IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
49

Inceku kaJehova

491

49:1
Jer. 1:5
Math. 1:20
Luk. 1:31
Ngilaleleni nina ziqhingi,

niqaphele nina bantu abakude;

uJehova ungibizile kwasekuzalweni,

waqamba igama lami kwasezibilinini zikamame.

2

49:2
Isaya 51:16
Heb. 4:12
IsAmb. 1:16
2:12,16
19:15,21
Wawenza umlomo wami njengenkemba ebukhali,

wangithukusa ethunzini lesandla sakhe,

wangenza umcibisholo ophucuziweyo,

wangithukusa esambweni sakhe.

3Wathi kimi: “Uyinceku yami,

u-Israyeli, engiyakuzidumisa kuye.”

4Kepha ngase ngithi mina:

“Ngikhandlekele ize,

amandla ami ngiwachithele okuyize

nokungelutho;

nokho ilungelo lami likuJehova,

nomvuzo wami ukuNkulunkulu wami.”

5Manje uthi uJehova

owangibumba kwasekuzalweni ukuba

ngibe yinceku yakhe

yokubuyisela kuye uJakobe,

kubuthelwe kuye no-Israyeli futhi

ngidunyisiwe emehlweni kaJehova,

uNkulunkulu wami waba ngamandla ami

6

49:6
AmaH. 22:27
Isaya 42:6
45:22
60:3
Luk. 1:79
2:32
IzE. 13:47
yebo, uthi:

“Kuyinto elula ukuba ube yinceku yami

ukuvusa izizwe zakwaJakobe,

nokubuyisa abaseleyo bakwa-Israyeli;

ngalokho ngiyakukubeka ube ngukukhanya kwabezizwe,

ube yinsindiso yami kuze kube semkhawulweni womhlaba.”

7

49:7
Isaya 52:14
53:3
Usho kanje uJehova,

uMhlengi ka-Israyeli noNgcwele wakhe,

kodelelwa nokudelelwa noyisinengiso esizweni,

koyinceku yababusi, uthi:

“Amakhosi ayakubona, asukume,

izikhulu zibone, zikhothame

ngenxa kaJehova othembekile,

oNgcwele ka-Israyeli okukhethileyo.”

8

49:8
Isaya 42:6
2 Kor. 6:2
Usho kanje uJehova, uthi:

“Ngiyakuphendula ngesikhathi somusa,

ngosuku lokusindiswa ngiyakusiza;

ngiyakukulondoloza, ngikubeke

ube yisivumelwano sabantu

sokubuyisa izwe

nokubenza badle amafa achithekileyo,

9

49:9
Isaya 61:1
uthi kwababoshiweyo: ‘Phumani,’

nakwabasebumnyameni: ‘Velani.’

“Bayakuklaba ngasezindleleni,

amadlelo abo abe semagqumeni onke.

10

49:10
AmaH. 121:6
IsAmb. 7:16
Abayikulamba, abayikoma,

abayikushaywa yisifudumezi nelanga,

ngokuba yena onomusa kubo uyakubahola,

abayise emithonjeni yamanzi.

11Ngiyakuzenza zonke izintaba zami zibe yizindlela,

imendo yami iphakame.

12

49:12
Isaya 43:6
60:4
Bheka, laba bayakuvela kude;

bheka, laba bayakuvela enyakatho nasentshonalanga,

nalaba ezweni laseSinimi.”

13

49:13
Isaya 44:23
Jabulani nina mazulu,

uthokoze nawe mhlaba,

niqhumuke ngokuhlabelela nina zintaba,

ngokuba uJehova ududuza abantu bakhe,

abe nomusa kwabahluphekileyo bakhe.

Isikhathi somusa

14

49:14
AmaH. 13:1
42:9
Kepha iSiyoni lithi:

“UJehova ungishiyile,

iNkosi ingikhohliwe.”

15

49:15
1 AmaKh. 3:26
“Owesifazane angakhohlwa umntwana wakhe oncelayo

ukuba angabi namusa kuyo indodana yesizalo sakhe na?

Yebo, bona bangakhohlwa,

kodwa mina anginakukukhohlwa wena.

16Bheka, ezandleni zami ngikubhalile,

izingange zakho ziphambi kwami njalo.

17Abantwana bakho bayashesha;

abakuchithayo nabakwenza ize baphuma kuwe.

18

49:18
Isaya 60:4
Phakamisa amehlo akho nxazonke, ubone:

bonke bayabuthana, bafika kuwe.

Kuphila kwami,” usho uJehova,

“impela uyakubembatha bonke njengemvunulo,

uzibhince ngabo njengomakoti.

19“Ngokuba izindawo zakho ezichithekileyo neziyize

nezwe lakho eliqothuliweyo

kuyakuminyana ngabakhileyo khona,

nabakugwinyileyo bayakuba kude.

20

49:20
Isaya 54:1
Abantwana bokusweziselwa kwakho

basayakusho ezindlebeni zakho ukuthi:

Indawo ingumcingo kimi;

sukani kimi ukuba ngihlale.

21Bese wusho enhliziyweni yakho ukuthi:

‘Ngubani ongizalele laba,

lokhu ngaphuciwe abantwana bami,

ngingenalutho,

ngingumthunjwa, ngingozulazulayo, na?

Ngubani okhulise laba na?

Bheka, ngasala ngedwa;

laba babephi na?’ ”

22

49:22
Isaya 13:2
62:10
Isho kanje iNkosi uNkulunkulu, ithi:

“Bheka, ngiyakuphakamisela izizwe izandla zami,

ngimisele abantu ibhanela* lami;

bayakuletha amadodana akho esifubeni sabo,

namadodakazi akho ayakuthwalwa emahlombe.

23

49:23
AmaH. 25:3
72:9
Isaya 60:14,16
Amakhosi ayakuba ngabazanyana bakho,

namakhosikazi awo ayakuba ngabancelisi bakho;

bayakukukhothamela ubuso bubheke phansi,

bakhothe uthuli lwezinyawo zakho;

uyakwazi ukuthi nginguJehova,

abethemba kimi abayikujabha.”

24

49:24
Luk. 11:21
Impango ingasuswa kuwo amaqhawe,

nabathunjwa bangophulwa kubacindezeli, na?

25Noma kunjalo, uJehova uthi:

“Yebo, abathunjwa bamaqhawe bangasuswa,

nempango yabacindezeli iyakophulwa,

kepha mina ngiyakulwa naye olwa nawe,

ngisindise abantwana bakho.

26Ngiyakudlisa abacindezeli bakho inyama yabo,

badakwe yigazi labo njengangewayini elimnandi;

inyama yonke iyakwazi

ukuthi mina Jehova

nginguMsindisi wakho,

noMhlengi wakho,

uMninimandla kaJakobe.”