IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
44

441“Kepha yizwa manje, Jakobe, nceku yami,

wena Israyeli engikukhethileyo.

2

44:2
Isaya 41:9
43:1,5
Jer. 30:10
46:27
Usho kanje uJehova owakudalayo,

wakubumba kwasesiwini, oyakukusiza, uthi:

Ungesabi, Jakobe, nceku yami,

wena Jeshuruni engikukhethileyo.

3

44:3
Isaya 35:6
Joweli 2:28
Joh. 7:38
IzE. 2:17
Ngokuba ngiyakuthela amanzi phezu kokomileyo,

nezikhukhula phezu kokushileyo,

ngithulule uMoya wami phezu kwenzalo yakho,

nesibusiso sami phezu kwabantwana bakho;

4

44:4
AmaH. 1:3
87:4
Jer. 17:8
bayakuhluma phakathi kotshani

njengeminyezane ngasemifudlaneni yamanzi.

5Omunye uyakuthi: ‘NgingokaJehova;’

omunye uyakuzibiza ngegama likaJakobe,

omunye azilobele uJehova esandleni sakhe,

azidumise ngegama lika-Israyeli.”

UJehova yedwa unguNkulunkulu

6

44:6
Isaya 41:4
45:5,14,21
48:12
IsAmb. 1:8,17
22:13
“Usho kanje uJehova,

iNkosi ka-Israyeli,

noMhlengi wakhe, uJehova Sebawoti, uthi:

Ngingowokuqala, ngingowokugcina,

ngaphandle kwami akakho uNkulunkulu.

7

44:7
Isaya 41:22
43:9
Ngubani ongabiza njengami, akumemezele,

akubeke phambi kwami,

kusukela ekusekeleni kwami abantu basendulo, na?

Yebo, okuzayo nokuyakwenzeka mabakumemezele.

8

44:8
Dut. 4:35
32:39
1 Sam. 2:2
AmaH. 18:31
Isaya 43:10,12
1 Kor. 8:4
Ningesabi, ningabi naluvalo;

angithi ngikuzwisile kusukela endulo,

ngakumemezela, na?

Nina ningofakazi bami.

Kukhona uNkulunkulu ngaphandle kwami na?

Cha, alikho iDwala; angilazi.”

Izithombe

9

44:9
Isaya 41:24,29
Jer. 10:14
51:17
Abenza isithombe esibaziweyo bayize bonke;

izinto zabo ezithandekayo aziyikusiza;

ofakazi babo ababoni, futhi abazi;

bayakujabhiswa.

10

44:10
AmaH. 115:4
135:15
Ngubani owenzile uNkulunkulu,

ngubani obumbile isithombe esibaziweyo

esingesokusiza na?

11

44:11
AmaH. 97:7
Isaya 1:29
42:17
45:16
Bheka, bonke abangane bakhe bayakujabha,

nezisebenzi zingabantu nje.

Mabahlangane bonke, beme;

bayakwesaba, bajabhe kanyekanye.

12Umkhandi wensimbi wenza imbazo,

asebenze emalahleni,

ayibumbe ngezando,

ayisebenze ngamandla ezingalo zakhe;

uyalamba, angabikho amandla;

akaphuzi amanzi, uyadangala.

13

44:13
Isaya 40:19
41:7
Jer. 10:3
IzE. 19:24
Umbazi uyelula intambo,

adwebe umuthi ngokubomvu,

awenze ngezibazo,

adwebe ngekompasi,*

awenze ngomfanekiso womuntu,

ngobuhle bomuntu,

ukuba uhlale endlini.

14Uyazigawulela imisedari,*

athathe imikhoba nama-oki,*

awaqinise phakathi kwemithi yehlathi;

uyatshala umfire,* imvula iwukhulise.

15Bese kuba ngokomuntu ukuba abase ngakho;

uthatha kuwo, othe;

uyawuphemba, enze isinkwa;

wenza unkulunkulu, akhuleke kuye,

enze nesithombe esibaziweyo,

akhothambele kuso.

16Ushisa inxenye yawo emlilweni;

phezu kwale nxenye uyadla inyama,

ose izoso, asuthe;

yebo, uyotha athi:

“Halala! Sengifudumele,

ngibonile umlilo.”

17Ngokuseleyo kuwo uyakwenza unkulunkulu nesithombe;

uyakhothamela kuso, akhuleke kuso,

athandaze kuso, athi:

“Ngophule; ungunkulunkulu wami.”

18

44:18
Isaya 45:20
Abazi, abaqondi,

ngokuba unamekile amehlo abo ukuze bangaboni,

nezinhliziyo zabo ukuze bangaqondi.

19Akakho okhumbulayo,

nokwazi nokuqonda akukho kokuba kuthiwe:

“Ngishisile inxenye yawo ngomlilo,

ngenzile isinkwa phezu kwamalahle awo,

ngosile inyama, ngayidla;

ngingenza okuseleyo kuwo kube yisinengiso,

ngikhothamele umbhuku womuthi,” na?

20Udla umlotha;

inhliziyo ekhohlisiweyo imdukisile;

akanakophula umphefumulo wakhe nokuba athi:

“Akukho yini amanga kwesokunene sami na?”

Intokozo ngokuhlengwa kuka-Israyeli

21

44:21
Isaya 43:1
“Khumbula lezi zinto, Jakobe,

wena Israyeli, ngokuba uyinceku yami;

ngikubumbile, uyinceku yami;

Israyeli, angiyikukhohlwa.

22

44:22
Isaya 1:18
43:25
Ngesulile iziphambeko zakho njengefu,

nezono zakho njengemilaza;

buyela kimi, ngokuba ngikuhlengile.”

23

44:23
AmaH. 96:11
98:7
Isaya 49:13
Thokozani, mazulu,

ngokuba uJehova ukwenzile,

nijabule nina zindawo eziphansi zomhlaba,

niqhumuke ngokuhlabelela nina zintaba,

nawe hlathi nayo yonke imithi ekuwe,

ngokuba uJehova umhlengile uJakobe,

ngokuhlabelela wazidumisa ngo-Israyeli.

UKoresi umalusi

24

44:24
Jobe 9:8
AmaH. 104:2,5
115:3
135:6
Isaya 40:22
42:5
Jer. 32:17
Usho kanje uJehova uMhlengi wakho

nowakubumba kwasesiswini, uthi:

“NginguJehova owenza konke,

oweneka izulu yedwa,

nowendlala umhlaba ngokwakhe,

25

44:25
Isaya 29:14
1 Kor. 1:19
oshafisa izibonakaliso zabaprofethi bamanga,

enze ababhuli ukuba bahlanye,

obuyisela emuva abahlakaniphileyo,

enze ukwazi kwabo kube ngubuwula;

26ogcwalisa izwi lenceku yakhe,

afeze ukululekana kwezithunywa zakhe,

oshoyo ngalo iJerusalema, athi:

‘Liyakuba nabantu,’

nangemizi yakwaJuda ukuthi:

‘Iyakwakhiwa,

ngibuye ngivuse incithakalo yakhona;’

27

44:27
Isaya 43:16
oshoyo kuwo umsinga ukuthi:

‘Yisha, ngiyakomisa imifula yakho;’

28

44:28
2 IziKr. 36:22
Ezra 1:1
5:13
Isaya 45:1,13
oshoyo ngoKoresi ukuthi:

‘Ungumalusi wami,

uyakufeza konke okwentando yami,

athi ngeJerusalema: Liyakwakhiwa,

nakulo ithempeli:

Isisekelo sakho siyakubekwa.’ ”