IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
49

Inceku kaJehova

491

49:1
Jer. 1:5
Math. 1:20
Luk. 1:31
Ngilaleleni nina ziqhingi,

niqaphele nina bantu abakude;

uJehova ungibizile kwasekuzalweni,

waqamba igama lami kwasezibilinini zikamame.

2

49:2
Isaya 51:16
Heb. 4:12
IsAmb. 1:16
2:12,16
19:15,21
Wawenza umlomo wami njengenkemba ebukhali,

wangithukusa ethunzini lesandla sakhe,

wangenza umcibisholo ophucuziweyo,

wangithukusa esambweni sakhe.

3Wathi kimi: “Uyinceku yami,

u-Israyeli, engiyakuzidumisa kuye.”

4Kepha ngase ngithi mina:

“Ngikhandlekele ize,

amandla ami ngiwachithele okuyize

nokungelutho;

nokho ilungelo lami likuJehova,

nomvuzo wami ukuNkulunkulu wami.”

5Manje uthi uJehova

owangibumba kwasekuzalweni ukuba

ngibe yinceku yakhe

yokubuyisela kuye uJakobe,

kubuthelwe kuye no-Israyeli futhi

ngidunyisiwe emehlweni kaJehova,

uNkulunkulu wami waba ngamandla ami

6

49:6
AmaH. 22:27
Isaya 42:6
45:22
60:3
Luk. 1:79
2:32
IzE. 13:47
yebo, uthi:

“Kuyinto elula ukuba ube yinceku yami

ukuvusa izizwe zakwaJakobe,

nokubuyisa abaseleyo bakwa-Israyeli;

ngalokho ngiyakukubeka ube ngukukhanya kwabezizwe,

ube yinsindiso yami kuze kube semkhawulweni womhlaba.”

7

49:7
Isaya 52:14
53:3
Usho kanje uJehova,

uMhlengi ka-Israyeli noNgcwele wakhe,

kodelelwa nokudelelwa noyisinengiso esizweni,

koyinceku yababusi, uthi:

“Amakhosi ayakubona, asukume,

izikhulu zibone, zikhothame

ngenxa kaJehova othembekile,

oNgcwele ka-Israyeli okukhethileyo.”

8

49:8
Isaya 42:6
2 Kor. 6:2
Usho kanje uJehova, uthi:

“Ngiyakuphendula ngesikhathi somusa,

ngosuku lokusindiswa ngiyakusiza;

ngiyakukulondoloza, ngikubeke

ube yisivumelwano sabantu

sokubuyisa izwe

nokubenza badle amafa achithekileyo,

9

49:9
Isaya 61:1
uthi kwababoshiweyo: ‘Phumani,’

nakwabasebumnyameni: ‘Velani.’

“Bayakuklaba ngasezindleleni,

amadlelo abo abe semagqumeni onke.

10

49:10
AmaH. 121:6
IsAmb. 7:16
Abayikulamba, abayikoma,

abayikushaywa yisifudumezi nelanga,

ngokuba yena onomusa kubo uyakubahola,

abayise emithonjeni yamanzi.

11Ngiyakuzenza zonke izintaba zami zibe yizindlela,

imendo yami iphakame.

12

49:12
Isaya 43:6
60:4
Bheka, laba bayakuvela kude;

bheka, laba bayakuvela enyakatho nasentshonalanga,

nalaba ezweni laseSinimi.”

13

49:13
Isaya 44:23
Jabulani nina mazulu,

uthokoze nawe mhlaba,

niqhumuke ngokuhlabelela nina zintaba,

ngokuba uJehova ududuza abantu bakhe,

abe nomusa kwabahluphekileyo bakhe.

Isikhathi somusa

14

49:14
AmaH. 13:1
42:9
Kepha iSiyoni lithi:

“UJehova ungishiyile,

iNkosi ingikhohliwe.”

15

49:15
1 AmaKh. 3:26
“Owesifazane angakhohlwa umntwana wakhe oncelayo

ukuba angabi namusa kuyo indodana yesizalo sakhe na?

Yebo, bona bangakhohlwa,

kodwa mina anginakukukhohlwa wena.

