IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
56

Ukusindiswa kungokwabezizwe

561

56:1
AmaH. 106:3
Isaya 46:13
51:5
52:10
Rom. 13:11
Usho kanje uJehova, uthi:

“Gcinani ukwahlulela,

nenze ukulunga,

ngokuba insindiso yami iseduze ukuba ifike,

nokulunga kwami ukuba kwambulwe.

2

56:2
Eks. 31:13
Lev. 19:3,30
26:2
Isaya 58:13
Jer. 17:22,24
Ubusisiwe umuntu owenza lokhu,

nendodana yomuntu ebambelela kukho,

ogcina isabatha engaloni,

osibamba isandla sakhe

ukuba singenzi nakuphi okubi.”

3

56:3
Dut. 23:1
Isaya 14:1
IzE. 10:34
Indodana yowezizwe ezihlanganise noJehova

mayingasho ukuthi:

“Impela uJehova uyakungahlukanisa

nabantu bakhe,”

nomthenwa angathi:

“Bheka, ngingumuthi owomileyo.”

4Ngokuba usho kanje uJehova ngabathenwa, uthi:

“Abagcina amasabatha ami,

nabakhetha engikuthandayo,

nababambelela esivumelwaneni sami

5

56:5
2 Sam. 18:18
IzE. 2:17
bona ngiyakubanika endlini yami

naphakathi kwezingange zami

isikhumbuzo negama elihle

kunamadodana namadodakazi;

ngiyakubanika igama eliphakade,

elingayikunqunywa.

6Nabezizwe abazihlanganisa noJehova

ukumkhonza uJehova nokulithanda igama likaJehova

ukuba babe yizinceku zakhe

bonke abaligcina isabatha, bangaloni,

nababambelela esivumelwaneni sami,

7

56:7
1 AmaKh. 8:41
AmaH. 15:1
Hez. 20:40
Math. 21:13
Mark. 11:17
Luk. 19:46
yebo, nabo ngiyakubayisa

entabeni yami engcwele,

ngibathokozise endlini yami yokukhuleka;

iminikelo yabo yokushiswa nemihlatshelo yabo

iyakwamukeleka e-altare lami,

ngokuba indlu yami iyakubizwa ngokuthi

indlu yokukhuleka phakathi kwabantu bonke.”

8INkosi uJehova

ebutha abaxoshiweyo bakwa-Israyeli ithi:

“Ngisezakubuthela kuye nabanye

ngaphandle kwabase bebuthiwe.”

U-Israyeli wonakele

9Nonke nina zilwane zasendle,

wozani nidle,

nonke nina zilwane zasehlathini.

10Bonke abalindi bayizimpumputhe,

abanakwazi;

bonke bayizinja eziyizimungulu,

abakwazi ukukhonkotha,

balala bephupha,

bathanda ukozela.

11

56:11
Jer. 6:13
8:10
Yebo, bayizinja ezihahayo,

abakwazi ukusutha;

yebo, laba bangabelusi abangenakuqonda,

baphendukela bonke ezindleleni zabo,

kube yilowo nalowo enzuzweni yakhe,

bonke kanyekanye.

12

56:12
Isaya 22:13
1 Kor. 15:32
Wozani, ngiyakuletha iwayini,

sizakuzigcwalisa ngophuzo olunamandla;

nengomuso liyakuba njenganamuhla,

libe likhulu kakhulu.

57

571Olungileyo uyabhubha,

akakho okubeka enhliziyweni;

abantu abanomusa bayasuswa,

kungaqondi muntu.

Olungileyo uyasuswa ebubini,

2

57:2
IsAmb. 14:13
angene ekuthuleni;

abahambe ngobuqotho bayakuphumula emibhedeni yabo.

3

57:3
Math. 12:39
16:4
“Kepha sondelani

nina madodana abahlola imihlola,

inzalo yomphingi neyesifebe.

4Nidlala nobani,

nikhamisela bani umlomo,

ninyalizela bani, na?

