IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
42

Ukukhanya kwezizwe

421

42:1
Isaya 61:1
Math. 3:17
12:18
17:5
“Bheka inceku yami engiyisekelayo,

okhethiweyo wami othokoza ngaye

umphefumulo wami;

nginikele umoya wami phezu kwakhe,

uyakukhiphela izizwe ukwahlulela.

2Akayikukhala, adazuluke,

angezwakalisi izwi lakhe ezitaladini.

3Umhlanga ofecekileyo akayikuwaphula,

umongo othunqayo akayikuwucima;

uyakukhipha ukwahlulela ngeqiniso.

4Akayikudangala, aphele amandla,

aze amise ukwahlulela emhlabeni;

neziqhingi ziyakuhlalela umthetho wakhe.”

5

42:5
Neh. 9:6
Jobe 33:4
Isaya 40:22
45:12
Usho kanje uNkulunkulu uJehova

owadala izulu, waleneka,

nowawendlala umhlaba nokuvela kuwo,

nowanika abantu abakuwo ukuphefumula

nomoya kwabahamba kuwo, uthi:

6

42:6
Isaya 9:2
49:6,8
60:3
Luk. 1:79
2:32
“Mina Jehova ngikubizile ngokulunga,

ngiyakubamba isandla sakho, ngikugcine,

ngikubeke ube yisivumelwano sabantu

nokukhanya kwabezizwe,

7

42:7
Isaya 35:5
61:1
Math. 11:5
15:30
Luk. 7:22
ukuze uvule amehlo ezimpumputhe,

ukhiphe iziboshwa etilongweni

nabahlezi ebumnyameni etilongweni.

8

42:8
Eks. 6:3
AmaH. 83:18
Isaya 48:11
“NginguJehova; yilo igama lami;

angiyikunika omunye inkazimulo yami,

nezithombe ezibaziweyo udumo lwami.

9Izinto zakuqala zifikile,

sengimemezela izinto ezintsha;

zingakaqhamuki, ngiyanizwisa zona.”

Ihubo elisha

10

42:10
AmaH. 33:3
40:3
96:1
98:1
149:1
IsAmb. 5:9
14:3
Mhubeleni uJehova ihubo elisha,

nodumo lwakhe,

kusukela emikhawulweni yomhlaba,

nina enehlela elwandle nakho konke okukulo,

nina ziqhingi nabakhileyo kuzo.

11Ihlane nemizi yalo makujabule

nemizana abakhileyo kuyo abakwaKedari,

bahube abakhile emadwaleni,

benanele beseziqongweni zezintaba.

12Mabanike uJehova udumo,

bamemezele udumo lwakhe eziqhingini.

13UJehova uyaphuma njengeqhawe;

njengendoda yempi uyavusa ukushisekela kwakhe;

uyakhala, yebo, uyabangalasa,

enze ubuqhawe phezu kwezitha zakhe.

14

42:14
AmaH. 50:21
Isaya 57:11
“Sekuyisikhathi eside ngithulile,

ngathula ngazibamba;

sengiyakukhala njengobelethayo,

ngiphefuzele, ngibitoze kanyekanye.

15Ngiyakwenza ize izintaba namagquma,

ngomise yonke imifino yawo,

ngenze imifula ibe yiziqhingi,

ngenze amachibi ukuba ashe.

16

42:16
Isaya 40:3
Ngiyakuhambisa izimpumputhe ngendlela ezingayaziyo;

emikhondweni ezingayaziyo ngiyakuzihola;

ngiyakwenza ubumnyama bube ngukukhanya phambi kwazo,

namagebhugebhu ukuba ahlelenjwe;

ngiyakwenza lezi zinto ngingazishiyi.

17

42:17
AmaH. 97:7
Isaya 1:29
44:11
45:16
Bayakubuyiselwa emuva,

bajabhe nokujabha

labo abethemba ezithombeni ezibaziweyo,

abasho ezithombeni ezibunjiweyo ukuthi:

‘Ningonkulunkulu bethu.’

18

42:18
Isaya 43:8
“Yizwani nina zithulu;

bhekani nina zimpumputhe,

ukuze nibone.

19Ngubani oyimpumputhe ngaphandle kwenceku yami,

nesithulu njengesithunywa sami engisithumayo, na?

Ngubani oyimpumputhe njengopheleleyo,

oyimpumputhe njengenceku kaJehova, na?

20

42:20
Isaya 6:9
Math. 13:13
Rom. 2:21
Ubona izinto eziningi,

kepha awuqapheli;

izindlebe zakhe zivulekile,

kepha akezwa.”

21Kwaba kuhle kuJehova ngenxa yokulunga kwakhe

ukuba akhulise umthetho, awudumise.

