IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
43

Ukuhlengwa kuka-Israyeli

431

43:1
Gen. 26:24
Isaya 41:10
Kepha manje usho kanje uJehova

owakudalayo wena Jakobe,

nowakubumba wena Israyeli, uthi:

“Ungesabi ngokuba ngikuhlengile,

ngikubizile ngegama lakho;

ungowami.

2

43:2
AmaH. 23:4
66:12
Mark. 16:18
Lapho udabula emanzini,

mina nginawe;

nasemifuleni, ayiyikukukhukhula;

lapho uhamba emlilweni, awuyikusha,

nelangabi aliyikukushisa.

3

43:3
Isaya 45:14
Ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wakho,

oNgcwele ka-Israyeli,

uMsindisi wakho;

ngiyanika iGibithe libe yihlawulo lakho,

iKushe neSheba esikhundleni sakho.

4Ngenxa yokuba ubuyigugu emehlweni ami,

futhi ubudumile, uthandekile kimi,

ngiyakunika abantu esikhundleni sakho,

nezizwe esikhundleni sokuphila kwakho.

5

43:5
Isaya 44:1
Jer. 30:10
46:27
Ungesabi, ngokuba nginawe;

ngiyakuyiletha inzalo yakho iphume empumalanga,

ngikubuthe nasentshonalanga.

6

43:6
Isaya 49:12
60:4
Ngiyakusho kuyo inyakatho,

ngithi: ‘Balethe,’

nakuyo iningizimu: ‘Ungabagodli.’

Lethani amadodana ami akude,

namadodakazi ami

ukuba aphume emikhawulweni yomhlaba,

7

43:7
Jer. 14:9
15:16
onke abizwe ngegama lami,

nengiwadalele inkazimulo yami,

engiwabumbile nengiwenzile.”

8

43:8
Isaya 42:18
Lethani abantu abayizimpumputhe abanamehlo

nezithulu ezinezindlebe.

9

43:9
Isaya 41:26
45:21
Izizwe zonke mazibuthelwe ndawonye,

abantu bonke babuthane;

ngubani phakathi kwabo ongamemezela lokhu,

asizwise izinto zakuqala;

mabalethe ofakazi babo ukuba balungisiswe,

bezwe, bathi: “Kuyiqiniso.”

10

43:10
Isaya 41:4
44:6
45:5,14
48:12
“Ningofakazi bami,” usho uJehova,

“nenceku yami engiyikhethileyo

ukuba nazi, ningethembe,

niqonde ukuthi nginguye;

ngaphambi kwami akwenziwanga uNkulunkulu,

nangasemva kwami akayikuba khona.

11

43:11
Isaya 44:8
Hos. 13:4
IzE. 4:12
Mina, mina nginguJehova,

ngaphandle kwami akakho umsindisi.

12Ngimemezele, ngisindisile, ngizwisile,

kungakabikho unkulunkulu wabezizwe phakathi kwenu;

yebo, ningofakazi bami,” usho uJehova,

“mina nginguNkulunkulu.

13

43:13
Isaya 14:27
46:10
Yebo, kwasendulo nginguye;

akakho ongophula esandleni sami;

lapho ngisebenza,

ngubani ongakuvimbela na?”

14Usho kanje uJehova, uMhlengi wenu,

oNgcwele ka-Israyeli, uthi:

“Ngenxa yenu ngithumele eBabele,

ngiyakwehlisa bonke njengababaleki,

namaKaledi ngemikhumbi yokujabula kwawo.

15NginguJehova oNgcwele wenu,

uMdali ka-Israyeli, iNkosi yenu.”

16

43:16
Eks. 14:21
Usho kanje uJehova owenza indlela elwandle,

nomkhondo emanzini anamandla,

17okhipha izinqola namahhashi,

impi namandla;

kuyalala kanyekanye, akusenakuvuka;

kucishile, kucinyiwe njengomongo.

18“Ningakhumbuli izinto zakuqala,

ningazindli ngezindaba zasendulo.

