IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
50

501

50:1
Dut. 24:1
Jer. 2:19
3:1,8
Usho kanje uJehova, uthi:

“Iphi incwadi yesahlukaniso

engimlahlile ngayo,

noma ngumuphi enginesikwenetu kuye

engithengisile ngani kuye na?

Bhekani, nathengiswa ngobubi benu,

nangeziphambeko zenu,

unyoko walahlwa.

2

50:2
Eks. 14:21
Num. 11:23
Josh. 3:5,16
Isaya 59:1
Ngalokho ekufikeni kwami

kwaba ngani ukuba kungabikho muntu,

nasekubizeni kungabikho ophendulayo, na?

Isandla sami sifinyeziwe nokufinyezwa,

ukuze singahlengi na?

Noma angisenamandla okophula na?

Bheka, ngokukhuza kwami ngiyomisa ulwandle,

ngenze imifula ibe yihlane;

izinhlanzi zalo ziyanuka,

ngokuba awakho amanzi,

ziyafa ukoma.

3

50:3
Eks. 10:22
Isaya 13:10
Math. 24:29
27:45
IsAmb. 6:12
Ngiyembathisa amazulu ubumnyama,

ngenze indwangu yamasaka ibe yisimbozo sawo.”

Umsebenzi Wenceku

4

50:4
Isaya 52:7
INkosi uJehova inginikile ulimi lwabafundi

ukuba ngazi ukuvuselela oyethileyo ngamazwi ahlumelelayo;

ivusa njalo indlebe yami ekuseni imihla ngemihla

ukuba ngizwe njengabafundi.

5

50:5
AmaH. 40:6
Joh. 14:31
Fil. 2:8
INkosi uJehova iyivulile indlebe yami,

mina angihlubukanga,

angihlehlanga nyovane.

6

50:6
Math. 26:67
27:30
Mark. 14:65
15:19
Nganika abashayi umhlane,

nezihlathi zami kubo abahluthula isilevu;

angibusithelisanga ubuso bami

ekuhlazisweni nasekufelweni amathe.

7Ngokuba iNkosi uJehova iyakungisiza;

ngalokho angijabhanga,

ngalokho ngibumisile ubuso bami njengensengetsha;

ngiyazi ukuthi angiyikujabha.

8

50:8
Rom. 8:33
Ongithethayo useduze;

ngubani ongamelana nami na?

Masivuke kanyekanye;

ngubani omangalelana nami na?

Makasondele kimi.

9

50:9
AmaH. 102:26
Isaya 51:6,8
Bheka, iNkosi uJehova iyakungisiza;

ngubani oyakungilahla na?

Bheka, bonke bayakuguga njengengubo,

badliwe njengezinundu.

10Ngubani phakathi kwenu omesabayo uJehova?

Makalilalele izwi lenceku yakhe

ehambile ebumnyameni,

ethembile egameni likaJehova,

noma ingenakukhanya,

yencika kuNkulunkulu wakhe.

11Bhekani nina nonke eniphemba umlilo,

enibhinca izikhuni,

manihambe ekukhanyeni komlilo wenu

naphakathi kwezikhuni eniziphembileyo.

Lokhu kuyakuba phezu kwenu kuvela

esandleni sami;

niyakulala phansi ngobuhlungu.