IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

Incithakalo nendlala

31

3:1
Lev. 26:26
Dut. 28:17
Hez. 4:16
5:16
14:13
Ngokuba bheka, iNkosi uJehova Sebawoti

iyasusa eJerusalema nakwaJuda uzime nodondolo,

lonke uzime lwesinkwa

nalo lonke uzime lwamanzi:

2amaqhawe namadoda empi,

abahluleli nabaprofethi,

ababhuli namalunga,

3izinduna zamashumi ayisihlanu nabantu abanodumo,

abeluleki nezingcweti ezihlakaniphileyo,

nabanolwazi lokulumba.

4

3:4
Shum. 10:16
Ngiyakubanika abafana babe yizikhulu zabo,

nezingane ziyakubabusa.

5Abantu bayakucindezelana,

kube yilowo nalowo,

yebo, yilowo nalowo nomakhelwane wakhe;

abantwana bayakubhensela abadala,

nabadelelekileyo abanodumo.

6Lapho umuntu eyakubamba umfowabo

endlini kayise ethi:

“Wena unengubo,

yiba ngumbusi wethu,

le ncithakalo ibe phansi kwesandla sakho,”

7ngalona lolo suku uyakudazuluka athi:

“Angiyikuba ngumelaphi,

ngokuba endlini yami akukho sinkwa,

akukho ngubo;

ningangibeki umbusi wabantu.”

8Ngokuba iJerusalema likhubekile,

noJuda uwile,

lokhu izilimi zabo nezenzo zabo ziphambene noJehova

ukucunula amehlo enkazimulo yakhe.

9

3:9
Gen. 13:13
18:20
19:5
Jer. 2:17
25:7
Hos. 13:9
Fil. 3:19
Ukukhetha kwabo ubuso kuyafakaza ngabo;

benza izono zabo obala njengeSodoma, abazifihli.

Maye kuyo imiphefumulo yabo!

Ngokuba bazenzele okubi.

10

3:10
AmaH. 58:11
IzA. 10:6
Mal. 3:18
Yishoni kolungileyo ukuthi kuyakuba kuhle kuye,

ngokuba bayakudla izithelo zezenzo zabo.

11

3:11
IzA. 1:31
Rom. 2:6
Maye komubi! Kuyakuba kubi kuye,

ngokuba uyakubuyiselwa izenzo zezandla zakhe.

12

3:12
Isaya 9:16
Jer. 50:6
Abantu bami-ke izingane ziyabacindezela,

nabesifazane bayababusa.

O bantu bami,

abaniholayo bayanidukisa;

bachitha indlela yemikhondo yakho.

13

3:13
AmaH. 9:8
96:13
98:9
IsAmb. 1:7
UJehova usesukumile ukuyokulwa,

umi ukuthetha amacala ezizwe.

14

3:14
Isaya 5:7
Math. 21:33
UJehova uyakungena ekwahluleleni

namalunga abantu bakhe nezikhulu zabo ngokuthi:

“Yinina eniqedile isivini,

impango yabampofu isezindlini zenu.

15Nichobozeleni abantu bami,

nigaye ubuso babampofu, na?”

isho iNkosi uJehova Sebawoti.

Ukulahlwa kwamadodakazi aseSiyoni

16Wathi futhi uJehova:

“Ngenxa yokuba amadodakazi aseSiyoni eziphakamisa,

ehamba elula izintamo,

eqhikiza amehlo,

ehamba ecokama ekuhambeni kwawo,

ekhenceza ngezinyawo zawo,

17

3:17
Isaya 47:3
Hez. 16:37
23:29
ngalokho iNkosi iyakuzenza izimpandla

izinkakhayi zamadodakazi aseSiyoni,

uJehova awanqunise.”

18Ngalolo suku iNkosi iyakususa imihlobiso yawo: izigqizo, nemiqhele, nezimbedu ezinjengenyanga, 19neziqhaza, namasongo, nezimvakazi, 20nezigqoko, nemihlobiso yemilenze, nezibhamba, nemifuma, neziqu, 21nezindandatho, namacici ekhala, 22nezambatho zemikhosi, nezangaphezulu, namatshali,* nezinqalathi, 23nezibuko, nelineni elicolekileyo, nemishuqulo, nezilembu.

24Kuyakuthi esikhundleni samakha kube ngukubola,

nasesikhundleni sebhande* igoda,

nasesikhundleni sezinwele ezilungisiweyo impandla,

nasesikhundleni sesidiya isibhamba sendwangu yamasaka,

nasesikhundleni sobuhle isishada.