19

43:19
IsAmb. 21:5
Bhekani, ngiyakwenza okusha;

kuyakuqhamuka manje,

angithi niyakwazi na?

Yebo, ngiyakwenza indlela ehlane

nemifula kwahlongasibi.

20Izilwane zasendle ziyakungidumisa,

amakhanka nezintshe,

ngokuba ngiveza amanzi ehlane

nemifula kwahlongasibi

ukuphuzisa abantu bami abakhethiweyo,

21laba bantu engizenzele bona

ukuba bashumayele udumo lwami.

22“Kepha awungibizanga, Jakobe,

ngokuba wadinwa yimi, Israyeli.

23Awulethanga kimi izimvu zakho zomnikelo wokushiswa,

awungidumisanga ngemihlatshelo yakho;

angikukhonzisanga ngeminikelo,

angikudinisanga ngenhlaka.

24Awungithengelanga umhlanga othaphukayo ngemali,

awungisuthisanga ngamanoni emihlatshelo yakho,

kepha ungisebenzisile ngezono zakho,

ungidinisile ngobubi bakho.

25

43:25
Isaya 44:22
Jer. 33:8
Mika 7:18
“Mina, mina nginguye

owesula iziphambeko zakho ngenxa yami;

angiyikukhumbula izono zakho.

26

43:26
1 AmaKh. 8:46
AmaH. 143:2
Isaya 1:18
Ngikhumbuze, masahlulelane;

yisho wena ukuba ulungisiwe.

27Uyihlo wokuqala wona,

abahumushi bakho bangihlubukile.

28Ngidumazile izikhulu zendlu engcwele,

ngimenzile uJakobe abe yisiqalekiso,

no-Israyeli abe yisithuko.

44

441“Kepha yizwa manje, Jakobe, nceku yami,

wena Israyeli engikukhethileyo.

2

44:2
Isaya 41:9
43:1,5
Jer. 30:10
46:27
Usho kanje uJehova owakudalayo,

wakubumba kwasesiwini, oyakukusiza, uthi:

Ungesabi, Jakobe, nceku yami,

wena Jeshuruni engikukhethileyo.

3

44:3
Isaya 35:6
Joweli 2:28
Joh. 7:38
IzE. 2:17
Ngokuba ngiyakuthela amanzi phezu kokomileyo,

nezikhukhula phezu kokushileyo,

ngithulule uMoya wami phezu kwenzalo yakho,

nesibusiso sami phezu kwabantwana bakho;

4

44:4
AmaH. 1:3
87:4
Jer. 17:8
bayakuhluma phakathi kotshani

njengeminyezane ngasemifudlaneni yamanzi.

5Omunye uyakuthi: ‘NgingokaJehova;’

omunye uyakuzibiza ngegama likaJakobe,

omunye azilobele uJehova esandleni sakhe,

azidumise ngegama lika-Israyeli.”

UJehova yedwa unguNkulunkulu

6

44:6
Isaya 41:4
45:5,14,21
48:12
IsAmb. 1:8,17
22:13
“Usho kanje uJehova,

iNkosi ka-Israyeli,

noMhlengi wakhe, uJehova Sebawoti, uthi:

Ngingowokuqala, ngingowokugcina,

ngaphandle kwami akakho uNkulunkulu.

7

44:7
Isaya 41:22
43:9
Ngubani ongabiza njengami, akumemezele,

akubeke phambi kwami,

kusukela ekusekeleni kwami abantu basendulo, na?

Yebo, okuzayo nokuyakwenzeka mabakumemezele.

8

44:8
Dut. 4:35
32:39
1 Sam. 2:2
AmaH. 18:31
Isaya 43:10,12
1 Kor. 8:4
Ningesabi, ningabi naluvalo;

angithi ngikuzwisile kusukela endulo,

ngakumemezela, na?

Nina ningofakazi bami.

Kukhona uNkulunkulu ngaphandle kwami na?

Cha, alikho iDwala; angilazi.”