16Bheka, ezandleni zami ngikubhalile,

izingange zakho ziphambi kwami njalo.

17Abantwana bakho bayashesha;

abakuchithayo nabakwenza ize baphuma kuwe.

18

49:18
Isaya 60:4
Phakamisa amehlo akho nxazonke, ubone:

bonke bayabuthana, bafika kuwe.

Kuphila kwami,” usho uJehova,

“impela uyakubembatha bonke njengemvunulo,

uzibhince ngabo njengomakoti.

19“Ngokuba izindawo zakho ezichithekileyo neziyize

nezwe lakho eliqothuliweyo

kuyakuminyana ngabakhileyo khona,

nabakugwinyileyo bayakuba kude.

20

49:20
Isaya 54:1
Abantwana bokusweziselwa kwakho

basayakusho ezindlebeni zakho ukuthi:

Indawo ingumcingo kimi;

sukani kimi ukuba ngihlale.

21Bese wusho enhliziyweni yakho ukuthi:

‘Ngubani ongizalele laba,

lokhu ngaphuciwe abantwana bami,

ngingenalutho,

ngingumthunjwa, ngingozulazulayo, na?

Ngubani okhulise laba na?

Bheka, ngasala ngedwa;

laba babephi na?’ ”

22

49:22
Isaya 13:2
62:10
Isho kanje iNkosi uNkulunkulu, ithi:

“Bheka, ngiyakuphakamisela izizwe izandla zami,

ngimisele abantu ibhanela* lami;

bayakuletha amadodana akho esifubeni sabo,

namadodakazi akho ayakuthwalwa emahlombe.

23

49:23
AmaH. 25:3
72:9
Isaya 60:14,16
Amakhosi ayakuba ngabazanyana bakho,

namakhosikazi awo ayakuba ngabancelisi bakho;

bayakukukhothamela ubuso bubheke phansi,

bakhothe uthuli lwezinyawo zakho;

uyakwazi ukuthi nginguJehova,

abethemba kimi abayikujabha.”

24

49:24
Luk. 11:21
Impango ingasuswa kuwo amaqhawe,

nabathunjwa bangophulwa kubacindezeli, na?

25Noma kunjalo, uJehova uthi:

“Yebo, abathunjwa bamaqhawe bangasuswa,

nempango yabacindezeli iyakophulwa,

kepha mina ngiyakulwa naye olwa nawe,

ngisindise abantwana bakho.

26Ngiyakudlisa abacindezeli bakho inyama yabo,

badakwe yigazi labo njengangewayini elimnandi;

inyama yonke iyakwazi

ukuthi mina Jehova

nginguMsindisi wakho,

noMhlengi wakho,

uMninimandla kaJakobe.”

50

501

50:1
Dut. 24:1
Jer. 2:19
3:1,8
Usho kanje uJehova, uthi:

“Iphi incwadi yesahlukaniso

engimlahlile ngayo,

noma ngumuphi enginesikwenetu kuye

engithengisile ngani kuye na?

Bhekani, nathengiswa ngobubi benu,

nangeziphambeko zenu,

unyoko walahlwa.

2

50:2
Eks. 14:21
Num. 11:23
Josh. 3:5,16
Isaya 59:1
Ngalokho ekufikeni kwami

kwaba ngani ukuba kungabikho muntu,

nasekubizeni kungabikho ophendulayo, na?

Isandla sami sifinyeziwe nokufinyezwa,

ukuze singahlengi na?

Noma angisenamandla okophula na?

Bheka, ngokukhuza kwami ngiyomisa ulwandle,

ngenze imifula ibe yihlane;

izinhlanzi zalo ziyanuka,

ngokuba awakho amanzi,

ziyafa ukoma.

3

50:3
Eks. 10:22
Isaya 13:10
Math. 24:29
27:45
IsAmb. 6:12
Ngiyembathisa amazulu ubumnyama,

ngenze indwangu yamasaka ibe yisimbozo sawo.”

Umsebenzi Wenceku

4

50:4
Isaya 52:7
INkosi uJehova inginikile ulimi lwabafundi

ukuba ngazi ukuvuselela oyethileyo ngamazwi ahlumelelayo;

ivusa njalo indlebe yami ekuseni imihla ngemihla

ukuba ngizwe njengabafundi.

