IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
60

Inkazimulo ezayo yeSiyoni

601“Vuka ukhanye,

ngokuba ukukhanya kwakho kuyeza;

inkazimulo kaJehova iphumela phezu kwakho.

2

60:2
Isaya 9:2
Joh. 1:5,9,14
Ngokuba bheka,

ubumnyama buyasibekela umhlaba,

nesigayegaye abantu;

kepha uJehova uyaphuma phezu kwakho,

nenkazimulo yakhe iyakubonakala phezu kwakho.

3

60:3
Isaya 2:3
42:6
49:6
Luk. 2:32
IsAmb. 21:24
Izizwe ziyakuhamba ekukhanyeni kwakho,

namakhosi ekukhazimuleni kokuphuma kwakho.

4

60:4
Isaya 43:6
49:12,18,22
66:20
“Phakamisa amehlo akho nxazonke, ubone;

babuthana bonke, beza kuwe;

amadodana akho ayakuvela kude,

namadodakazi akho ayakuphathwa ngezingalo.

5

60:5
Hag. 2:8
Khona uyakubona, ukhazimule;

inhliziyo yakho iyakugquma, yanuleke,

ngokuba ingcebo yolwandle iyakuphendulelwa kuwe,

nemfuyo yezizwe iyakuza kuwe.

6

60:6
AmaH. 72:10
Ubuningi bamakamela buyakukusibekela,

amakamela amasha akwaMidiyani nase-Efa;

bonke abaseSheba bayakuza,

balethe igolide nenhlaka,

bamemezele izindumiso zikaJehova.

7Yonke imihlambi yaseKedari iyakubuthelwa kuwe,

nezinqama zakwaNebayoti ziyakukukhonza,

zikhuphukele e-altare lami ngokuthanda kwami,

ngiyidumise indlu yodumo lwami.

8“Ngobani laba abandiza njengefu,

nanjengamajuba aya ezidlekeni zawo, na?

9Iziqhingi ziyangihlalela,

imikhumbi yaseTharishishi kuqala,

ukuletha amadodana akho evela kude,

enesiliva negolide lawo

kulo igama likaJehova uNkulunkulu wakho

nakoNgcwele ka-Israyeli,

ngokuba uyakudumisa.

10

60:10
Isaya 54:7
“Abezizwe bayakuzakha izingange zakho,

amakhosi abo akukhonze;

noma ngakushaya ngentukuthelo yami,

sengiyakuhawukela ngomusa wami.

11

60:11
IsAmb. 21:24
Amasango akho ayakuvuleka njalo,

awayikuvalwa imini nobusuku,

ukuze imfuyo yezizwe ilethwe kuwe,

amakhosi azo eqhutshwa eboshiwe.

12Ngokuba isizwe nombuso ongakukhonzi uyakuphela;

yebo, lezo zizwe ziyakuqedwa impela.

13

60:13
Isaya 35:2
41:19
“Inkazimulo yaseLebanoni iyakuza kuwe,

umsayipuresi,* nomthidari,* nomkhoba kanyekanye,

ukuyihlobisa indawo yendlu yami engcwele,

ngiyikhazimulise indawo yezinyawo zami.

14Amadodana abakucindezelayo ayakufika kuwe efolile,

nabo bonke abakudelelayo bayakukhothama

ngasematheni ezinyawo zakho,

bakubize ngokuthi uMuzi kaJehova

neSiyoni loNgcwele ka-Israyeli.

15

60:15
Isaya 62:4
“Esikhundleni sokuba ushiywe, uzondwe,

kungabe kusabakho muntu odabulayo,

ngiyakwenza isivunulo esiphakade

nentokozo yezizukulwane ngezizukulwane.

16

60:16
Isaya 49:23
Uyakuncela ubisi lwezizwe,

uncele namabele amakhosi;

uyakwazi ukuthi mina Jehova nginguMsindisi wakho,

noMhlengi wakho,

uMninimandla kaJakobe.

17

60:17
Isaya 1:26
Esikhundleni sethusi ngiyakuletha igolide,

nasesikhundleni sensimbi ngiyakuletha isiliva;

esikhundleni somuthi ithusi,

nasesikhundleni samatshe insimbi,

ngibeke ukuthula kube ngababonisi bakho,

nokulunga kube ngababusi bakho.

