IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
48

Iqiniso nobumnene bukaNkulunkulu

481

48:1
AmaH. 68:26
Jer. 4:2
“Yizwa lokhu wena ndlu kaJakobe

obiziwe ngegama lika-Israyeli,

waphuma emanzini akwaJuda,

ofunga igama likaJehova,

odumisa uNkulunkulu ka-Israyeli,

kungengaqiniso nakulunga kodwa.

2

48:2
Mika 3:11
Ngokuba bazibiza ngomuzi ongcwele,

bencika kuNkulunkulu ka-Israyeli,

nguJehova Sebawoti igama lakhe.

3Ngimemezele izinto zakuqala zamandulo,

zaphuma emlonyeni wami, ngazizwakalisa;

ngazenza ngokuzumayo, zenzeka.

4

48:4
Eks. 32:9
33:5
Jer. 6:28
Hez. 2:4
3:7
Ngokuba bengazi ukuthi unenkani,

nentamo yakho ingumsipha wensimbi,

nebunzi lakho liyithusi,

5ngazimemezela kwasendulo,

ngazizwisa kungakenzeki,

funa usho uthi: ‘Isithombe sami sizenzile,

isithombe sami esibaziweyo,

nesithombe sami esibunjiweyo siziyalezile.’

6Wawukuzwile konke lokho; wakubona;

awuyikukumemezela na?

“Ngikuzwisile okusha kusukela namuhla,

yebo, nokusithekileyo ongakwazanga.

7Kudaliwe manje, kungesendulo;

awukuzwanga ngaphambi kwalolu suku,

funa uthi: ‘Bheka, bengikwazi.’

8Yebo, awuzwanga, awazanga,

kwasendulo indlebe yakho ayivulwanga,

ngokuba bengazi ukuthi wawukhohlisa nokukhohlisa,

wabizwa ngokuthi umhlubuki kwasekuzalweni.

9Ngenxa yegama lami

ngiyakulibazisa intukuthelo yami,

ngizibambele wena ngodumo lwami

ukuba ngingakunqumi.

10

48:10
IzA. 17:3
Bheka, ngikucwengisisile,

kungavelanga isiliva kodwa;

ngikuvivinyile esithandweni sezinhlupheko.

11

48:11
Isaya 42:8
Ngenxa yami, ngenxa yami ngiyakwenza,

ngokuba igama lami lingcoliselwani na?

Anginiki omunye inkazimulo yami.

12

48:12
Isaya 41:4
43:10,13
44:6
46:4
IsAmb. 1:8,17
21:6
22:13
“Ngilalele, Jakobe,

wena Israyeli, obiziweyo wami;

ngisenguye, ngingowokuqala,

futhi ngingowokugcina.

13

48:13
AmaH. 33:9
Isaya 44:24
Heb. 1:10
Yebo, isandla sami sisibekile isisekelo somhlaba,

nesokunene sami silenekile izulu;

lapho ngikubizayo,

kuma ndawonye.

14

48:14
Isaya 41:22
44:28
“Buthanani nina nonke, nizwe;

ngubani phakathi kwabo omemezela lezi zinto na?

Amthandayo uJehova uyakuyifeza intando yakhe ngeBabele,

nengalo yakhe iyakuba phezu kwamaKaledi.

15Mina, mina ngikhulumile,

yebo, ngimbizile,

ngimlethile, uyakuphumelela endleleni yakhe.

16

48:16
Isaya 45:19
Joh. 8:25
18:20
“Sondelani kimi, nizwe lokhu;

angikhulumanga ekusithekeni kwasekuqaleni;

kusukela esikhathini sokuba kwenzeke, ngangikhona.”

Manje uJehova uNkulunkulu ungithumile kanye noMoya wakhe.

17

48:17
AmaH. 25:12
32:8
Usho kanje uJehova uMhlengi wakho,

oNgcwele ka-Israyeli, uthi:

“NginguJehova uNkulunkulu wakho

okufundisile okukusizayo,

okuholile ngendlela omelwe ukuhamba ngayo.

18

48:18
AmaH. 81:13
Sengathi nga ulalele imiyalo yami!

Khona ukuthula kwakho kwakuyakuba njengomfula,

nokulunga kwakho njengamaza olwandle;

19

48:19
Gen. 22:17
28:14
nenzalo yakho yayiyakuba ngangesihlabathi,

nabantwana bezibilini zakho njengezinhlamvu zaso;

igama lakhe nga linganqunywanga,

lachithwa ngaphambi kwami.”

Isiyalezo sokuphuma eBabele

20

48:20
Isaya 52:11
Jer. 50:8
51:6,45
IsAmb. 18:4
Phumani eBabele,

nibalekele amaKaledi,

nimemezele lokhu ngezwi lokujabula,

nikuzwakalise lokhu,

nikuphumisele nasemikhawulweni yomhlaba, ngokuthi:

“UJehova uhlengile inceku yakhe uJakobe.”

21

48:21
Eks. 17:6
Num. 20:11
Dut. 8:15
AmaH. 78:15
105:41
114:8
1 Kor. 10:4
Kabomanga lapho ebahola emahlane,

wenza ukuba amanzi abagobhozele edwaleni;

futhi waliqhekeza idwala,

amanzi ampompoza.