5

50:5
AmaH. 40:6
Joh. 14:31
Fil. 2:8
INkosi uJehova iyivulile indlebe yami,

mina angihlubukanga,

angihlehlanga nyovane.

6

50:6
Math. 26:67
27:30
Mark. 14:65
15:19
Nganika abashayi umhlane,

nezihlathi zami kubo abahluthula isilevu;

angibusithelisanga ubuso bami

ekuhlazisweni nasekufelweni amathe.

7Ngokuba iNkosi uJehova iyakungisiza;

ngalokho angijabhanga,

ngalokho ngibumisile ubuso bami njengensengetsha;

ngiyazi ukuthi angiyikujabha.

8

50:8
Rom. 8:33
Ongithethayo useduze;

ngubani ongamelana nami na?

Masivuke kanyekanye;

ngubani omangalelana nami na?

Makasondele kimi.

9

50:9
AmaH. 102:26
Isaya 51:6,8
Bheka, iNkosi uJehova iyakungisiza;

ngubani oyakungilahla na?

Bheka, bonke bayakuguga njengengubo,

badliwe njengezinundu.

10Ngubani phakathi kwenu omesabayo uJehova?

Makalilalele izwi lenceku yakhe

ehambile ebumnyameni,

ethembile egameni likaJehova,

noma ingenakukhanya,

yencika kuNkulunkulu wakhe.

11Bhekani nina nonke eniphemba umlilo,

enibhinca izikhuni,

manihambe ekukhanyeni komlilo wenu

naphakathi kwezikhuni eniziphembileyo.

Lokhu kuyakuba phezu kwenu kuvela

esandleni sami;

niyakulala phansi ngobuhlungu.

51

Ukukhululwa kuyasondela

511“Ngilaleleni nina enilandela ukulunga,

nina enimfunayo uJehova;

bhekani kulo idwala eniqhezulwe kulo,

nakuyo imibhobo yomgodi enakhishwa kuyo.

2

51:2
Gen. 12:1
17:5
Josh. 24:3
Hez. 33:24
Bhekani ku-Abrahama uyihlo,

nakuSara owanizalayo,

ngokuba eseyedwa ngambiza,

ngambusisa, ngamandisa.

3

51:3
Isaya 61:2
Ngokuba uJehova uyakuliduduza iSiyoni,

aziduduze zonke izindawo zalo ezichithekileyo,

enze ihlane lalo libe njenge-Edene,

noqwathule lwalo lube njengensimu kaJehova;

injabulo nentokozo kuyakufunyanwa khona,

ukubonga nezwi lokuhlabelela.

4

51:4
Isaya 2:3
“Ngizweni, bantu bami,

ningibekele indlebe nina sizwe sami,

ngokuba kuyakuphuma kimi umthetho,

ngibeke ukwahlulela kwami kube ngukukhanya kwabantu.

5

51:5
Isaya 42:4
Ukulunga kwami kuseduze,

insindiso yami iphumile,

izingalo zami ziyakubahlulela abantu;

iziqhingi ziyangihlalela,

zilindela umkhono wami.

6

51:6
AmaH. 102:26
Luk. 21:33
Phakamiselani amehlo enu ezulwini,

niwubheke umhlaba phansi,

ngokuba izulu liyakunyamalala njengomusi,

umhlaba uguge njengengubo,

nabakhileyo kuwo bafe njengezinsensane,

kepha insindiso yami iyakuma

kuze kube phakade,

nokulunga kwami akuyikuphela.

7

51:7
AmaH. 37:31
40:8
Math. 5:11
“Ngilaleleni nina enazi ukulunga,

abantu abamthetho wami usezinhliziyweni zabo;

ningesabi ukusolwa ngabantu,

ningapheli amandla ngezithuko zabo.

8

51:8
Isaya 50:9
Ngokuba inundu iyakubadla njengengubo,

nebhu libadle njengoboya bezimvu,

kodwa ukulunga kwami kuyakuma kuze kube phakade,

nensindiso yami ezizukulwaneni ngezizukulwane.”