18

60:18
Isaya 26:1
Indluzula ayisayikuzwakala ezweni lakho,

nencithakalo nokubhubhisa phakathi kwemikhawulo yakho,

kepha uyakubiza izingange zakho ngokuthi iNsindiso,

namasango akho ngokuthi iNdumiso.

19

60:19
2 Sam. 22:29
AmaH. 27:1
Mika 7:8
Jak. 1:17
1 Joh. 1:5
IsAmb. 21:23
22:5
Ilanga alisayikuba ngukukhanya kuwe emini,

nenyanga ayisayikukukhanyisela ngokukhazimula ebusuku;

uJehova uyakuba ngukukhanya okuphakade kuwe,

uNkulunkulu wakho abe ludumo lwakho.

20Ilanga lakho alisayikushona,

nenyanga yakho ayisayikuncipha,

ngokuba uJehova uyakuba ngukukhanya okuphakade kuwe,

nezinsuku zokulila kwakho ziyakuphela.

21

60:21
Isaya 61:3
Math. 15:13
Abantu bakho bayakuba ngabalungileyo bonke,

badle ifa lezwe kuze kube phakade,

igatsha lokutshala kwami,

umsebenzi wezandla zami,

ukuba ngidunyiswe.

22Omncane uyakuba yinkulungwane,

ophansi abe yisizwe esinamandla;

mina nginguJehova,

ngiyakukusheshisa ngesikhathi sakho.”

61

Ukusindiswa kweziboshwa

611

61:1
AmaH. 45:7
Isaya 11:2
42:1,7
49:9
Math. 11:5
Luk. 4:18
UMoya weNkosi uJehova uphezu kwami,

ngokuba uJehova ungigcobile

ukuba ngishumayele izindaba ezinhle

kwabathotshisiweyo;

ungithumele ukubopha abanhliziyo ezaphukileyo,

nokumemezela ukukhululwa kwabathunjwa

nokuvulelwa kweziboshwa itilongo,

2

61:2
Isaya 63:4
Math. 5:4
Luk. 6:21
ngimemezele umnyaka womusa kaJehova

nosuku lokuphindisela lukaNkulunkulu wethu,

ngiduduze bonke abalilayo,

3

61:3
AmaH. 92:12
Isaya 60:21
ngenze ukuba abalilayo eSiyoni

baphiwe amaqhele esikhundleni somlotha,

amafutha enjabulo esikhundleni sokulila,

ingubo yokudumisa esikhundleni somoya odangeleyo,

ukuze babizwe ngokuthi imithi yokulunga

nokutshaliwe nguJehova ukuba adunyiswe.

4

61:4
Isaya 58:12
Bayakwakha izincithakalo ezindala,

bavuse izindawo ezichithekileyo zakuqala,

balungise imizi ebhujisiweyo,

izindawo eziyihlane izizukulwane ngezizukulwane.

5

61:5
Isaya 14:2
Abezizwe bayakumela ukwalusa imihlambi yenu,

abafokazi babe ngabalimi benu nabaphathi bezivini zenu.

6

61:6
Isaya 60:16
66:21
Kepha nina niyakuthiwa abapristi bakaJehova,

niyakubizwa ngokuthi izikhonzi zikaNkulunkulu wethu;

niyakudla imfuyo yezizwe,

nizibonge ngodumo lwazo.

7

61:7
Isaya 35:10
40:2
51:11
Esikhundleni sehlazo lenu niyakuphiwa ngokuphindweyo;

abadumeleyo,

ukujabula kuyakuba yisabelo sabo;

ngalokho ezweni lakubo bayakudla ifa ngokuphindiweyo,

intokozo engapheliyo ibe ngeyabo.

8

61:8
Isaya 54:10
55:3
“Ngokuba mina Jehova ngithanda ukulunga,

ngizonda ukuphanga kanye nokubi;

ngiyakubanika umvuzo wabo ngeqiniso,

ngenze isivumelwano esiphakade nabo.