22Kepha laba bangabantu abaphangiweyo nabamukiweyo;

bonke bacushiwe emigodini,

bafihliwe ematilongweni;

bangabokuphangwa,

akakho obophulayo,

yebo, bayimpango,

kungekho oshoyo ukuthi: “Buyisa.”

23Ngubani phakathi kwenu obeka indlebe kulokhu,

aqaphele, ezwele isikhathi esizayo, na?

24Ngubani owanikela uJakobe ukuba aphangwe,

no-Israyeli kubo abaphangi, na?

Angithi nguJehova, esonile kuye,

nabangavumanga ukuhamba ngezindlela zakhe,

nabangawulalelanga umthetho wakhe?

25

42:25
Jer. 7:20
Hez. 20:8
Hos. 5:10
Wayesethela phezu kwakhe ukufutheka kwentukuthelo yakhe,

namandla empi;

kwamvuthela nxazonke,

kepha akakwazanga;

kwamshisa, kepha akakubekanga enhliziyweni yakhe.

43

Ukuhlengwa kuka-Israyeli

431

43:1
Gen. 26:24
Isaya 41:10
Kepha manje usho kanje uJehova

owakudalayo wena Jakobe,

nowakubumba wena Israyeli, uthi:

“Ungesabi ngokuba ngikuhlengile,

ngikubizile ngegama lakho;

ungowami.

2

43:2
AmaH. 23:4
66:12
Mark. 16:18
Lapho udabula emanzini,

mina nginawe;

nasemifuleni, ayiyikukukhukhula;

lapho uhamba emlilweni, awuyikusha,

nelangabi aliyikukushisa.

3

43:3
Isaya 45:14
Ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wakho,

oNgcwele ka-Israyeli,

uMsindisi wakho;

ngiyanika iGibithe libe yihlawulo lakho,

iKushe neSheba esikhundleni sakho.

4Ngenxa yokuba ubuyigugu emehlweni ami,

futhi ubudumile, uthandekile kimi,

ngiyakunika abantu esikhundleni sakho,

nezizwe esikhundleni sokuphila kwakho.

5

43:5
Isaya 44:1
Jer. 30:10
46:27
Ungesabi, ngokuba nginawe;

ngiyakuyiletha inzalo yakho iphume empumalanga,

ngikubuthe nasentshonalanga.

6

43:6
Isaya 49:12
60:4
Ngiyakusho kuyo inyakatho,

ngithi: ‘Balethe,’

nakuyo iningizimu: ‘Ungabagodli.’

Lethani amadodana ami akude,

namadodakazi ami

ukuba aphume emikhawulweni yomhlaba,

7

43:7
Jer. 14:9
15:16
onke abizwe ngegama lami,

nengiwadalele inkazimulo yami,

engiwabumbile nengiwenzile.”

8

43:8
Isaya 42:18
Lethani abantu abayizimpumputhe abanamehlo

nezithulu ezinezindlebe.

9

43:9
Isaya 41:26
45:21
Izizwe zonke mazibuthelwe ndawonye,

abantu bonke babuthane;

ngubani phakathi kwabo ongamemezela lokhu,

asizwise izinto zakuqala;

mabalethe ofakazi babo ukuba balungisiswe,

bezwe, bathi: “Kuyiqiniso.”

10

43:10
Isaya 41:4
44:6
45:5,14
48:12
“Ningofakazi bami,” usho uJehova,

“nenceku yami engiyikhethileyo

ukuba nazi, ningethembe,

niqonde ukuthi nginguye;

ngaphambi kwami akwenziwanga uNkulunkulu,

nangasemva kwami akayikuba khona.

11

43:11
Isaya 44:8
Hos. 13:4
IzE. 4:12
Mina, mina nginguJehova,

ngaphandle kwami akakho umsindisi.

12Ngimemezele, ngisindisile, ngizwisile,

kungakabikho unkulunkulu wabezizwe phakathi kwenu;

yebo, ningofakazi bami,” usho uJehova,

“mina nginguNkulunkulu.

13

43:13
Isaya 14:27
46:10
Yebo, kwasendulo nginguye;

akakho ongophula esandleni sami;

lapho ngisebenza,

ngubani ongakuvimbela na?”

14Usho kanje uJehova, uMhlengi wenu,

oNgcwele ka-Israyeli, uthi:

“Ngenxa yenu ngithumele eBabele,

ngiyakwehlisa bonke njengababaleki,

namaKaledi ngemikhumbi yokujabula kwawo.

15NginguJehova oNgcwele wenu,

uMdali ka-Israyeli, iNkosi yenu.”

16

43:16
Eks. 14:21
Usho kanje uJehova owenza indlela elwandle,

nomkhondo emanzini anamandla,

17okhipha izinqola namahhashi,

impi namandla;

kuyalala kanyekanye, akusenakuvuka;

kucishile, kucinyiwe njengomongo.

