IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
65

Ukwahlulela

651

65:1
Isaya 55:6
Rom. 10:20
“Ngafunwa ngabangangicelanga,

ngafunyanwa ngabangangifunanga,

ngathi: ‘Ngibhekeni, ngibhekeni,’

kuso isizwe esingabizwanga ngegama lami.

2

65:2
Jer. 7:24
11:8
Ngizelulile izandla zami

usuku lonke kubantu abahlubukayo,

abahamba ngendlela engenhle

nangokwemicabango yabo,

3abantu abangithukuthelisa ebusweni

bami njalo,

behlabela ezivandeni,

beshisa impepho phezu kwezitini,

4abahlala emathuneni,

balale ezindaweni ezisithekileyo,

badle inyama yezingulube,

benomhluzi wezinto ezinengekayo ezitsheni zabo,

5

65:5
Dut. 32:22
Jer. 17:4
abathi: ‘Hlehla, ungasondeli kimi,

ngokuba ngingcwele kuwe;’

banjengomusi emakhaleni ami,

umlilo ovutha usuku lonke.

6

65:6
AmaH. 79:12
“Bheka, kulotshiwe phambi kwami ukuthi:

Angiyikuthula, ngiyakuphindisela,

yebo, ngiphindisele ezifubeni zabo

7

65:7
Eks. 20:5
Hos. 4:13
ububi babo nobubi bawoyise kanyekanye,” usho uJehova,

“abashisa impepho ezintabeni,

bangihlambalaza emagqumeni;

ngiyakulinganisa kuqala umvuzo wabo

ezifubeni zabo.”

8Usho kanje uJehova, uthi:

“Njengalokhu iwayini litholwa ehlukuzweni,

bese kuthiwa: ‘Malingachithwa,

ngokuba isibusiso sikulo,’

kanjalo ngiyakwenza ngenxa yenceku yami:

angiyikubabulala bonke.

9

65:9
AmaH. 69:35
Ngiyakuveza inzalo kuJakobe,

nendlalifa yezintaba zami kuJuda;

abakhethiweyo bami bayakulidla,

nezinceku zami ziyakwakha khona.

10

65:10
Josh. 7:26
1 IziKr. 27:29
Hos. 2:15
ISharoni liyakuba yisibaya sezimvu,

nesiGodi sase-Akori indawo yokubuthisa kwezinkomo

kubantu bami abangifunayo.

11“Kepha nina enimshiya uJehova,

nikhohlwe intaba yami engcwele,

nihlelele iNhlanhla* itafula,

nigcwalisele isiMiselo* iwayini elixutshanisiweyo,

12

65:12
IzA. 1:24
Isaya 66:4
Jer. 7:13
35:17
ngiyakuninqumela inkemba,

nikhothamele nonke ukuhlatshwa,

ngokuba lapho nganibiza, aniphendulanga,

nalapho ngakhuluma, anizwanga,

kepha nenza okubi emehlweni ami,

nakhetha lokhu engingathokozanga ngakho.”

13

65:13
AmaH. 22:26
Ngalokho isho kanje iNkosi uNkulunkulu, ithi:

“Bhekani, izinceku zami ziyakudla,

kepha nina niyakulamba;

bhekani, izinceku zami ziyakuphuza,

kepha nina niyakoma;

bhekani, izinceku zami ziyakuthokoza,

kepha nina niyakujabha;

14bhekani, izinceku zami ziyakujabula

ngokwenama kwenhliziyo,

kepha nina niyakuklewula ngokwaphuka komoya,

nikhale ngobuhlungu benhliziyo.

15

65:15
Isaya 62:2
Jer. 29:22
IsAmb. 2:17
Niyakulishiya igama lenu

libe yisiqalekiso kwabakhethiweyo bami,

iNkosi uJehova inibulale,

izibize izinceku zayo ngelinye igama,

16

65:16
Jer. 4:2
12:16
IsAmb. 3:14
ukuze kuthi ozibusisa emhlabeni

azibusise kuNkulunkulu weqiniso,

nofunga emhlabeni,

afunge uNkulunkulu weqiniso,

ngokuba izinhlupheko zakuqala zikhohlakele

nangokuba zisithele emehlweni ami.”

Izulu elisha nomhlaba omusha

17

65:17
Isaya 66:22
2 Pet. 3:13
IsAmb. 21:1
“Ngokuba bheka,

ngiyadala izulu elisha nomhlaba omusha;

izinto zakuqala aziyikukhunjulwa,

zingene enhliziyweni.

18

65:18
Isaya 62:5
Kepha jabulani,

nethabe kuze kube phakade ngengikudalayo,

ngokuba bheka, ngilidala iJerusalema

libe ngukwethaba,

nabantu balo babe yinjabulo.

19

65:19
Isaya 60:20
Ngiyakwethaba ngeJerusalema,

ngijabule ngabantu bami,

kungabe kusezwakala izwi lokulila

nezwi lokukhala.

20

65:20
AmaH. 55:23
“Kusukela lapho

akusayikuba khona ingane yezinsuku nje

nexhegu elingazigcwalisanga izinsuku zalo,

ngokuba omusha uyakufa eneminyaka eyikhulu yobudala,

isoni siqalekiswe sineminyaka eyikhulu.

21

65:21
Isaya 62:8
Am. 9:14
Bayakwakha izindlu, bahlale kuzo;

bayakutshala izivini,

badle izithelo zazo.

22

65:22
AmaH. 1:3
52:8
92:12
Abayikwakha, kuhlale omunye;

abayikutshala, kudle omunye,

ngokuba izinsuku zabantu bami

ziyakuba njengezinsuku zomuthi,

nomsebenzi wezandla zabakhethiweyo bami

uyakugugela kubo.

23

65:23
Isaya 61:9
1 Kor. 15:58
Abayikushikashikela ize,

bazalele izinhlupheko,

ngokuba bayinzalo yababusisiweyo bakaJehova,

nabantwana babo bayakuba nabo.

24

65:24
Gen. 24:15
AmaH. 91:15
145:18
Isaya 30:19
58:9
Dan. 9:23
Math. 7:7
Kuyakuthi bengakangibizi,

mina ngiphendule;

besakhuluma, mina ngiyakuzwa.

25

65:25
Isaya 11:6
Impisi iyakudla ndawonye newundlu,

ingonyama idle utshani njengenkomo,

uthuli lube ngukudla kwenyoka;

aziyikulimaza,

zingachithi kuyo yonke intaba yami engcwele,” usho uJehova.