22

48:22
Isaya 57:21
“Akukho ukuthula kwababi,” usho uJehova.

49

Inceku kaJehova

491

49:1
Jer. 1:5
Math. 1:20
Luk. 1:31
Ngilaleleni nina ziqhingi,

niqaphele nina bantu abakude;

uJehova ungibizile kwasekuzalweni,

waqamba igama lami kwasezibilinini zikamame.

2

49:2
Isaya 51:16
Heb. 4:12
IsAmb. 1:16
2:12,16
19:15,21
Wawenza umlomo wami njengenkemba ebukhali,

wangithukusa ethunzini lesandla sakhe,

wangenza umcibisholo ophucuziweyo,

wangithukusa esambweni sakhe.

3Wathi kimi: “Uyinceku yami,

u-Israyeli, engiyakuzidumisa kuye.”

4Kepha ngase ngithi mina:

“Ngikhandlekele ize,

amandla ami ngiwachithele okuyize

nokungelutho;

nokho ilungelo lami likuJehova,

nomvuzo wami ukuNkulunkulu wami.”

5Manje uthi uJehova

owangibumba kwasekuzalweni ukuba

ngibe yinceku yakhe

yokubuyisela kuye uJakobe,

kubuthelwe kuye no-Israyeli futhi

ngidunyisiwe emehlweni kaJehova,

uNkulunkulu wami waba ngamandla ami

6

49:6
AmaH. 22:27
Isaya 42:6
45:22
60:3
Luk. 1:79
2:32
IzE. 13:47
yebo, uthi:

“Kuyinto elula ukuba ube yinceku yami

ukuvusa izizwe zakwaJakobe,

nokubuyisa abaseleyo bakwa-Israyeli;

ngalokho ngiyakukubeka ube ngukukhanya kwabezizwe,

ube yinsindiso yami kuze kube semkhawulweni womhlaba.”

7

49:7
Isaya 52:14
53:3
Usho kanje uJehova,

uMhlengi ka-Israyeli noNgcwele wakhe,

kodelelwa nokudelelwa noyisinengiso esizweni,

koyinceku yababusi, uthi:

“Amakhosi ayakubona, asukume,

izikhulu zibone, zikhothame

ngenxa kaJehova othembekile,

oNgcwele ka-Israyeli okukhethileyo.”

8

49:8
Isaya 42:6
2 Kor. 6:2
Usho kanje uJehova, uthi:

“Ngiyakuphendula ngesikhathi somusa,

ngosuku lokusindiswa ngiyakusiza;

ngiyakukulondoloza, ngikubeke

ube yisivumelwano sabantu

sokubuyisa izwe

nokubenza badle amafa achithekileyo,

9

49:9
Isaya 61:1
uthi kwababoshiweyo: ‘Phumani,’

nakwabasebumnyameni: ‘Velani.’

“Bayakuklaba ngasezindleleni,

amadlelo abo abe semagqumeni onke.

10

49:10
AmaH. 121:6
IsAmb. 7:16
Abayikulamba, abayikoma,

abayikushaywa yisifudumezi nelanga,

ngokuba yena onomusa kubo uyakubahola,

abayise emithonjeni yamanzi.

11Ngiyakuzenza zonke izintaba zami zibe yizindlela,

imendo yami iphakame.

12

49:12
Isaya 43:6
60:4
Bheka, laba bayakuvela kude;

bheka, laba bayakuvela enyakatho nasentshonalanga,

nalaba ezweni laseSinimi.”

13

49:13
Isaya 44:23
Jabulani nina mazulu,

uthokoze nawe mhlaba,

niqhumuke ngokuhlabelela nina zintaba,

ngokuba uJehova ududuza abantu bakhe,

abe nomusa kwabahluphekileyo bakhe.

Isikhathi somusa

14

49:14
AmaH. 13:1
42:9
Kepha iSiyoni lithi:

“UJehova ungishiyile,

iNkosi ingikhohliwe.”

15

49:15
1 AmaKh. 3:26
“Owesifazane angakhohlwa umntwana wakhe oncelayo

ukuba angabi namusa kuyo indodana yesizalo sakhe na?

Yebo, bona bangakhohlwa,

kodwa mina anginakukukhohlwa wena.

16Bheka, ezandleni zami ngikubhalile,

izingange zakho ziphambi kwami njalo.

17Abantwana bakho bayashesha;

abakuchithayo nabakwenza ize baphuma kuwe.

18

49:18
Isaya 60:4
Phakamisa amehlo akho nxazonke, ubone:

bonke bayabuthana, bafika kuwe.

Kuphila kwami,” usho uJehova,

“impela uyakubembatha bonke njengemvunulo,

uzibhince ngabo njengomakoti.

19“Ngokuba izindawo zakho ezichithekileyo neziyize

nezwe lakho eliqothuliweyo

kuyakuminyana ngabakhileyo khona,

nabakugwinyileyo bayakuba kude.

