IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
62

Ukusindiswa kwendodakazi yaseSiyoni ekuthunjweni

621

62:1
Isaya 46:13
Ngenxa yeSiyoni angiyikuthula,

nangenxa yeJerusalema angiyikuphumula,

ukulunga kwalo kungakaphumi njengokukhanya

nokusindiswa kwalo njengesibani esivuthayo.

2

62:2
Isaya 65:15
IsAmb. 2:17
Izizwe ziyakubona ukulunga kwakho,

namakhosi onke inkazimulo yakho;

uyakubizwa ngegama elisha

eliyakunqunywa ngumlomo kaJehova.

3Uyakuba ngumqhele wodumo esandleni sikaJehova,

neqhele lobukhosi esandleni sikaNkulunkulu wakho.

4

62:4
Isaya 54:6
60:15
Hos. 1:10
Awusayikuthiwa Oshiyiweyo,

nezwe lakini alisayikuthiwa iNcithakalo,

kepha uyakubizwa ngokuthi Ontokozo yami ikuye,

nezwe lakini ngokuthi Oganileyo,

ngokuba uJehova uyathokoza ngawe,

nezwe lakini lendile.

5

62:5
Zef. 3:17
IsAmb. 21:2,9
Ngokuba njengensizwa iganwa yintombi,

kanjalo amadodana akho ayakuganwa nguwe;

nanjengokuthokoza komyeni ngomakoti wakhe

uNkulunkulu wakho uyakuthokoza ngawe.

6Ngimisile abalindi

phezu kwezingange zakho, Jerusalema;

abayikuthula nakanye imini nobusuku;

nina eningabakhumbuzi ngoJehova maningaphumuli,

7

62:7
Isaya 61:11
Luk. 18:1
futhi ningamniki ukuphumula,

aze akhe iJerusalema,

alibeke libe yindumiso emhlabeni.

8

62:8
Isaya 65:21
UJehova ufungile ngesandla sakhe sokunene

nangengalo yamandla akhe, wathi:

“Impela angisayikuzinika izitha zakho

amabele akho abe ngukudla kwazo;

abezizwe abayikuliphuza iwayini lakho olikhandlekeleyo,

9kodwa abawaqoqileyo bayakuwadla,

bamdumise uJehova,

nabaliqoqileyo bayakuliphuza

emagcekeni endlu yami engcwele.”

10

62:10
Isaya 57:14
Phumani, niphume ngamasango,

niyilungise indlela yabantu;

hlelani, niwuhlele umendo,

niwakhiphe amatshe;

niphakamisele izizwe ibhanela.*

11

62:11
Isaya 40:10
Zak. 9:9
Math. 21:5
Joh. 12:15
Bhekani, uJehova uyezwakala

kuze kube sekugcineni komhlaba, ethi:

“Yishoni kuyo indodakazi yaseSiyoni ukuthi:

‘Bheka, insindiso yakho iyeza.

Bheka, umvuzo wakhe unawo,

nenkokhelo yakhe iphambi kobuso bakhe.’ ”

12

62:12
Isaya 35:10
51:11
Bayakubizwa ngokuthi abantu abangcwele,

abahlengiweyo bakaJehova;

wena uyakuthiwa Ofuniweyo,

uMuzi Ongashiyiwe.

63

Usuku lokuphindisela

631

63:1
Isaya 34:6
Ngubani lona ovela kwa-Edomi

enezingubo ezibomvu zakwaBosira,

lona ohlobile ngezambatho zakhe

ehamba ngobukhulu bamandla akhe, na?

“Yimi engikhuluma ngokulunga

nenginamandla okusindisa.”

2

63:2
IsAmb. 19:13
Kungani ukuba izambatho zakho zibomvu,

nezingubo zakho zinjengezonyathela

esikhamweni sewayini, na?

3“Isikhamo sewayini ngisinyathele ngingedwa;

kwakungekho nami noyedwa kubantu;

ngabanyathela ngentukuthelo yami,

ngabaciphiza ngokufutheka kwami,

negazi labo lasaphazeka ezingutsheni zami,

ngazingcolisa zonke izambatho zami.

4

63:4
Isaya 34:8
61:2
Jer. 51:6
Ngokuba usuku lokuphindisela lwalusenhliziyweni yami;

umnyaka wokuhlenga kwami usufikile.

5

63:5
Isaya 59:16
Ngabheka, kepha kwakungekho osizayo;

ngamangala, kepha kwakungekho osekelayo;

yayisingisindisa ingalo yami,

nokufutheka kwami kwangisekela.

6

63:6
Isaya 19:14
24:20
Jer. 48:26
Ngase nginyathela abantu ngentukuthelo yami,

ngabachoboza ngokufutheka kwami,

ngathululela phansi igazi labo.”

7

63:7
AmaH. 103:1
105:5
Ngiyakubonga umusa kaJehova,

ngimdumise uJehova

ngakho konke uJehova asenzele khona,

nokuhle okuningi phezu kwendlu ka-Israyeli

ayisebenzele khona ngobubele bakhe

nangobuningi bomusa wakhe.

