IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

41Ngalolo suku abesifazane abayisikhombisa bayakubamba indoda inye, bathi: “Siyakudla isinkwa sethu, sembathe izingubo zethu. Masibizwe kuphela ngegama lakho, ususe ihlazo lethu.”

Inkazimulo yaseSiyoni

2Ngalolo suku ihlumela likaJehova liyakuba lihle, libe nenkazimulo, nezithelo zomhlaba ziyakuba nodumo nobuhle kwabaphunyukileyo bakwa-Israyeli. 3

4:3
Eks. 19:6
AmaH. 69:28
Luk. 10:20
1 Pet. 2:9
IsAmb. 13:8
Kuyakuthi yena oshiyiwe eSiyoni naye osele eJerusalema, bathiwe bangcwele, bonke abalotshelwe ukuphila eJerusalema, 4
4:4
Isaya 1:25
lapho iNkosi igezile insila yamadodakazi aseJerusalema, nalapho isihlanzile igazi laseJerusalema phakathi kwalo ngomoya wokwahlulela nangomoya wokushisa. 5
4:5
Eks. 13:21
AmaH. 91:4
105:39
UJehova uyakudala phezu kwayo yonke indawo yentaba yaseSiyoni naphezu kwemihlangano yayo ifu nomusi emini nokukhanya kwelangabi lomlilo ebusuku, ngokuba phezu kwayo yonke inkazimulo kuyakuba khona isivikelo. 6
4:6
Isaya 25:4
Kuyakuba khona idokodo, libe ngumthunzi ekushiseni kwemini nesiphephelo nesivikelo esivunguvungwini nasemvuleni.

5

Isivini sikaJehova

51

5:1
AmaH. 80:8
Isaya 27:2
Math. 21:33
Mark. 12:1
Luk. 20:9
Mangihlabelele ngothandiweyo wami,

isihlabelelo sothandiweyo wami ngesivini sakhe.

Othandiweyo wami

wayenesivini egqumeni elivundile kakhulu;

2wasimba, wakhipha amatshe aso,

wasitshala ngomvini omuhle,

wakha isiqongo sokulinda phakathi kwaso,

waqopha isikhamo kuso,

wethemba ukuthi siyakuthela izithelo zomvini,

kepha saveza izithelo zasendle.

3“Manje nina enakhileyo eJerusalema namadoda akwaJuda,

ake nahlulele phakathi kwami nesivini sami.

4

5:4
Jer. 2:21
Nga kwenziwani futhi esivinini sami engingakwenzanga kuso na?

Kungani ukuba lapho ngithembe ukuthi siyakuthela izithelo zomvini,

saveza izithelo zasendle, na?

5

5:5
AmaH. 80:12
Sengiyakunitshela engiyakukwenza kuso isivini sami:

ngiyakususa uthango lwaso, ukuze sidliwe,

ngidilize ugange lwaso,

ukuze sinyathelwe.

6Ngiyakusenza sibe yincithakalo;

asiyikuthenwa, asiyikulinywa,

kepha kuyakuvela amakhakhasi nameva;

futhi ngiyakuyala amafu ukuba anganisi imvula phezu kwaso.”

7Ngokuba isivini sikaJehova Sebawoti siyindlu ka-Israyeli,

namadoda akwaJuda ayisithombo sakhe esithandekayo;

wabheka ukwahlulela, kepha bheka, ngukucindezela,

yebo, ukulunga, kepha bheka, ngukukhala.

Amazwi okwahlulela okubi

8

5:8
Jer. 22:13
Am. 8:6
Mika 2:2
Wo kubona abahlanganisa indlu nendlu,

besondeza insimu nensimu,

kuze kungabe kusaba khona indawo,

kwakhe nina nodwa emhlabeni!

9UJehova Sebawoti wathi ezindlebeni zami:

“Impela izindlu eziningi ziyakuba yincithakalo,

nezinkulu nezinhle zingabi namuntu ohlala kuzo.

