IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
48

Iqiniso nobumnene bukaNkulunkulu

481

48:1
AmaH. 68:26
Jer. 4:2
“Yizwa lokhu wena ndlu kaJakobe

obiziwe ngegama lika-Israyeli,

waphuma emanzini akwaJuda,

ofunga igama likaJehova,

odumisa uNkulunkulu ka-Israyeli,

kungengaqiniso nakulunga kodwa.

2

48:2
Mika 3:11
Ngokuba bazibiza ngomuzi ongcwele,

bencika kuNkulunkulu ka-Israyeli,

nguJehova Sebawoti igama lakhe.

3Ngimemezele izinto zakuqala zamandulo,

zaphuma emlonyeni wami, ngazizwakalisa;

ngazenza ngokuzumayo, zenzeka.

4

48:4
Eks. 32:9
33:5
Jer. 6:28
Hez. 2:4
3:7
Ngokuba bengazi ukuthi unenkani,

nentamo yakho ingumsipha wensimbi,

nebunzi lakho liyithusi,

5ngazimemezela kwasendulo,

ngazizwisa kungakenzeki,

funa usho uthi: ‘Isithombe sami sizenzile,

isithombe sami esibaziweyo,

nesithombe sami esibunjiweyo siziyalezile.’

6Wawukuzwile konke lokho; wakubona;

awuyikukumemezela na?

“Ngikuzwisile okusha kusukela namuhla,

yebo, nokusithekileyo ongakwazanga.

7Kudaliwe manje, kungesendulo;

awukuzwanga ngaphambi kwalolu suku,

funa uthi: ‘Bheka, bengikwazi.’

8Yebo, awuzwanga, awazanga,

kwasendulo indlebe yakho ayivulwanga,

ngokuba bengazi ukuthi wawukhohlisa nokukhohlisa,

wabizwa ngokuthi umhlubuki kwasekuzalweni.

9Ngenxa yegama lami

ngiyakulibazisa intukuthelo yami,

ngizibambele wena ngodumo lwami

ukuba ngingakunqumi.

10

48:10
IzA. 17:3
Bheka, ngikucwengisisile,

kungavelanga isiliva kodwa;

ngikuvivinyile esithandweni sezinhlupheko.

11

48:11
Isaya 42:8
Ngenxa yami, ngenxa yami ngiyakwenza,

ngokuba igama lami lingcoliselwani na?

Anginiki omunye inkazimulo yami.

12

48:12
Isaya 41:4
43:10,13
44:6
46:4
IsAmb. 1:8,17
21:6
22:13
“Ngilalele, Jakobe,

wena Israyeli, obiziweyo wami;

ngisenguye, ngingowokuqala,

futhi ngingowokugcina.

13

48:13
AmaH. 33:9
Isaya 44:24
Heb. 1:10
Yebo, isandla sami sisibekile isisekelo somhlaba,

nesokunene sami silenekile izulu;

lapho ngikubizayo,

kuma ndawonye.

14

48:14
Isaya 41:22
44:28
“Buthanani nina nonke, nizwe;

ngubani phakathi kwabo omemezela lezi zinto na?

Amthandayo uJehova uyakuyifeza intando yakhe ngeBabele,

nengalo yakhe iyakuba phezu kwamaKaledi.

15Mina, mina ngikhulumile,

yebo, ngimbizile,

ngimlethile, uyakuphumelela endleleni yakhe.

16

48:16
Isaya 45:19
Joh. 8:25
18:20
“Sondelani kimi, nizwe lokhu;

angikhulumanga ekusithekeni kwasekuqaleni;

kusukela esikhathini sokuba kwenzeke, ngangikhona.”

Manje uJehova uNkulunkulu ungithumile kanye noMoya wakhe.

17

48:17
AmaH. 25:12
32:8
Usho kanje uJehova uMhlengi wakho,

oNgcwele ka-Israyeli, uthi:

“NginguJehova uNkulunkulu wakho

okufundisile okukusizayo,

okuholile ngendlela omelwe ukuhamba ngayo.

18

48:18
AmaH. 81:13
Sengathi nga ulalele imiyalo yami!

Khona ukuthula kwakho kwakuyakuba njengomfula,

nokulunga kwakho njengamaza olwandle;

19

48:19
Gen. 22:17
28:14
nenzalo yakho yayiyakuba ngangesihlabathi,

nabantwana bezibilini zakho njengezinhlamvu zaso;

igama lakhe nga linganqunywanga,

lachithwa ngaphambi kwami.”

Isiyalezo sokuphuma eBabele

20

48:20
Isaya 52:11
Jer. 50:8
51:6,45
IsAmb. 18:4
Phumani eBabele,

nibalekele amaKaledi,

nimemezele lokhu ngezwi lokujabula,

nikuzwakalise lokhu,

nikuphumisele nasemikhawulweni yomhlaba, ngokuthi:

“UJehova uhlengile inceku yakhe uJakobe.”

21

48:21
Eks. 17:6
Num. 20:11
Dut. 8:15
AmaH. 78:15
105:41
114:8
1 Kor. 10:4
Kabomanga lapho ebahola emahlane,

wenza ukuba amanzi abagobhozele edwaleni;

futhi waliqhekeza idwala,

amanzi ampompoza.

22

48:22
Isaya 57:21
“Akukho ukuthula kwababi,” usho uJehova.