IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
53

531

53:1
Isaya 52:10
Joh. 12:38
Rom. 10:16
Ngubani owakholwa ngesikuzwileyo;

ingalo kaJehova yambulelwa bani na?

2

53:2
Isaya 11:1
52:14
Ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe,

nanjengempande emhlabathini owomileyo;

yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke,

yayingabukeki ukuba siyifune.

3

53:3
AmaH. 22:6
Isaya 49:7
50:6
Mark. 9:12
Yayideleliwe, yashiywa ngabantu,

umuntu wobuhlungu owazi ukugula;

yeyiswa injengosithezelwa ubuso ngabantu,

asiyishayanga nto yalutho.

4

53:4
Math. 8:17
Kepha yazithwala izifo zethu,

yabetshatha ubuhlungu bethu,

kodwa thina sathi ijezisiwe,

ishaywe nguNkulunkulu, ihlushiwe.

5

53:5
Rom. 4:25
1 Kor. 15:3
1 Pet. 2:24
Yebo, yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu,

yachotshozwa ngobubi bethu;

isijeziso sasiphezu kwayo ukuba sibe nokuthula,

nangemivimbo yayo siphilisiwe thina.

6

53:6
Hez. 34:6
Zak. 10:2
Thina sonke sidukile njengezimvu;

yilowo nalowo uphendukele endleleni yakhe;

uJehova wehlisela phezu kwayo ububi bethu sonke.

7

53:7
Math. 26:63
27:14
Mark. 14:61
Joh. 1:29
IzE. 8:32
Yacindezelwa, kepha noma yathotshiswa,

ayivulanga umlomo wayo;

njengewundlu eliyiswa ekuhlatshweni,

nanjengemvu ethule phambi kwabagundi bayo,

ayiwuvulanga umlomo wayo.

8Yasuswa ekucindezelweni nasekwahlulelweni;

ngubani esizukulwaneni sayo owacabanga

ukuthi yahlwithwa ezweni labaphilayo,

ishaywa ngesiphambeko sabantu bami, na?

9

53:9
Joh. 8:46
2 Kor. 5:21
1 Pet. 2:22
1 Joh. 3:5
Babeka ithuna layo kanye nababi;

ekufeni yayinabenza okubi,

noma ingenzanga indluzula,

kungekho nankohliso emlonyeni wayo.

10

53:10
Rom. 6:9
Nokho uJehova wathanda ukuyishaya ngezifo;

lapho wenza umphefumulo wayo ube ngumnikelo wecala,

iyakubona inzalo yayo, yenze izinsuku zayo zibe ziningi,

nentando kaJehova iyakuphumelela esandleni sayo.

11

53:11
Rom. 5:19
Ngokuhlupheka komphefumulo wayo

iyakukubona, yaneliswe.

Ngokwazi kwayo inceku yami, elungileyo,

iyakulungisisa abaningi,

ithwale izono zabo.

12

53:12
Luk. 22:37
23:33
Joh. 17:2,6
Ngalokho ngiyakuyabela kanye nabakhulu,

yahlukanise impango nabanamandla,

ngokuba yawuthulula umphefumulo wayo ekufeni,

yabalwa kanye nezelelesi;

yathwala nokho izono zabaningi,

yakhulekela aboni.

54

IJerusalema elisha

541

54:1
Isaya 49:20
Gal. 4:27
“Jabula wena nyumba, wena ongazalanga,

uqhumuke ngokuhlabelela,

umemeze wena ongabanga namihelo,

ngokuba abantwana boyisikhwebu baningi

kunabantwana bonendoda,” usho uJehova.

2“Yenza ibe banzi indawo yetende lakho;

mabazelule izindwangu zamakhaya akho,

ungazibambezeli, welule izintambo zakho,

uziqinise izikhonkwane zakho.

3Ngokuba uyakusabalala ngakwesokunene nangakwesokhohlo,

nengalo yakho iyakuqeda abezizwe,

yakhe imizi echithekileyo.

4“Ungesabi, ngokuba awuyikujabha,

ungabi namahloni,

ngokuba awuyikujabhiswa,

ngokuba uyakukhohlwa ihlazo lobusha bakho,

ungabe usawakhumbula amahloni obufelokazi bakho.

5

54:5
Rom. 3:29
Ngokuba uMenzi wakho ungumyeni wakho,

nguJehova Sebawoti igama lakhe;

oNgcwele ka-Israyeli unguMhlengi wakho,

uyakubizwa ngokuthi uNkulunkulu womhlaba wonke.

6Ngokuba uJehova ukubizile

njengomfazi oshiyiweyo nodabukileyo emoyeni;

umfazi wobusha ukhona omalayo na?”

usho uNkulunkulu wakho.

7

54:7
AmaH. 30:5
Isaya 60:10
“Umzuzwana omncane ngakushiya,

kepha ngobumnene obukhulu ngiyakukubutha.

8Ngentukuthelo echichimayo

ngabusitheza ubuso bami kuwe isikhashana,

kepha ngomusa ongapheliyo ngiyakukuhawukela,”

usho uJehova uMhlengi wakho.

9

54:9
Gen. 9:11,15
“Ngokuba lokhu kunjengezinsuku zikaNowa kimi,

ngokuba njengalokho ngafunga

ukuthi amanzi kaNowa awayikube esadlula emhlabeni,

kanjalo sengifungile ukuthi angisayikukuthukuthelela,

ngikusole.

