IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
46

Izithombe azinakusindisa

461

46:1
Isaya 45:20
UBeli uyaguqa, uNebo uyakhothama;

izithombe zabo zingezezilwane nezezinkomo;

enibathweleyo bangumthwalo,

banzima ezilwaneni eziyethileyo.

2Ziyakhothama, ziguqa kanyekanye,

azinakuwukhulula umthwalo;

nabo uqobo baya ekuthunjweni.

3

46:3
Eks. 19:4
Dut. 1:31
32:11
AmaH. 71:18
Isaya 63:9
“Ngilalele wena ndlu kaJakobe,

yonke insali yendlu yakwa-Israyeli

engiyithwesiweyo kwasesiswini,

yabekwa phezu kwami kwasesizalweni.

4Noze niguge, nginguye,

yebo, noze nibe yizimpunga,

ngiyakunithwala;

ngikwenzile lokhu,

futhi ngiyakunetshatha,

yebo, ngiyakunithwala, nginikhulule.

5

46:5
Isaya 40:18,25
“Niyakungifanisa,

ningilinganise nobani,

ningiqathanise nobani ukuba sifanane na?

6

46:6
AbAhl. 17:4
Isaya 40:19
41:7
44:9,12
Jer. 10:3
Abathulula igolide esikhwameni yini,

balinganise isiliva esilinganisweni,

baqashe umkhandi wesiliva ukuba enze unkulunkulu,

bese bekhothama, bakhuleke, na?

7Bamthwala ehlombe, bametshathe,

bambeke endaweni yakhe ukuba eme khona,

angabe esasuka endaweni yakhe;

kepha uma umuntu ekhala kuye,

akayikumphendula,

angamsindisi osizini lwakhe.

8“Khumbulani lokhu, nime niqinile,

nibuye nicabange ezinhliziyweni zenu nina benzi bokubi.

9

46:9
Isaya 45:5
Khumbulani izinto zakuqala zamandulo,

ngokuba nginguNkulunkulu,

akakho omunye,

yebo, nginguNkulunkulu,

akakho onjengami,

10

46:10
Isaya 42:9
engimemezela ngaphambili okuyakuza,

nasendulo izinto ezingakenziwa, ngokuthi:

Icebo lami liyakuma,

ngiyakwenza yonke intando yami,

11mina engibiza inqe empumalanga

nomuntu wecebo lami ezweni elikude;

yebo, ngikhulumile, ngiyakukufikisa;

nginqumile, ngiyakukwenza.

12Ngilaleleni nina enilukhuni ngenhliziyo,

enikude nokulunga.

13

46:13
AmaH. 98:2
Isaya 56:1
62:1
Ngiyakusondeza ukulunga kwami, akukude,

insindiso yami ayiyikulibala;

ngibeka insindiso eSiyoni

nodumo lwami kwa-Israyeli.

47

Ukuwa kweBabele

471

47:1
Isaya 26:5
“Yehla, uhlale othulini wena ntombi,

ndodakazi yaseBabele,

uhlale emhlabathini,

kungekho sihlalo sobukhosi,

wena ndodakazi yamaKaledi,

ngokuba awusayikubizwa ngokuthi uthambile

nokuthi uyatetema.

2Thatha amatshe okugaya,

ugaye impuphu,

uyisuse imvakazi yakho,

uwukhumule umhushuzo wakho,

wambule umlenze, uwele imifula.

3

47:3
Isaya 3:17
Nah. 3:5
Ubuze bakho buyakwambulwa,

yebo, ubunqunu bakho buyakubonakala;

ngiyakuphindisa, ngingayeki muntu.

4Igama loMhlengi wethu linguJehova Sebawoti,

oNgcwele ka-Israyeli.

5“Hlala uzithulele,

ungene ebumnyameni,

wena ndodakazi yamaKaledi,

ngokuba awusayikubizwa ngokuthi iNkosikazi Yemibuso.

