IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
39

Izithunywa ezivela kuMerodaki Baladani

391

39:1
2 AmaKh. 20:12
2 IziKr. 32:23,31
Ngaleso sikhathi uMerodaki Baladani indodana kaBaladani inkosi yaseBabele wathuma abanezincwadi nesipho kuHezekiya, lapho ezwile ukuthi kade egula, kepha usesimamile. 2UHezekiya wathokoza ngabo, wababonisa indlu yengcebo yakhe, isiliva, negolide, namakha, namafutha amahle, nayo yonke indlu yezikhali zakhe, nakho konke okwafunyanwa engcebeni yakhe; akubangakho nto endlini yakhe nasembusweni wakhe wonke uHezekiya angababonisanga yona.

3Wayesefika u-Isaya, umprofethi, enkosini uHezekiya, wathi kuye: “Batheni labo bantu; beze kuwe bevelaphi na?”

Wathi uHezekiya: “Bavela ezweni elikude, iBabele, beze kimi.”

4Wayesethi: “Baboneni endlini yakho na?”

UHezekiya wathi: “Babone konke okusendlini yami; akukho nto phakathi kwengcebo yami engingababonisanga yona.”

5U-Isaya wathi kuHezekiya: “Yizwa izwi likaJehova Sebawoti. 6

39:6
Isaya 2:12
Bheka, izinsuku ziyeza, lapho konke okusendlini yakho nalokho oyihlo abakubekelele khona kuze kube namuhla kuyakuyiswa eBabele; akuyikusala lutho, usho uJehova. 7
39:7
Dan. 1:3
Nasemadodaneni akho ayakuphuma kuwe, oyakuwazala, bayakuwathatha abe yizinceku endlini yobukhosi yenkosi yaseBabele.”

8Wayesethi uHezekiya ku-Isaya: “Lihle izwi likaJehova olikhulumileyo.” Wathi futhi: “Ngokuba kuyakuba khona ukuthula nokulondeka emihleni yami.”

40

Abantu bakaNkulunkulu bayaduduzwa

401

40:1
Isaya 35:3
Duduzani, nibaduduze abantu bami,

usho uNkulunkulu wenu.

2Qungani iJerusalema isibindi,

nimemeze kulo ukuthi ukulwa kwalo sekuphelile

nokuthi buhlanguliwe ububi balo,

ngokuba lamukeliswe esandleni sikaJehova ngokuphindiweyo

ngazo zonke izono zalo.

3

40:3
Math. 3:3
Mark. 1:3
Luk. 1:76
3:4
Joh. 1:23
Izwi liyamemeza lithi:

“Lungisani ehlane indlela kaJehova,

nihlelembe oqwathuleni umgwaqo

kaNkulunkulu wethu.

4Zonke izigodi ziyakuphakanyiswa,

zonke izintaba namagquma kuyakwehliswa;

amagebhugebhu ayakuhlelenjwa,

nemigoxigoxi iyakuba yithafa.

5Inkazimulo kaJehova iyakubonakaliswa,

yonke inyama ikubone kanyekanye,

ngokuba umlomo kaJehova ukhulumile.”

6

40:6
Jobe 14:2
AmaH. 90:5
102:11
103:15
Jak. 1:10
1 Pet. 1:24
Izwi liyakhuluma lithi: “Memeza!”

Ngathi: “Ngiyakumemezani na?”

Inyama yonke ingutshani,

bonke ubuhle bayo bunjengembali yasendle.

7Utshani buyabuna,

imbali iyavuthuluka,

ngokuba umoya kaJehova uyaphephetha kukho.

Impela abantu bangutshani.

8

40:8
AmaH. 119:89
Math. 5:18
24:35
Luk. 16:17
21:33
Utshani buyabuna,

imbali iyavuthuluka,

kepha izwi likaNkulunkulu wethu

limi kuze kube phakade.

9Khuphukela entabeni ende,

wena, Siyoni, obika okujabulisayo,

uphakamise ngamandla izwi lakho,

wena Jerusalema obika okujabulisayo,

uliphakamise ungesabi,

usho emizini yakwaJuda ukuthi:

“Bhekani, nangu uNkulunkulu wenu.”

10

40:10
Isaya 62:11
IsAmb. 22:12
Bhekani, iNkosi uJehova iyeza ngamandla;

ingalo yayo iyakumbusela;

bhekani, umvuzo wayo inawo,

inkokhelo yayo iphambi kwayo.

11

40:11
AmaH. 23:1
80:1
Hez. 34:11,23
37:24
Mika 7:14
Joh. 10:11,14
Iyakwalusa umhlambi wayo njengomalusi,

ibuthe amawundlu ngemikhono yayo,

iwagone esifubeni sayo,

ihole kahle izindlezane.

Ngubani onjengoNkulunkulu na?

12

40:12
Jobe 38:5
IzA. 30:4
Isaya 48:13
Rom. 11:34
1 Kor. 2:16
Ngubani olinganise amanzi ngentende yesandla sakhe,

walinganisa izulu ngeminwe eyeluliweyo,

wahlanganisa uthuli esilinganisweni,

walinganisa izintaba ngezikalo*

namagquma ngezisindo, na?

