IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
38

Ukugula nokusinda kukaHezekiya

381

38:1
2 AmaKh. 20:1
2 IziKr. 32:24
Ngalezo zinsuku uHezekiya wagula, wayephansi kokufa. Kwafika kuye u-Isaya umprofethi, indodana ka-Amose, wathi kuye: “Usho kanje uJehova, uthi: Yalela indlu yakho, ngokuba uyakufa, awuyikusinda.”

2UHezekiya wayesephendulela ubuso bakhe odongeni, wakhuleka kuJehova, 3wathi: “Ngiyacela, Jehova: ake ukhumbule ukuthi ngihambile phambi kwakho ngeqiniso nangenhliziyo epheleleyo, ngenzile okuhle emehlweni akho.” Wayesekhala uHezekiya ngokukhala okukhulu.

4Lafika ku-Isaya izwi likaJehova, lathi: 5“Hamba, uthi kuHezekiya: ‘Usho kanje uJehova uNkulunkulu kaDavide uyihlo, uthi: Ngizwile umkhuleko wakho, ngibonile izinyembezi zakho; ngiyakwenezela ezinsukwini zakho iminyaka eyishumi nanhlanu. 6Ngiyakophula wena nalo muzi esandleni senkosi yase-Asiriya, ngiwuvikele lo muzi.

7“ ‘Lesi siyakuba yisibonakaliso kuwe esivela kuJehova sokuthi uJehova uyakukwenza lokho akukhulumileyo: 8bheka, isithunzi sezinyathelo ilanga elizehlile ezinyathelweni zelanga zika-Ahazi ngiyakusibuyisa izinyathelo eziyishumi.’ ” Ilanga labuya-ke izinyathelo eziyishumi ezinyathelweni elizehlileyo.

Ihubo likaHezekiya

9Ihubo likaHezekiya inkosi yakwaJuda lapho wayekade egula, wasinda ekuguleni kwakhe:

10

38:10
Jobe 7:6
AmaH. 102:23
Ngathi: “Ngiphakathi nezinsuku zami

ngiyakungena emasangweni endawo yabafileyo,

ngaphuciwe inxenye yeminyaka yami.”

11Ngathi: “Angiyikumbona uJehova,

uJehova ezweni labaphilayo;

angisayikubuka muntu nginabakhileyo bezwe.

12Idokodo lami lisishuliwe,

lasuswa kimi njengetende lomalusi;

ngisongile ukuphila kwami njengomaluki;

uyanginquma esalukweni;

kusukela emini kuze kube sebusuku uyangiqeda.

13Ngakhala kwaze kwaba sekuseni;

njengengonyama uyaphula onke amathambo ami;

kusukela emini kuze kube sebusuku uyangiqeda.

14

38:14
Isaya 59:11
Ngatshiyozisa okwenkonjane,

ngaliliselisa okwejuba;

amehlo ami aphela ngokubheka phezulu;

Nkosi, ngiyacindezelwa;

yiba yisibambiso sami.”

15Ngingakhuluma ngithini na?

Ukhulumile kimi, ukwenzile yena.

Ngiyakubinyabinyeka yonke iminyaka

ngomunyu womphefumulo wami.

16Nkosi, abantu baphila ngalokho,

nokuphila komoya wami kukulokho kuphelele;

ngalokho mawungiphulukise, ungiphilise.

17

38:17
AmaH. 30:3
86:13
94:19
116:3
Mika 7:19
Bheka,

kwakungokuhle kimi ukuthi nganginomunyu;

wena wawuthanda umphefumulo wami,

waze waphuma egodini lokubhujiswa,

ngokuba uzilahlile nyovane zonke izono zami.

18

38:18
AmaH. 6:5
30:9
88:10
115:17
Ngokuba indawo yabafileyo ayikubongi,

nokufa akukudumisi;

abehlela egodini ababheki ukuthembeka kwakho.

19

38:19
AmaH. 78:4
145:4
Abaphilayo,

abaphilayo bayakubonga njengami namuhla;

uyise uyabazisa abantwana ukuthembeka kwakho.

20

38:20
AmaH. 63:4
104:33
146:2
UJehova uyakungisindisa;

ngalokho siyakubetha ngezingubhu ezinezintambo

zonke izinsuku zokuhamba kwethu endlini kaJehova.

21U-Isaya wathi: “Mabathathe isigaxa samakhiwane, basibeke ethumbeni, uyakusinda.”

22Kepha uHezekiya wathi: “Yisibonakaliso sini sokuba ngiyakwenyukela endlini kaJehova na?”