IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
58

Ukuzila okuyikho

581

58:1
Mika 3:8
“Memeza ngezwi elikhulu, ungazibambi,

uliphakamise izwi njengecilongo,

utshele abantu bami iziphambeko zabo,

indlu kaJakobe izono zayo.

2Nokho bangifuna izinsuku zonke,

bathanda ukwazi izindlela zami;

njengesizwe esenza ukulunga,

singashiyi ukwahlulela kukaNkulunkulu waso,

babuza kimi izahlulelo zokulunga,

bathanda ukusondela kuNkulunkulu.

3

58:3
Jer. 14:12
Bathi: ‘Sizileleni ukudla,

ungaboni, na?’

‘Sizihlupheleni izinhliziyo zethu,

ungakwazi, na?’

“Bhekani, ngosuku lokuzila kwenu

niyaqhuba umsebenzi,

nicindezele zonke izisebenzi zenu.

4Bhekani, nizilela ukulwa nokuphikisana

nokushaya ngenqindi yobubi.

Anisazili namuhla

ukuze nilizwakalise izwi lenu phezulu.

5

58:5
Zak. 7:5
Math. 6:16
Yikhona lokhu kuzila engikukhethileyo yini

nosuku lokuba umuntu awuhluphe umphefumulo wakhe;

ukuthi umuntu ugoba ikhanda lakhe njengomhlanga,

endlale indwangu yamasaka nomlotha phansi kwakhe, na?

Lokhu kambe ungakubiza ngokuthi ukuzila

nosuku olwamukelekayo kuJehova na?

6“Akusikho lokhu kuzila engikukhethileyo yini:

ukuthukulula izibopho zobubi

nokuxegisa imichilo yejoka;

ukukhulula abacindezelwayo

nokwaphula onke amajoka na?

7

58:7
Hez. 18:7,16
Math. 25:35
Akusikho ukwabela abalambileyo isinkwa sakho,

nokuyisa abampofu nemihambima ekhaya lakho,

nokwembesa ohamba ze,

lapho umbonayo,

nokungazisithezi kwaba yinyama yakho, na?

8

58:8
AmaH. 37:6
Isaya 52:12
Khona ukukhanya kwakho kuyakuqhamuka njengokusa,

nokuphuluka kwakho kuyakuvela masinyane,

ukulunga kwakho kuhambe phambi kwakho,

inkazimulo kaJehova ibe semva kwakho.

9Khona wena uyakubiza,

kusabele uJehova;

uyakukhala, abesethi:

Bheka, ngilapha.

“Uma ususa phakathi kwakho ijoka,

nokukhomba ngomunwe, nokukhuluma okubi,

10

58:10
AmaH. 97:11
112:4
umnike olambileyo isinkwa sakho,

usuthise othotshisiweyo,

khona ukukhanya kwakho kuyakuphuma ebumnyameni,

ukuhlwa kwakho kube njengemini.

11UJehova uyakukuhola njalo,

asuthise umphefumulo wakho ezindaweni ezomileyo,

aqinise amathambo akho;

uyakuba njengensimu eniselweyo

nanjengomthombo wamanzi,

omanzi awo angaphuthi.

12

58:12
Isaya 61:4
Am. 9:14
Abavela kuwe bayakwakha izincithakalo ezindala,

ubuye wakhe izisekelo zezizukulwane ezidlulileyo,

ubizwe ngokuthi uMvalisikhala

noMlungisi wemikhondo ukuba kuhlalwe khona.

13

58:13
Shum. 4:16
“Uma ulubuyisa unyawo lwakho kulo isabatha,

ukuze ungenzi umsebenzi wakho ngosuku lwami olungcwele,

ulibize isabatha ngokuthi intokozo,

nolungcwele lukaJehova ngokuthi lunodumo,

uludumise, ungahambi ngezindlela zakho,

ungawuqhubi umsebenzi wakho, ukhulume ize,

14

58:14
Dut. 32:13
Jobe 22:26
khona uyakuzijabulisa kuJehova,

ngikukhweze ezindaweni eziphakemeyo zomhlaba,

ngikuphe ukuba ulidle ifa likaJakobe uyihlo,”

ngokuba umlomo kaJehova ukukhulumile.

59

Isono nokusindiswa

591

59:1
Num. 11:23
Isaya 50:2
Bheka, isandla sikaJehova asifinyeziwe

ukuba singasindisi,

nendlebe yakhe ayinzima

ukuba ingezwa.

2

59:2
Isaya 57:17
Mika 3:4
Kepha ububi benu

bunahlukanisile noNkulunkulu,

nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini

ukuba angezwa.

3

59:3
IzA. 6:16
Isaya 1:15
Ngokuba izandla zenu zingcolile igazi,

neminwe yenu ububi;

izindebe zenu zomlomo zikhuluma amanga,

nezilimi zenu zinyenyeza okubi.

4

59:4
Jobe 15:35
AmaH. 7:14
Akakho omemeza ngokulunga,

akakho owahlulela ngeqiniso;

bethemba kokuyize, bakhuluma amanga;

bakhulelwe yingozi, bazala ububi.

