IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
61

Ukusindiswa kweziboshwa

611

61:1
AmaH. 45:7
Isaya 11:2
42:1,7
49:9
Math. 11:5
Luk. 4:18
UMoya weNkosi uJehova uphezu kwami,

ngokuba uJehova ungigcobile

ukuba ngishumayele izindaba ezinhle

kwabathotshisiweyo;

ungithumele ukubopha abanhliziyo ezaphukileyo,

nokumemezela ukukhululwa kwabathunjwa

nokuvulelwa kweziboshwa itilongo,

2

61:2
Isaya 63:4
Math. 5:4
Luk. 6:21
ngimemezele umnyaka womusa kaJehova

nosuku lokuphindisela lukaNkulunkulu wethu,

ngiduduze bonke abalilayo,

3

61:3
AmaH. 92:12
Isaya 60:21
ngenze ukuba abalilayo eSiyoni

baphiwe amaqhele esikhundleni somlotha,

amafutha enjabulo esikhundleni sokulila,

ingubo yokudumisa esikhundleni somoya odangeleyo,

ukuze babizwe ngokuthi imithi yokulunga

nokutshaliwe nguJehova ukuba adunyiswe.

4

61:4
Isaya 58:12
Bayakwakha izincithakalo ezindala,

bavuse izindawo ezichithekileyo zakuqala,

balungise imizi ebhujisiweyo,

izindawo eziyihlane izizukulwane ngezizukulwane.

5

61:5
Isaya 14:2
Abezizwe bayakumela ukwalusa imihlambi yenu,

abafokazi babe ngabalimi benu nabaphathi bezivini zenu.

6

61:6
Isaya 60:16
66:21
Kepha nina niyakuthiwa abapristi bakaJehova,

niyakubizwa ngokuthi izikhonzi zikaNkulunkulu wethu;

niyakudla imfuyo yezizwe,

nizibonge ngodumo lwazo.

7

61:7
Isaya 35:10
40:2
51:11
Esikhundleni sehlazo lenu niyakuphiwa ngokuphindweyo;

abadumeleyo,

ukujabula kuyakuba yisabelo sabo;

ngalokho ezweni lakubo bayakudla ifa ngokuphindiweyo,

intokozo engapheliyo ibe ngeyabo.

8

61:8
Isaya 54:10
55:3
“Ngokuba mina Jehova ngithanda ukulunga,

ngizonda ukuphanga kanye nokubi;

ngiyakubanika umvuzo wabo ngeqiniso,

ngenze isivumelwano esiphakade nabo.

9Inzalo yabo iyakwaziwa phakathi kwezizwe,

nabantwana babo phakathi kwabantu;

bonke abababonayo bayakubavuma

ukuthi bayinzalo uJehova ayibusisile.”

10

61:10
Hab. 3:18
Zak. 3:4
Luk. 1:47
IsAmb. 3:5
6:11
Ngiyathokoza nokuthokoza ngoJehova,

umphefumulo wami wenama ngoNkulunkulu wami,

ngokuba ungembathisile izingubo zensindiso,

wangisibekela ngesambatho sokulunga,

njengomyeni efaka iqhele ngokompristi,

nanjengomakoti ezihlobisa ngezimvunulo zakhe.

11Ngokuba njengokuba umhlaba uveza ihlumela lawo,

nanjengensimu ehlumisa okutshalwe kuyo,

kanjalo iNkosi uJehova iyakuveza

ukulunga nodumo phambi kwezizwe zonke.