9Inzalo yabo iyakwaziwa phakathi kwezizwe,

nabantwana babo phakathi kwabantu;

bonke abababonayo bayakubavuma

ukuthi bayinzalo uJehova ayibusisile.”

10

61:10
Hab. 3:18
Zak. 3:4
Luk. 1:47
IsAmb. 3:5
6:11
Ngiyathokoza nokuthokoza ngoJehova,

umphefumulo wami wenama ngoNkulunkulu wami,

ngokuba ungembathisile izingubo zensindiso,

wangisibekela ngesambatho sokulunga,

njengomyeni efaka iqhele ngokompristi,

nanjengomakoti ezihlobisa ngezimvunulo zakhe.

11Ngokuba njengokuba umhlaba uveza ihlumela lawo,

nanjengensimu ehlumisa okutshalwe kuyo,

kanjalo iNkosi uJehova iyakuveza

ukulunga nodumo phambi kwezizwe zonke.

62

Ukusindiswa kwendodakazi yaseSiyoni ekuthunjweni

621

62:1
Isaya 46:13
Ngenxa yeSiyoni angiyikuthula,

nangenxa yeJerusalema angiyikuphumula,

ukulunga kwalo kungakaphumi njengokukhanya

nokusindiswa kwalo njengesibani esivuthayo.

2

62:2
Isaya 65:15
IsAmb. 2:17
Izizwe ziyakubona ukulunga kwakho,

namakhosi onke inkazimulo yakho;

uyakubizwa ngegama elisha

eliyakunqunywa ngumlomo kaJehova.

3Uyakuba ngumqhele wodumo esandleni sikaJehova,

neqhele lobukhosi esandleni sikaNkulunkulu wakho.

4

62:4
Isaya 54:6
60:15
Hos. 1:10
Awusayikuthiwa Oshiyiweyo,

nezwe lakini alisayikuthiwa iNcithakalo,

kepha uyakubizwa ngokuthi Ontokozo yami ikuye,

nezwe lakini ngokuthi Oganileyo,

ngokuba uJehova uyathokoza ngawe,

nezwe lakini lendile.

5

62:5
Zef. 3:17
IsAmb. 21:2,9
Ngokuba njengensizwa iganwa yintombi,

kanjalo amadodana akho ayakuganwa nguwe;

nanjengokuthokoza komyeni ngomakoti wakhe

uNkulunkulu wakho uyakuthokoza ngawe.

6Ngimisile abalindi

phezu kwezingange zakho, Jerusalema;

abayikuthula nakanye imini nobusuku;

nina eningabakhumbuzi ngoJehova maningaphumuli,

7

62:7
Isaya 61:11
Luk. 18:1
futhi ningamniki ukuphumula,

aze akhe iJerusalema,

alibeke libe yindumiso emhlabeni.

8

62:8
Isaya 65:21
UJehova ufungile ngesandla sakhe sokunene

nangengalo yamandla akhe, wathi:

“Impela angisayikuzinika izitha zakho

amabele akho abe ngukudla kwazo;

abezizwe abayikuliphuza iwayini lakho olikhandlekeleyo,

9kodwa abawaqoqileyo bayakuwadla,

bamdumise uJehova,

nabaliqoqileyo bayakuliphuza

emagcekeni endlu yami engcwele.”

10

62:10
Isaya 57:14
Phumani, niphume ngamasango,

niyilungise indlela yabantu;

hlelani, niwuhlele umendo,

niwakhiphe amatshe;

niphakamisele izizwe ibhanela.*

11

62:11
Isaya 40:10
Zak. 9:9
Math. 21:5
Joh. 12:15
Bhekani, uJehova uyezwakala

kuze kube sekugcineni komhlaba, ethi:

“Yishoni kuyo indodakazi yaseSiyoni ukuthi:

‘Bheka, insindiso yakho iyeza.

Bheka, umvuzo wakhe unawo,

nenkokhelo yakhe iphambi kobuso bakhe.’ ”

12

62:12
Isaya 35:10
51:11
Bayakubizwa ngokuthi abantu abangcwele,

abahlengiweyo bakaJehova;

wena uyakuthiwa Ofuniweyo,

uMuzi Ongashiyiwe.