IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
62

Ukusindiswa kwendodakazi yaseSiyoni ekuthunjweni

621

62:1
Isaya 46:13
Ngenxa yeSiyoni angiyikuthula,

nangenxa yeJerusalema angiyikuphumula,

ukulunga kwalo kungakaphumi njengokukhanya

nokusindiswa kwalo njengesibani esivuthayo.

2

62:2
Isaya 65:15
IsAmb. 2:17
Izizwe ziyakubona ukulunga kwakho,

namakhosi onke inkazimulo yakho;

uyakubizwa ngegama elisha

eliyakunqunywa ngumlomo kaJehova.

3Uyakuba ngumqhele wodumo esandleni sikaJehova,

neqhele lobukhosi esandleni sikaNkulunkulu wakho.

4

62:4
Isaya 54:6
60:15
Hos. 1:10
Awusayikuthiwa Oshiyiweyo,

nezwe lakini alisayikuthiwa iNcithakalo,

kepha uyakubizwa ngokuthi Ontokozo yami ikuye,

nezwe lakini ngokuthi Oganileyo,

ngokuba uJehova uyathokoza ngawe,

nezwe lakini lendile.

5

62:5
Zef. 3:17
IsAmb. 21:2,9
Ngokuba njengensizwa iganwa yintombi,

kanjalo amadodana akho ayakuganwa nguwe;

nanjengokuthokoza komyeni ngomakoti wakhe

uNkulunkulu wakho uyakuthokoza ngawe.

6Ngimisile abalindi

phezu kwezingange zakho, Jerusalema;

abayikuthula nakanye imini nobusuku;

nina eningabakhumbuzi ngoJehova maningaphumuli,

7

62:7
Isaya 61:11
Luk. 18:1
futhi ningamniki ukuphumula,

aze akhe iJerusalema,

alibeke libe yindumiso emhlabeni.

8

62:8
Isaya 65:21
UJehova ufungile ngesandla sakhe sokunene

nangengalo yamandla akhe, wathi:

“Impela angisayikuzinika izitha zakho

amabele akho abe ngukudla kwazo;

abezizwe abayikuliphuza iwayini lakho olikhandlekeleyo,

9kodwa abawaqoqileyo bayakuwadla,

bamdumise uJehova,

nabaliqoqileyo bayakuliphuza

emagcekeni endlu yami engcwele.”

10

62:10
Isaya 57:14
Phumani, niphume ngamasango,

niyilungise indlela yabantu;

hlelani, niwuhlele umendo,

niwakhiphe amatshe;

niphakamisele izizwe ibhanela.*

11

62:11
Isaya 40:10
Zak. 9:9
Math. 21:5
Joh. 12:15
Bhekani, uJehova uyezwakala

kuze kube sekugcineni komhlaba, ethi:

“Yishoni kuyo indodakazi yaseSiyoni ukuthi:

‘Bheka, insindiso yakho iyeza.

Bheka, umvuzo wakhe unawo,

nenkokhelo yakhe iphambi kobuso bakhe.’ ”

12

62:12
Isaya 35:10
51:11
Bayakubizwa ngokuthi abantu abangcwele,

abahlengiweyo bakaJehova;

wena uyakuthiwa Ofuniweyo,

uMuzi Ongashiyiwe.