IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
51

Ukukhululwa kuyasondela

511“Ngilaleleni nina enilandela ukulunga,

nina enimfunayo uJehova;

bhekani kulo idwala eniqhezulwe kulo,

nakuyo imibhobo yomgodi enakhishwa kuyo.

2

51:2
Gen. 12:1
17:5
Josh. 24:3
Hez. 33:24
Bhekani ku-Abrahama uyihlo,

nakuSara owanizalayo,

ngokuba eseyedwa ngambiza,

ngambusisa, ngamandisa.

3

51:3
Isaya 61:2
Ngokuba uJehova uyakuliduduza iSiyoni,

aziduduze zonke izindawo zalo ezichithekileyo,

enze ihlane lalo libe njenge-Edene,

noqwathule lwalo lube njengensimu kaJehova;

injabulo nentokozo kuyakufunyanwa khona,

ukubonga nezwi lokuhlabelela.

4

51:4
Isaya 2:3
“Ngizweni, bantu bami,

ningibekele indlebe nina sizwe sami,

ngokuba kuyakuphuma kimi umthetho,

ngibeke ukwahlulela kwami kube ngukukhanya kwabantu.

5

51:5
Isaya 42:4
Ukulunga kwami kuseduze,

insindiso yami iphumile,

izingalo zami ziyakubahlulela abantu;

iziqhingi ziyangihlalela,

zilindela umkhono wami.

6

51:6
AmaH. 102:26
Luk. 21:33
Phakamiselani amehlo enu ezulwini,

niwubheke umhlaba phansi,

ngokuba izulu liyakunyamalala njengomusi,

umhlaba uguge njengengubo,

nabakhileyo kuwo bafe njengezinsensane,

kepha insindiso yami iyakuma

kuze kube phakade,

nokulunga kwami akuyikuphela.

7

51:7
AmaH. 37:31
40:8
Math. 5:11
“Ngilaleleni nina enazi ukulunga,

abantu abamthetho wami usezinhliziyweni zabo;

ningesabi ukusolwa ngabantu,

ningapheli amandla ngezithuko zabo.

8

51:8
Isaya 50:9
Ngokuba inundu iyakubadla njengengubo,

nebhu libadle njengoboya bezimvu,

kodwa ukulunga kwami kuyakuma kuze kube phakade,

nensindiso yami ezizukulwaneni ngezizukulwane.”

9

51:9
Eks. 14:27
15:7,10
AmaH. 74:13
89:10
Isaya 27:1
30:6
Hez. 29:3
Vuka, vuka,

wembathe amandla wena mkhono kaJehova,

vuka njengasezinsukwini zasendulo,

ezizukulwaneni zamandulo.

Akusuwe owamnquma kabili uRahabi,

wamgwaza udrako,* na?

10

51:10
Eks. 14:22,29
AmaH. 66:6
Isaya 43:16
Akusuwe owomisa ulwandle,

amanzi asotweni olujulileyo,

owenza izinzulu zolwandle zaba yindlela

yokuba kuwele abahlengiweyo, na?

11

51:11
Isaya 35:10
Joh. 16:20,22
IsAmb. 21:4
Abahlawulelweyo bakaJehova bayakubuya,

bafike eSiyoni bejabula;

intokozo engapheliyo iyakuba semakhanda abo,

bathole injabulo nentokozo,

usizi nokububula kubaleke.

12

51:12
AmaH. 56:4
Isaya 46:6
Math. 10:28
1 Pet. 1:24
“Yimina, yimi enginguye oniduduzayo;

ungubani wena ukuba wesabe umuntu ofayo,

nendodana yomuntu eyakwenziwa ibe njengotshani, na?

13

51:13
Jobe 9:8
AmaH. 104:2
Isaya 40:23
Ukhohliwe uJehova uMenzi wakho

owaleneka izulu nowasibeka isisekelo somhlaba;

uthuthumele njalo izinsuku zonke

ngokufutheka komcindezeli

njengokungathi ozilungiselela ukuchitha;

kuphi ukufutheka komcindezeli na?

14Othotshisiweyo uyakushesha ukukhululwa;

kayikufa, kayikwehlela egodini,

kayikuswela isinkwa sakhe.

15

51:15
Jobe 26:12
Jer. 31:35
NginguJehova uNkulunkulu wakho

ovusa ulwandle, ukuze amaza alo ahlokome;

nguJehova Sebawoti igama lakhe.

16

51:16
Dut. 18:18
Isaya 49:2
Jer. 1:9
Ngiwabekile amazwi ami emlonyeni wakho,

ngikusibekele emthunzini wesandla sami,

ukuze ngiwatshale amazulu,

ngisibeke isisekelo somhlaba,

ngithi kulo iSiyoni:

‘Wena uyisizwe sami.’ ”

17

51:17
AmaH. 60:3
75:8
Isaya 52:1
Jer. 25:15
IsAmb. 14:10
16:19
Vuka, vuka,

usukume wena Jerusalema

ophuzile esandleni sikaJehova

indebe yokufutheka kwakhe;

uphuzile isitsha sendebe yokutengezela,

wasiminya.

18Akakho ongalihola phakathi kwawo

onke amadodana eliwazalileyo.

Akakho ongalibamba ngesandla

kuwo onke amadodana eliwakhulisileyo.

19

51:19
Isaya 47:9
Lokhu kokubili kukwehlele;

ngubani okukhalelayo na?

Lapho kukhona incithakalo nokubhujiswa,

ukulamba nenkemba,

ngubani ongakududuza na?

20

51:20
IsiLilo 2:11,19
Amadodana akho adangele,

alala ezihlokweni zezitaladi zonke,

njengewula esihibeni;

agcwele ukufutheka kukaJehova

nokukhuza kukaNkulunkulu wakho.

21Ngalokho ake uzwe lokhu wena ohluphekayo

nodakiweyo, kungengewayini kodwa;

22isho kanje iNkosi yakho

uJehova noNkulunkulu wakho

emela indaba yabantu, ithi:

“Bheka, ngiyithathile esandleni sakho

indebe yokutengezela;

yebo, isitsha sendebe yokufutheka kwami

awusayikusiphuza.

23

51:23
Isaya 49:26
Zak. 12:2
Ngiyakusibeka esandleni sabakuhluphayo,

abashoyo emphefumulweni wakho ukuthi:

‘Khothama, sidlule phezu kwakho;’

wawusuwubeka umhlane wakho

waba njengomhlabathi nesitaladi kwabadlulayo.”