IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
47

Ukuwa kweBabele

471

47:1
Isaya 26:5
“Yehla, uhlale othulini wena ntombi,

ndodakazi yaseBabele,

uhlale emhlabathini,

kungekho sihlalo sobukhosi,

wena ndodakazi yamaKaledi,

ngokuba awusayikubizwa ngokuthi uthambile

nokuthi uyatetema.

2Thatha amatshe okugaya,

ugaye impuphu,

uyisuse imvakazi yakho,

uwukhumule umhushuzo wakho,

wambule umlenze, uwele imifula.

3

47:3
Isaya 3:17
Nah. 3:5
Ubuze bakho buyakwambulwa,

yebo, ubunqunu bakho buyakubonakala;

ngiyakuphindisa, ngingayeki muntu.

4Igama loMhlengi wethu linguJehova Sebawoti,

oNgcwele ka-Israyeli.

5“Hlala uzithulele,

ungene ebumnyameni,

wena ndodakazi yamaKaledi,

ngokuba awusayikubizwa ngokuthi iNkosikazi Yemibuso.

6Ngabathukuthelela abantu bami,

ngalingcolisa ifa lami,

ngalinikela esandleni sakho;

awubahawukelanga,

walenza ijoka lakho ukuba lisinde kakhulu

phezu kwabadala.

7

47:7
IsAmb. 18:7
Wathi wena: ‘Ngiyakuba yinkosikazi njalonjalo.’

Ngalokho awubekanga lezi zinto enhliziyweni yakho,

awukhumbulanga ukugcina kwazo.

8

47:8
Zef. 2:15
“Manje yizwa lokhu wena ozijabulisayo,

ohlala ulondekile,

othi enhliziweni yakho:

Yimi, akakho omunye;

angiyikuhlalisa okomfelokazi,

nokufelwa abantwana angiyikukwazi.

9

47:9
Isaya 51:19
Kodwa lokhu kokubili kuyakufika kuwe

ngokuphazima kweso ngalusuku lunye,

ukufelwa, kwabantwana nobufelokazi

kufike phezu kwakho ngokugcweleyo

phakathi kobuningi bamalumbo akho,

nobuningi beziphonso zakho.

10Wethembile ebubini bakho, wathi:

‘Akakho ongibonayo.’

Ukuhlakanipha kwakho nokwazi kwakho kukudukisile;

wathi enhliziyweni yakho:

‘Yimi, akakho omunye.’

11Kepha ububi buyakukwehlela,

awuyikwazi lapho buvela khona;

nengozi iyakuwela phezu kwakho,

awuyikuba namandla okuyichezukisa,

incithakalo ifike phezu kwakho ngokuzumayo,

ungazi.

12“Yima manje neziphonso zakho

nobuningi bamalumbo akho

okhandlekile kukho kwasebusheni bakho;

mhlawumbe uyakusizakala,

mhlawumbe uyakubanga uvalo.

13Ukhathele ngobuningi bamacebo akho;

mabasukume, bakusindise abadabula izulu,

nababheka izinkanyezi,

nabazisa ngezinyanga ezintsha ukuthi

kuphi lapho kuzakuvela khona lokhu okuzakukwehlela.

14Bheka, bayakuba njengamabibi ashiswa ngumlilo,

abayikuzophula emandleni elangabi;

akusilo ilahle lokotha,

akusiwo umlilo wokuba kuhlalwe phambi kwawo.

15Ziyakuba njalo kuwe izinto okhandleke kuzo,

zihambisene nawe kwasebusheni bakho;

seziyakuzulazula,

kube yileyo naleyo ngendlela yayo,

ekusindisayo ingabikho.