IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
61

Ukusindiswa kweziboshwa

611

61:1
AmaH. 45:7
Isaya 11:2
42:1,7
49:9
Math. 11:5
Luk. 4:18
UMoya weNkosi uJehova uphezu kwami,

ngokuba uJehova ungigcobile

ukuba ngishumayele izindaba ezinhle

kwabathotshisiweyo;

ungithumele ukubopha abanhliziyo ezaphukileyo,

nokumemezela ukukhululwa kwabathunjwa

nokuvulelwa kweziboshwa itilongo,

2

61:2
Isaya 63:4
Math. 5:4
Luk. 6:21
ngimemezele umnyaka womusa kaJehova

nosuku lokuphindisela lukaNkulunkulu wethu,

ngiduduze bonke abalilayo,

3

61:3
AmaH. 92:12
Isaya 60:21
ngenze ukuba abalilayo eSiyoni

baphiwe amaqhele esikhundleni somlotha,

amafutha enjabulo esikhundleni sokulila,

ingubo yokudumisa esikhundleni somoya odangeleyo,

ukuze babizwe ngokuthi imithi yokulunga

nokutshaliwe nguJehova ukuba adunyiswe.

4

61:4
Isaya 58:12
Bayakwakha izincithakalo ezindala,

bavuse izindawo ezichithekileyo zakuqala,

balungise imizi ebhujisiweyo,

izindawo eziyihlane izizukulwane ngezizukulwane.

5

61:5
Isaya 14:2
Abezizwe bayakumela ukwalusa imihlambi yenu,

abafokazi babe ngabalimi benu nabaphathi bezivini zenu.

6

61:6
Isaya 60:16
66:21
Kepha nina niyakuthiwa abapristi bakaJehova,

niyakubizwa ngokuthi izikhonzi zikaNkulunkulu wethu;

niyakudla imfuyo yezizwe,

nizibonge ngodumo lwazo.

7

61:7
Isaya 35:10
40:2
51:11
Esikhundleni sehlazo lenu niyakuphiwa ngokuphindweyo;

abadumeleyo,

ukujabula kuyakuba yisabelo sabo;

ngalokho ezweni lakubo bayakudla ifa ngokuphindiweyo,

intokozo engapheliyo ibe ngeyabo.

8

61:8
Isaya 54:10
55:3
“Ngokuba mina Jehova ngithanda ukulunga,

ngizonda ukuphanga kanye nokubi;

ngiyakubanika umvuzo wabo ngeqiniso,

ngenze isivumelwano esiphakade nabo.

9Inzalo yabo iyakwaziwa phakathi kwezizwe,

nabantwana babo phakathi kwabantu;

bonke abababonayo bayakubavuma

ukuthi bayinzalo uJehova ayibusisile.”

10

61:10
Hab. 3:18
Zak. 3:4
Luk. 1:47
IsAmb. 3:5
6:11
Ngiyathokoza nokuthokoza ngoJehova,

umphefumulo wami wenama ngoNkulunkulu wami,

ngokuba ungembathisile izingubo zensindiso,

wangisibekela ngesambatho sokulunga,

njengomyeni efaka iqhele ngokompristi,

nanjengomakoti ezihlobisa ngezimvunulo zakhe.

11Ngokuba njengokuba umhlaba uveza ihlumela lawo,

nanjengensimu ehlumisa okutshalwe kuyo,

kanjalo iNkosi uJehova iyakuveza

ukulunga nodumo phambi kwezizwe zonke.

62

Ukusindiswa kwendodakazi yaseSiyoni ekuthunjweni

621

62:1
Isaya 46:13
Ngenxa yeSiyoni angiyikuthula,

nangenxa yeJerusalema angiyikuphumula,

ukulunga kwalo kungakaphumi njengokukhanya

nokusindiswa kwalo njengesibani esivuthayo.

2

62:2
Isaya 65:15
IsAmb. 2:17
Izizwe ziyakubona ukulunga kwakho,

namakhosi onke inkazimulo yakho;

uyakubizwa ngegama elisha

eliyakunqunywa ngumlomo kaJehova.

3Uyakuba ngumqhele wodumo esandleni sikaJehova,

neqhele lobukhosi esandleni sikaNkulunkulu wakho.

4

62:4
Isaya 54:6
60:15
Hos. 1:10
Awusayikuthiwa Oshiyiweyo,

nezwe lakini alisayikuthiwa iNcithakalo,

kepha uyakubizwa ngokuthi Ontokozo yami ikuye,

nezwe lakini ngokuthi Oganileyo,

ngokuba uJehova uyathokoza ngawe,

nezwe lakini lendile.

5

62:5
Zef. 3:17
IsAmb. 21:2,9
Ngokuba njengensizwa iganwa yintombi,

kanjalo amadodana akho ayakuganwa nguwe;

nanjengokuthokoza komyeni ngomakoti wakhe

uNkulunkulu wakho uyakuthokoza ngawe.

6Ngimisile abalindi

phezu kwezingange zakho, Jerusalema;

abayikuthula nakanye imini nobusuku;

nina eningabakhumbuzi ngoJehova maningaphumuli,

7

62:7
Isaya 61:11
Luk. 18:1
futhi ningamniki ukuphumula,

aze akhe iJerusalema,

alibeke libe yindumiso emhlabeni.

8

62:8
Isaya 65:21
UJehova ufungile ngesandla sakhe sokunene

nangengalo yamandla akhe, wathi:

“Impela angisayikuzinika izitha zakho

amabele akho abe ngukudla kwazo;

abezizwe abayikuliphuza iwayini lakho olikhandlekeleyo,

9kodwa abawaqoqileyo bayakuwadla,

bamdumise uJehova,

nabaliqoqileyo bayakuliphuza

emagcekeni endlu yami engcwele.”

