IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
38

Ukugula nokusinda kukaHezekiya

381

38:1
2 AmaKh. 20:1
2 IziKr. 32:24
Ngalezo zinsuku uHezekiya wagula, wayephansi kokufa. Kwafika kuye u-Isaya umprofethi, indodana ka-Amose, wathi kuye: “Usho kanje uJehova, uthi: Yalela indlu yakho, ngokuba uyakufa, awuyikusinda.”

2UHezekiya wayesephendulela ubuso bakhe odongeni, wakhuleka kuJehova, 3wathi: “Ngiyacela, Jehova: ake ukhumbule ukuthi ngihambile phambi kwakho ngeqiniso nangenhliziyo epheleleyo, ngenzile okuhle emehlweni akho.” Wayesekhala uHezekiya ngokukhala okukhulu.

4Lafika ku-Isaya izwi likaJehova, lathi: 5“Hamba, uthi kuHezekiya: ‘Usho kanje uJehova uNkulunkulu kaDavide uyihlo, uthi: Ngizwile umkhuleko wakho, ngibonile izinyembezi zakho; ngiyakwenezela ezinsukwini zakho iminyaka eyishumi nanhlanu. 6Ngiyakophula wena nalo muzi esandleni senkosi yase-Asiriya, ngiwuvikele lo muzi.

7“ ‘Lesi siyakuba yisibonakaliso kuwe esivela kuJehova sokuthi uJehova uyakukwenza lokho akukhulumileyo: 8bheka, isithunzi sezinyathelo ilanga elizehlile ezinyathelweni zelanga zika-Ahazi ngiyakusibuyisa izinyathelo eziyishumi.’ ” Ilanga labuya-ke izinyathelo eziyishumi ezinyathelweni elizehlileyo.

Ihubo likaHezekiya

9Ihubo likaHezekiya inkosi yakwaJuda lapho wayekade egula, wasinda ekuguleni kwakhe:

10

38:10
Jobe 7:6
AmaH. 102:23
Ngathi: “Ngiphakathi nezinsuku zami

ngiyakungena emasangweni endawo yabafileyo,

ngaphuciwe inxenye yeminyaka yami.”

11Ngathi: “Angiyikumbona uJehova,

uJehova ezweni labaphilayo;

angisayikubuka muntu nginabakhileyo bezwe.

12Idokodo lami lisishuliwe,

lasuswa kimi njengetende lomalusi;

ngisongile ukuphila kwami njengomaluki;

uyanginquma esalukweni;

kusukela emini kuze kube sebusuku uyangiqeda.

13Ngakhala kwaze kwaba sekuseni;

njengengonyama uyaphula onke amathambo ami;

kusukela emini kuze kube sebusuku uyangiqeda.

14

38:14
Isaya 59:11
Ngatshiyozisa okwenkonjane,

ngaliliselisa okwejuba;

amehlo ami aphela ngokubheka phezulu;

Nkosi, ngiyacindezelwa;

yiba yisibambiso sami.”

15Ngingakhuluma ngithini na?

Ukhulumile kimi, ukwenzile yena.

Ngiyakubinyabinyeka yonke iminyaka

ngomunyu womphefumulo wami.

16Nkosi, abantu baphila ngalokho,

nokuphila komoya wami kukulokho kuphelele;

ngalokho mawungiphulukise, ungiphilise.

17

38:17
AmaH. 30:3
86:13
94:19
116:3
Mika 7:19
Bheka,

kwakungokuhle kimi ukuthi nganginomunyu;

wena wawuthanda umphefumulo wami,

waze waphuma egodini lokubhujiswa,

ngokuba uzilahlile nyovane zonke izono zami.

18

38:18
AmaH. 6:5
30:9
88:10
115:17
Ngokuba indawo yabafileyo ayikubongi,

nokufa akukudumisi;

abehlela egodini ababheki ukuthembeka kwakho.

19

38:19
AmaH. 78:4
145:4
Abaphilayo,

abaphilayo bayakubonga njengami namuhla;

uyise uyabazisa abantwana ukuthembeka kwakho.

20

38:20
AmaH. 63:4
104:33
146:2
UJehova uyakungisindisa;

ngalokho siyakubetha ngezingubhu ezinezintambo

zonke izinsuku zokuhamba kwethu endlini kaJehova.

21U-Isaya wathi: “Mabathathe isigaxa samakhiwane, basibeke ethumbeni, uyakusinda.”