Izithombe

9

44:9
Isaya 41:24,29
Jer. 10:14
51:17
Abenza isithombe esibaziweyo bayize bonke;

izinto zabo ezithandekayo aziyikusiza;

ofakazi babo ababoni, futhi abazi;

bayakujabhiswa.

10

44:10
AmaH. 115:4
135:15
Ngubani owenzile uNkulunkulu,

ngubani obumbile isithombe esibaziweyo

esingesokusiza na?

11

44:11
AmaH. 97:7
Isaya 1:29
42:17
45:16
Bheka, bonke abangane bakhe bayakujabha,

nezisebenzi zingabantu nje.

Mabahlangane bonke, beme;

bayakwesaba, bajabhe kanyekanye.

12Umkhandi wensimbi wenza imbazo,

asebenze emalahleni,

ayibumbe ngezando,

ayisebenze ngamandla ezingalo zakhe;

uyalamba, angabikho amandla;

akaphuzi amanzi, uyadangala.

13

44:13
Isaya 40:19
41:7
Jer. 10:3
IzE. 19:24
Umbazi uyelula intambo,

adwebe umuthi ngokubomvu,

awenze ngezibazo,

adwebe ngekompasi,*

awenze ngomfanekiso womuntu,

ngobuhle bomuntu,

ukuba uhlale endlini.

14Uyazigawulela imisedari,*

athathe imikhoba nama-oki,*

awaqinise phakathi kwemithi yehlathi;

uyatshala umfire,* imvula iwukhulise.

15Bese kuba ngokomuntu ukuba abase ngakho;

uthatha kuwo, othe;

uyawuphemba, enze isinkwa;

wenza unkulunkulu, akhuleke kuye,

enze nesithombe esibaziweyo,

akhothambele kuso.

16Ushisa inxenye yawo emlilweni;

phezu kwale nxenye uyadla inyama,

ose izoso, asuthe;

yebo, uyotha athi:

“Halala! Sengifudumele,

ngibonile umlilo.”

17Ngokuseleyo kuwo uyakwenza unkulunkulu nesithombe;

uyakhothamela kuso, akhuleke kuso,

athandaze kuso, athi:

“Ngophule; ungunkulunkulu wami.”

18

44:18
Isaya 45:20
Abazi, abaqondi,

ngokuba unamekile amehlo abo ukuze bangaboni,

nezinhliziyo zabo ukuze bangaqondi.

19Akakho okhumbulayo,

nokwazi nokuqonda akukho kokuba kuthiwe:

“Ngishisile inxenye yawo ngomlilo,

ngenzile isinkwa phezu kwamalahle awo,

ngosile inyama, ngayidla;

ngingenza okuseleyo kuwo kube yisinengiso,

ngikhothamele umbhuku womuthi,” na?

20Udla umlotha;

inhliziyo ekhohlisiweyo imdukisile;

akanakophula umphefumulo wakhe nokuba athi:

“Akukho yini amanga kwesokunene sami na?”

Intokozo ngokuhlengwa kuka-Israyeli

21

44:21
Isaya 43:1
“Khumbula lezi zinto, Jakobe,

wena Israyeli, ngokuba uyinceku yami;

ngikubumbile, uyinceku yami;

Israyeli, angiyikukhohlwa.

22

44:22
Isaya 1:18
43:25
Ngesulile iziphambeko zakho njengefu,

nezono zakho njengemilaza;

buyela kimi, ngokuba ngikuhlengile.”

23

44:23
AmaH. 96:11
98:7
Isaya 49:13
Thokozani, mazulu,

ngokuba uJehova ukwenzile,

nijabule nina zindawo eziphansi zomhlaba,

niqhumuke ngokuhlabelela nina zintaba,

nawe hlathi nayo yonke imithi ekuwe,

ngokuba uJehova umhlengile uJakobe,

ngokuhlabelela wazidumisa ngo-Israyeli.