25Amadoda akho ayakuwa ngenkemba

namaqhawe akho ngokulwa.

26

3:26
Jer. 14:2
Amasango alo ayakukhala, alile;

liyakuba yize, lihlale emhlabathini.

4

41Ngalolo suku abesifazane abayisikhombisa bayakubamba indoda inye, bathi: “Siyakudla isinkwa sethu, sembathe izingubo zethu. Masibizwe kuphela ngegama lakho, ususe ihlazo lethu.”

Inkazimulo yaseSiyoni

2Ngalolo suku ihlumela likaJehova liyakuba lihle, libe nenkazimulo, nezithelo zomhlaba ziyakuba nodumo nobuhle kwabaphunyukileyo bakwa-Israyeli. 3

4:3
Eks. 19:6
AmaH. 69:28
Luk. 10:20
1 Pet. 2:9
IsAmb. 13:8
Kuyakuthi yena oshiyiwe eSiyoni naye osele eJerusalema, bathiwe bangcwele, bonke abalotshelwe ukuphila eJerusalema, 4
4:4
Isaya 1:25
lapho iNkosi igezile insila yamadodakazi aseJerusalema, nalapho isihlanzile igazi laseJerusalema phakathi kwalo ngomoya wokwahlulela nangomoya wokushisa. 5
4:5
Eks. 13:21
AmaH. 91:4
105:39
UJehova uyakudala phezu kwayo yonke indawo yentaba yaseSiyoni naphezu kwemihlangano yayo ifu nomusi emini nokukhanya kwelangabi lomlilo ebusuku, ngokuba phezu kwayo yonke inkazimulo kuyakuba khona isivikelo. 6
4:6
Isaya 25:4
Kuyakuba khona idokodo, libe ngumthunzi ekushiseni kwemini nesiphephelo nesivikelo esivunguvungwini nasemvuleni.

5

Isivini sikaJehova

51

5:1
AmaH. 80:8
Isaya 27:2
Math. 21:33
Mark. 12:1
Luk. 20:9
Mangihlabelele ngothandiweyo wami,

isihlabelelo sothandiweyo wami ngesivini sakhe.

Othandiweyo wami

wayenesivini egqumeni elivundile kakhulu;

2wasimba, wakhipha amatshe aso,

wasitshala ngomvini omuhle,

wakha isiqongo sokulinda phakathi kwaso,

waqopha isikhamo kuso,

wethemba ukuthi siyakuthela izithelo zomvini,

kepha saveza izithelo zasendle.

3“Manje nina enakhileyo eJerusalema namadoda akwaJuda,

ake nahlulele phakathi kwami nesivini sami.

4

5:4
Jer. 2:21
Nga kwenziwani futhi esivinini sami engingakwenzanga kuso na?

Kungani ukuba lapho ngithembe ukuthi siyakuthela izithelo zomvini,

saveza izithelo zasendle, na?

5

5:5
AmaH. 80:12
Sengiyakunitshela engiyakukwenza kuso isivini sami:

ngiyakususa uthango lwaso, ukuze sidliwe,

ngidilize ugange lwaso,

ukuze sinyathelwe.

6Ngiyakusenza sibe yincithakalo;

asiyikuthenwa, asiyikulinywa,

kepha kuyakuvela amakhakhasi nameva;

futhi ngiyakuyala amafu ukuba anganisi imvula phezu kwaso.”

7Ngokuba isivini sikaJehova Sebawoti siyindlu ka-Israyeli,

namadoda akwaJuda ayisithombo sakhe esithandekayo;

wabheka ukwahlulela, kepha bheka, ngukucindezela,

yebo, ukulunga, kepha bheka, ngukukhala.

Amazwi okwahlulela okubi

8

5:8
Jer. 22:13
Am. 8:6
Mika 2:2
Wo kubona abahlanganisa indlu nendlu,

besondeza insimu nensimu,

kuze kungabe kusaba khona indawo,

kwakhe nina nodwa emhlabeni!

9UJehova Sebawoti wathi ezindlebeni zami:

“Impela izindlu eziningi ziyakuba yincithakalo,

nezinkulu nezinhle zingabi namuntu ohlala kuzo.

10Ngokuba ama-eka* ayishumi esivini

ayakuthela ibhati* elilodwa,

nehomere* lembewu liyakuthela i-efa* nje.”