Anisibo abantwana beziphambeko,

inzalo yamanga yini,

5

57:5
Lev. 18:21
1 AmaKh. 14:23
2 AmaKh. 16:4
Jer. 2:20
nina enisha phakathi kwama-oki*

phansi kwayo yonke imithi eluhlaza,

enibulala abantwana ezigodini

phansi emifantwini yamadwala, na?

6Isabelo sakho siphakathi kwamatshe abushelezi asesigodini;

wona yiwo angawenkatho yakho;

nakuwona uthululele umnikelo wokuphuzwa,

wenza umnikelo wempuphu.

Ngiyakwaneliswa ngalokhu na?

7

57:7
Isaya 65:7
Hos. 4:13
Entabeni ende nephakemeyo

uwubekile umbhede wakho;

futhi wakhuphukela khona

ukunikela ngomhlatshelo.

8Wabeka isithombe sakho emva kwezicabha nezinsika,

wazambulela omunye kunami,

wakhwela embhedeni, wawandisa,

wavumelana nabo,

wayithanda imibhede yabo,

wazibonelela indawo.

9Waya kuMoloki uphethe amafutha,

wawandisa amakha akho;

wathumela kude izithunywa

zakho, wazehlisela nasendaweni yabafileyo.

10Wakhathala ngobude bendlela,

kepha awushongo ukuthi: ‘Kuyize.’

Wathola amandla aneleyo,

ngalokho awuphelanga amandla.

11

57:11
AmaH. 50:21
Isaya 42:14
“Washaywa luvalo ngobani, wamesaba,

waze waqamba amanga,

awangikhumbula,

futhi ungakubekanga enhliziyweni yakho, na?

Angithi njengokuba ngithulile kwasendulo,

awungesabi, na?

12Mina ngiyakumemezela ukulunga

kwakho nemisebenzi yakho;

kepha akuyikukusiza.

13

57:13
AmaH. 34:8
84:12
Ekukhaleni kwakho izixuku zezithombe zakho mazikophule,

kepha umoya uzakuzisusa zonke,

ukuphefumula kuzithathe;

kodwa othemba kimi uzakudla ifa lezwe,

adle nefa lentaba yami engcwele.”

14

57:14
Isaya 62:10
Kuyakuthiwa:

“Hlelani, hlelani, nilungise indlela,

nisisuse isikhubekiso endleleni yabantu bami.”

Ukuphiliswa kothobekileyo

15

57:15
AmaH. 34:18
51:17
113:5
138:6
Isaya 66:2
Luk. 1:48
Ngokuba usho kanje ophakamileyo nophezulu,

ohlala kuze kube phakade,

ogama lakhe lingoNgcwele, uthi:

“Ngihlala endaweni ephakemeyo nengcwele,

kepha nakuye onomoya ochotshoziweyo nothobekileyo,

ukuvuselela umoya wabathobekileyo

nokuphilisa izinhliziyo zabachotshoziweyo.

16

57:16
AmaH. 103:9
Jer. 3:12
Mika 7:18
Ngokuba angiyikulwa kuze kube phakade,

angiyikuthukuthela njalonjalo,

ngokuba umoya ubuyakuphela phambi kwami,

leyo miphefumulo engiyenzileyo.

17

57:17
Isaya 59:2
Mika 3:4
Ngenxa yobubi bokuhaha kwakhe ngathukuthela,

ngamshaya, ngazisitheza ngisathukuthele,

kepha waqhubeka wahlubuka ngendlela yenhliziyo yakhe.

18Ngizibonile izindlela zakhe, ngiyakumphilisa;

ngiyakumhola, ngimduduze yena nabamlilelayo,

19

57:19
Ef. 2:17
Heb. 13:15
ngidala izithelo zezindebe zomlomo ngokuthi:

Ukuthula, ukuthula kuye okude nakuye oseduze,” usho uJehova;

“ngiyakumphilisa.”

20

57:20
Juda 13
Ababi banjengolwandle olunyakazisiweyo,

ngokuba alunakuphumula,

namanzi alo akhipha udaka nobishi.

21

57:21
Isaya 48:22
“Akukho ukuthula kwababi,” usho uNkulunkulu wami.

