IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
53

531

53:1
Isaya 52:10
Joh. 12:38
Rom. 10:16
Ngubani owakholwa ngesikuzwileyo;

ingalo kaJehova yambulelwa bani na?

2

53:2
Isaya 11:1
52:14
Ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe,

nanjengempande emhlabathini owomileyo;

yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke,

yayingabukeki ukuba siyifune.

3

53:3
AmaH. 22:6
Isaya 49:7
50:6
Mark. 9:12
Yayideleliwe, yashiywa ngabantu,

umuntu wobuhlungu owazi ukugula;

yeyiswa injengosithezelwa ubuso ngabantu,

asiyishayanga nto yalutho.

4

53:4
Math. 8:17
Kepha yazithwala izifo zethu,

yabetshatha ubuhlungu bethu,

kodwa thina sathi ijezisiwe,

ishaywe nguNkulunkulu, ihlushiwe.

5

53:5
Rom. 4:25
1 Kor. 15:3
1 Pet. 2:24
Yebo, yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu,

yachotshozwa ngobubi bethu;

isijeziso sasiphezu kwayo ukuba sibe nokuthula,

nangemivimbo yayo siphilisiwe thina.

6

53:6
Hez. 34:6
Zak. 10:2
Thina sonke sidukile njengezimvu;

yilowo nalowo uphendukele endleleni yakhe;

uJehova wehlisela phezu kwayo ububi bethu sonke.

7

53:7
Math. 26:63
27:14
Mark. 14:61
Joh. 1:29
IzE. 8:32
Yacindezelwa, kepha noma yathotshiswa,

ayivulanga umlomo wayo;

njengewundlu eliyiswa ekuhlatshweni,

nanjengemvu ethule phambi kwabagundi bayo,

ayiwuvulanga umlomo wayo.

8Yasuswa ekucindezelweni nasekwahlulelweni;

ngubani esizukulwaneni sayo owacabanga

ukuthi yahlwithwa ezweni labaphilayo,

ishaywa ngesiphambeko sabantu bami, na?

9

53:9
Joh. 8:46
2 Kor. 5:21
1 Pet. 2:22
1 Joh. 3:5
Babeka ithuna layo kanye nababi;

ekufeni yayinabenza okubi,

noma ingenzanga indluzula,

kungekho nankohliso emlonyeni wayo.

10

53:10
Rom. 6:9
Nokho uJehova wathanda ukuyishaya ngezifo;

lapho wenza umphefumulo wayo ube ngumnikelo wecala,

iyakubona inzalo yayo, yenze izinsuku zayo zibe ziningi,

nentando kaJehova iyakuphumelela esandleni sayo.

11

53:11
Rom. 5:19
Ngokuhlupheka komphefumulo wayo

iyakukubona, yaneliswe.

Ngokwazi kwayo inceku yami, elungileyo,

iyakulungisisa abaningi,

ithwale izono zabo.

12

53:12
Luk. 22:37
23:33
Joh. 17:2,6
Ngalokho ngiyakuyabela kanye nabakhulu,

yahlukanise impango nabanamandla,

ngokuba yawuthulula umphefumulo wayo ekufeni,

yabalwa kanye nezelelesi;

yathwala nokho izono zabaningi,

yakhulekela aboni.