IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
35

Intokozo yabakhululiweyo beNkosi

351

35:1
Isaya 29:17
32:15
Kuyakujabula ihlane nogwadule,

kuthokoze uqwathule,

lukhahlele njengentebe.

2Luyakukhahlela kahle, luthokoze,

yebo, luthokoze, luhube;

luyakuphiwa udumo lweLebanoni,

nobukhosi beKarmeli nobeSharoni,

lubone inkazimulo kaJehova,

nobukhosi bukaNkulunkulu wethu.

3

35:3
Jobe 4:3
Heb. 12:12
Qinisani izandla ezibuthakathaka,

nimise amadolo axegayo.

4

35:4
AmaH. 94:1
Isaya 34:8
40:1,9
Yishoni kwabanenhliziyo eyesabayo ukuthi:

“Qinani, ningesabi;

bhekani, uNkulunkulu wenu uyeza ngokuphindisela,

impindiselo ivela kuNkulunkulu;

nguye oza ukunisindisa.”

5

35:5
Isaya 29:18
Math. 11:5
Mark. 7:37
Luk. 7:22
Khona amehlo ezimpumputhe ayakuvulwa,

zivuleke nezindlebe zezithulu.

6Khona unyonga luyakutshekula njengendluzele,

nolimi lwesimungulu luyakuhuba,

ngokuba ehlane kuyakubhoboka amanzi,

nemifudlana kwahlongasibi.

7

35:7
AmaH. 107:35
Isaya 41:18
Isihlabathi esibengezelayo siyakuba yichibi,

isigagadu sibe yimithombo yamanzi;

ekhaya lamakhanka lapho ayebuthisa khona

kuyakuba khona igceke lomhlanga nekhwani.

8

35:8
Joh. 14:6
IsAmb. 21:27
Kuyakuba khona umendo

nendlela eyakuthiwa iNdlela Yobungcwele;

ongcolileyo akayikuhamba ngayo,

kepha iyakuba ngeyabantu bakhe;

abahamba ngayo, noma beyiziwula,

abayikuduka kuyo.

9

35:9
Isaya 11:6
65:25
Akuyikuba khona lapho ingonyama,

nesilwane esihahayo asiyikukhuphukela khona;

lokho akuyikufunyanwa khona,

kepha abakhululiweyo bayakuhamba ngayo.

10

35:10
Isaya 51:11
65:18
Joh. 16:22
IsAmb. 21:4
Abahlengiweyo bakaJehova bayakubuya

baye eSiyoni ngokwethaba,

intokozo engunaphakade ibe phezu kwamakhanda abo;

bayakuthola ukujabula nokuthokoza,

kubaleke usizi nokububula.

36

Ukuhlaselwa kwelakwaJuda nguSaneheribi

361

36:1
2 AmaKh. 18:13
2 IziKr. 32:1
Kwathi ngomnyaka weshumi nane wenkosi uHezekiya, uSaneheribi, inkosi yase-Asiriya, wenyuka wahlasela yonke imizi ebiyelweyo yakwaJuda, wayithatha. 2
36:2
Isaya 7:3
Inkosi yase-Asiriya yathuma uRabi Shake, asuke eLakishi, aye eJerusalema enkosini uHezekiya, enempi enkulu, wema ngasemseleni wechibi lasenhla, elingasendleleni yeNsimu Yomhlanzi. 3
36:3
Isaya 22:20
Kwase kuphumela kuye u-Eliyakimi indodana kaHilikiya owayephezu kwendlu, noShebina umbhali, noJowa indodana ka-Asafa, umabhalana.