58

Ukuzila okuyikho

581

58:1
Mika 3:8
“Memeza ngezwi elikhulu, ungazibambi,

uliphakamise izwi njengecilongo,

utshele abantu bami iziphambeko zabo,

indlu kaJakobe izono zayo.

2Nokho bangifuna izinsuku zonke,

bathanda ukwazi izindlela zami;

njengesizwe esenza ukulunga,

singashiyi ukwahlulela kukaNkulunkulu waso,

babuza kimi izahlulelo zokulunga,

bathanda ukusondela kuNkulunkulu.

3

58:3
Jer. 14:12
Bathi: ‘Sizileleni ukudla,

ungaboni, na?’

‘Sizihlupheleni izinhliziyo zethu,

ungakwazi, na?’

“Bhekani, ngosuku lokuzila kwenu

niyaqhuba umsebenzi,

nicindezele zonke izisebenzi zenu.

4Bhekani, nizilela ukulwa nokuphikisana

nokushaya ngenqindi yobubi.

Anisazili namuhla

ukuze nilizwakalise izwi lenu phezulu.

5

58:5
Zak. 7:5
Math. 6:16
Yikhona lokhu kuzila engikukhethileyo yini

nosuku lokuba umuntu awuhluphe umphefumulo wakhe;

ukuthi umuntu ugoba ikhanda lakhe njengomhlanga,

endlale indwangu yamasaka nomlotha phansi kwakhe, na?

Lokhu kambe ungakubiza ngokuthi ukuzila

nosuku olwamukelekayo kuJehova na?

6“Akusikho lokhu kuzila engikukhethileyo yini:

ukuthukulula izibopho zobubi

nokuxegisa imichilo yejoka;

ukukhulula abacindezelwayo

nokwaphula onke amajoka na?

7

58:7
Hez. 18:7,16
Math. 25:35
Akusikho ukwabela abalambileyo isinkwa sakho,

nokuyisa abampofu nemihambima ekhaya lakho,

nokwembesa ohamba ze,

lapho umbonayo,

nokungazisithezi kwaba yinyama yakho, na?

8

58:8
AmaH. 37:6
Isaya 52:12
Khona ukukhanya kwakho kuyakuqhamuka njengokusa,

nokuphuluka kwakho kuyakuvela masinyane,

ukulunga kwakho kuhambe phambi kwakho,

inkazimulo kaJehova ibe semva kwakho.

9Khona wena uyakubiza,

kusabele uJehova;

uyakukhala, abesethi:

Bheka, ngilapha.

“Uma ususa phakathi kwakho ijoka,

nokukhomba ngomunwe, nokukhuluma okubi,

10

58:10
AmaH. 97:11
112:4
umnike olambileyo isinkwa sakho,

usuthise othotshisiweyo,

khona ukukhanya kwakho kuyakuphuma ebumnyameni,

ukuhlwa kwakho kube njengemini.

11UJehova uyakukuhola njalo,

asuthise umphefumulo wakho ezindaweni ezomileyo,

aqinise amathambo akho;

uyakuba njengensimu eniselweyo

nanjengomthombo wamanzi,

omanzi awo angaphuthi.

12

58:12
Isaya 61:4
Am. 9:14
Abavela kuwe bayakwakha izincithakalo ezindala,

ubuye wakhe izisekelo zezizukulwane ezidlulileyo,

ubizwe ngokuthi uMvalisikhala

noMlungisi wemikhondo ukuba kuhlalwe khona.

13

58:13
Shum. 4:16
“Uma ulubuyisa unyawo lwakho kulo isabatha,

ukuze ungenzi umsebenzi wakho ngosuku lwami olungcwele,

ulibize isabatha ngokuthi intokozo,

nolungcwele lukaJehova ngokuthi lunodumo,

uludumise, ungahambi ngezindlela zakho,

ungawuqhubi umsebenzi wakho, ukhulume ize,

14

58:14
Dut. 32:13
Jobe 22:26
khona uyakuzijabulisa kuJehova,

ngikukhweze ezindaweni eziphakemeyo zomhlaba,

ngikuphe ukuba ulidle ifa likaJakobe uyihlo,”

ngokuba umlomo kaJehova ukukhulumile.