UKoresi umalusi

24

44:24
Jobe 9:8
AmaH. 104:2,5
115:3
135:6
Isaya 40:22
42:5
Jer. 32:17
Usho kanje uJehova uMhlengi wakho

nowakubumba kwasesiswini, uthi:

“NginguJehova owenza konke,

oweneka izulu yedwa,

nowendlala umhlaba ngokwakhe,

25

44:25
Isaya 29:14
1 Kor. 1:19
oshafisa izibonakaliso zabaprofethi bamanga,

enze ababhuli ukuba bahlanye,

obuyisela emuva abahlakaniphileyo,

enze ukwazi kwabo kube ngubuwula;

26ogcwalisa izwi lenceku yakhe,

afeze ukululekana kwezithunywa zakhe,

oshoyo ngalo iJerusalema, athi:

‘Liyakuba nabantu,’

nangemizi yakwaJuda ukuthi:

‘Iyakwakhiwa,

ngibuye ngivuse incithakalo yakhona;’

27

44:27
Isaya 43:16
oshoyo kuwo umsinga ukuthi:

‘Yisha, ngiyakomisa imifula yakho;’

28

44:28
2 IziKr. 36:22
Ezra 1:1
5:13
Isaya 45:1,13
oshoyo ngoKoresi ukuthi:

‘Ungumalusi wami,

uyakufeza konke okwentando yami,

athi ngeJerusalema: Liyakwakhiwa,

nakulo ithempeli:

Isisekelo sakho siyakubekwa.’ ”

45

451

45:1
Ezra 1:1
“Usho kanje uJehova kogcotshiweyo wakhe, kuKoresi,

osandla sakhe sokunene ngisibambile

ukuba ngahlule izizwe phambi kwakhe,

ngithukulule izinkalo zamakhosi,

ngivule iminyango phambi kwakhe,

amasango angabe esavalwa.

2Mina ngiyakuhamba phambi kwakho,

ngihlelembe amagebhugebhu,

ngaphule izivalo zethusi,

nginqume imigoqo yensimbi.

3Ngiyakukunika ingcebo yobumnyama,

nemfuyo ethukusiweyo ezindaweni ezisithekileyo,

ukuba wazi ukuthi nginguJehova

okubiza ngegama lakho,

uNkulunkulu ka-Israyeli.

4Ngenxa yenceku yami uJakobe,

u-Israyeli okhethiweyo wami,

ngikubizile ngegama lakho,

ngikunikile igama lodumo, ungakangazi.

5

45:5
Dut. 4:35
32:39
Isaya 37:16
43:10
44:6,8
46:9
Joweli 2:27
Mina nginguJehova, akakho omunye;

ngaphandle kwami akakho uNkulunkulu;

ngiyakubhincisa ungakangazi,

6

45:6
Isaya 59:10
ukuze bazi kusukela empumalanga nasentshonalanga

ukuthi akakho ngaphandle kwami;

mina nginguJehova, akakho omunye;

7

45:7
Isaya 31:2
Am. 3:6
yimi engenza ukukhanya nengidala ubumnyama,

ngenza ukuthula, ngidala okubi;

nginguJehova owenza konke lokho.

8

45:8
AmaH. 85:11
Hos. 10:12
“Consani, mazulu, phezulu,

amafu athuntulule ukulunga;

umhlaba mawuvuleke,

kuthelwe ukusindiswa,

kumile nokulunga;

mina Jehova ngikudalile.

9

45:9
Isaya 29:16
Rom. 9:20
“Wo kuye olwa noMenzi,

udengezi phakathi kwezindengezi zomhlaba!

Ibumba liyakusho kolibumbayo ukuthi:

‘Wenzani na?’

nomsebenzi wakho ukuthi:

‘Akanazo izandla,’ na?

10Wo kuye osho kuyise ukuthi:

‘Uzalani na?’

nakowesifazane ukuthi:

‘Unemihelo ngani na?’

11“Usho kanje uJehova,

oNgcwele ka-Israyeli noMenzi wakhe, uthi:

Ningibuza ngezinto ezizayo, ngabantwana bami,

ningiyaleze ngomsebenzi wezandla zami, na?