9

51:9
Eks. 14:27
15:7,10
AmaH. 74:13
89:10
Isaya 27:1
30:6
Hez. 29:3
Vuka, vuka,

wembathe amandla wena mkhono kaJehova,

vuka njengasezinsukwini zasendulo,

ezizukulwaneni zamandulo.

Akusuwe owamnquma kabili uRahabi,

wamgwaza udrako,* na?

10

51:10
Eks. 14:22,29
AmaH. 66:6
Isaya 43:16
Akusuwe owomisa ulwandle,

amanzi asotweni olujulileyo,

owenza izinzulu zolwandle zaba yindlela

yokuba kuwele abahlengiweyo, na?

11

51:11
Isaya 35:10
Joh. 16:20,22
IsAmb. 21:4
Abahlawulelweyo bakaJehova bayakubuya,

bafike eSiyoni bejabula;

intokozo engapheliyo iyakuba semakhanda abo,

bathole injabulo nentokozo,

usizi nokububula kubaleke.

12

51:12
AmaH. 56:4
Isaya 46:6
Math. 10:28
1 Pet. 1:24
“Yimina, yimi enginguye oniduduzayo;

ungubani wena ukuba wesabe umuntu ofayo,

nendodana yomuntu eyakwenziwa ibe njengotshani, na?

13

51:13
Jobe 9:8
AmaH. 104:2
Isaya 40:23
Ukhohliwe uJehova uMenzi wakho

owaleneka izulu nowasibeka isisekelo somhlaba;

uthuthumele njalo izinsuku zonke

ngokufutheka komcindezeli

njengokungathi ozilungiselela ukuchitha;

kuphi ukufutheka komcindezeli na?

14Othotshisiweyo uyakushesha ukukhululwa;

kayikufa, kayikwehlela egodini,

kayikuswela isinkwa sakhe.

15

51:15
Jobe 26:12
Jer. 31:35
NginguJehova uNkulunkulu wakho

ovusa ulwandle, ukuze amaza alo ahlokome;

nguJehova Sebawoti igama lakhe.

16

51:16
Dut. 18:18
Isaya 49:2
Jer. 1:9
Ngiwabekile amazwi ami emlonyeni wakho,

ngikusibekele emthunzini wesandla sami,

ukuze ngiwatshale amazulu,

ngisibeke isisekelo somhlaba,

ngithi kulo iSiyoni:

‘Wena uyisizwe sami.’ ”

17

51:17
AmaH. 60:3
75:8
Isaya 52:1
Jer. 25:15
IsAmb. 14:10
16:19
Vuka, vuka,

usukume wena Jerusalema

ophuzile esandleni sikaJehova

indebe yokufutheka kwakhe;

uphuzile isitsha sendebe yokutengezela,

wasiminya.

18Akakho ongalihola phakathi kwawo

onke amadodana eliwazalileyo.

Akakho ongalibamba ngesandla

kuwo onke amadodana eliwakhulisileyo.

19

51:19
Isaya 47:9
Lokhu kokubili kukwehlele;

ngubani okukhalelayo na?

Lapho kukhona incithakalo nokubhujiswa,

ukulamba nenkemba,

ngubani ongakududuza na?

20

51:20
IsiLilo 2:11,19
Amadodana akho adangele,

alala ezihlokweni zezitaladi zonke,

njengewula esihibeni;

agcwele ukufutheka kukaJehova

nokukhuza kukaNkulunkulu wakho.

21Ngalokho ake uzwe lokhu wena ohluphekayo

nodakiweyo, kungengewayini kodwa;

22isho kanje iNkosi yakho

uJehova noNkulunkulu wakho

emela indaba yabantu, ithi:

“Bheka, ngiyithathile esandleni sakho

indebe yokutengezela;

yebo, isitsha sendebe yokufutheka kwami

awusayikusiphuza.

23

51:23
Isaya 49:26
Zak. 12:2
Ngiyakusibeka esandleni sabakuhluphayo,

abashoyo emphefumulweni wakho ukuthi:

‘Khothama, sidlule phezu kwakho;’

wawusuwubeka umhlane wakho

waba njengomhlabathi nesitaladi kwabadlulayo.”