10Ngokuba ama-eka* ayishumi esivini

ayakuthela ibhati* elilodwa,

nehomere* lembewu liyakuthela i-efa* nje.”

11

5:11
IzA. 23:30
Wo kubona abavuka ekuseni,

ukuze balandele uphuzo olunamandla,

balibale kuze kuhlwe,

bashe iwayini!

12

5:12
AmaH. 28:5
Am. 6:5
Ihabu* nogubhu, isigubhu negenkle,

newayini

kukhona emadilini abo,

kepha abanakekeli imisebenzi kaJehova,

nezenzo zezandla zakhe abaziboni.

13Ngalokho abantu bami bayathunjwa bengazi,

nabadumileyo babo bayalamba,

nezixuku zabo zigangathekile ngokoma.

14

5:14
Num. 16:30
Hab. 2:5
Ngalokho indawo yabafileyo yandisile isifiso sayo,

yavula umlomo wayo ngokungalinganiswayo;

kwehlela kuyo amakhosi abo, nesixuku sabo esixokozelayo,

kanye nabajabulayo phakathi kwabo.

15

5:15
Isaya 2:9,11,17
Abantu bayafoliswa,

namadoda ayathotshiswa,

namehlo abaziphakamisayo ayathotshiswa,

16

5:16
IsAmb. 16:5
kepha uJehova Sebawoti uphakeme ekwahluleleni,

uNkulunkulu oNgcwele ungcwelisiwe ngokulunga.

17Amawundlu ayakuklaba njengasemadlelweni awo,

nasezincithakalweni zabacebileyo kuyakuklaba amazinyane.

18Wo kubona abadonsa ukona ngezintambo zamanga,

nezono kungathi ngamagoda ezinqola,

19

5:19
2 Pet. 3:3
abasho ukuthi: “Makaphuthume,

asheshise umsebenzi wakhe ukuba siwubone,

kusondele isiluleko soNgcwele ka-Israyeli,

sifike ukuba sisazi!”

20

5:20
IzA. 17:15
Wo kubona abasho okubi ukuthi kungokuhle,

nokuhle ukuthi kungububi,

ababeka ubumnyama bube ngukukhanya,

nokukhanya kube ngubumnyama,

babeke nokubabayo kube ngubumtoti,

nobumtoti bube ngokubabayo!

21

5:21
IzA. 3:7
Rom. 12:16
Wo kubona abahlakaniphile emehlweni abo

nabaqondile ekuboneni kwabo!

22Wo kubona abangamaqhawe ngokuphuza iwayini

namadoda anamandla ngokuxubanisa uphuzo olunamandla,

23

5:23
IzA. 24:23
Hez. 13:19
abathetha ababi ngenxa yemivuzo,

basuse ukulunga kwabalungileyo!

24

5:24
Eks. 15:7
Ngalokho njengolimi lomlilo ludla amabibi,

nezikhotha ezomileyo zizika elangabini,

impande yabo iyakuba njengokubola,

nembali yabo iyakuthuquka njengebhuqu,

ngokuba balahlile umthetho kaJehova Sebawoti,

balidelela izwi loNgcwele ka-Israyeli.

25

5:25
Isaya 9:12,17,21
10:4
Ngalokho intukuthelo kaJehova iyavuthela isizwe sakhe;

welulela isandla sakhe kuso, uyasishaya;

izintaba ziyathuthumela,

nezidumbu zabo ziyimfucumfucu

phakathi ezitaladini;

kukho konke lokhu intukuthelo yakhe ayibuyi,

isandla sakhe siseluliwe.

26

5:26
Isaya 7:18
11:12
Uyakuphakamisela isizwe esikude ibhandela,*

asihlabele ikhwelo ekugcineni komhlaba;

bheka, uyeza masinyane ngejubane.

27Akakho oyakukhathala,

akhubeke kuso;

akakho oyakozela, alale;

ibhande* lezinkalo zabo aliyikuthukuluka,

nomchilo wezicathulo zabo awuyikugqabuka,

28bona abamicibisholo yabo ibukhali,

nayo yonke iminsalo yabo insaliwe;

izinyawo zamahhashi abo ziyakubalwa njengensengetsha,

namasondo abo njengesivunguvungu.