22Kepha uHezekiya wathi: “Yisibonakaliso sini sokuba ngiyakwenyukela endlini kaJehova na?”

39

Izithunywa ezivela kuMerodaki Baladani

391

39:1
2 AmaKh. 20:12
2 IziKr. 32:23,31
Ngaleso sikhathi uMerodaki Baladani indodana kaBaladani inkosi yaseBabele wathuma abanezincwadi nesipho kuHezekiya, lapho ezwile ukuthi kade egula, kepha usesimamile. 2UHezekiya wathokoza ngabo, wababonisa indlu yengcebo yakhe, isiliva, negolide, namakha, namafutha amahle, nayo yonke indlu yezikhali zakhe, nakho konke okwafunyanwa engcebeni yakhe; akubangakho nto endlini yakhe nasembusweni wakhe wonke uHezekiya angababonisanga yona.

3Wayesefika u-Isaya, umprofethi, enkosini uHezekiya, wathi kuye: “Batheni labo bantu; beze kuwe bevelaphi na?”

Wathi uHezekiya: “Bavela ezweni elikude, iBabele, beze kimi.”

4Wayesethi: “Baboneni endlini yakho na?”

UHezekiya wathi: “Babone konke okusendlini yami; akukho nto phakathi kwengcebo yami engingababonisanga yona.”

5U-Isaya wathi kuHezekiya: “Yizwa izwi likaJehova Sebawoti. 6

39:6
Isaya 2:12
Bheka, izinsuku ziyeza, lapho konke okusendlini yakho nalokho oyihlo abakubekelele khona kuze kube namuhla kuyakuyiswa eBabele; akuyikusala lutho, usho uJehova. 7
39:7
Dan. 1:3
Nasemadodaneni akho ayakuphuma kuwe, oyakuwazala, bayakuwathatha abe yizinceku endlini yobukhosi yenkosi yaseBabele.”

8Wayesethi uHezekiya ku-Isaya: “Lihle izwi likaJehova olikhulumileyo.” Wathi futhi: “Ngokuba kuyakuba khona ukuthula nokulondeka emihleni yami.”

40

Abantu bakaNkulunkulu bayaduduzwa

401

40:1
Isaya 35:3
Duduzani, nibaduduze abantu bami,

usho uNkulunkulu wenu.

2Qungani iJerusalema isibindi,

nimemeze kulo ukuthi ukulwa kwalo sekuphelile

nokuthi buhlanguliwe ububi balo,

ngokuba lamukeliswe esandleni sikaJehova ngokuphindiweyo

ngazo zonke izono zalo.

3

40:3
Math. 3:3
Mark. 1:3
Luk. 1:76
3:4
Joh. 1:23
Izwi liyamemeza lithi:

“Lungisani ehlane indlela kaJehova,

nihlelembe oqwathuleni umgwaqo

kaNkulunkulu wethu.

4Zonke izigodi ziyakuphakanyiswa,

zonke izintaba namagquma kuyakwehliswa;

amagebhugebhu ayakuhlelenjwa,

nemigoxigoxi iyakuba yithafa.

5Inkazimulo kaJehova iyakubonakaliswa,

yonke inyama ikubone kanyekanye,

ngokuba umlomo kaJehova ukhulumile.”

6

40:6
Jobe 14:2
AmaH. 90:5
102:11
103:15
Jak. 1:10
1 Pet. 1:24
Izwi liyakhuluma lithi: “Memeza!”

Ngathi: “Ngiyakumemezani na?”

Inyama yonke ingutshani,

bonke ubuhle bayo bunjengembali yasendle.

7Utshani buyabuna,

imbali iyavuthuluka,

ngokuba umoya kaJehova uyaphephetha kukho.

Impela abantu bangutshani.

8

40:8
AmaH. 119:89
Math. 5:18
24:35
Luk. 16:17
21:33
Utshani buyabuna,

imbali iyavuthuluka,

kepha izwi likaNkulunkulu wethu

limi kuze kube phakade.

9Khuphukela entabeni ende,

wena, Siyoni, obika okujabulisayo,

uphakamise ngamandla izwi lakho,

wena Jerusalema obika okujabulisayo,

uliphakamise ungesabi,

usho emizini yakwaJuda ukuthi:

“Bhekani, nangu uNkulunkulu wenu.”