6Ngabathukuthelela abantu bami,

ngalingcolisa ifa lami,

ngalinikela esandleni sakho;

awubahawukelanga,

walenza ijoka lakho ukuba lisinde kakhulu

phezu kwabadala.

7

47:7
IsAmb. 18:7
Wathi wena: ‘Ngiyakuba yinkosikazi njalonjalo.’

Ngalokho awubekanga lezi zinto enhliziyweni yakho,

awukhumbulanga ukugcina kwazo.

8

47:8
Zef. 2:15
“Manje yizwa lokhu wena ozijabulisayo,

ohlala ulondekile,

othi enhliziweni yakho:

Yimi, akakho omunye;

angiyikuhlalisa okomfelokazi,

nokufelwa abantwana angiyikukwazi.

9

47:9
Isaya 51:19
Kodwa lokhu kokubili kuyakufika kuwe

ngokuphazima kweso ngalusuku lunye,

ukufelwa, kwabantwana nobufelokazi

kufike phezu kwakho ngokugcweleyo

phakathi kobuningi bamalumbo akho,

nobuningi beziphonso zakho.

10Wethembile ebubini bakho, wathi:

‘Akakho ongibonayo.’

Ukuhlakanipha kwakho nokwazi kwakho kukudukisile;

wathi enhliziyweni yakho:

‘Yimi, akakho omunye.’

11Kepha ububi buyakukwehlela,

awuyikwazi lapho buvela khona;

nengozi iyakuwela phezu kwakho,

awuyikuba namandla okuyichezukisa,

incithakalo ifike phezu kwakho ngokuzumayo,

ungazi.

12“Yima manje neziphonso zakho

nobuningi bamalumbo akho

okhandlekile kukho kwasebusheni bakho;

mhlawumbe uyakusizakala,

mhlawumbe uyakubanga uvalo.

13Ukhathele ngobuningi bamacebo akho;

mabasukume, bakusindise abadabula izulu,

nababheka izinkanyezi,

nabazisa ngezinyanga ezintsha ukuthi

kuphi lapho kuzakuvela khona lokhu okuzakukwehlela.

14Bheka, bayakuba njengamabibi ashiswa ngumlilo,

abayikuzophula emandleni elangabi;

akusilo ilahle lokotha,

akusiwo umlilo wokuba kuhlalwe phambi kwawo.

15Ziyakuba njalo kuwe izinto okhandleke kuzo,

zihambisene nawe kwasebusheni bakho;

seziyakuzulazula,

kube yileyo naleyo ngendlela yayo,

ekusindisayo ingabikho.

48

Iqiniso nobumnene bukaNkulunkulu

481

48:1
AmaH. 68:26
Jer. 4:2
“Yizwa lokhu wena ndlu kaJakobe

obiziwe ngegama lika-Israyeli,

waphuma emanzini akwaJuda,

ofunga igama likaJehova,

odumisa uNkulunkulu ka-Israyeli,

kungengaqiniso nakulunga kodwa.

2

48:2
Mika 3:11
Ngokuba bazibiza ngomuzi ongcwele,

bencika kuNkulunkulu ka-Israyeli,

nguJehova Sebawoti igama lakhe.

3Ngimemezele izinto zakuqala zamandulo,

zaphuma emlonyeni wami, ngazizwakalisa;

ngazenza ngokuzumayo, zenzeka.

4

48:4
Eks. 32:9
33:5
Jer. 6:28
Hez. 2:4
3:7
Ngokuba bengazi ukuthi unenkani,

nentamo yakho ingumsipha wensimbi,

nebunzi lakho liyithusi,

5ngazimemezela kwasendulo,

ngazizwisa kungakenzeki,

funa usho uthi: ‘Isithombe sami sizenzile,

isithombe sami esibaziweyo,

nesithombe sami esibunjiweyo siziyalezile.’

6Wawukuzwile konke lokho; wakubona;

awuyikukumemezela na?

“Ngikuzwisile okusha kusukela namuhla,

yebo, nokusithekileyo ongakwazanga.