10

54:10
AmaH. 146:6
Math. 24:35
Yebo, izintaba zingamuka, namagquma angasuswa,

kepha umusa wami awuyikumuka kuwe,

nesivumelwano sami sokuthula asiyikususwa,”

usho uJehova okuhawukelayo.

11

54:11
IzE. 21:19
“Wena ohluphekayo,

ohlukunyeziwe ungaduduzwanga,

bheka, ngiyakufaka amatshe akho abe mahle,

ngizibeke izisekelo zakho ngamasafire.*

12Ngiyakwenza imibhoshongo yakho ngamarubi,*

namasango akho ngekristalo,*

nayo yonke imikhawulo yakho ngamatshe amahle.

13

54:13
Jer. 31:34
Joh. 6:45
Rom. 5:1
Bonke abantwana bakho

bayakuba ngabafundi bakaJehova,

nokuthula kwabantwana bakho kuyakuba kukhulu.

14Uyakumiswa ngokulunga;

uyakuba kude nokucindezelwa,

ngokuba awuyikwesaba,

nanovalo, ngokuba aluyikusondela kuwe.

15

54:15
Rom. 8:31
Bheka, uma bebuthana,

kungaphandle kwami,

noma ngubani obuthanela wena,

uyakuwa ngenxa yakho.

16“Bheka, mina ngidalile umkhandi

ofutha umlilo wamalahle,

azikhiphele isikhali somsebenzi wakhe;

mina ngidalile futhi umchithi wokuba abhubhise.

17Asikho isikhali esenzelwa wena esiyakuphumelela,

nalo lonke ulimi olukuvukelayo luyakwahlulelwa;

lokhu kuyifa lezinceku zikaJehova

nokulunga kwazo okuvela kimi, usho uJehova.

55

Isimemo sokusindiswa

551

55:1
Isaya 12:3
44:3
Math. 11:28
Joh. 7:37
IsAmb. 22:17
“We nina nonke enomileyo,

wozani emanzini;

nani eningenamali

wozani nithenge, nidle;

wozani nithenge ngaphandle kwemali,

yebo, iwayini nobisi,

kungabizwa lutho.

2

55:2
AmaH. 22:26
Isaya 25:6
Math. 5:6
Niyichithelani imali kukho okungesiso isinkwa,

nenzuzo yenu kukho okunganelisiyo, na?

Ngilaleleni nokungilalela,

nidle okuhle,

umphefumulo wenu ujabule ngamanoni.

3

55:3
2 Sam. 7:15
1 AmaKh. 8:25
AmaH. 89:28
105:8,10
111:9
Isaya 54:10
61:8
IzE. 13:34
Bekani izindlebe, nize kimi,

nizwe, uyakuphila umphefumulo wenu;

ngiyakwenza nani isivumelwano esiphakade,

izenzo zomusa oqinisekileyo zikaDavide.

4

55:4
AmaH. 2:8
72:8
IsAmb. 1:5
Bheka, ngimnike abe ngufakazi kubantu,

umholi nomyali kubantu.

5Bheka, uyakubiza izizwe ongazaziyo,

nezizwe ebezingakwazi ziyakugijimela kuwe

ngenxa kaJehova uNkulunkulu wakho

nangenxa yoNgcwele ka-Israyeli,

ngokuba ukudumisile.”

6

55:6
1 IziKr. 28:9
2 IziKr. 15:2
Mfuneni uJehova esenokutholwa,

nimbize eseseduze.

7

55:7
AmaH. 130:4,7
Hez. 33:11
Luk. 15:20
Omubi makashiye indlela yakhe,

nomuntu owenza okubi imicabango yakhe,

abuyele kuJehova,

uyakuba nomusa kuye,

yebo, abuyele kuNkulunkulu wethu,

ngokuba uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu.

8“Ngokuba imicabango yami

ayisiyo imicabango yenu,

nezindlela zenu

azisizo izindlela zami,” usho uJehova.

9“Ngokuba njengamazulu ephakeme kunomhlaba,

kanjalo izindlela zami ziphakeme kunezindlela zenu,

nemicabango yami kunemicabango yenu.

10Ngokuba njengokwehla kwemvula neqhwa ezulwini,

kungabuyeli khona,

kepha kuwunethisa umhlaba,

kuwenze ukuba uthele, uhlume,

unike ohlwanyelayo inhlwanyelo nodlayo isinkwa,

11

55:11
Joh. 6:36
IzE. 12:24
liyakuba njalo izwi lami

eliphuma emlonyeni wami:

aliyikubuyela ze kimi,

lingakafezi lokhu engikufunayo,

liphumelele kulokhu engilithumele kukho.

12

55:12
1 IziKr. 16:33
AmaH. 96:12
98:8
Ngokuba niyakuphuma ngokuthokoza,

niholwe ngokuthula;

izintaba namagquma kuyakuqhumuka

ngokuhlabelela phambi kwenu,

nemithi yonke yasendle iyakushaya ihlombe.

13Esikhundleni sogagane kuyakumila umsayipuresi,*

nasesikhundleni samakhakhasi kuyakumila umbomvana.

Kuyakuba yigama kuJehova,

nesibonakaliso esingapheliyo esingayikunqunywa.”