18“Ningakhumbuli izinto zakuqala,

ningazindli ngezindaba zasendulo.

19

43:19
IsAmb. 21:5
Bhekani, ngiyakwenza okusha;

kuyakuqhamuka manje,

angithi niyakwazi na?

Yebo, ngiyakwenza indlela ehlane

nemifula kwahlongasibi.

20Izilwane zasendle ziyakungidumisa,

amakhanka nezintshe,

ngokuba ngiveza amanzi ehlane

nemifula kwahlongasibi

ukuphuzisa abantu bami abakhethiweyo,

21laba bantu engizenzele bona

ukuba bashumayele udumo lwami.

22“Kepha awungibizanga, Jakobe,

ngokuba wadinwa yimi, Israyeli.

23Awulethanga kimi izimvu zakho zomnikelo wokushiswa,

awungidumisanga ngemihlatshelo yakho;

angikukhonzisanga ngeminikelo,

angikudinisanga ngenhlaka.

24Awungithengelanga umhlanga othaphukayo ngemali,

awungisuthisanga ngamanoni emihlatshelo yakho,

kepha ungisebenzisile ngezono zakho,

ungidinisile ngobubi bakho.

25

43:25
Isaya 44:22
Jer. 33:8
Mika 7:18
“Mina, mina nginguye

owesula iziphambeko zakho ngenxa yami;

angiyikukhumbula izono zakho.

26

43:26
1 AmaKh. 8:46
AmaH. 143:2
Isaya 1:18
Ngikhumbuze, masahlulelane;

yisho wena ukuba ulungisiwe.

27Uyihlo wokuqala wona,

abahumushi bakho bangihlubukile.

28Ngidumazile izikhulu zendlu engcwele,

ngimenzile uJakobe abe yisiqalekiso,

no-Israyeli abe yisithuko.

44

441“Kepha yizwa manje, Jakobe, nceku yami,

wena Israyeli engikukhethileyo.

2

44:2
Isaya 41:9
43:1,5
Jer. 30:10
46:27
Usho kanje uJehova owakudalayo,

wakubumba kwasesiwini, oyakukusiza, uthi:

Ungesabi, Jakobe, nceku yami,

wena Jeshuruni engikukhethileyo.

3

44:3
Isaya 35:6
Joweli 2:28
Joh. 7:38
IzE. 2:17
Ngokuba ngiyakuthela amanzi phezu kokomileyo,

nezikhukhula phezu kokushileyo,

ngithulule uMoya wami phezu kwenzalo yakho,

nesibusiso sami phezu kwabantwana bakho;

4

44:4
AmaH. 1:3
87:4
Jer. 17:8
bayakuhluma phakathi kotshani

njengeminyezane ngasemifudlaneni yamanzi.

5Omunye uyakuthi: ‘NgingokaJehova;’

omunye uyakuzibiza ngegama likaJakobe,

omunye azilobele uJehova esandleni sakhe,

azidumise ngegama lika-Israyeli.”

UJehova yedwa unguNkulunkulu

6

44:6
Isaya 41:4
45:5,14,21
48:12
IsAmb. 1:8,17
22:13
“Usho kanje uJehova,

iNkosi ka-Israyeli,

noMhlengi wakhe, uJehova Sebawoti, uthi:

Ngingowokuqala, ngingowokugcina,

ngaphandle kwami akakho uNkulunkulu.

7

44:7
Isaya 41:22
43:9
Ngubani ongabiza njengami, akumemezele,

akubeke phambi kwami,

kusukela ekusekeleni kwami abantu basendulo, na?

Yebo, okuzayo nokuyakwenzeka mabakumemezele.

8

44:8
Dut. 4:35
32:39
1 Sam. 2:2
AmaH. 18:31
Isaya 43:10,12
1 Kor. 8:4
Ningesabi, ningabi naluvalo;

angithi ngikuzwisile kusukela endulo,

ngakumemezela, na?

Nina ningofakazi bami.

Kukhona uNkulunkulu ngaphandle kwami na?

Cha, alikho iDwala; angilazi.”

Izithombe

9

44:9
Isaya 41:24,29
Jer. 10:14
51:17
Abenza isithombe esibaziweyo bayize bonke;

izinto zabo ezithandekayo aziyikusiza;

ofakazi babo ababoni, futhi abazi;

bayakujabhiswa.

10

44:10
AmaH. 115:4
135:15
Ngubani owenzile uNkulunkulu,

ngubani obumbile isithombe esibaziweyo

esingesokusiza na?

11

44:11
AmaH. 97:7
Isaya 1:29
42:17
45:16
Bheka, bonke abangane bakhe bayakujabha,

nezisebenzi zingabantu nje.

