IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
63

Usuku lokuphindisela

631

63:1
Isaya 34:6
Ngubani lona ovela kwa-Edomi

enezingubo ezibomvu zakwaBosira,

lona ohlobile ngezambatho zakhe

ehamba ngobukhulu bamandla akhe, na?

“Yimi engikhuluma ngokulunga

nenginamandla okusindisa.”

2

63:2
IsAmb. 19:13
Kungani ukuba izambatho zakho zibomvu,

nezingubo zakho zinjengezonyathela

esikhamweni sewayini, na?

3“Isikhamo sewayini ngisinyathele ngingedwa;

kwakungekho nami noyedwa kubantu;

ngabanyathela ngentukuthelo yami,

ngabaciphiza ngokufutheka kwami,

negazi labo lasaphazeka ezingutsheni zami,

ngazingcolisa zonke izambatho zami.

4

63:4
Isaya 34:8
61:2
Jer. 51:6
Ngokuba usuku lokuphindisela lwalusenhliziyweni yami;

umnyaka wokuhlenga kwami usufikile.

5

63:5
Isaya 59:16
Ngabheka, kepha kwakungekho osizayo;

ngamangala, kepha kwakungekho osekelayo;

yayisingisindisa ingalo yami,

nokufutheka kwami kwangisekela.

6

63:6
Isaya 19:14
24:20
Jer. 48:26
Ngase nginyathela abantu ngentukuthelo yami,

ngabachoboza ngokufutheka kwami,

ngathululela phansi igazi labo.”

7

63:7
AmaH. 103:1
105:5
Ngiyakubonga umusa kaJehova,

ngimdumise uJehova

ngakho konke uJehova asenzele khona,

nokuhle okuningi phezu kwendlu ka-Israyeli

ayisebenzele khona ngobubele bakhe

nangobuningi bomusa wakhe.

8Wathi: “Nempela bangabantu bami,

abantwana abangakhohlisi,”

waba ngumsindisi wabo.

9

63:9
Eks. 13:21
14:19
23:20,23
32:34
Isaya 46:4
Ezinhluphekweni zabo zonke wahlupheka naye,

ingelosi yobuso bakhe yabasindisa;

ngothando lwakhe nangokuhawukela

kwakhe wabahlenga,

wabanqukula,

wabathwala zonke izinsuku zakuqala.

10

63:10
Ef. 4:30
Kepha bahlubuka,

badabukisa uMoya wakhe oNgcwele,

waphenduka isitha sabo, walwa nabo.

11

63:11
Eks. 14:29
Num. 11:25
AmaH. 77:20
Abantu bakhe base bekhumbula

izinsuku zakuqala zikaMose, bathi:

Uphi yena owabakhipha elwandle

kanye nabelusi bomhlambi wakhe, na?

Uphi yena owabeka uMoya wakhe oNgcwele phakathi kwabo,

12owenza ukuba ingalo yakhe emangalisayo

ihambe ngakwesokunene sikaMose,

owahlukanisa amanzi phambi kwabo

ukuba azenzele igama eliphakade;

13owabadabulisa elwandle njengehhashi ehlane,

ukuze bangakhubeki, na?

14Njengezinkomo ezehlela esigodini

uMoya kaJehova wabaphumuza.

Wahola kanjalo abantu bakho

ukuba uzenzele igama elimangalisayo.

15

63:15
Dut. 26:15
AmaH. 80:14
Bheka usezulwini,

ubone usendaweni yobukhosi bakho neyodumo lwakho:

kuphi ukushisekela kwakho nemisebenzi yakho yamandla na?

Ukuvutha kwesihe sakho nobumnene bakho kugodliwe kimi.

16

63:16
Shum. 9:5
Isaya 43:3,11
64:8
Mal. 2:10
Ngokuba wena unguBaba;

ngokuba u-Abrahama akasazi,

no-Israyeli akasivumi.

Wena Jehova unguBaba;

igama lakho linguMhlengi wethu waphakade.

17

63:17
Eks. 32:13
Jehova, usidukiselani ezindleleni zakho,

uzenze lukhuni izinhliziyo zethu zingakwesabi, na?

Buya ngenxa yezinceku zakho,

izizwe zefa lakho.

18

63:18
AmaH. 74:7
79:1
Abantu bakho abangcwele

balidla ifa isikhashana nje;

izitha zethu

zinyathele phansi indlu yakho engcwele.

19Sinjengalabo ongazange ubuse phezu kwabo,

nabangabizwanga ngegama lakho.