4Wathi kubo uRabi Shake: “Ake nisho kuHezekiya, nithi: ‘Isho kanje inkosi enkulu, inkosi yase-Asiriya, ithi: Yithemba lini leli olethembayo na? 5Wena uyakhuluma, kepha kungamazwi angawomlomo nje lana ngesu nangamandla okulwa. Pho, wethemba bani, lokhu ungihlubukile na? 6

36:6
Hez. 29:6
Bheka, wethemba udondolo lwalo mhlanga ofecekileyo oyiGibithe; kepha uma umuntu ezimelela ngalo, luyangena esandleni sakhe, lusihlabe; unjalo uFaro inkosi yaseGibithe kubo bonke abamethembayo. 7Kepha uma nithi kimi: “Siyamethemba uJehova uNkulunkulu wethu,” akusiye yini ozindawo zakhe eziphakemeyo nama-altare akhe akususile uHezekiya, wathi kuJuda nakulo iJerusalema: “Niyakukhuleka phambi kwaleli altare,” na?

8“ ‘Ngalokho ake uvumelane nenkosi yami, inkosi yase-Asiriya, ngiyakukunika amahhashi ayizinkulungwane ezimbili, uma ungabeka izinkweli kuzo. 9Pho, ungaphindisela emuva kanjani nenduna eyodwa ezincekwini ezincane zenkosi yami na? Nokho wethemba iGibithe ukuthola khona izinqola nabamahhashi. 10Manje ngenyukele yini ngaphandle kukaJehova kuleli zwe ukuba ngilichithe, na? UJehova wathi kimi: “Yenyukela kulelo zwe, ulichithe.” ’ ”

11Base bethi o-Eliyakimi noShebina noJowa kuRabi Shake: “Ake ukhulume ezincekwini zakho ngesi-Aramu, ngokuba siyaluzwa, ungakhulumi kithi ngolimi lwabaJuda ezindlebeni zabantu abasogangeni.”

12Kepha uRabi Shake wathi: “Inkosi yami ingithumile yini enkosini yakho nakuwena ukukhuluma lawamazwi na? Hhayi kulaba bantu yini abahlezi ogangeni ukuba badle amasimba abo, baphuze umshobingo wabo kanye nani, na?”

13Wayesema uRabi Shake, wamemeza ngezwi elikhulu ngolimi lwabaJuda, wathi: “Zwanini amazwi enkosi enkulu, inkosi yase-Asiriya. 14Isho kanje inkosi, ithi: Maningakhohliswa nguHezekiya, ngokuba akayikuba namandla okunophula; 15

36:15
Isaya 37:10
futhi uHezekiya makanganenzi nethembe uJehova ngokuthi: ‘UJehova uyakusophula nokusophula, nalo muzi awuyikunikelwa esandleni senkosi yase-Asiriya.’

16“Ningamlaleli uHezekiya, ngokuba inkosi yase-Asiriya isho kanje, ithi: Yenzani ukuthula nami, niphumele kimi, nidle, kube yilowo nalowo emvinini wakhe, kube yilowo nalowo emkhiwaneni wakhe, niphuze, kube yilowo nalowo amanzi omthombo wakhe, 17ngize ngifike, nginiyise ezweni elinjengezwe lakini, izwe lamabele nelewayini, izwe lesinkwa nelezivini.

18

36:18
Isaya 10:10
37:12
“Xwayani ukuba uHezekiya anganiyengi ngokuthi: ‘UJehova uyakusophula.’ Abanye onkulunkulu bezizwe bake bophula nokophula yini izwe lakubo esandleni senkosi yase-Asiriya na? 19Baphi onkulunkulu baseHamati nase-Aripadi; baphi onkulunkulu baseSefarivayimi na? Balophulile iSamariya esandleni sami na? 20Ngobani phakathi kwabo bonke onkulunkulu balawa mazwe abophule izwe lakubo esandleni sami ukuba uJehova alophule iJerusalema esandleni sami na?”

21Kepha bathula, abamphendulanga ngazwi, ngokuba umyalo wenkosi wathi: “Ningamphenduli.”

22Base befika u-Eliyakimi indodana kaHilikiya owayephezu kwendlu, noShebina umbhali, noJowa indodana ka-Asafa, umabhalana, kuHezekiya, izingubo zabo ziklebhukile, bamlandisa amazwi kaRabi Shake.

