IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
52

521

52:1
Isaya 51:17
IsAmb. 21:27
Vuka, vuka,

wembathe amandla akho, Siyoni,

uzigqoke izingubo zakho ezinhle,

Jerusalema, muzi ongcwele,

ngokuba akusayikungena kuwe

ongasokile nongcolileyo.

2Zithintithe uthuli,

usukume, uhlale, Jerusalema elithunjiweyo;

zikhulule eziboshweni zentamo yakho

wena ndodakazi yaseSiyoni ethunjiweyo.

3

52:3
1 Pet. 1:18
Ngokuba usho kanje uJehova, uthi:

“Nathengiswa ngento engelutho;

niyakuhlengwa ngaphandle kwemali.”

4

52:4
Gen. 46:6
2 AmaKh. 17:5
18:9,13
Ngokuba isho kanje iNkosi uJehova, ithi:

Abantu bami behlela kuqala eGibithe

ukuba bagogobale khona;

i-Asiriya lamcindezela ngaphandle kwesizathu.

5

52:5
Num. 14:15
Hez. 36:20
Rom. 2:24
“Manje nginantoni lapha,” usho uJehova,

“lapho abantu bami besusiwe ngeze na?

Ababusa phezu kwabo bayaklabalasa,” usho uJehova,

“negama lami liyahlanjalazwa njalo usuku lonke.

6Ngalokho abantu bami bayakulazi igama lami;

ngalokho bayakuqonda ngalolo suku

ukuthi yimi engikhulumileyo;

bhekani, ngilapha.”

7

52:7
AmaH. 96:10
Nah. 1:15
Rom. 10:15
Zimnandi kangakanani ezintabeni

izinyawo zoletha izindaba ezinhle,

nomemezela ukuthula,

obika izindaba ezinhle, ezwakalise ukusindiswa,

oshoyo kulo iSiyoni ukuthi:

“UNkulunkulu wakho uyinkosi.”

8

52:8
Isaya 62:6
Izwi labalindi bakho,

bayaliphakamisa izwi,

bajabule kanyekanye,

ngokuba bayakubona iso neso,

lapho uJehova ebuyela eSiyoni.

9

52:9
Isaya 40:1
Qhumukani ngokuhlabelela,

nihlabelele kanyekanye,

nina zindawo ezichithekileyo zaseJerusalema,

ngokuba uJehova ubaduduzile abantu bakhe,

ulihlengile iJerusalema.

10

52:10
AmaH. 98:3
Isaya 53:1
Luk. 3:6
UJehova wambulile ingalo yakhe engcwele

emehlweni ezizwe zonke,

namajukujuku onke omhlaba

ayakubona insindiso kaNkulunkulu wethu.

11

52:11
Isaya 48:20
2 Kor. 6:17
IsAmb. 18:4
Mukani, mukani, niphume lapha,

ningathinti okungcolileyo,

niphume phakathi kwalo, nizihlambulule

nina eniphatha izitsha zikaJehova.

12

52:12
Eks. 12:33
13:21
Dut. 16:3
Isaya 58:8
Ngokuba aniyikuphuma ngokushesha,

ningahambi ngokubaleka,

ngokuba uJehova uyakuhamba phambi kwenu,

noNkulunkulu ka-Israyeli uyakuba semva kwenu.

Ukuhlupheka kwenceku

13

52:13
IzE. 2:33
Fil. 2:9
Bheka, inceku yami iyakuphumelela kahle;

iyakukhuliswa, iphakanyiswe, iphakame kakhulu.

14

52:14
AmaH. 22:6
Isaya 53:2
Njengalokhu abaningi bamangala ngayo

ubuso bayo babonakele kunobabantu,

nesimo sayo kunesamadodana abantu

15

52:15
Isaya 65:1
Rom. 15:21
kanjalo iyakwethusa izizwe eziningi;

amakhosi ayakuvala imilomo yawo ngenxa yayo,

ngokuba lokho angatshelwanga khona ayakukubona,

nalokho angakuzwanga ayakukuqonda.