11

5:11
IzA. 23:30
Wo kubona abavuka ekuseni,

ukuze balandele uphuzo olunamandla,

balibale kuze kuhlwe,

bashe iwayini!

12

5:12
AmaH. 28:5
Am. 6:5
Ihabu* nogubhu, isigubhu negenkle,

newayini

kukhona emadilini abo,

kepha abanakekeli imisebenzi kaJehova,

nezenzo zezandla zakhe abaziboni.

13Ngalokho abantu bami bayathunjwa bengazi,

nabadumileyo babo bayalamba,

nezixuku zabo zigangathekile ngokoma.

14

5:14
Num. 16:30
Hab. 2:5
Ngalokho indawo yabafileyo yandisile isifiso sayo,

yavula umlomo wayo ngokungalinganiswayo;

kwehlela kuyo amakhosi abo, nesixuku sabo esixokozelayo,

kanye nabajabulayo phakathi kwabo.

15

5:15
Isaya 2:9,11,17
Abantu bayafoliswa,

namadoda ayathotshiswa,

namehlo abaziphakamisayo ayathotshiswa,

16

5:16
IsAmb. 16:5
kepha uJehova Sebawoti uphakeme ekwahluleleni,

uNkulunkulu oNgcwele ungcwelisiwe ngokulunga.

17Amawundlu ayakuklaba njengasemadlelweni awo,

nasezincithakalweni zabacebileyo kuyakuklaba amazinyane.

18Wo kubona abadonsa ukona ngezintambo zamanga,

nezono kungathi ngamagoda ezinqola,

19

5:19
2 Pet. 3:3
abasho ukuthi: “Makaphuthume,

asheshise umsebenzi wakhe ukuba siwubone,

kusondele isiluleko soNgcwele ka-Israyeli,

sifike ukuba sisazi!”

20

5:20
IzA. 17:15
Wo kubona abasho okubi ukuthi kungokuhle,

nokuhle ukuthi kungububi,

ababeka ubumnyama bube ngukukhanya,

nokukhanya kube ngubumnyama,

babeke nokubabayo kube ngubumtoti,

nobumtoti bube ngokubabayo!

21

5:21
IzA. 3:7
Rom. 12:16
Wo kubona abahlakaniphile emehlweni abo

nabaqondile ekuboneni kwabo!

22Wo kubona abangamaqhawe ngokuphuza iwayini

namadoda anamandla ngokuxubanisa uphuzo olunamandla,

23

5:23
IzA. 24:23
Hez. 13:19
abathetha ababi ngenxa yemivuzo,

basuse ukulunga kwabalungileyo!

24

5:24
Eks. 15:7
Ngalokho njengolimi lomlilo ludla amabibi,

nezikhotha ezomileyo zizika elangabini,

impande yabo iyakuba njengokubola,

nembali yabo iyakuthuquka njengebhuqu,

ngokuba balahlile umthetho kaJehova Sebawoti,

balidelela izwi loNgcwele ka-Israyeli.

25

5:25
Isaya 9:12,17,21
10:4
Ngalokho intukuthelo kaJehova iyavuthela isizwe sakhe;

welulela isandla sakhe kuso, uyasishaya;

izintaba ziyathuthumela,

nezidumbu zabo ziyimfucumfucu

phakathi ezitaladini;

kukho konke lokhu intukuthelo yakhe ayibuyi,

isandla sakhe siseluliwe.

26

5:26
Isaya 7:18
11:12
Uyakuphakamisela isizwe esikude ibhandela,*

asihlabele ikhwelo ekugcineni komhlaba;

bheka, uyeza masinyane ngejubane.

27Akakho oyakukhathala,

akhubeke kuso;

akakho oyakozela, alale;

ibhande* lezinkalo zabo aliyikuthukuluka,

nomchilo wezicathulo zabo awuyikugqabuka,

28bona abamicibisholo yabo ibukhali,

nayo yonke iminsalo yabo insaliwe;

izinyawo zamahhashi abo ziyakubalwa njengensengetsha,

namasondo abo njengesivunguvungu.

29Ukubhonga kwabo kunjengokwengonyamakazi,

bayakubhonga njengamabhongo ebhubesi,

yebo, bayakugwavuma,

babambe impango yabo,

bamuke nayo, kungekho oyophulayo.

30Bayakugwavuma phezu kwabo ngalolo suku

njengokuduma kolwandle;

uma umuntu ebuka umhlaba,

bheka, naso isigayegaye sobumnyama,

nokukhanya kwenziwe mnyama ngamafu awo.