20

49:20
Isaya 54:1
Abantwana bokusweziselwa kwakho

basayakusho ezindlebeni zakho ukuthi:

Indawo ingumcingo kimi;

sukani kimi ukuba ngihlale.

21Bese wusho enhliziyweni yakho ukuthi:

‘Ngubani ongizalele laba,

lokhu ngaphuciwe abantwana bami,

ngingenalutho,

ngingumthunjwa, ngingozulazulayo, na?

Ngubani okhulise laba na?

Bheka, ngasala ngedwa;

laba babephi na?’ ”

22

49:22
Isaya 13:2
62:10
Isho kanje iNkosi uNkulunkulu, ithi:

“Bheka, ngiyakuphakamisela izizwe izandla zami,

ngimisele abantu ibhanela* lami;

bayakuletha amadodana akho esifubeni sabo,

namadodakazi akho ayakuthwalwa emahlombe.

23

49:23
AmaH. 25:3
72:9
Isaya 60:14,16
Amakhosi ayakuba ngabazanyana bakho,

namakhosikazi awo ayakuba ngabancelisi bakho;

bayakukukhothamela ubuso bubheke phansi,

bakhothe uthuli lwezinyawo zakho;

uyakwazi ukuthi nginguJehova,

abethemba kimi abayikujabha.”

24

49:24
Luk. 11:21
Impango ingasuswa kuwo amaqhawe,

nabathunjwa bangophulwa kubacindezeli, na?

25Noma kunjalo, uJehova uthi:

“Yebo, abathunjwa bamaqhawe bangasuswa,

nempango yabacindezeli iyakophulwa,

kepha mina ngiyakulwa naye olwa nawe,

ngisindise abantwana bakho.

26Ngiyakudlisa abacindezeli bakho inyama yabo,

badakwe yigazi labo njengangewayini elimnandi;

inyama yonke iyakwazi

ukuthi mina Jehova

nginguMsindisi wakho,

noMhlengi wakho,

uMninimandla kaJakobe.”

50

501

50:1
Dut. 24:1
Jer. 2:19
3:1,8
Usho kanje uJehova, uthi:

“Iphi incwadi yesahlukaniso

engimlahlile ngayo,

noma ngumuphi enginesikwenetu kuye

engithengisile ngani kuye na?

Bhekani, nathengiswa ngobubi benu,

nangeziphambeko zenu,

unyoko walahlwa.

2

50:2
Eks. 14:21
Num. 11:23
Josh. 3:5,16
Isaya 59:1
Ngalokho ekufikeni kwami

kwaba ngani ukuba kungabikho muntu,

nasekubizeni kungabikho ophendulayo, na?

Isandla sami sifinyeziwe nokufinyezwa,

ukuze singahlengi na?

Noma angisenamandla okophula na?

Bheka, ngokukhuza kwami ngiyomisa ulwandle,

ngenze imifula ibe yihlane;

izinhlanzi zalo ziyanuka,

ngokuba awakho amanzi,

ziyafa ukoma.

3

50:3
Eks. 10:22
Isaya 13:10
Math. 24:29
27:45
IsAmb. 6:12
Ngiyembathisa amazulu ubumnyama,

ngenze indwangu yamasaka ibe yisimbozo sawo.”

Umsebenzi Wenceku

4

50:4
Isaya 52:7
INkosi uJehova inginikile ulimi lwabafundi

ukuba ngazi ukuvuselela oyethileyo ngamazwi ahlumelelayo;

ivusa njalo indlebe yami ekuseni imihla ngemihla

ukuba ngizwe njengabafundi.

5

50:5
AmaH. 40:6
Joh. 14:31
Fil. 2:8
INkosi uJehova iyivulile indlebe yami,

mina angihlubukanga,

angihlehlanga nyovane.

6

50:6
Math. 26:67
27:30
Mark. 14:65
15:19
Nganika abashayi umhlane,

nezihlathi zami kubo abahluthula isilevu;

angibusithelisanga ubuso bami

ekuhlazisweni nasekufelweni amathe.

7Ngokuba iNkosi uJehova iyakungisiza;

ngalokho angijabhanga,

ngalokho ngibumisile ubuso bami njengensengetsha;

ngiyazi ukuthi angiyikujabha.

8

50:8
Rom. 8:33
Ongithethayo useduze;

ngubani ongamelana nami na?

Masivuke kanyekanye;

ngubani omangalelana nami na?

Makasondele kimi.

9

50:9
AmaH. 102:26
Isaya 51:6,8
Bheka, iNkosi uJehova iyakungisiza;

ngubani oyakungilahla na?

Bheka, bonke bayakuguga njengengubo,

badliwe njengezinundu.

10Ngubani phakathi kwenu omesabayo uJehova?

Makalilalele izwi lenceku yakhe

ehambile ebumnyameni,

ethembile egameni likaJehova,

noma ingenakukhanya,

yencika kuNkulunkulu wakhe.

11Bhekani nina nonke eniphemba umlilo,

enibhinca izikhuni,

manihambe ekukhanyeni komlilo wenu

naphakathi kwezikhuni eniziphembileyo.

Lokhu kuyakuba phezu kwenu kuvela

esandleni sami;

niyakulala phansi ngobuhlungu.