IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
46

Izithombe azinakusindisa

461

46:1
Isaya 45:20
UBeli uyaguqa, uNebo uyakhothama;

izithombe zabo zingezezilwane nezezinkomo;

enibathweleyo bangumthwalo,

banzima ezilwaneni eziyethileyo.

2Ziyakhothama, ziguqa kanyekanye,

azinakuwukhulula umthwalo;

nabo uqobo baya ekuthunjweni.

3

46:3
Eks. 19:4
Dut. 1:31
32:11
AmaH. 71:18
Isaya 63:9
“Ngilalele wena ndlu kaJakobe,

yonke insali yendlu yakwa-Israyeli

engiyithwesiweyo kwasesiswini,

yabekwa phezu kwami kwasesizalweni.

4Noze niguge, nginguye,

yebo, noze nibe yizimpunga,

ngiyakunithwala;

ngikwenzile lokhu,

futhi ngiyakunetshatha,

yebo, ngiyakunithwala, nginikhulule.

5

46:5
Isaya 40:18,25
“Niyakungifanisa,

ningilinganise nobani,

ningiqathanise nobani ukuba sifanane na?

6

46:6
AbAhl. 17:4
Isaya 40:19
41:7
44:9,12
Jer. 10:3
Abathulula igolide esikhwameni yini,

balinganise isiliva esilinganisweni,

baqashe umkhandi wesiliva ukuba enze unkulunkulu,

bese bekhothama, bakhuleke, na?

7Bamthwala ehlombe, bametshathe,

bambeke endaweni yakhe ukuba eme khona,

angabe esasuka endaweni yakhe;

kepha uma umuntu ekhala kuye,

akayikumphendula,

angamsindisi osizini lwakhe.

8“Khumbulani lokhu, nime niqinile,

nibuye nicabange ezinhliziyweni zenu nina benzi bokubi.

9

46:9
Isaya 45:5
Khumbulani izinto zakuqala zamandulo,

ngokuba nginguNkulunkulu,

akakho omunye,

yebo, nginguNkulunkulu,

akakho onjengami,

10

46:10
Isaya 42:9
engimemezela ngaphambili okuyakuza,

nasendulo izinto ezingakenziwa, ngokuthi:

Icebo lami liyakuma,

ngiyakwenza yonke intando yami,

11mina engibiza inqe empumalanga

nomuntu wecebo lami ezweni elikude;

yebo, ngikhulumile, ngiyakukufikisa;

nginqumile, ngiyakukwenza.

12Ngilaleleni nina enilukhuni ngenhliziyo,

enikude nokulunga.

13

46:13
AmaH. 98:2
Isaya 56:1
62:1
Ngiyakusondeza ukulunga kwami, akukude,

insindiso yami ayiyikulibala;

ngibeka insindiso eSiyoni

nodumo lwami kwa-Israyeli.