IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
55

Isimemo sokusindiswa

551

55:1
Isaya 12:3
44:3
Math. 11:28
Joh. 7:37
IsAmb. 22:17
“We nina nonke enomileyo,

wozani emanzini;

nani eningenamali

wozani nithenge, nidle;

wozani nithenge ngaphandle kwemali,

yebo, iwayini nobisi,

kungabizwa lutho.

2

55:2
AmaH. 22:26
Isaya 25:6
Math. 5:6
Niyichithelani imali kukho okungesiso isinkwa,

nenzuzo yenu kukho okunganelisiyo, na?

Ngilaleleni nokungilalela,

nidle okuhle,

umphefumulo wenu ujabule ngamanoni.

3

55:3
2 Sam. 7:15
1 AmaKh. 8:25
AmaH. 89:28
105:8,10
111:9
Isaya 54:10
61:8
IzE. 13:34
Bekani izindlebe, nize kimi,

nizwe, uyakuphila umphefumulo wenu;

ngiyakwenza nani isivumelwano esiphakade,

izenzo zomusa oqinisekileyo zikaDavide.

4

55:4
AmaH. 2:8
72:8
IsAmb. 1:5
Bheka, ngimnike abe ngufakazi kubantu,

umholi nomyali kubantu.

5Bheka, uyakubiza izizwe ongazaziyo,

nezizwe ebezingakwazi ziyakugijimela kuwe

ngenxa kaJehova uNkulunkulu wakho

nangenxa yoNgcwele ka-Israyeli,

ngokuba ukudumisile.”

6

55:6
1 IziKr. 28:9
2 IziKr. 15:2
Mfuneni uJehova esenokutholwa,

nimbize eseseduze.

7

55:7
AmaH. 130:4,7
Hez. 33:11
Luk. 15:20
Omubi makashiye indlela yakhe,

nomuntu owenza okubi imicabango yakhe,

abuyele kuJehova,

uyakuba nomusa kuye,

yebo, abuyele kuNkulunkulu wethu,

ngokuba uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu.

8“Ngokuba imicabango yami

ayisiyo imicabango yenu,

nezindlela zenu

azisizo izindlela zami,” usho uJehova.

9“Ngokuba njengamazulu ephakeme kunomhlaba,

kanjalo izindlela zami ziphakeme kunezindlela zenu,

nemicabango yami kunemicabango yenu.

10Ngokuba njengokwehla kwemvula neqhwa ezulwini,

kungabuyeli khona,

kepha kuwunethisa umhlaba,

kuwenze ukuba uthele, uhlume,

unike ohlwanyelayo inhlwanyelo nodlayo isinkwa,

11

55:11
Joh. 6:36
IzE. 12:24
liyakuba njalo izwi lami

eliphuma emlonyeni wami:

aliyikubuyela ze kimi,

lingakafezi lokhu engikufunayo,

liphumelele kulokhu engilithumele kukho.

12

55:12
1 IziKr. 16:33
AmaH. 96:12
98:8
Ngokuba niyakuphuma ngokuthokoza,

niholwe ngokuthula;

izintaba namagquma kuyakuqhumuka

ngokuhlabelela phambi kwenu,

nemithi yonke yasendle iyakushaya ihlombe.

13Esikhundleni sogagane kuyakumila umsayipuresi,*

nasesikhundleni samakhakhasi kuyakumila umbomvana.

Kuyakuba yigama kuJehova,

nesibonakaliso esingapheliyo esingayikunqunywa.”