IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
41

UNkulunkulu wezizwe

411

41:1
Isaya 1:18
43:26
“Thulani phambi kwami nina ziqhingi,

izizwe zithole amandla amasha.

Mazisondele, andukuba zikhulume,

sisondelane ekwahluleleni.

2

41:2
Isaya 45:1
“Ngubani ovusile ukulunga

kuphume empumalanga,

akubize ukuba kumlandele,

anikele izizwe phambi kwakhe,

amenze ukuba abuse amakhosi,

abenze babe njengothuli ngenkemba yakhe,

nanjengamabibi aphephezeliswayo

ngomnsalo wakhe, na?

3Uyabaxosha, adlule kahle

ngezindlela angazihambanga ngezinyawo.

4

41:4
Isaya 43:10
44:6,8
48:12
IsAmb. 1:8,17
22:13
Ngubani okusebenzileyo, wakwenza, na?

Nguye owazibiza izizukulwane kwasekuqaleni:

mina Jehova engingowokuqala

nenginguye nakwabokuphela.”

5Iziqhingi ziyakubona, ziyesaba;

imikhawulo yomhlaba iyathuthumela;

isondele, isifikile.

6Yilowo nalowo usiza umakhelwane wakhe;

uthi komfowabo: “Yiba nesibindi.”

7Umbazi uqunga umkhandi isibindi,

nololonga ngesando uqunga oshaya isikhandelo isibindi,

ethi ngokunamathelisa: “Kuhle,”

ekubethela ngezipikili,

funa kunyakaziswe.

Umkhululi ka-Israyeli

8

41:8
Eks. 19:5
Dut. 7:6
10:15
14:2
2 IziKr. 20:7
Luk. 1:54
Jak. 2:23
“Kepha wena Israyeli, nceku yami,

wena Jakobe engikukhethileyo,

nzalo ka-Abrahama othandiweyo wami,

9

41:9
Isaya 43:1
44:1
wena engikuthathile emikhawulweni yomhlaba,

ngakubiza emagumbini awo,

ngathi kuwe:

‘Wena uyinceku yami,’

ngikukhethile, angikulahlanga;

10

41:10
AmaH. 63:8
Isaya 43:5
ungesabi, ngokuba mina nginawe;

ungapheli amandla,

ngokuba mina nginguNkulunkulu wakho;

ngiyakuqinisa, futhi ngiyakusiza,

yebo, ngiyakusekela ngesandla sokunene sokulunga kwami.

11

41:11
Eks. 23:22
Jobe 8:22
“Bheka, bonke abafuthekela wena

bayakuba namahloni, bajabhe;

abamelene nawe bayakuba njengento engelutho,

babhubhe.

12

41:12
AmaH. 37:36
Uyakubafuna, ungabafumani kodwa,

labo bantu abaxabana nawe;

abalwa nawe bayakuba njengento engelutho nanjengeze.

13

41:13
Dut. 31:6
Josh. 1:9
Ngokuba yimina Jehova uNkulunkulu wakho

obamba isandla sakho sokunene,

nothi kuwe: Ungesabi,

mina ngiyakusiza.

14

41:14
Jobe 25:6
Luk. 12:32
Ungesabi wena mpethu, Jakobe,

nani bantu bakwa-Israyeli;

mina ngiyakukusiza,” usho uJehova;

uMhlengi wakho ungoNgcwele ka-Israyeli.

15“Bheka, ngiyakukwenza ukuba ube yisibhulo

esisha esibukhali esinamazinyo;

uyakubhula izintaba, uzicolisise,

wenze amagquma abe njengamakhoba.

16Uyakuwahlakaza, umoya uwasuse,

isivunguvungu siwachithe;

wena uyakuthokoza ngoJehova,

uzibonge ngoNgcwele ka-Israyeli.

17“Abampofu nabaswelayo bafuna amanzi, kepha awakho,

nolimi lwabo luphele ukoma;

mina Jehova ngiyakubaphendula,

mina Nkulunkulu ka-Israyeli angiyikubashiya.

18

41:18
AmaH. 107:35
Isaya 35:7
Ngiyakuvula imifula emadulini angenalutho

nemithombo phakathi kwezigodi;

ngiyakwenza ihlane libe yichibi lamanzi,

nomhlabathi owomileyo ube yiziphethu zamanzi.

19

41:19
Isaya 55:13
Ngiyakutshala umsedari* ehlane,

umtholo, nombomvana, nomnqumo,

ngibeke kwahlongasibi umsayipuresi,*

nomthidari,* nomkhoba kanyekanye,

20ukuze babone, bazi,

baqaphele, baqonde kanyekanye

ukuthi isandla sikaJehova sikwenzile lokhu

nokuthi oNgcwele ka-Israyeli wakudala.

21“Lethani indaba yenu,” usho uJehova,

“nisondeze izizathu zenu,” isho iNkosi kaJakobe.

22

41:22
Isaya 43:9
44:7
“Mabazisondeze,

basitshele okuyakwenzeka;

izinto zakuqala ziyini na?

Mabasitshele zona

ukuba sizibeke ezinhliziyweni zethu,

sazi ukuphela kwazo,

noma nisizwise okuzayo.

23Sitsheleni okuzayo ngesikhathi esizayo,

sazi ukuthi ningonkulunkulu;

yebo, yenzani okuhle noma okubi,

simangale, sikubone kanyekanye.

24Bhekani, nivela kokungekho,

nemisebenzi yenu ayiyinto yalutho;

uyisinengiso onikhethileyo.

25“Ukhona engimvusile esenyakatho,

wafika, nasempumalanga,

ukuba abize igama lami;

uyakwehlela phezu kwezikhulu njengaphezu kodaka,

njengombumbi exova ibumba.

26Ngubani owakushoyo kwasekuqaleni ukuba sazi,

nangaphambili ukuba sisho sithi: ‘Uqinisile,’ na?

Cha, akakho okumemezileyo,

akakho nokuzwisileyo,

akakho nozwayo amazwi enu.

27Ngingowokuqala othi kulo iSiyoni:

‘Bheka, babheke,’

nginike iJerusalema umbiki wendaba ethokozisayo.

28Kepha lapho ngibheka,

akukho muntu,

akakho phakathi kwabo umluleki

ongaphendula ngazwi,

lapho ngibabuzayo.

29

41:29
Isaya 44:9
Jer. 10:3,14
51:17
Bheka, bayize bonke;

imisebenzi yabo ayiyinto yalutho,

nezithombe zabo ezibunjiweyo zingumoya nokuyize.