37

Isiprofetho sika-Isaya ngabase-Asiriya

371

37:1
2 AmaKh. 19:1
Kwathi inkosi uHezekiya ikuzwile lokho, yaklebhula izingubo zayo, yazembesa indwangu yamasaka, yangena endlini kaJehova. 2Yathuma u-Eliyakimi owayephezu kwendlu, noShebina umbhali, namalunga abapristi, bembeswe izindwangu zamasaka, ku-Isaya umprofethi, indodana ka-Amose. 3
37:3
Hos. 13:13
Joweli 2:2
Zef. 1:15
Bathi kuye: “Usho kanje uHezekiya, uthi: Lolu suku lungusuku losizi nolokusolwa nolokudelelwa, ngokuba abantwana sebefikile ekuzalweni, kepha amandla okubeletha awakho. 4
37:4
Isaya 36:13
Mhlawumbe uJehova uNkulunkulu wakho uyakuzwa amazwi kaRabi Shake othunywe yinkosi yase-Asiriya, inkosi yakhe, ukweyisa uNkulunkulu ophilayo, asole amazwi uJehova uNkulunkulu wakho awezwileyo; ngalokho phakamisela insali esafunyanwayo umkhuleko wakho.”

5Izinceku zenkosi uHezekiya sezifikile ku-Isaya, 6u-Isaya wathi kuzo: “Niyakusho kanje enkosini yenu, nithi: ‘Usho kanje uJehova, uthi: Ungesabi lawo mazwi owezwileyo, izinceku zenkosi yase-Asiriya ezingithuke ngawo. 7Bhekani, ngiyakubeka umoya kuyo, izwe amahemuhemu, ibuyele ezweni lakubo, ngiyiwise ngenkemba ezweni lakubo.’ ”

8Wayesebuya uRabi Shake, wafumana inkosi yase-Asiriya ilwa neLibina, ngokuba wayezwile ukuthi isukile eLakishi.

9Kepha isizwile ngoTirahaka, inkosi yaseKushe, ukuthi: “Uphumile ukulwa nawe,” lapho ikuzwa lokho, yathuma izithunywa kuHezekiya, yathi: 10

37:10
Isaya 36:15
“Niyakukhuluma kanje kuHezekiya, inkosi yakwaJuda, nithi: UNkulunkulu wakho omethembayo makangakukhohlisi ngokuthi iJerusalema aliyikunikelwa esandleni senkosi yase-Asiriya. 11Bheka, wena uzwile okwenziwa ngamakhosi ase-Asiriya kuwo onke amazwe ngokuwachitha; pho, wena uyakophulwa na? 12Onkulunkulu balezo zizwe ezachithwa ngobaba, iGozani, neHarana, neResefi, nabantwana base-Edene ababeseThelasari bazophula na? 13Iphi inkosi yaseHamati, nenkosi yase-Aripadi, nenkosi yomuzi waseSefarivayimi, naseHena, nase-Iva na?”

14UHezekiya wayamukela incwadi esandleni sezithunywa, wayifunda; uHezekiya wayesenyukela endlini kaJehova, wayeneka phambi kukaJehova. 15UHezekiya wakhuleka phambi kukaJehova, wathi: 16

37:16
1 IziKr. 29:11
AmaH. 80:1
115:15
146:6
“Jehova Sebawoti, Nkulunkulu ka-Israyeli, ohlezi phezu kwamakherubi,* wena unguNkulunkulu, wena wedwa, wemibuso yonke yomhlaba, wena wenzile izulu nomhlaba. 17Beka indlebe yakho, Jehova, uzwe; vula amehlo akho, Jehova, ubone, uzwe onke amazwi kaSaneheribi athume ukweyisa ngawo uNkulunkulu ophilayo.

18“Yiqiniso, Jehova; amakhosi ase-Asiriya achithile izizwe zonke namazwe azo, 19

37:19
AmaH. 115:4
135:15
alahlile onkulunkulu bawo emlilweni, ngokuba babengesibo onkulunkulu, babe ngumsebenzi wezandla zomuntu kuphela, umuthi namatshe; ngalokho abachithile. 20Manje, Jehova Nkulunkulu wethu, sisindise esandleni sakhe ukuba yonke imibuso yomhlaba yazi ukuthi wena unguJehova, wena wedwa.”