10

62:10
Isaya 57:14
Phumani, niphume ngamasango,

niyilungise indlela yabantu;

hlelani, niwuhlele umendo,

niwakhiphe amatshe;

niphakamisele izizwe ibhanela.*

11

62:11
Isaya 40:10
Zak. 9:9
Math. 21:5
Joh. 12:15
Bhekani, uJehova uyezwakala

kuze kube sekugcineni komhlaba, ethi:

“Yishoni kuyo indodakazi yaseSiyoni ukuthi:

‘Bheka, insindiso yakho iyeza.

Bheka, umvuzo wakhe unawo,

nenkokhelo yakhe iphambi kobuso bakhe.’ ”

12

62:12
Isaya 35:10
51:11
Bayakubizwa ngokuthi abantu abangcwele,

abahlengiweyo bakaJehova;

wena uyakuthiwa Ofuniweyo,

uMuzi Ongashiyiwe.

63

Usuku lokuphindisela

631

63:1
Isaya 34:6
Ngubani lona ovela kwa-Edomi

enezingubo ezibomvu zakwaBosira,

lona ohlobile ngezambatho zakhe

ehamba ngobukhulu bamandla akhe, na?

“Yimi engikhuluma ngokulunga

nenginamandla okusindisa.”

2

63:2
IsAmb. 19:13
Kungani ukuba izambatho zakho zibomvu,

nezingubo zakho zinjengezonyathela

esikhamweni sewayini, na?

3“Isikhamo sewayini ngisinyathele ngingedwa;

kwakungekho nami noyedwa kubantu;

ngabanyathela ngentukuthelo yami,

ngabaciphiza ngokufutheka kwami,

negazi labo lasaphazeka ezingutsheni zami,

ngazingcolisa zonke izambatho zami.

4

63:4
Isaya 34:8
61:2
Jer. 51:6
Ngokuba usuku lokuphindisela lwalusenhliziyweni yami;

umnyaka wokuhlenga kwami usufikile.

5

63:5
Isaya 59:16
Ngabheka, kepha kwakungekho osizayo;

ngamangala, kepha kwakungekho osekelayo;

yayisingisindisa ingalo yami,

nokufutheka kwami kwangisekela.

6

63:6
Isaya 19:14
24:20
Jer. 48:26
Ngase nginyathela abantu ngentukuthelo yami,

ngabachoboza ngokufutheka kwami,

ngathululela phansi igazi labo.”

7

63:7
AmaH. 103:1
105:5
Ngiyakubonga umusa kaJehova,

ngimdumise uJehova

ngakho konke uJehova asenzele khona,

nokuhle okuningi phezu kwendlu ka-Israyeli

ayisebenzele khona ngobubele bakhe

nangobuningi bomusa wakhe.

8Wathi: “Nempela bangabantu bami,

abantwana abangakhohlisi,”

waba ngumsindisi wabo.

9

63:9
Eks. 13:21
14:19
23:20,23
32:34
Isaya 46:4
Ezinhluphekweni zabo zonke wahlupheka naye,

ingelosi yobuso bakhe yabasindisa;

ngothando lwakhe nangokuhawukela

kwakhe wabahlenga,

wabanqukula,

wabathwala zonke izinsuku zakuqala.

10

63:10
Ef. 4:30
Kepha bahlubuka,

badabukisa uMoya wakhe oNgcwele,

waphenduka isitha sabo, walwa nabo.

11

63:11
Eks. 14:29
Num. 11:25
AmaH. 77:20
Abantu bakhe base bekhumbula

izinsuku zakuqala zikaMose, bathi:

Uphi yena owabakhipha elwandle

kanye nabelusi bomhlambi wakhe, na?

Uphi yena owabeka uMoya wakhe oNgcwele phakathi kwabo,

12owenza ukuba ingalo yakhe emangalisayo

ihambe ngakwesokunene sikaMose,

owahlukanisa amanzi phambi kwabo

ukuba azenzele igama eliphakade;

13owabadabulisa elwandle njengehhashi ehlane,

ukuze bangakhubeki, na?

14Njengezinkomo ezehlela esigodini

uMoya kaJehova wabaphumuza.

Wahola kanjalo abantu bakho

ukuba uzenzele igama elimangalisayo.

15

63:15
Dut. 26:15
AmaH. 80:14
Bheka usezulwini,

ubone usendaweni yobukhosi bakho neyodumo lwakho:

kuphi ukushisekela kwakho nemisebenzi yakho yamandla na?

Ukuvutha kwesihe sakho nobumnene bakho kugodliwe kimi.

16

63:16
Shum. 9:5
Isaya 43:3,11
64:8
Mal. 2:10
Ngokuba wena unguBaba;

ngokuba u-Abrahama akasazi,

no-Israyeli akasivumi.

Wena Jehova unguBaba;

igama lakho linguMhlengi wethu waphakade.

17

63:17
Eks. 32:13
Jehova, usidukiselani ezindleleni zakho,

uzenze lukhuni izinhliziyo zethu zingakwesabi, na?

Buya ngenxa yezinceku zakho,

izizwe zefa lakho.

18

63:18
AmaH. 74:7
79:1
Abantu bakho abangcwele

balidla ifa isikhashana nje;

izitha zethu

zinyathele phansi indlu yakho engcwele.

19Sinjengalabo ongazange ubuse phezu kwabo,

nabangabizwanga ngegama lakho.