8Wathi: “Nempela bangabantu bami,

abantwana abangakhohlisi,”

waba ngumsindisi wabo.

9

63:9
Eks. 13:21
14:19
23:20,23
32:34
Isaya 46:4
Ezinhluphekweni zabo zonke wahlupheka naye,

ingelosi yobuso bakhe yabasindisa;

ngothando lwakhe nangokuhawukela

kwakhe wabahlenga,

wabanqukula,

wabathwala zonke izinsuku zakuqala.

10

63:10
Ef. 4:30
Kepha bahlubuka,

badabukisa uMoya wakhe oNgcwele,

waphenduka isitha sabo, walwa nabo.

11

63:11
Eks. 14:29
Num. 11:25
AmaH. 77:20
Abantu bakhe base bekhumbula

izinsuku zakuqala zikaMose, bathi:

Uphi yena owabakhipha elwandle

kanye nabelusi bomhlambi wakhe, na?

Uphi yena owabeka uMoya wakhe oNgcwele phakathi kwabo,

12owenza ukuba ingalo yakhe emangalisayo

ihambe ngakwesokunene sikaMose,

owahlukanisa amanzi phambi kwabo

ukuba azenzele igama eliphakade;

13owabadabulisa elwandle njengehhashi ehlane,

ukuze bangakhubeki, na?

14Njengezinkomo ezehlela esigodini

uMoya kaJehova wabaphumuza.

Wahola kanjalo abantu bakho

ukuba uzenzele igama elimangalisayo.

15

63:15
Dut. 26:15
AmaH. 80:14
Bheka usezulwini,

ubone usendaweni yobukhosi bakho neyodumo lwakho:

kuphi ukushisekela kwakho nemisebenzi yakho yamandla na?

Ukuvutha kwesihe sakho nobumnene bakho kugodliwe kimi.

16

63:16
Shum. 9:5
Isaya 43:3,11
64:8
Mal. 2:10
Ngokuba wena unguBaba;

ngokuba u-Abrahama akasazi,

no-Israyeli akasivumi.

Wena Jehova unguBaba;

igama lakho linguMhlengi wethu waphakade.

17

63:17
Eks. 32:13
Jehova, usidukiselani ezindleleni zakho,

uzenze lukhuni izinhliziyo zethu zingakwesabi, na?

Buya ngenxa yezinceku zakho,

izizwe zefa lakho.

18

63:18
AmaH. 74:7
79:1
Abantu bakho abangcwele

balidla ifa isikhashana nje;

izitha zethu

zinyathele phansi indlu yakho engcwele.

19Sinjengalabo ongazange ubuse phezu kwabo,

nabangabizwanga ngegama lakho.

64

Ukukhala kuka-Israyeli

641

64:1
AbAhl. 5:4
AmaH. 68:7
Sengathi ungadabula amazulu, wehle,

zizamazame izintaba phambi kwakho

2njengokuphenjwa komlilo ezinsabeni,

nalapho umlilo ubilisa amanzi,

ukuze wazise izitha zakho igama lakho,

izizwe zithuthumele phambi kwakho.

3Ekwenzeni kwakho okwesabekayo esingakubhekanga wehla;

izintaba zathuthumela phambi kwakho.

4Kusukela endulo abantu abezwanga,

abacoshanga nangendlebe,

futhi iso alibonanga uNkulunkulu ngaphandle kwakho

osebenzela omhlalelayo.

5Wahlangabeza labo ababethokoza ngokwenza ukulunga,

labo abakukhumbulayo ezindleleni zakho.

Wena wathukuthela, thina sona;

sahlala kukho nasendulo;

siyakusindiswa na?

6

64:6
AmaH. 90:5
Hez. 36:17
Sonke saba njengongcolileyo,

nokulunga kwethu konke kwakunjengengubo enindiweyo;

sabuna sonke njengeqabunga,

nobubi bethu basisusa njengomoya.

7Kwakungekho owalibiza igama lakho,

owazivusela ukubambelela kuwe,

ngokuba wabusitheza ubuso bakho kithi,

wasiqeda ngenxa yobubi bethu.

8

64:8
Isaya 63:16
Jer. 3:19
Mal. 2:10
Rom. 9:20
Kepha manje, Jehova, unguBaba;

thina siyibumba, wena ungumbumbi wethu,

singumsebenzi wesandla sakho sonke.

9

64:9
AmaH. 25:7
79:8
Ungathukutheli kakhulu, Jehova,

ungakhumbuli njalo ububi.

Bheka, mawubone ukuthi sonke singabantu bakho.

10Imizi yakho engcwele iphendukile ihlane;

iSiyoni liphendukile ihlane,

neJerusalema liyincithakalo.

11

64:11
2 AmaKh. 25:9
2 IziKr. 36:19
AmaH. 74:7
79:1
Indlu yethu engcwele nemangalisayo,

lapho obaba babekudumisa khona,

ishisiwe ngomlilo,

nazo zonke izindawo zethu ezithandekayo ziphendukile izincithakalo.

12Ungazibamba kukho konke lokhu, Jehova?

Ungathula, uze usihluphe kangaka, na?