IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
54

IJerusalema elisha

541

54:1
Isaya 49:20
Gal. 4:27
“Jabula wena nyumba, wena ongazalanga,

uqhumuke ngokuhlabelela,

umemeze wena ongabanga namihelo,

ngokuba abantwana boyisikhwebu baningi

kunabantwana bonendoda,” usho uJehova.

2“Yenza ibe banzi indawo yetende lakho;

mabazelule izindwangu zamakhaya akho,

ungazibambezeli, welule izintambo zakho,

uziqinise izikhonkwane zakho.

3Ngokuba uyakusabalala ngakwesokunene nangakwesokhohlo,

nengalo yakho iyakuqeda abezizwe,

yakhe imizi echithekileyo.

4“Ungesabi, ngokuba awuyikujabha,

ungabi namahloni,

ngokuba awuyikujabhiswa,

ngokuba uyakukhohlwa ihlazo lobusha bakho,

ungabe usawakhumbula amahloni obufelokazi bakho.

5

54:5
Rom. 3:29
Ngokuba uMenzi wakho ungumyeni wakho,

nguJehova Sebawoti igama lakhe;

oNgcwele ka-Israyeli unguMhlengi wakho,

uyakubizwa ngokuthi uNkulunkulu womhlaba wonke.

6Ngokuba uJehova ukubizile

njengomfazi oshiyiweyo nodabukileyo emoyeni;

umfazi wobusha ukhona omalayo na?”

usho uNkulunkulu wakho.

7

54:7
AmaH. 30:5
Isaya 60:10
“Umzuzwana omncane ngakushiya,

kepha ngobumnene obukhulu ngiyakukubutha.

8Ngentukuthelo echichimayo

ngabusitheza ubuso bami kuwe isikhashana,

kepha ngomusa ongapheliyo ngiyakukuhawukela,”

usho uJehova uMhlengi wakho.

9

54:9
Gen. 9:11,15
“Ngokuba lokhu kunjengezinsuku zikaNowa kimi,

ngokuba njengalokho ngafunga

ukuthi amanzi kaNowa awayikube esadlula emhlabeni,

kanjalo sengifungile ukuthi angisayikukuthukuthelela,

ngikusole.

10

54:10
AmaH. 146:6
Math. 24:35
Yebo, izintaba zingamuka, namagquma angasuswa,

kepha umusa wami awuyikumuka kuwe,

nesivumelwano sami sokuthula asiyikususwa,”

usho uJehova okuhawukelayo.

11

54:11
IzE. 21:19
“Wena ohluphekayo,

ohlukunyeziwe ungaduduzwanga,

bheka, ngiyakufaka amatshe akho abe mahle,

ngizibeke izisekelo zakho ngamasafire.*

12Ngiyakwenza imibhoshongo yakho ngamarubi,*

namasango akho ngekristalo,*

nayo yonke imikhawulo yakho ngamatshe amahle.

13

54:13
Jer. 31:34
Joh. 6:45
Rom. 5:1
Bonke abantwana bakho

bayakuba ngabafundi bakaJehova,

nokuthula kwabantwana bakho kuyakuba kukhulu.

14Uyakumiswa ngokulunga;

uyakuba kude nokucindezelwa,

ngokuba awuyikwesaba,

nanovalo, ngokuba aluyikusondela kuwe.

15

54:15
Rom. 8:31
Bheka, uma bebuthana,

kungaphandle kwami,

noma ngubani obuthanela wena,

uyakuwa ngenxa yakho.

16“Bheka, mina ngidalile umkhandi

ofutha umlilo wamalahle,

azikhiphele isikhali somsebenzi wakhe;

mina ngidalile futhi umchithi wokuba abhubhise.

17Asikho isikhali esenzelwa wena esiyakuphumelela,

nalo lonke ulimi olukuvukelayo luyakwahlulelwa;

lokhu kuyifa lezinceku zikaJehova

nokulunga kwazo okuvela kimi, usho uJehova.