IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
60

Inkazimulo ezayo yeSiyoni

601“Vuka ukhanye,

ngokuba ukukhanya kwakho kuyeza;

inkazimulo kaJehova iphumela phezu kwakho.

2

60:2
Isaya 9:2
Joh. 1:5,9,14
Ngokuba bheka,

ubumnyama buyasibekela umhlaba,

nesigayegaye abantu;

kepha uJehova uyaphuma phezu kwakho,

nenkazimulo yakhe iyakubonakala phezu kwakho.

3

60:3
Isaya 2:3
42:6
49:6
Luk. 2:32
IsAmb. 21:24
Izizwe ziyakuhamba ekukhanyeni kwakho,

namakhosi ekukhazimuleni kokuphuma kwakho.

4

60:4
Isaya 43:6
49:12,18,22
66:20
“Phakamisa amehlo akho nxazonke, ubone;

babuthana bonke, beza kuwe;

amadodana akho ayakuvela kude,

namadodakazi akho ayakuphathwa ngezingalo.

5

60:5
Hag. 2:8
Khona uyakubona, ukhazimule;

inhliziyo yakho iyakugquma, yanuleke,

ngokuba ingcebo yolwandle iyakuphendulelwa kuwe,

nemfuyo yezizwe iyakuza kuwe.

6

60:6
AmaH. 72:10
Ubuningi bamakamela buyakukusibekela,

amakamela amasha akwaMidiyani nase-Efa;

bonke abaseSheba bayakuza,

balethe igolide nenhlaka,

bamemezele izindumiso zikaJehova.

7Yonke imihlambi yaseKedari iyakubuthelwa kuwe,

nezinqama zakwaNebayoti ziyakukukhonza,

zikhuphukele e-altare lami ngokuthanda kwami,

ngiyidumise indlu yodumo lwami.

8“Ngobani laba abandiza njengefu,

nanjengamajuba aya ezidlekeni zawo, na?

9Iziqhingi ziyangihlalela,

imikhumbi yaseTharishishi kuqala,

ukuletha amadodana akho evela kude,

enesiliva negolide lawo

kulo igama likaJehova uNkulunkulu wakho

nakoNgcwele ka-Israyeli,

ngokuba uyakudumisa.

10

60:10
Isaya 54:7
“Abezizwe bayakuzakha izingange zakho,

amakhosi abo akukhonze;

noma ngakushaya ngentukuthelo yami,

sengiyakuhawukela ngomusa wami.

11

60:11
IsAmb. 21:24
Amasango akho ayakuvuleka njalo,

awayikuvalwa imini nobusuku,

ukuze imfuyo yezizwe ilethwe kuwe,

amakhosi azo eqhutshwa eboshiwe.

12Ngokuba isizwe nombuso ongakukhonzi uyakuphela;

yebo, lezo zizwe ziyakuqedwa impela.

13

60:13
Isaya 35:2
41:19
“Inkazimulo yaseLebanoni iyakuza kuwe,

umsayipuresi,* nomthidari,* nomkhoba kanyekanye,

ukuyihlobisa indawo yendlu yami engcwele,

ngiyikhazimulise indawo yezinyawo zami.

14Amadodana abakucindezelayo ayakufika kuwe efolile,

nabo bonke abakudelelayo bayakukhothama

ngasematheni ezinyawo zakho,

bakubize ngokuthi uMuzi kaJehova

neSiyoni loNgcwele ka-Israyeli.

15

60:15
Isaya 62:4
“Esikhundleni sokuba ushiywe, uzondwe,

kungabe kusabakho muntu odabulayo,

ngiyakwenza isivunulo esiphakade

nentokozo yezizukulwane ngezizukulwane.

16

60:16
Isaya 49:23
Uyakuncela ubisi lwezizwe,

uncele namabele amakhosi;

uyakwazi ukuthi mina Jehova nginguMsindisi wakho,

noMhlengi wakho,

uMninimandla kaJakobe.

17

60:17
Isaya 1:26
Esikhundleni sethusi ngiyakuletha igolide,

nasesikhundleni sensimbi ngiyakuletha isiliva;

esikhundleni somuthi ithusi,

nasesikhundleni samatshe insimbi,

ngibeke ukuthula kube ngababonisi bakho,

nokulunga kube ngababusi bakho.

18

60:18
Isaya 26:1
Indluzula ayisayikuzwakala ezweni lakho,

nencithakalo nokubhubhisa phakathi kwemikhawulo yakho,

kepha uyakubiza izingange zakho ngokuthi iNsindiso,

namasango akho ngokuthi iNdumiso.

19

60:19
2 Sam. 22:29
AmaH. 27:1
Mika 7:8
Jak. 1:17
1 Joh. 1:5
IsAmb. 21:23
22:5
Ilanga alisayikuba ngukukhanya kuwe emini,

nenyanga ayisayikukukhanyisela ngokukhazimula ebusuku;

uJehova uyakuba ngukukhanya okuphakade kuwe,

uNkulunkulu wakho abe ludumo lwakho.

20Ilanga lakho alisayikushona,

nenyanga yakho ayisayikuncipha,

ngokuba uJehova uyakuba ngukukhanya okuphakade kuwe,

nezinsuku zokulila kwakho ziyakuphela.

21

60:21
Isaya 61:3
Math. 15:13
Abantu bakho bayakuba ngabalungileyo bonke,

badle ifa lezwe kuze kube phakade,

igatsha lokutshala kwami,

umsebenzi wezandla zami,

ukuba ngidunyiswe.

22Omncane uyakuba yinkulungwane,

ophansi abe yisizwe esinamandla;

mina nginguJehova,

ngiyakukusheshisa ngesikhathi sakho.”