Mabahlangane bonke, beme;

bayakwesaba, bajabhe kanyekanye.

12Umkhandi wensimbi wenza imbazo,

asebenze emalahleni,

ayibumbe ngezando,

ayisebenze ngamandla ezingalo zakhe;

uyalamba, angabikho amandla;

akaphuzi amanzi, uyadangala.

13

44:13
Isaya 40:19
41:7
Jer. 10:3
IzE. 19:24
Umbazi uyelula intambo,

adwebe umuthi ngokubomvu,

awenze ngezibazo,

adwebe ngekompasi,*

awenze ngomfanekiso womuntu,

ngobuhle bomuntu,

ukuba uhlale endlini.

14Uyazigawulela imisedari,*

athathe imikhoba nama-oki,*

awaqinise phakathi kwemithi yehlathi;

uyatshala umfire,* imvula iwukhulise.

15Bese kuba ngokomuntu ukuba abase ngakho;

uthatha kuwo, othe;

uyawuphemba, enze isinkwa;

wenza unkulunkulu, akhuleke kuye,

enze nesithombe esibaziweyo,

akhothambele kuso.

16Ushisa inxenye yawo emlilweni;

phezu kwale nxenye uyadla inyama,

ose izoso, asuthe;

yebo, uyotha athi:

“Halala! Sengifudumele,

ngibonile umlilo.”

17Ngokuseleyo kuwo uyakwenza unkulunkulu nesithombe;

uyakhothamela kuso, akhuleke kuso,

athandaze kuso, athi:

“Ngophule; ungunkulunkulu wami.”

18

44:18
Isaya 45:20
Abazi, abaqondi,

ngokuba unamekile amehlo abo ukuze bangaboni,

nezinhliziyo zabo ukuze bangaqondi.

19Akakho okhumbulayo,

nokwazi nokuqonda akukho kokuba kuthiwe:

“Ngishisile inxenye yawo ngomlilo,

ngenzile isinkwa phezu kwamalahle awo,

ngosile inyama, ngayidla;

ngingenza okuseleyo kuwo kube yisinengiso,

ngikhothamele umbhuku womuthi,” na?

20Udla umlotha;

inhliziyo ekhohlisiweyo imdukisile;

akanakophula umphefumulo wakhe nokuba athi:

“Akukho yini amanga kwesokunene sami na?”

Intokozo ngokuhlengwa kuka-Israyeli

21

44:21
Isaya 43:1
“Khumbula lezi zinto, Jakobe,

wena Israyeli, ngokuba uyinceku yami;

ngikubumbile, uyinceku yami;

Israyeli, angiyikukhohlwa.

22

44:22
Isaya 1:18
43:25
Ngesulile iziphambeko zakho njengefu,

nezono zakho njengemilaza;

buyela kimi, ngokuba ngikuhlengile.”

23

44:23
AmaH. 96:11
98:7
Isaya 49:13
Thokozani, mazulu,

ngokuba uJehova ukwenzile,

nijabule nina zindawo eziphansi zomhlaba,

niqhumuke ngokuhlabelela nina zintaba,

nawe hlathi nayo yonke imithi ekuwe,

ngokuba uJehova umhlengile uJakobe,

ngokuhlabelela wazidumisa ngo-Israyeli.

UKoresi umalusi

24

44:24
Jobe 9:8
AmaH. 104:2,5
115:3
135:6
Isaya 40:22
42:5
Jer. 32:17
Usho kanje uJehova uMhlengi wakho

nowakubumba kwasesiswini, uthi:

“NginguJehova owenza konke,

oweneka izulu yedwa,

nowendlala umhlaba ngokwakhe,

25

44:25
Isaya 29:14
1 Kor. 1:19
oshafisa izibonakaliso zabaprofethi bamanga,

enze ababhuli ukuba bahlanye,

obuyisela emuva abahlakaniphileyo,

enze ukwazi kwabo kube ngubuwula;

26ogcwalisa izwi lenceku yakhe,

afeze ukululekana kwezithunywa zakhe,

oshoyo ngalo iJerusalema, athi:

‘Liyakuba nabantu,’

nangemizi yakwaJuda ukuthi:

‘Iyakwakhiwa,

ngibuye ngivuse incithakalo yakhona;’

27

44:27
Isaya 43:16
oshoyo kuwo umsinga ukuthi:

‘Yisha, ngiyakomisa imifula yakho;’

28

44:28
2 IziKr. 36:22
Ezra 1:1
5:13
Isaya 45:1,13
oshoyo ngoKoresi ukuthi:

‘Ungumalusi wami,

uyakufeza konke okwentando yami,

athi ngeJerusalema: Liyakwakhiwa,

nakulo ithempeli:

Isisekelo sakho siyakubekwa.’ ”