29Ukubhonga kwabo kunjengokwengonyamakazi,

bayakubhonga njengamabhongo ebhubesi,

yebo, bayakugwavuma,

babambe impango yabo,

bamuke nayo, kungekho oyophulayo.

30Bayakugwavuma phezu kwabo ngalolo suku

njengokuduma kolwandle;

uma umuntu ebuka umhlaba,

bheka, naso isigayegaye sobumnyama,

nokukhanya kwenziwe mnyama ngamafu awo.

6

61

6:1
Hez. 1:26
Dan. 7:9
Math. 25:31
Joh. 12:41
Ngomnyaka wokufa kwenkosi u-Uziya ngabona uJehova ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi esiphezulu nesiphakemeyo, umsila wengubo yakhe ugcwalisa ithempeli. 2
6:2
Eks. 3:6
1 AmaKh. 19:13
Ngaphezu kwakhe kwakumi amaserafi;* yilelo nalelo lalinamaphiko ayisithupha; ngamabili lamboza ubuso, nangamabili lamboza izinyawo, nangamabili landiza. 3
6:3
IsAmb. 4:8
Elinye lamemeza kwelinye, lathi:

“Ungcwele, ungcwele, ungcwele uJehova Sebawoti,

wonke umhlaba ugcwele inkazimulo yakhe.”

4

6:4
Eks. 40:34
1 AmaKh. 8:10
Hez. 10:4
IsAmb. 15:8
Izinsika zomnyango zathuthumela ngezwi lomemezayo, indlu yagcwala umusi. 5
6:5
Eks. 33:20
AbAhl. 6:22
13:22
Dan. 10:8
Ngase ngithi: “Maye kimi! Ngokuba ngiphelile, lokhu ngingumuntu ozindebe zakhe zingcolile, futhi ngihlezi phakathi kwabantu abazindebe zabo zingcolile, ngokuba amehlo ami abonile iNkosi uJehova Sebawoti.”

6Kepha landizela kimi elinye lamaserafi* liphethe ilahle elivuthayo esandleni salo, elalilithathe ngodlawu e-altare, 7

6:7
Jer. 1:9
Dan. 10:16
lathinta umlomo wami, lathi: “Bheka, lokhu kuthintile izindebe zakho; ububi bakho sebususiwe, nezono zakho zihlanguliwe.”

8Futhi ngezwa izwi leNkosi lithi: “Ngiyakuthuma bani, ngubani oyakusiyela na?”

Ngase ngithi: “Bheka, nangu mina; ngithume mina.”

9

6:9
Hez. 12:2
Math. 13:14
Mark. 4:12
Luk. 8:10
Joh. 12:39
IzE. 28:25
Yathi: “Hamba usho kulaba bantu ukuthi:

“ ‘Yizwani, yizwani, kepha ningaqondi;

bonani, bonani, kepha ningazi.’

10

6:10
Dut. 29:3
Rom. 11:8
Yenza inhliziyo yalaba bantu ukuba ikhuluphale,

nezindlebe zabo zibe buthuntu,

ufiphaze amehlo abo,

funa babone ngamehlo abo,

bezwe ngezindlebe zabo,

baqonde ngenhliziyo yabo,

babuye, baphiliswe.”

11Ngase ngithi: “Nkosi, koze kube nini na?”

Yathi:

“Kuze kuchithwe imizi,

kungabe kusaba khona ohlala kuyo,

nezindlu zingabe zisaba namuntu,

nomhlaba uchitheke ube yize,

12uJehova aze adedisele kude abantu,

nencithakalo ibe nkulu ezweni.

13Yebo, noma kusekhona inxenye yeshumi kulo,

yona iyakubuye ishiswe njengomtherebinte* ne-oki*

okusiqu sakho simi lapho kugawulwa khona;

inzalo engcwele iyisiqu sakho.”