12

45:12
Isaya 40:22
42:5
44:24
Yimi engiwenzile umhlaba,

ngadala abantu phezu kwawo;

mina ngezandla zami ngeneka izulu,

nebandla lalo lonke ngiliyalezile.

13

45:13
Isaya 44:28
Mina ngimvusile lona ngokulunga;

ngiyakuhlelemba zonke izindlela zakhe;

yena uyakuwakha umuzi wami,

avumele abathunjwa bami ukuba bahambe,

kungabi ngenkokhelo nangesipho,

usho uJehova Sebawoti.”

U-Israyeli ungufakazi kuzo izizwe zonke

14

45:14
Isaya 43:3
Usho kanje uJehova, uthi:

“Okukhandlekelweyo kwaseGibithe

nokuzuziweyo kwaseKushe,

nangamaSheba, abantu abade,

kuyakungena kuwe,

kube ngokwakho;

bayakukulandela, bafike beboshwe

ngamaketanga,

bakhothamele kuwe, bakhuleke kuwe, bathi:

‘UNkulunkulu ukuwe kuphela,

akakho omunye,

akakho ngaphandle kukaNkulunkulu.’ ”

15

45:15
Jobe 11:7
Rom. 11:33
Impela unguNkulunkulu ozifihlayo,

wena Nkulunkulu, Msindisi.

16

45:16
Isaya 42:17
44:9
Bayakujabha, babe namahloni bonke

kanyekanye;

bayakuhamba benamahloni bonke abenza izithombe.

17Kepha u-Israyeli uyakusindiswa nguJehova

ngokusindiswa okuphakade;

aniyikujabha, aniyikuba namahloni

kuze kube phakade.

18Ngokuba usho kanje uJehova,

owalidala izulu, onguNkulunkulu,

owawubumba umhlaba, wawenza,

wawumisa, engawudalelanga ize,

wawubumba ukuba kuhlalwe kuwo, uthi:

“NginguJehova, akakho omunye.

19

45:19
Dut. 30:11
Isaya 48:16
Joh. 18:20
Angikhulumanga ekusithekeni,

endaweni emnyama emhlabeni;

angishongo enzalweni kaJakobe ukuthi:

‘Ngifuneni ngeze.’

Mina Jehova ngikhuluma ukulunga,

ngimemezela okuqotho.

20

45:20
AbAhl. 10:14
Isaya 44:18
46:7
“Buthanani nize,

nisondelane ndawonye

nina bakhululekileyo bezizwe;

abawuthwala umuthi wezithombe zabo ezibaziweyo abanakwazi,

bakhuleka kunkulunkulu ongenakusindisa.

21

45:21
Isaya 41:22
43:9
Kumemezeleni, nikuveze;

yebo, balulekane kanyekanye.

Ngubani owakuzwisa lokhu endulo,

wakumemezela kwasesikhathini samandulo na?

Akusimina Jehova na?

Akakho uNkulunkulu ngaphandle kwami,

uNkulunkulu olungileyo noMsindisi,

akakho ngaphandle kwami.

22

45:22
AmaH. 22:27
“Phendukelani kini, nisindiswe,

nonke nina majukujuku omhlaba,

ngokuba nginguNkulunkulu,

akakho omunye.

23

45:23
Isaya 19:18
Rom. 14:11
Fil. 2:9
Ngizifungile mina,

kuphumile izwi emlonyeni wami ngokulunga,

aliyikubuya,

lokuthi: Kimina ayakuguqa onke amadolo,

nezilimi zonke ziyakufunga.

24

45:24
Isaya 41:11
Kuyakuthiwa:

‘KuJehova kuphela

nginokulunga namandla.’ ”

Bayakufika kuye,

bajabhe bonke abamvuthelayo.

25KuJehova yonke inzalo kaJakobe yakwa-Israyeli

iyakulungisiswa, ibe nodumo.