IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
52

521

52:1
Isaya 51:17
IsAmb. 21:27
Vuka, vuka,

wembathe amandla akho, Siyoni,

uzigqoke izingubo zakho ezinhle,

Jerusalema, muzi ongcwele,

ngokuba akusayikungena kuwe

ongasokile nongcolileyo.

2Zithintithe uthuli,

usukume, uhlale, Jerusalema elithunjiweyo;

zikhulule eziboshweni zentamo yakho

wena ndodakazi yaseSiyoni ethunjiweyo.

3

52:3
1 Pet. 1:18
Ngokuba usho kanje uJehova, uthi:

“Nathengiswa ngento engelutho;

niyakuhlengwa ngaphandle kwemali.”

4

52:4
Gen. 46:6
2 AmaKh. 17:5
18:9,13
Ngokuba isho kanje iNkosi uJehova, ithi:

Abantu bami behlela kuqala eGibithe

ukuba bagogobale khona;

i-Asiriya lamcindezela ngaphandle kwesizathu.

5

52:5
Num. 14:15
Hez. 36:20
Rom. 2:24
“Manje nginantoni lapha,” usho uJehova,

“lapho abantu bami besusiwe ngeze na?

Ababusa phezu kwabo bayaklabalasa,” usho uJehova,

“negama lami liyahlanjalazwa njalo usuku lonke.

6Ngalokho abantu bami bayakulazi igama lami;

ngalokho bayakuqonda ngalolo suku

ukuthi yimi engikhulumileyo;

bhekani, ngilapha.”

7

52:7
AmaH. 96:10
Nah. 1:15
Rom. 10:15
Zimnandi kangakanani ezintabeni

izinyawo zoletha izindaba ezinhle,

nomemezela ukuthula,

obika izindaba ezinhle, ezwakalise ukusindiswa,

oshoyo kulo iSiyoni ukuthi:

“UNkulunkulu wakho uyinkosi.”

8

52:8
Isaya 62:6
Izwi labalindi bakho,

bayaliphakamisa izwi,

bajabule kanyekanye,

ngokuba bayakubona iso neso,

lapho uJehova ebuyela eSiyoni.

9

52:9
Isaya 40:1
Qhumukani ngokuhlabelela,

nihlabelele kanyekanye,

nina zindawo ezichithekileyo zaseJerusalema,

ngokuba uJehova ubaduduzile abantu bakhe,

ulihlengile iJerusalema.

10

52:10
AmaH. 98:3
Isaya 53:1
Luk. 3:6
UJehova wambulile ingalo yakhe engcwele

emehlweni ezizwe zonke,

namajukujuku onke omhlaba

ayakubona insindiso kaNkulunkulu wethu.

11

52:11
Isaya 48:20
2 Kor. 6:17
IsAmb. 18:4
Mukani, mukani, niphume lapha,

ningathinti okungcolileyo,

niphume phakathi kwalo, nizihlambulule

nina eniphatha izitsha zikaJehova.

12

52:12
Eks. 12:33
13:21
Dut. 16:3
Isaya 58:8
Ngokuba aniyikuphuma ngokushesha,

ningahambi ngokubaleka,

ngokuba uJehova uyakuhamba phambi kwenu,

noNkulunkulu ka-Israyeli uyakuba semva kwenu.

Ukuhlupheka kwenceku

13

52:13
IzE. 2:33
Fil. 2:9
Bheka, inceku yami iyakuphumelela kahle;

iyakukhuliswa, iphakanyiswe, iphakame kakhulu.

14

52:14
AmaH. 22:6
Isaya 53:2
Njengalokhu abaningi bamangala ngayo

ubuso bayo babonakele kunobabantu,

nesimo sayo kunesamadodana abantu

15

52:15
Isaya 65:1
Rom. 15:21
kanjalo iyakwethusa izizwe eziningi;

amakhosi ayakuvala imilomo yawo ngenxa yayo,

ngokuba lokho angatshelwanga khona ayakukubona,

nalokho angakuzwanga ayakukuqonda.

53

531

53:1
Isaya 52:10
Joh. 12:38
Rom. 10:16
Ngubani owakholwa ngesikuzwileyo;

ingalo kaJehova yambulelwa bani na?

2

53:2
Isaya 11:1
52:14
Ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe,

nanjengempande emhlabathini owomileyo;

yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke,

yayingabukeki ukuba siyifune.

3

53:3
AmaH. 22:6
Isaya 49:7
50:6
Mark. 9:12
Yayideleliwe, yashiywa ngabantu,

umuntu wobuhlungu owazi ukugula;

yeyiswa injengosithezelwa ubuso ngabantu,

asiyishayanga nto yalutho.

4

53:4
Math. 8:17
Kepha yazithwala izifo zethu,

yabetshatha ubuhlungu bethu,

kodwa thina sathi ijezisiwe,

ishaywe nguNkulunkulu, ihlushiwe.

5

53:5
Rom. 4:25
1 Kor. 15:3
1 Pet. 2:24
Yebo, yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu,

yachotshozwa ngobubi bethu;

isijeziso sasiphezu kwayo ukuba sibe nokuthula,

nangemivimbo yayo siphilisiwe thina.

6

53:6
Hez. 34:6
Zak. 10:2
Thina sonke sidukile njengezimvu;

yilowo nalowo uphendukele endleleni yakhe;

uJehova wehlisela phezu kwayo ububi bethu sonke.