13Ngubani oqondisile uMoya kaJehova,

wamfundisa engumluleki wakhe, na?

14Walulekana nobani waze wamqondisa,

wamfundisa indlela yokwahlulela,

wamnika ukwazi,

wamazisa indlela yokuqonda, na?

15

40:15
AmaH. 62:9
Isaya 46:5
IzE. 17:29
Bheka, izizwe zinjengethonsi kwasesitsheni,

zibalwa njengothuli lwesilinganiso;

bheka, iziqhingi uyaziphakamisa njengothuli olucolekileyo.

16ILebanoni alanele ukubaswa,

nezilwane zalo azanele ukuba zibe ngumnikelo wokushiswa.

17Zonke izizwe zinjengento engelutho

phambi kwakhe,

zibalwa njengokungelutho nokuyize kuye.

18Niyakumfanisa uNkulunkulu nobani,

nimlinganise namuphi umfanekiso, na?

19

40:19
Isaya 44:12
Jer. 10:3
Yisithombe yini esibunjiwe yisisebenzi,

sanamekwa ngegolide ngumkhandi,

sancibilikiselwa amaketanga esiliva, na?

20Ompofu kunokuba anikele ngomnikelo onjalo

uyakhetha umuthi ongaboliyo,

azifunele isisebenzi esihlakaniphileyo

ukuba simise isithombe esibaziweyo esingenakuzanyazanyiswa.

21Anazi yini? Anizwa yini?

Anitshelwanga yini kwasekuqaleni,

aniqondanga kwasekusekelweni komhlaba, na?

22

40:22
Jobe 9:8
AmaH. 104:2
Isaya 42:5
44:24
45:12
Nguye ohlezi esiyingelezini somhlaba –

abakhile kuwo banjengezintethe –

noweneka izulu njengendwangu,

alelule njengetende ukuba kuhlalwe kulo,

23

40:23
Jobe 12:21
AmaH. 107:40
nowenza izikhulu zibe yinto engelutho,

nabahluleli ukuba babe yize.

24Yebo, banele ukutshalwa nje,

yebo, banele ukuhlwanyelwa nje,

yebo, isiqu sanele ukugxila emhlabathini,

abesephephetha kubo, babune,

isivunguvungu sibasuse njengamabibi.

25“Niyakungifanisa

nobani ukuba ngifane naye?”

usho oNgcwele.

26

40:26
AmaH. 147:4
Phakamiselani amehlo enu phezulu, nibone.

Ngubani odalile lezo zinto na?

Nguye okhipha ibandla lazo ngezibalo,

abize zonke ngamagama;

ngobuningi bamandla akhe

nangobukhulu bezikhwepha zakhe

ayisilali neyodwa.

27Usholoni wena Jakobe,

ukhulumelani wena Israyeli, ukuthi:

“Indlela yami isithekile kuJehova,

ilungelo lami lidlulile kuNkulunkulu wami,” na?

28Awazi yini? Awuzwanga na?

UJehova unguNkulunkulu ongunaphakade;

udalile imikhawulo yomhlaba;

akapheli amandla, akakhathali,

nokuqonda kwakhe akunakuphenywa.

29Nguye omupha oyethileyo amandla,

nakongenamandla uyandisa izikhwepha.

30Izinsizwa ziyaphela amandla,

zikhathale,

nabasha bawa nokuwa,

31

40:31
AmaH. 25:3
103:5
kepha abamethembayo uJehova

bayathola amandla amasha,

bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi,

bagijime bengakhathali,

bahambe bengapheli amandla.

41

UNkulunkulu wezizwe

411

41:1
Isaya 1:18
43:26
“Thulani phambi kwami nina ziqhingi,

izizwe zithole amandla amasha.

Mazisondele, andukuba zikhulume,

sisondelane ekwahluleleni.

2

41:2
Isaya 45:1
“Ngubani ovusile ukulunga

kuphume empumalanga,

akubize ukuba kumlandele,

anikele izizwe phambi kwakhe,

amenze ukuba abuse amakhosi,

abenze babe njengothuli ngenkemba yakhe,

nanjengamabibi aphephezeliswayo

ngomnsalo wakhe, na?

3Uyabaxosha, adlule kahle

ngezindlela angazihambanga ngezinyawo.

4

41:4
Isaya 43:10
44:6,8
48:12
IsAmb. 1:8,17
22:13
Ngubani okusebenzileyo, wakwenza, na?

Nguye owazibiza izizukulwane kwasekuqaleni:

mina Jehova engingowokuqala

nenginguye nakwabokuphela.”

5Iziqhingi ziyakubona, ziyesaba;

imikhawulo yomhlaba iyathuthumela;

isondele, isifikile.

6Yilowo nalowo usiza umakhelwane wakhe;

uthi komfowabo: “Yiba nesibindi.”

7Umbazi uqunga umkhandi isibindi,

nololonga ngesando uqunga oshaya isikhandelo isibindi,

ethi ngokunamathelisa: “Kuhle,”

ekubethela ngezipikili,

funa kunyakaziswe.