21U-Isaya indodana ka-Amose wathumela kuHezekiya, wathi: “Usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi: Njengalokhu ukhuleke kimi ngoSaneheribi inkosi yase-Asiriya, 22nanti izwi uJehova alikhulume ngaye ukuthi:

“Ikudelele, yakuhleka usulu intombi,

indodakazi yaseSiyoni;

ikunikinele ikhanda indodakazi yaseJerusalema.

23Weyise bani, wethuka bani, na?

Uphakamisele bani izwi lakho,

wabhekisa phezulu amehlo akho, na?

NgoNgcwele ka-Israyeli!

24Ngesandla sezinceku zakho

uyijivazile iNkosi, wathi:

‘Ngobuningi bezinqola zami

ngenyuke mina phezulu ezintabeni

ngaphakathi kweLebanoni;

ngigawula imisedari* yalo emide

nemisayipuresi* yalo ekhethekileyo

ngangena ekuphakameni kwalo kokugcina

nasehlathini lalo eliminyeneyo.

25Ngemba, ngaphuza amanzi;

ngomisa ngamathe onyawo lwami

yonke imifula yaseGibithe.’

26“Awuzwanga ukuthi kade ngakwenza na?

Emihleni yasendulo ngakunquma;

manje sengikulethile

ukuba uchithe imizi ebiyelweyo ibe yizinqwaba.

27

37:27
AmaH. 129:5
Abakhe kuyo babe namandla amancane,

besaba, bajabha;

baba njengotshani basendle,

nembali notshani obuluhlaza,

nokuluhlaza ezimpahleni zezindlu,

namabele ahamukile engakakhuli.

28

37:28
AmaH. 139:2
“Kepha ukuhlala kwakho,

nokuphuma kwakho,

nokungena kwakho ngiyakwazi,

nokubhovumula kwakho ngami.

29

37:29
Hez. 29:4
38:4
Ngenxa yokubhovumula kwakho ngami,

nangokuba ukuzidla kwakho

kwenyukele ezindlebeni zami,

ngiyakufaka ingwegwe yami emakhaleni akho

netomu lami emlonyeni wakho,

ngikubuyise ngendlela oweza ngayo.

30

37:30
Lev. 25:5
“Lokhu kuyakuba yisibonakaliso kuwe:

“Niyakudla ngalo mnyaka okuzikhulelayo,

nangomnyaka wesibili isihlabane,

nangomnyaka wesithathu hlwanyelani,

nivune, nitshale izivini,

nidle izithelo zazo.

31Abasindileyo bendlu yakwaJuda abaseleyo

bayakubuye bagxile phansi,

bathele izithelo phezulu.

32

37:32
Isaya 9:7
Ngokuba kuyakuphuma eJerusalema insali

nasentabeni yaseSiyoni abayakusinda;

ukushisekela kukaJehova Sebawoti kuyakufeza lokho.

33“Ngalokho usho kanje uJehova ngenkosi yase-Asiriya, uthi:

“Ayiyikungena kulo muzi,

ayiyikucibishela mcibisholo khona;

ayiyikubhekisa kuwo isihlangu,

ayiyikunqwabela iduli ngakuwo.

34Indlela eyafika ngayo iyakubuya ngayo;

ayiyikungena kulo muzi,” usho uJehova.

35

37:35
Isaya 38:6
“Ngiyakuwuvikela lo muzi ukuba ngiwusindise

ngenxa yami nangenxa yenceku yami uDavide.”

36Kwaphuma ingelosi kaJehova, yabulala ekamu* labase-Asiriya abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi ayisishiyagalombili nanhlanu; sekuvukwa ngakusasa, bheka, kwakuyizidumbu ezifileyo zodwa. 37Wayesesuka uSaneheribi inkosi yase-Asiriya, wahamba, wabuya, wahlala eNineve.

38Kwathi ekhuleka endlini kaNisiroki unkulunkulu wakhe, o-Adirameleki noSareseri amadodana akhe bambulala ngenkemba, babalekela ezweni lase-Ararati. U-Esari Hadoni indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe.