IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
37

Isiprofetho sika-Isaya ngabase-Asiriya

371

37:1
2 AmaKh. 19:1
Kwathi inkosi uHezekiya ikuzwile lokho, yaklebhula izingubo zayo, yazembesa indwangu yamasaka, yangena endlini kaJehova. 2Yathuma u-Eliyakimi owayephezu kwendlu, noShebina umbhali, namalunga abapristi, bembeswe izindwangu zamasaka, ku-Isaya umprofethi, indodana ka-Amose. 3
37:3
Hos. 13:13
Joweli 2:2
Zef. 1:15
Bathi kuye: “Usho kanje uHezekiya, uthi: Lolu suku lungusuku losizi nolokusolwa nolokudelelwa, ngokuba abantwana sebefikile ekuzalweni, kepha amandla okubeletha awakho. 4
37:4
Isaya 36:13
Mhlawumbe uJehova uNkulunkulu wakho uyakuzwa amazwi kaRabi Shake othunywe yinkosi yase-Asiriya, inkosi yakhe, ukweyisa uNkulunkulu ophilayo, asole amazwi uJehova uNkulunkulu wakho awezwileyo; ngalokho phakamisela insali esafunyanwayo umkhuleko wakho.”

5Izinceku zenkosi uHezekiya sezifikile ku-Isaya, 6u-Isaya wathi kuzo: “Niyakusho kanje enkosini yenu, nithi: ‘Usho kanje uJehova, uthi: Ungesabi lawo mazwi owezwileyo, izinceku zenkosi yase-Asiriya ezingithuke ngawo. 7Bhekani, ngiyakubeka umoya kuyo, izwe amahemuhemu, ibuyele ezweni lakubo, ngiyiwise ngenkemba ezweni lakubo.’ ”

8Wayesebuya uRabi Shake, wafumana inkosi yase-Asiriya ilwa neLibina, ngokuba wayezwile ukuthi isukile eLakishi.

9Kepha isizwile ngoTirahaka, inkosi yaseKushe, ukuthi: “Uphumile ukulwa nawe,” lapho ikuzwa lokho, yathuma izithunywa kuHezekiya, yathi: 10

37:10
Isaya 36:15
“Niyakukhuluma kanje kuHezekiya, inkosi yakwaJuda, nithi: UNkulunkulu wakho omethembayo makangakukhohlisi ngokuthi iJerusalema aliyikunikelwa esandleni senkosi yase-Asiriya. 11Bheka, wena uzwile okwenziwa ngamakhosi ase-Asiriya kuwo onke amazwe ngokuwachitha; pho, wena uyakophulwa na? 12Onkulunkulu balezo zizwe ezachithwa ngobaba, iGozani, neHarana, neResefi, nabantwana base-Edene ababeseThelasari bazophula na? 13Iphi inkosi yaseHamati, nenkosi yase-Aripadi, nenkosi yomuzi waseSefarivayimi, naseHena, nase-Iva na?”

14UHezekiya wayamukela incwadi esandleni sezithunywa, wayifunda; uHezekiya wayesenyukela endlini kaJehova, wayeneka phambi kukaJehova. 15UHezekiya wakhuleka phambi kukaJehova, wathi: 16

37:16
1 IziKr. 29:11
AmaH. 80:1
115:15
146:6
“Jehova Sebawoti, Nkulunkulu ka-Israyeli, ohlezi phezu kwamakherubi,* wena unguNkulunkulu, wena wedwa, wemibuso yonke yomhlaba, wena wenzile izulu nomhlaba. 17Beka indlebe yakho, Jehova, uzwe; vula amehlo akho, Jehova, ubone, uzwe onke amazwi kaSaneheribi athume ukweyisa ngawo uNkulunkulu ophilayo.

18“Yiqiniso, Jehova; amakhosi ase-Asiriya achithile izizwe zonke namazwe azo, 19

37:19
AmaH. 115:4
135:15
alahlile onkulunkulu bawo emlilweni, ngokuba babengesibo onkulunkulu, babe ngumsebenzi wezandla zomuntu kuphela, umuthi namatshe; ngalokho abachithile. 20Manje, Jehova Nkulunkulu wethu, sisindise esandleni sakhe ukuba yonke imibuso yomhlaba yazi ukuthi wena unguJehova, wena wedwa.”

21U-Isaya indodana ka-Amose wathumela kuHezekiya, wathi: “Usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: Njengalokhu ukhuleke kimi ngoSaneheribi inkosi yase-Asiriya, 22nanti izwi uJehova alikhulume ngaye ukuthi:

“Ikudelele, yakuhleka usulu intombi,

indodakazi yaseSiyoni;

ikunikinele ikhanda indodakazi yaseJerusalema.

23Weyise bani, wethuka bani, na?

Uphakamisele bani izwi lakho,

wabhekisa phezulu amehlo akho, na?

NgoNgcwele ka-Israyeli!

24Ngesandla sezinceku zakho

uyijivazile iNkosi, wathi:

‘Ngobuningi bezinqola zami

ngenyuke mina phezulu ezintabeni

ngaphakathi kweLebanoni;

ngigawula imisedari* yalo emide

nemisayipuresi* yalo ekhethekileyo

ngangena ekuphakameni kwalo kokugcina

nasehlathini lalo eliminyeneyo.

25Ngemba, ngaphuza amanzi;

ngomisa ngamathe onyawo lwami

yonke imifula yaseGibithe.’

26“Awuzwanga ukuthi kade ngakwenza na?

Emihleni yasendulo ngakunquma;

manje sengikulethile

ukuba uchithe imizi ebiyelweyo ibe yizinqwaba.

27

37:27
AmaH. 129:5
Abakhe kuyo babe namandla amancane,

besaba, bajabha;

baba njengotshani basendle,

nembali notshani obuluhlaza,

nokuluhlaza ezimpahleni zezindlu,

namabele ahamukile engakakhuli.

28

37:28
AmaH. 139:2
“Kepha ukuhlala kwakho,

nokuphuma kwakho,

nokungena kwakho ngiyakwazi,

nokubhovumula kwakho ngami.

29

37:29
Hez. 29:4
38:4
Ngenxa yokubhovumula kwakho ngami,

nangokuba ukuzidla kwakho

kwenyukele ezindlebeni zami,

ngiyakufaka ingwegwe yami emakhaleni akho

netomu lami emlonyeni wakho,

ngikubuyise ngendlela oweza ngayo.

30

37:30
Lev. 25:5
“Lokhu kuyakuba yisibonakaliso kuwe:

“Niyakudla ngalo mnyaka okuzikhulelayo,

nangomnyaka wesibili isihlabane,

nangomnyaka wesithathu hlwanyelani,

nivune, nitshale izivini,

nidle izithelo zazo.

31Abasindileyo bendlu yakwaJuda abaseleyo

bayakubuye bagxile phansi,

bathele izithelo phezulu.

32

37:32
Isaya 9:7
Ngokuba kuyakuphuma eJerusalema insali

nasentabeni yaseSiyoni abayakusinda;

ukushisekela kukaJehova Sebawoti kuyakufeza lokho.

33“Ngalokho usho kanje uJehova ngenkosi yase-Asiriya, uthi:

“Ayiyikungena kulo muzi,

ayiyikucibishela mcibisholo khona;

ayiyikubhekisa kuwo isihlangu,

ayiyikunqwabela iduli ngakuwo.

34Indlela eyafika ngayo iyakubuya ngayo;

ayiyikungena kulo muzi,” usho uJehova.

35

37:35
Isaya 38:6
“Ngiyakuwuvikela lo muzi ukuba ngiwusindise

ngenxa yami nangenxa yenceku yami uDavide.”

36Kwaphuma ingelosi kaJehova, yabulala ekamu* labase-Asiriya abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi ayisishiyagalombili nanhlanu; sekuvukwa ngakusasa, bheka, kwakuyizidumbu ezifileyo zodwa. 37Wayesesuka uSaneheribi inkosi yase-Asiriya, wahamba, wabuya, wahlala eNineve.

38Kwathi ekhuleka endlini kaNisiroki unkulunkulu wakhe, o-Adirameleki noSareseri amadodana akhe bambulala ngenkemba, babalekela ezweni lase-Ararati. U-Esari Hadoni indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe.