IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
50

501

50:1
Dut. 24:1
Jer. 2:19
3:1,8
Usho kanje uJehova, uthi:

“Iphi incwadi yesahlukaniso

engimlahlile ngayo,

noma ngumuphi enginesikwenetu kuye

engithengisile ngani kuye na?

Bhekani, nathengiswa ngobubi benu,

nangeziphambeko zenu,

unyoko walahlwa.

2

50:2
Eks. 14:21
Num. 11:23
Josh. 3:5,16
Isaya 59:1
Ngalokho ekufikeni kwami

kwaba ngani ukuba kungabikho muntu,

nasekubizeni kungabikho ophendulayo, na?

Isandla sami sifinyeziwe nokufinyezwa,

ukuze singahlengi na?

Noma angisenamandla okophula na?

Bheka, ngokukhuza kwami ngiyomisa ulwandle,

ngenze imifula ibe yihlane;

izinhlanzi zalo ziyanuka,

ngokuba awakho amanzi,

ziyafa ukoma.

3

50:3
Eks. 10:22
Isaya 13:10
Math. 24:29
27:45
IsAmb. 6:12
Ngiyembathisa amazulu ubumnyama,

ngenze indwangu yamasaka ibe yisimbozo sawo.”

Umsebenzi Wenceku

4

50:4
Isaya 52:7
INkosi uJehova inginikile ulimi lwabafundi

ukuba ngazi ukuvuselela oyethileyo ngamazwi ahlumelelayo;

ivusa njalo indlebe yami ekuseni imihla ngemihla

ukuba ngizwe njengabafundi.

5

50:5
AmaH. 40:6
Joh. 14:31
Fil. 2:8
INkosi uJehova iyivulile indlebe yami,

mina angihlubukanga,

angihlehlanga nyovane.

6

50:6
Math. 26:67
27:30
Mark. 14:65
15:19
Nganika abashayi umhlane,

nezihlathi zami kubo abahluthula isilevu;

angibusithelisanga ubuso bami

ekuhlazisweni nasekufelweni amathe.

7Ngokuba iNkosi uJehova iyakungisiza;

ngalokho angijabhanga,

ngalokho ngibumisile ubuso bami njengensengetsha;

ngiyazi ukuthi angiyikujabha.

8

50:8
Rom. 8:33
Ongithethayo useduze;

ngubani ongamelana nami na?

Masivuke kanyekanye;

ngubani omangalelana nami na?

Makasondele kimi.

9

50:9
AmaH. 102:26
Isaya 51:6,8
Bheka, iNkosi uJehova iyakungisiza;

ngubani oyakungilahla na?

Bheka, bonke bayakuguga njengengubo,

badliwe njengezinundu.

10Ngubani phakathi kwenu omesabayo uJehova?

Makalilalele izwi lenceku yakhe

ehambile ebumnyameni,

ethembile egameni likaJehova,

noma ingenakukhanya,

yencika kuNkulunkulu wakhe.

11Bhekani nina nonke eniphemba umlilo,

enibhinca izikhuni,

manihambe ekukhanyeni komlilo wenu

naphakathi kwezikhuni eniziphembileyo.

Lokhu kuyakuba phezu kwenu kuvela

esandleni sami;

niyakulala phansi ngobuhlungu.

51

Ukukhululwa kuyasondela

511“Ngilaleleni nina enilandela ukulunga,

nina enimfunayo uJehova;

bhekani kulo idwala eniqhezulwe kulo,

nakuyo imibhobo yomgodi enakhishwa kuyo.

2

51:2
Gen. 12:1
17:5
Josh. 24:3
Hez. 33:24
Bhekani ku-Abrahama uyihlo,

nakuSara owanizalayo,

ngokuba eseyedwa ngambiza,

ngambusisa, ngamandisa.

3

51:3
Isaya 61:2
Ngokuba uJehova uyakuliduduza iSiyoni,

aziduduze zonke izindawo zalo ezichithekileyo,

enze ihlane lalo libe njenge-Edene,

noqwathule lwalo lube njengensimu kaJehova;

injabulo nentokozo kuyakufunyanwa khona,

ukubonga nezwi lokuhlabelela.

4

51:4
Isaya 2:3
“Ngizweni, bantu bami,

ningibekele indlebe nina sizwe sami,

ngokuba kuyakuphuma kimi umthetho,

ngibeke ukwahlulela kwami kube ngukukhanya kwabantu.

5

51:5
Isaya 42:4
Ukulunga kwami kuseduze,

insindiso yami iphumile,

izingalo zami ziyakubahlulela abantu;

iziqhingi ziyangihlalela,

zilindela umkhono wami.

6

51:6
AmaH. 102:26
Luk. 21:33
Phakamiselani amehlo enu ezulwini,

niwubheke umhlaba phansi,

ngokuba izulu liyakunyamalala njengomusi,

umhlaba uguge njengengubo,

nabakhileyo kuwo bafe njengezinsensane,

kepha insindiso yami iyakuma

kuze kube phakade,

nokulunga kwami akuyikuphela.

7

51:7
AmaH. 37:31
40:8
Math. 5:11
“Ngilaleleni nina enazi ukulunga,

abantu abamthetho wami usezinhliziyweni zabo;

ningesabi ukusolwa ngabantu,

ningapheli amandla ngezithuko zabo.

8

51:8
Isaya 50:9
Ngokuba inundu iyakubadla njengengubo,

nebhu libadle njengoboya bezimvu,

kodwa ukulunga kwami kuyakuma kuze kube phakade,

nensindiso yami ezizukulwaneni ngezizukulwane.”

9

51:9
Eks. 14:27
15:7,10
AmaH. 74:13
89:10
Isaya 27:1
30:6
Hez. 29:3
Vuka, vuka,

wembathe amandla wena mkhono kaJehova,

vuka njengasezinsukwini zasendulo,

ezizukulwaneni zamandulo.

Akusuwe owamnquma kabili uRahabi,

wamgwaza udrako,* na?

10

51:10
Eks. 14:22,29
AmaH. 66:6
Isaya 43:16
Akusuwe owomisa ulwandle,

amanzi asotweni olujulileyo,

owenza izinzulu zolwandle zaba yindlela

yokuba kuwele abahlengiweyo, na?

11

51:11
Isaya 35:10
Joh. 16:20,22
IsAmb. 21:4
Abahlawulelweyo bakaJehova bayakubuya,

bafike eSiyoni bejabula;

intokozo engapheliyo iyakuba semakhanda abo,

bathole injabulo nentokozo,

usizi nokububula kubaleke.

12

51:12
AmaH. 56:4
Isaya 46:6
Math. 10:28
1 Pet. 1:24
“Yimina, yimi enginguye oniduduzayo;

ungubani wena ukuba wesabe umuntu ofayo,

nendodana yomuntu eyakwenziwa ibe njengotshani, na?

13

51:13
Jobe 9:8
AmaH. 104:2
Isaya 40:23
Ukhohliwe uJehova uMenzi wakho

owaleneka izulu nowasibeka isisekelo somhlaba;

uthuthumele njalo izinsuku zonke

ngokufutheka komcindezeli

njengokungathi ozilungiselela ukuchitha;

kuphi ukufutheka komcindezeli na?

14Othotshisiweyo uyakushesha ukukhululwa;

kayikufa, kayikwehlela egodini,

kayikuswela isinkwa sakhe.

15

51:15
Jobe 26:12
Jer. 31:35
NginguJehova uNkulunkulu wakho

ovusa ulwandle, ukuze amaza alo ahlokome;

nguJehova Sebawoti igama lakhe.

16

51:16
Dut. 18:18
Isaya 49:2
Jer. 1:9
Ngiwabekile amazwi ami emlonyeni wakho,

ngikusibekele emthunzini wesandla sami,

ukuze ngiwatshale amazulu,

ngisibeke isisekelo somhlaba,

ngithi kulo iSiyoni:

‘Wena uyisizwe sami.’ ”

17

51:17
AmaH. 60:3
75:8
Isaya 52:1
Jer. 25:15
IsAmb. 14:10
16:19
Vuka, vuka,

usukume wena Jerusalema

ophuzile esandleni sikaJehova

indebe yokufutheka kwakhe;

uphuzile isitsha sendebe yokutengezela,

wasiminya.

18Akakho ongalihola phakathi kwawo

onke amadodana eliwazalileyo.

Akakho ongalibamba ngesandla

kuwo onke amadodana eliwakhulisileyo.

19

51:19
Isaya 47:9
Lokhu kokubili kukwehlele;

ngubani okukhalelayo na?

Lapho kukhona incithakalo nokubhujiswa,

ukulamba nenkemba,

ngubani ongakududuza na?

20

51:20
IsiLilo 2:11,19
Amadodana akho adangele,

alala ezihlokweni zezitaladi zonke,

njengewula esihibeni;

agcwele ukufutheka kukaJehova

nokukhuza kukaNkulunkulu wakho.