5Bachamisela amaqanda ebululu,

baluka ubulembu bolwembu;

odlayo amaqanda abo uyafa,

okuchotshozwayo kuqhamuka kuyibululu.

6

59:6
Jobe 8:14
Ubulembu babo abuyikuba yizingubo,

futhi abanakuzimboza ngemisebenzi yabo;

isenzo sendluzula sisezandleni zabo.

7

59:7
IzA. 1:16
Rom. 3:15
Izinyawo zabo zigijimela ebubini,

bashesha ukuchitha igazi elingenacala;

imicabango yabo iyimicabango yobubi;

incithakalo nokubhujiswa kusezindleleni zabo.

8Indlela yokuthula abayazi,

nokwahlulela akukho emikhondweni yabo;

bazenzele izindlela eziyisigwegwe,

bonke abahamba ngazo abazi ukuthula.

9Ngalokho ukwahlulela kukude nathi,

nokulunga akusifumani;

sihlalela ukukhanya,

kepha bheka, ubumnyama;

silindela imini,

kepha sihamba ekuhlweni.

10

59:10
Dut. 28:29
Siphuthaza udonga njengempumputhe,

yebo, siphumputha njengabangenamehlo;

sikhubeka emini njengasekuhweleleni;

phakathi kwabaphilayo sinjengabafileyo.

11

59:11
Isaya 38:14
Siyagwavuma sonke njengamabhere,*

siyalilisela nokulilisela njengamajuba;

silindela ukwahlulela, kepha akukho,

nokusindiswa, kepha kukude nathi.

12

59:12
AmaH. 51:3
Ngokuba iziphambeko zethu

zandile phambi kwakho,

nezono zethu ziyafakaza ngathi;

ngokuba iziphambeko zethu zikithi,

nokona kwethu siyakwazi:

13ukuphambuka nokumphika uJehova,

nokumhlubuka uNkulunkulu wethu,

nokukhuluma ukucindezela nokwambuka,

nokucabanga nokukhuluma amazwi amanga

aphuma enhliziyweni.

14Ukwahlulela kubuyiselwa emuva,

nokulunga kumi kude,

ngokuba iqiniso liyakhubeka esigcawini,

nobuqotho abunakungena.

15

59:15
AmaH. 12:1
Hos. 4:1
Iqiniso lisilele;

osuka ebubini uzenza impango;

uJehova wakubona lokho,

kwaba kubi emehlweni akhe

ukuthi ukwahlulela akukho.

16

59:16
AmaH. 98:1
Isaya 63:5
Wabona ukuthi akukho muntu,

wamangala ukuthi wayengekho omelayo;

yayisimsindisa ingalo yakhe,

nokulunga kwakhe kwamphasa.

17

59:17
Ef. 6:14,17
1 Thes. 5:8
Wafaka ukulunga njengebhantshi lensimbi,

nesigqoko sensindiso ekhanda lakhe;

wagqoka izingubo zokuphindisela zaba ngezokwembatha,

wazembesa ukushisekela njengengubo.

18Njengokwenza kwabo,

kanjalo uyakubaphindisela:

ukufutheka kuzo izitha zakhe,

nokwenza kwabo kwabamelene naye,

abuyisele eziqhingini izenzo zazo.

19

59:19
Isaya 45:6
Mal. 1:11
Bayakulesaba igama likaJehova entshonalanga,

nenkazimulo yakhe empumalanga,

ngokuba uyakufika njengomfula okhahlamezayo,

oqhutshwa ngumoya kaJehova.

20

59:20
Isaya 1:27
10:21
Rom. 11:26
“Kepha uyakufika eSiyoni engumhlengi,

nakulabo abakwaJakobe ababuya eziphambekweni,”

usho uJehova.

21

59:21
Isaya 51:16
Jer. 1:9
“Mina-ke, lokhu kuyisivumelwano sami nabo,” usho uJehova, “sokuthi umoya wami ophezu kwakho namazwi ami engiwabeke emlonyeni wakho akuyikusuka emlonyeni wakho, nasemlonyeni wenzalo yakho, nasemlonyeni wenzalo yenzalo yakho,” usho uJehova, “kusukela manje kuze kube phakade.”

60

Inkazimulo ezayo yeSiyoni

601“Vuka ukhanye,

ngokuba ukukhanya kwakho kuyeza;

inkazimulo kaJehova iphumela phezu kwakho.

2

60:2
Isaya 9:2
Joh. 1:5,9,14
Ngokuba bheka,

ubumnyama buyasibekela umhlaba,

nesigayegaye abantu;

kepha uJehova uyaphuma phezu kwakho,

nenkazimulo yakhe iyakubonakala phezu kwakho.

3

60:3
Isaya 2:3
42:6
49:6
Luk. 2:32
IsAmb. 21:24
Izizwe ziyakuhamba ekukhanyeni kwakho,

namakhosi ekukhazimuleni kokuphuma kwakho.