Umkhululi ka-Israyeli

8

41:8
Eks. 19:5
Dut. 7:6
10:15
14:2
2 IziKr. 20:7
Luk. 1:54
Jak. 2:23
“Kepha wena Israyeli, nceku yami,

wena Jakobe engikukhethileyo,

nzalo ka-Abrahama othandiweyo wami,

9

41:9
Isaya 43:1
44:1
wena engikuthathile emikhawulweni yomhlaba,

ngakubiza emagumbini awo,

ngathi kuwe:

‘Wena uyinceku yami,’

ngikukhethile, angikulahlanga;

10

41:10
AmaH. 63:8
Isaya 43:5
ungesabi, ngokuba mina nginawe;

ungapheli amandla,

ngokuba mina nginguNkulunkulu wakho;

ngiyakuqinisa, futhi ngiyakusiza,

yebo, ngiyakusekela ngesandla sokunene sokulunga kwami.

11

41:11
Eks. 23:22
Jobe 8:22
“Bheka, bonke abafuthekela wena

bayakuba namahloni, bajabhe;

abamelene nawe bayakuba njengento engelutho,

babhubhe.

12

41:12
AmaH. 37:36
Uyakubafuna, ungabafumani kodwa,

labo bantu abaxabana nawe;

abalwa nawe bayakuba njengento engelutho nanjengeze.

13

41:13
Dut. 31:6
Josh. 1:9
Ngokuba yimina Jehova uNkulunkulu wakho

obamba isandla sakho sokunene,

nothi kuwe: Ungesabi,

mina ngiyakusiza.

14

41:14
Jobe 25:6
Luk. 12:32
Ungesabi wena mpethu, Jakobe,

nani bantu bakwa-Israyeli;

mina ngiyakukusiza,” usho uJehova;

uMhlengi wakho ungoNgcwele ka-Israyeli.

15“Bheka, ngiyakukwenza ukuba ube yisibhulo

esisha esibukhali esinamazinyo;

uyakubhula izintaba, uzicolisise,

wenze amagquma abe njengamakhoba.

16Uyakuwahlakaza, umoya uwasuse,

isivunguvungu siwachithe;

wena uyakuthokoza ngoJehova,

uzibonge ngoNgcwele ka-Israyeli.

17“Abampofu nabaswelayo bafuna amanzi, kepha awakho,

nolimi lwabo luphele ukoma;

mina Jehova ngiyakubaphendula,

mina Nkulunkulu ka-Israyeli angiyikubashiya.

18

41:18
AmaH. 107:35
Isaya 35:7
Ngiyakuvula imifula emadulini angenalutho

nemithombo phakathi kwezigodi;

ngiyakwenza ihlane libe yichibi lamanzi,

nomhlabathi owomileyo ube yiziphethu zamanzi.

19

41:19
Isaya 55:13
Ngiyakutshala umsedari* ehlane,

umtholo, nombomvana, nomnqumo,

ngibeke kwahlongasibi umsayipuresi,*

nomthidari,* nomkhoba kanyekanye,

20ukuze babone, bazi,

baqaphele, baqonde kanyekanye

ukuthi isandla sikaJehova sikwenzile lokhu

nokuthi oNgcwele ka-Israyeli wakudala.

21“Lethani indaba yenu,” usho uJehova,

“nisondeze izizathu zenu,” isho iNkosi kaJakobe.

22

41:22
Isaya 43:9
44:7
“Mabazisondeze,

basitshele okuyakwenzeka;

izinto zakuqala ziyini na?

Mabasitshele zona

ukuba sizibeke ezinhliziyweni zethu,

sazi ukuphela kwazo,

noma nisizwise okuzayo.

23Sitsheleni okuzayo ngesikhathi esizayo,

sazi ukuthi ningonkulunkulu;

yebo, yenzani okuhle noma okubi,

simangale, sikubone kanyekanye.

24Bhekani, nivela kokungekho,

nemisebenzi yenu ayiyinto yalutho;

uyisinengiso onikhethileyo.

25“Ukhona engimvusile esenyakatho,

wafika, nasempumalanga,

ukuba abize igama lami;

uyakwehlela phezu kwezikhulu njengaphezu kodaka,

njengombumbi exova ibumba.

26Ngubani owakushoyo kwasekuqaleni ukuba sazi,

nangaphambili ukuba sisho sithi: ‘Uqinisile,’ na?

Cha, akakho okumemezileyo,

akakho nokuzwisileyo,

akakho nozwayo amazwi enu.

27Ngingowokuqala othi kulo iSiyoni:

‘Bheka, babheke,’

nginike iJerusalema umbiki wendaba ethokozisayo.

28Kepha lapho ngibheka,

akukho muntu,

akakho phakathi kwabo umluleki

ongaphendula ngazwi,

lapho ngibabuzayo.

29

41:29
Isaya 44:9
Jer. 10:3,14
51:17
Bheka, bayize bonke;

imisebenzi yabo ayiyinto yalutho,

nezithombe zabo ezibunjiweyo zingumoya nokuyize.