IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
56

Ukusindiswa kungokwabezizwe

561

56:1
AmaH. 106:3
Isaya 46:13
51:5
52:10
Rom. 13:11
Usho kanje uJehova, uthi:

“Gcinani ukwahlulela,

nenze ukulunga,

ngokuba insindiso yami iseduze ukuba ifike,

nokulunga kwami ukuba kwambulwe.

2

56:2
Eks. 31:13
Lev. 19:3,30
26:2
Isaya 58:13
Jer. 17:22,24
Ubusisiwe umuntu owenza lokhu,

nendodana yomuntu ebambelela kukho,

ogcina isabatha engaloni,

osibamba isandla sakhe

ukuba singenzi nakuphi okubi.”

3

56:3
Dut. 23:1
Isaya 14:1
IzE. 10:34
Indodana yowezizwe ezihlanganise noJehova

mayingasho ukuthi:

“Impela uJehova uyakungahlukanisa

nabantu bakhe,”

nomthenwa angathi:

“Bheka, ngingumuthi owomileyo.”

4Ngokuba usho kanje uJehova ngabathenwa, uthi:

“Abagcina amasabatha ami,

nabakhetha engikuthandayo,

nababambelela esivumelwaneni sami

5

56:5
2 Sam. 18:18
IzE. 2:17
bona ngiyakubanika endlini yami

naphakathi kwezingange zami

isikhumbuzo negama elihle

kunamadodana namadodakazi;

ngiyakubanika igama eliphakade,

elingayikunqunywa.

6Nabezizwe abazihlanganisa noJehova

ukumkhonza uJehova nokulithanda igama likaJehova

ukuba babe yizinceku zakhe

bonke abaligcina isabatha, bangaloni,

nababambelela esivumelwaneni sami,

7

56:7
1 AmaKh. 8:41
AmaH. 15:1
Hez. 20:40
Math. 21:13
Mark. 11:17
Luk. 19:46
yebo, nabo ngiyakubayisa

entabeni yami engcwele,

ngibathokozise endlini yami yokukhuleka;

iminikelo yabo yokushiswa nemihlatshelo yabo

iyakwamukeleka e-altare lami,

ngokuba indlu yami iyakubizwa ngokuthi

indlu yokukhuleka phakathi kwabantu bonke.”

8INkosi uJehova

ebutha abaxoshiweyo bakwa-Israyeli ithi:

“Ngisezakubuthela kuye nabanye

ngaphandle kwabase bebuthiwe.”

U-Israyeli wonakele

9Nonke nina zilwane zasendle,

wozani nidle,

nonke nina zilwane zasehlathini.

10Bonke abalindi bayizimpumputhe,

abanakwazi;

bonke bayizinja eziyizimungulu,

abakwazi ukukhonkotha,

balala bephupha,

bathanda ukozela.

11

56:11
Jer. 6:13
8:10
Yebo, bayizinja ezihahayo,

abakwazi ukusutha;

yebo, laba bangabelusi abangenakuqonda,

baphendukela bonke ezindleleni zabo,

kube yilowo nalowo enzuzweni yakhe,

bonke kanyekanye.

12

56:12
Isaya 22:13
1 Kor. 15:32
Wozani, ngiyakuletha iwayini,

sizakuzigcwalisa ngophuzo olunamandla;

nengomuso liyakuba njenganamuhla,

libe likhulu kakhulu.