7Kudaliwe manje, kungesendulo;

awukuzwanga ngaphambi kwalolu suku,

funa uthi: ‘Bheka, bengikwazi.’

8Yebo, awuzwanga, awazanga,

kwasendulo indlebe yakho ayivulwanga,

ngokuba bengazi ukuthi wawukhohlisa nokukhohlisa,

wabizwa ngokuthi umhlubuki kwasekuzalweni.

9Ngenxa yegama lami

ngiyakulibazisa intukuthelo yami,

ngizibambele wena ngodumo lwami

ukuba ngingakunqumi.

10

48:10
IzA. 17:3
Bheka, ngikucwengisisile,

kungavelanga isiliva kodwa;

ngikuvivinyile esithandweni sezinhlupheko.

11

48:11
Isaya 42:8
Ngenxa yami, ngenxa yami ngiyakwenza,

ngokuba igama lami lingcoliselwani na?

Anginiki omunye inkazimulo yami.

12

48:12
Isaya 41:4
43:10,13
44:6
46:4
IsAmb. 1:8,17
21:6
22:13
“Ngilalele, Jakobe,

wena Israyeli, obiziweyo wami;

ngisenguye, ngingowokuqala,

futhi ngingowokugcina.

13

48:13
AmaH. 33:9
Isaya 44:24
Heb. 1:10
Yebo, isandla sami sisibekile isisekelo somhlaba,

nesokunene sami silenekile izulu;

lapho ngikubizayo,

kuma ndawonye.

14

48:14
Isaya 41:22
44:28
“Buthanani nina nonke, nizwe;

ngubani phakathi kwabo omemezela lezi zinto na?

Amthandayo uJehova uyakuyifeza intando yakhe ngeBabele,

nengalo yakhe iyakuba phezu kwamaKaledi.

15Mina, mina ngikhulumile,

yebo, ngimbizile,

ngimlethile, uyakuphumelela endleleni yakhe.

16

48:16
Isaya 45:19
Joh. 8:25
18:20
“Sondelani kimi, nizwe lokhu;

angikhulumanga ekusithekeni kwasekuqaleni;

kusukela esikhathini sokuba kwenzeke, ngangikhona.”

Manje uJehova uNkulunkulu ungithumile kanye noMoya wakhe.

17

48:17
AmaH. 25:12
32:8
Usho kanje uJehova uMhlengi wakho,

oNgcwele ka-Israyeli, uthi:

“NginguJehova uNkulunkulu wakho

okufundisile okukusizayo,

okuholile ngendlela omelwe ukuhamba ngayo.

18

48:18
AmaH. 81:13
Sengathi nga ulalele imiyalo yami!

Khona ukuthula kwakho kwakuyakuba njengomfula,

nokulunga kwakho njengamaza olwandle;

19

48:19
Gen. 22:17
28:14
nenzalo yakho yayiyakuba ngangesihlabathi,

nabantwana bezibilini zakho njengezinhlamvu zaso;

igama lakhe nga linganqunywanga,

lachithwa ngaphambi kwami.”

Isiyalezo sokuphuma eBabele

20

48:20
Isaya 52:11
Jer. 50:8
51:6,45
IsAmb. 18:4
Phumani eBabele,

nibalekele amaKaledi,

nimemezele lokhu ngezwi lokujabula,

nikuzwakalise lokhu,

nikuphumisele nasemikhawulweni yomhlaba, ngokuthi:

“UJehova uhlengile inceku yakhe uJakobe.”

21

48:21
Eks. 17:6
Num. 20:11
Dut. 8:15
AmaH. 78:15
105:41
114:8
1 Kor. 10:4
Kabomanga lapho ebahola emahlane,

wenza ukuba amanzi abagobhozele edwaleni;

futhi waliqhekeza idwala,

amanzi ampompoza.

22

48:22
Isaya 57:21
“Akukho ukuthula kwababi,” usho uJehova.