10

40:10
Isaya 62:11
IsAmb. 22:12
Bhekani, iNkosi uJehova iyeza ngamandla;

ingalo yayo iyakumbusela;

bhekani, umvuzo wayo inawo,

inkokhelo yayo iphambi kwayo.

11

40:11
AmaH. 23:1
80:1
Hez. 34:11,23
37:24
Mika 7:14
Joh. 10:11,14
Iyakwalusa umhlambi wayo njengomalusi,

ibuthe amawundlu ngemikhono yayo,

iwagone esifubeni sayo,

ihole kahle izindlezane.

Ngubani onjengoNkulunkulu na?

12

40:12
Jobe 38:5
IzA. 30:4
Isaya 48:13
Rom. 11:34
1 Kor. 2:16
Ngubani olinganise amanzi ngentende yesandla sakhe,

walinganisa izulu ngeminwe eyeluliweyo,

wahlanganisa uthuli esilinganisweni,

walinganisa izintaba ngezikalo*

namagquma ngezisindo, na?

13Ngubani oqondisile uMoya kaJehova,

wamfundisa engumluleki wakhe, na?

14Walulekana nobani waze wamqondisa,

wamfundisa indlela yokwahlulela,

wamnika ukwazi,

wamazisa indlela yokuqonda, na?

15

40:15
AmaH. 62:9
Isaya 46:5
IzE. 17:29
Bheka, izizwe zinjengethonsi kwasesitsheni,

zibalwa njengothuli lwesilinganiso;

bheka, iziqhingi uyaziphakamisa njengothuli olucolekileyo.

16ILebanoni alanele ukubaswa,

nezilwane zalo azanele ukuba zibe ngumnikelo wokushiswa.

17Zonke izizwe zinjengento engelutho

phambi kwakhe,

zibalwa njengokungelutho nokuyize kuye.

18Niyakumfanisa uNkulunkulu nobani,

nimlinganise namuphi umfanekiso, na?

19

40:19
Isaya 44:12
Jer. 10:3
Yisithombe yini esibunjiwe yisisebenzi,

sanamekwa ngegolide ngumkhandi,

sancibilikiselwa amaketanga esiliva, na?

20Ompofu kunokuba anikele ngomnikelo onjalo

uyakhetha umuthi ongaboliyo,

azifunele isisebenzi esihlakaniphileyo

ukuba simise isithombe esibaziweyo esingenakuzanyazanyiswa.

21Anazi yini? Anizwa yini?

Anitshelwanga yini kwasekuqaleni,

aniqondanga kwasekusekelweni komhlaba, na?

22

40:22
Jobe 9:8
AmaH. 104:2
Isaya 42:5
44:24
45:12
Nguye ohlezi esiyingelezini somhlaba –

abakhile kuwo banjengezintethe –

noweneka izulu njengendwangu,

alelule njengetende ukuba kuhlalwe kulo,

23

40:23
Jobe 12:21
AmaH. 107:40
nowenza izikhulu zibe yinto engelutho,

nabahluleli ukuba babe yize.

24Yebo, banele ukutshalwa nje,

yebo, banele ukuhlwanyelwa nje,

yebo, isiqu sanele ukugxila emhlabathini,

abesephephetha kubo, babune,

isivunguvungu sibasuse njengamabibi.

25“Niyakungifanisa

nobani ukuba ngifane naye?”

usho oNgcwele.

26

40:26
AmaH. 147:4
Phakamiselani amehlo enu phezulu, nibone.

Ngubani odalile lezo zinto na?

Nguye okhipha ibandla lazo ngezibalo,

abize zonke ngamagama;

ngobuningi bamandla akhe

nangobukhulu bezikhwepha zakhe

ayisilali neyodwa.

27Usholoni wena Jakobe,

ukhulumelani wena Israyeli, ukuthi:

“Indlela yami isithekile kuJehova,

ilungelo lami lidlulile kuNkulunkulu wami,” na?

28Awazi yini? Awuzwanga na?

UJehova unguNkulunkulu ongunaphakade;

udalile imikhawulo yomhlaba;

akapheli amandla, akakhathali,

nokuqonda kwakhe akunakuphenywa.

29Nguye omupha oyethileyo amandla,

nakongenamandla uyandisa izikhwepha.

30Izinsizwa ziyaphela amandla,

zikhathale,

nabasha bawa nokuwa,

31

40:31
AmaH. 25:3
103:5
kepha abamethembayo uJehova

bayathola amandla amasha,

bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi,

bagijime bengakhathali,

bahambe bengapheli amandla.