4

60:4
Isaya 43:6
49:12,18,22
66:20
“Phakamisa amehlo akho nxazonke, ubone;

babuthana bonke, beza kuwe;

amadodana akho ayakuvela kude,

namadodakazi akho ayakuphathwa ngezingalo.

5

60:5
Hag. 2:8
Khona uyakubona, ukhazimule;

inhliziyo yakho iyakugquma, yanuleke,

ngokuba ingcebo yolwandle iyakuphendulelwa kuwe,

nemfuyo yezizwe iyakuza kuwe.

6

60:6
AmaH. 72:10
Ubuningi bamakamela buyakukusibekela,

amakamela amasha akwaMidiyani nase-Efa;

bonke abaseSheba bayakuza,

balethe igolide nenhlaka,

bamemezele izindumiso zikaJehova.

7Yonke imihlambi yaseKedari iyakubuthelwa kuwe,

nezinqama zakwaNebayoti ziyakukukhonza,

zikhuphukele e-altare lami ngokuthanda kwami,

ngiyidumise indlu yodumo lwami.

8“Ngobani laba abandiza njengefu,

nanjengamajuba aya ezidlekeni zawo, na?

9Iziqhingi ziyangihlalela,

imikhumbi yaseTharishishi kuqala,

ukuletha amadodana akho evela kude,

enesiliva negolide lawo

kulo igama likaJehova uNkulunkulu wakho

nakoNgcwele ka-Israyeli,

ngokuba uyakudumisa.

10

60:10
Isaya 54:7
“Abezizwe bayakuzakha izingange zakho,

amakhosi abo akukhonze;

noma ngakushaya ngentukuthelo yami,

sengiyakuhawukela ngomusa wami.

11

60:11
IsAmb. 21:24
Amasango akho ayakuvuleka njalo,

awayikuvalwa imini nobusuku,

ukuze imfuyo yezizwe ilethwe kuwe,

amakhosi azo eqhutshwa eboshiwe.

12Ngokuba isizwe nombuso ongakukhonzi uyakuphela;

yebo, lezo zizwe ziyakuqedwa impela.

13

60:13
Isaya 35:2
41:19
“Inkazimulo yaseLebanoni iyakuza kuwe,

umsayipuresi,* nomthidari,* nomkhoba kanyekanye,

ukuyihlobisa indawo yendlu yami engcwele,

ngiyikhazimulise indawo yezinyawo zami.

14Amadodana abakucindezelayo ayakufika kuwe efolile,

nabo bonke abakudelelayo bayakukhothama

ngasematheni ezinyawo zakho,

bakubize ngokuthi uMuzi kaJehova

neSiyoni loNgcwele ka-Israyeli.

15

60:15
Isaya 62:4
“Esikhundleni sokuba ushiywe, uzondwe,

kungabe kusabakho muntu odabulayo,

ngiyakwenza isivunulo esiphakade

nentokozo yezizukulwane ngezizukulwane.

16

60:16
Isaya 49:23
Uyakuncela ubisi lwezizwe,

uncele namabele amakhosi;

uyakwazi ukuthi mina Jehova nginguMsindisi wakho,

noMhlengi wakho,

uMninimandla kaJakobe.

17

60:17
Isaya 1:26
Esikhundleni sethusi ngiyakuletha igolide,

nasesikhundleni sensimbi ngiyakuletha isiliva;

esikhundleni somuthi ithusi,

nasesikhundleni samatshe insimbi,

ngibeke ukuthula kube ngababonisi bakho,

nokulunga kube ngababusi bakho.

18

60:18
Isaya 26:1
Indluzula ayisayikuzwakala ezweni lakho,

nencithakalo nokubhubhisa phakathi kwemikhawulo yakho,

kepha uyakubiza izingange zakho ngokuthi iNsindiso,

namasango akho ngokuthi iNdumiso.

19

60:19
2 Sam. 22:29
AmaH. 27:1
Mika 7:8
Jak. 1:17
1 Joh. 1:5
IsAmb. 21:23
22:5
Ilanga alisayikuba ngukukhanya kuwe emini,

nenyanga ayisayikukukhanyisela ngokukhazimula ebusuku;

uJehova uyakuba ngukukhanya okuphakade kuwe,

uNkulunkulu wakho abe ludumo lwakho.

20Ilanga lakho alisayikushona,

nenyanga yakho ayisayikuncipha,

ngokuba uJehova uyakuba ngukukhanya okuphakade kuwe,

nezinsuku zokulila kwakho ziyakuphela.

21

60:21
Isaya 61:3
Math. 15:13
Abantu bakho bayakuba ngabalungileyo bonke,

badle ifa lezwe kuze kube phakade,

igatsha lokutshala kwami,

umsebenzi wezandla zami,

ukuba ngidunyiswe.

22Omncane uyakuba yinkulungwane,

ophansi abe yisizwe esinamandla;

mina nginguJehova,

ngiyakukusheshisa ngesikhathi sakho.”