nakuThubali naseJavani, eziqhingini ezikude, ezingezwanga umbiko ngami, zingabonanga inkazimulo yami, baze balande ngenkazimulo yami ezizweni. 20

66:20
Lev. 2:1
Isaya 43:5
49:12,22
Bayakuletha bonke abafowenu bebakhipha ezizweni zonke ngamahhashi, nangezinqola, nangezinhlaka, nangeminyuzi,* nangamakamela, babe ngumnikelo kaJehova, beze entabeni yami engcwele eJerusalema,” usho uJehova, “njengalokhu abantwana bakwa-Israyeli bewuletha umnikelo wabo ngesitsha esihlambulukileyo endlini kaJehova. 21
66:21
1 Pet. 2:5
Nakubona ngiyakuthatha abapristi namaLevi,” usho uJehova.

22

66:22
Isaya 65:17
Jer. 31:35
2 Pet. 3:13
IsAmb. 21:1
“Ngokuba njengokuba izulu elisha nomhlaba omusha engiyakukwenza kuyakuma phambi kwami,” usho uJehova, “kanjalo kuyakuma inzalo yakho negama lakho. 23
66:23
Zak. 14:16
Kusukela ekwethwaseni kwenyanga kuye kwenye, kusukela kwelinye isabatha kuye kwelinye yonke inyama iyakufika ukukhuleka phambi kwami,” usho uJehova. 24
66:24
Dan. 12:2
Mark. 9:48
“Bayakuphuma, babone izidumbu zabantu abaphambukile kimi, ngokuba impethu yabo ayiyikufa nomlilo wabo awuyikucima, babe yisinengiso kuyo yonke inyama.”