7

53:7
Math. 26:63
27:14
Mark. 14:61
Joh. 1:29
IzE. 8:32
Yacindezelwa, kepha noma yathotshiswa,

ayivulanga umlomo wayo;

njengewundlu eliyiswa ekuhlatshweni,

nanjengemvu ethule phambi kwabagundi bayo,

ayiwuvulanga umlomo wayo.

8Yasuswa ekucindezelweni nasekwahlulelweni;

ngubani esizukulwaneni sayo owacabanga

ukuthi yahlwithwa ezweni labaphilayo,

ishaywa ngesiphambeko sabantu bami, na?

9

53:9
Joh. 8:46
2 Kor. 5:21
1 Pet. 2:22
1 Joh. 3:5
Babeka ithuna layo kanye nababi;

ekufeni yayinabenza okubi,

noma ingenzanga indluzula,

kungekho nankohliso emlonyeni wayo.

10

53:10
Rom. 6:9
Nokho uJehova wathanda ukuyishaya ngezifo;

lapho wenza umphefumulo wayo ube ngumnikelo wecala,

iyakubona inzalo yayo, yenze izinsuku zayo zibe ziningi,

nentando kaJehova iyakuphumelela esandleni sayo.

11

53:11
Rom. 5:19
Ngokuhlupheka komphefumulo wayo

iyakukubona, yaneliswe.

Ngokwazi kwayo inceku yami, elungileyo,

iyakulungisisa abaningi,

ithwale izono zabo.

12

53:12
Luk. 22:37
23:33
Joh. 17:2,6
Ngalokho ngiyakuyabela kanye nabakhulu,

yahlukanise impango nabanamandla,

ngokuba yawuthulula umphefumulo wayo ekufeni,

yabalwa kanye nezelelesi;

yathwala nokho izono zabaningi,

yakhulekela aboni.

54

IJerusalema elisha

541

54:1
Isaya 49:20
Gal. 4:27
“Jabula wena nyumba, wena ongazalanga,

uqhumuke ngokuhlabelela,

umemeze wena ongabanga namihelo,

ngokuba abantwana boyisikhwebu baningi

kunabantwana bonendoda,” usho uJehova.

2“Yenza ibe banzi indawo yetende lakho;

mabazelule izindwangu zamakhaya akho,

ungazibambezeli, welule izintambo zakho,

uziqinise izikhonkwane zakho.

3Ngokuba uyakusabalala ngakwesokunene nangakwesokhohlo,

nengalo yakho iyakuqeda abezizwe,

yakhe imizi echithekileyo.

4“Ungesabi, ngokuba awuyikujabha,

ungabi namahloni,

ngokuba awuyikujabhiswa,

ngokuba uyakukhohlwa ihlazo lobusha bakho,

ungabe usawakhumbula amahloni obufelokazi bakho.

5

54:5
Rom. 3:29
Ngokuba uMenzi wakho ungumyeni wakho,

nguJehova Sebawoti igama lakhe;

oNgcwele ka-Israyeli unguMhlengi wakho,

uyakubizwa ngokuthi uNkulunkulu womhlaba wonke.

6Ngokuba uJehova ukubizile

njengomfazi oshiyiweyo nodabukileyo emoyeni;

umfazi wobusha ukhona omalayo na?”

usho uNkulunkulu wakho.

7

54:7
AmaH. 30:5
Isaya 60:10
“Umzuzwana omncane ngakushiya,

kepha ngobumnene obukhulu ngiyakukubutha.

8Ngentukuthelo echichimayo

ngabusitheza ubuso bami kuwe isikhashana,

kepha ngomusa ongapheliyo ngiyakukuhawukela,”

usho uJehova uMhlengi wakho.

9

54:9
Gen. 9:11,15
“Ngokuba lokhu kunjengezinsuku zikaNowa kimi,

ngokuba njengalokho ngafunga

ukuthi amanzi kaNowa awayikube esadlula emhlabeni,

kanjalo sengifungile ukuthi angisayikukuthukuthelela,

ngikusole.

10

54:10
AmaH. 146:6
Math. 24:35
Yebo, izintaba zingamuka, namagquma angasuswa,

kepha umusa wami awuyikumuka kuwe,

nesivumelwano sami sokuthula asiyikususwa,”

usho uJehova okuhawukelayo.

11

54:11
IzE. 21:19
“Wena ohluphekayo,

ohlukunyeziwe ungaduduzwanga,

bheka, ngiyakufaka amatshe akho abe mahle,

ngizibeke izisekelo zakho ngamasafire.*

12Ngiyakwenza imibhoshongo yakho ngamarubi,*

namasango akho ngekristalo,*

nayo yonke imikhawulo yakho ngamatshe amahle.

13

54:13
Jer. 31:34
Joh. 6:45
Rom. 5:1
Bonke abantwana bakho

bayakuba ngabafundi bakaJehova,

nokuthula kwabantwana bakho kuyakuba kukhulu.

14Uyakumiswa ngokulunga;

uyakuba kude nokucindezelwa,

ngokuba awuyikwesaba,

nanovalo, ngokuba aluyikusondela kuwe.

15

54:15
Rom. 8:31
Bheka, uma bebuthana,

kungaphandle kwami,

noma ngubani obuthanela wena,

uyakuwa ngenxa yakho.

16“Bheka, mina ngidalile umkhandi

ofutha umlilo wamalahle,

azikhiphele isikhali somsebenzi wakhe;

mina ngidalile futhi umchithi wokuba abhubhise.

17Asikho isikhali esenzelwa wena esiyakuphumelela,

nalo lonke ulimi olukuvukelayo luyakwahlulelwa;

lokhu kuyifa lezinceku zikaJehova

nokulunga kwazo okuvela kimi, usho uJehova.