21Ngalokho ake uzwe lokhu wena ohluphekayo

nodakiweyo, kungengewayini kodwa;

22isho kanje iNkosi yakho

uJehova noNkulunkulu wakho

emela indaba yabantu, ithi:

“Bheka, ngiyithathile esandleni sakho

indebe yokutengezela;

yebo, isitsha sendebe yokufutheka kwami

awusayikusiphuza.

23

51:23
Isaya 49:26
Zak. 12:2
Ngiyakusibeka esandleni sabakuhluphayo,

abashoyo emphefumulweni wakho ukuthi:

‘Khothama, sidlule phezu kwakho;’

wawusuwubeka umhlane wakho

waba njengomhlabathi nesitaladi kwabadlulayo.”

52

521

52:1
Isaya 51:17
IsAmb. 21:27
Vuka, vuka,

wembathe amandla akho, Siyoni,

uzigqoke izingubo zakho ezinhle,

Jerusalema, muzi ongcwele,

ngokuba akusayikungena kuwe

ongasokile nongcolileyo.

2Zithintithe uthuli,

usukume, uhlale, Jerusalema elithunjiweyo;

zikhulule eziboshweni zentamo yakho

wena ndodakazi yaseSiyoni ethunjiweyo.

3

52:3
1 Pet. 1:18
Ngokuba usho kanje uJehova, uthi:

“Nathengiswa ngento engelutho;

niyakuhlengwa ngaphandle kwemali.”

4

52:4
Gen. 46:6
2 AmaKh. 17:5
18:9,13
Ngokuba isho kanje iNkosi uJehova, ithi:

Abantu bami behlela kuqala eGibithe

ukuba bagogobale khona;

i-Asiriya lamcindezela ngaphandle kwesizathu.

5

52:5
Num. 14:15
Hez. 36:20
Rom. 2:24
“Manje nginantoni lapha,” usho uJehova,

“lapho abantu bami besusiwe ngeze na?

Ababusa phezu kwabo bayaklabalasa,” usho uJehova,

“negama lami liyahlanjalazwa njalo usuku lonke.

6Ngalokho abantu bami bayakulazi igama lami;

ngalokho bayakuqonda ngalolo suku

ukuthi yimi engikhulumileyo;

bhekani, ngilapha.”

7

52:7
AmaH. 96:10
Nah. 1:15
Rom. 10:15
Zimnandi kangakanani ezintabeni

izinyawo zoletha izindaba ezinhle,

nomemezela ukuthula,

obika izindaba ezinhle, ezwakalise ukusindiswa,

oshoyo kulo iSiyoni ukuthi:

“UNkulunkulu wakho uyinkosi.”

8

52:8
Isaya 62:6
Izwi labalindi bakho,

bayaliphakamisa izwi,

bajabule kanyekanye,

ngokuba bayakubona iso neso,

lapho uJehova ebuyela eSiyoni.

9

52:9
Isaya 40:1
Qhumukani ngokuhlabelela,

nihlabelele kanyekanye,

nina zindawo ezichithekileyo zaseJerusalema,

ngokuba uJehova ubaduduzile abantu bakhe,

ulihlengile iJerusalema.

10

52:10
AmaH. 98:3
Isaya 53:1
Luk. 3:6
UJehova wambulile ingalo yakhe engcwele

emehlweni ezizwe zonke,

namajukujuku onke omhlaba

ayakubona insindiso kaNkulunkulu wethu.

11

52:11
Isaya 48:20
2 Kor. 6:17
IsAmb. 18:4
Mukani, mukani, niphume lapha,

ningathinti okungcolileyo,

niphume phakathi kwalo, nizihlambulule

nina eniphatha izitsha zikaJehova.

12

52:12
Eks. 12:33
13:21
Dut. 16:3
Isaya 58:8
Ngokuba aniyikuphuma ngokushesha,

ningahambi ngokubaleka,

ngokuba uJehova uyakuhamba phambi kwenu,

noNkulunkulu ka-Israyeli uyakuba semva kwenu.

Ukuhlupheka kwenceku

13

52:13
IzE. 2:33
Fil. 2:9
Bheka, inceku yami iyakuphumelela kahle;

iyakukhuliswa, iphakanyiswe, iphakame kakhulu.

14

52:14
AmaH. 22:6
Isaya 53:2
Njengalokhu abaningi bamangala ngayo

ubuso bayo babonakele kunobabantu,

nesimo sayo kunesamadodana abantu

15

52:15
Isaya 65:1
Rom. 15:21
kanjalo iyakwethusa izizwe eziningi;

amakhosi ayakuvala imilomo yawo ngenxa yayo,

ngokuba lokho angatshelwanga khona ayakukubona,

nalokho angakuzwanga ayakukuqonda.