IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
34

Ukwahlulelwa kuka-Edomi

341

34:1
Isaya 1:2
Sondelani nina zizwe, nizwe,

nilalele nina bantu:

makuzwe umhlaba nokugcwala kwawo,

nezwe nakho konke okuvela kulo.

2Ngokuba uJehova uthukuthelela izizwe zonke,

ufuthekela yonke impi yazo;

uziqalekisile, uzinikele ekubulaweni.

3

34:3
Jer. 9:22
25:33
Ababuleweyo bazo balahliwe,

nokunuka kuyenyuka ezidunjini zabo;

izintaba zincibilika ngegazi labo.

4

34:4
IsAmb. 6:14
Ibandla lonke lasezulwini liyaphela,

izulu lisongwe njengomqulu;

ibandla lonke liyawa njengokuwa kweqabunga emvinini

nanjengokubunileyo emkhiwaneni.

5Ngokuba inkemba yami izanelisile ngegazi ezulwini;

bheka, iyakwehlela phezu kuka-Edomi

naphezu kwabantu besiqalekiso sami ukuba ibahlulele.

6

34:6
Isaya 63:1
UJehova unenkemba; igcwele igazi,

inonile ngamanoni nangegazi lamawundlu nelezimbuzi,

nangamanoni ezinso zezinqama,

ngokuba uJehova uyanikela eBosira,

unokuhlaba okukhulu ezweni lakwa-Edomi.

7Izinyathi ziwa kanye nazo,

nezinkunzana kanye nezinkunzi;

izwe labo liyakugcwala igazi,

nothuli lwabo luyakunona ngamanoni.

8

34:8
Jer. 51:6
Ngokuba kulusuku lokuphindisela kukaJehova;

ngumnyaka wokubuyisela ngendaba yaseSiyoni.

9Imifudlana yakhona iyakuphenduka ikolitayi,*

uthuli lwakhona lube yisibabule,

nezwe langakhona libe yikolitayi elivuthayo.

10

34:10
IsAmb. 14:11
19:3
Aliyikucinywa ubusuku nemini;

umusi walo uyakukhuphuka kuze kube phakade;

izizukulwane ngezizukulwane liyakuba yize,

akuyikulidabula muntu nanini nanini.

11

34:11
2 AmaKh. 21:13
Isaya 14:23
Zef. 2:14
Liyakuba yifa levuba nelikanondwebu,

kwakhe kulo isikhova negwababa;

uyakwelula phezu kwalo intambo yencithakalo,

nomthofu wokumisa wokuyize.

12Phakathi kwabakhulu balo akakho

oyakumemezela umbuso,

nazo zonke izikhulu zalo ziyakuba yinto engelutho.

13

34:13
Isaya 13:21
Jer. 50:39
Ameva ayakukhuphukela ezindlini zamakhosi,

izimbabazane namakhakhasi ezinqabeni zalo,

libe yikhaya lamakhanka

negceke lezintshe.

14

34:14
Math. 12:43
IsAmb. 18:2
Izilwane zasehlane ziyakuhlangana nezimpungushe,

nedemoni liyakukhala kumngane walo,

kwakhe khona umkhovu,

uzitholele indawo yokuphumula.

15Lapho umantshingeyana uyakwakha ikhaya lakhe,

azalele, achamisele,

afukame ngomthunzi wakhe,

kubuthane khona nawonhloyile,

kube yilowo nalowo nomngane wakhe.

16Funani encwadini kaJehova, nifunde;

ayiyikusilala nento eyodwa kulokhu,

ayikho eyakuswela umngane wayo,

ngokuba ngumlomo wakhe okuyalezile,

nomoya wakhe okuhlanganisile.

17Nguye okwenzele inkatho;

yisandla sakhe esikwabele ngentambo;

kuyakudla ifa lalo kuze kube phakade,

izizukulwane ngezizukulwane kuyakuhlala kulo.

35

Intokozo yabakhululiweyo beNkosi

351

35:1
Isaya 29:17
32:15
Kuyakujabula ihlane nogwadule,

kuthokoze uqwathule,

lukhahlele njengentebe.

2Luyakukhahlela kahle, luthokoze,

yebo, luthokoze, luhube;

luyakuphiwa udumo lweLebanoni,

nobukhosi beKarmeli nobeSharoni,

lubone inkazimulo kaJehova,

nobukhosi bukaNkulunkulu wethu.

3

35:3
Jobe 4:3
Heb. 12:12
Qinisani izandla ezibuthakathaka,

nimise amadolo axegayo.

4

35:4
AmaH. 94:1
Isaya 34:8
40:1,9
Yishoni kwabanenhliziyo eyesabayo ukuthi:

“Qinani, ningesabi;

bhekani, uNkulunkulu wenu uyeza ngokuphindisela,

impindiselo ivela kuNkulunkulu;

nguye oza ukunisindisa.”

5

35:5
Isaya 29:18
Math. 11:5
Mark. 7:37
Luk. 7:22
Khona amehlo ezimpumputhe ayakuvulwa,

zivuleke nezindlebe zezithulu.

6Khona unyonga luyakutshekula njengendluzele,

nolimi lwesimungulu luyakuhuba,

ngokuba ehlane kuyakubhoboka amanzi,

nemifudlana kwahlongasibi.

7

35:7
AmaH. 107:35
Isaya 41:18
Isihlabathi esibengezelayo siyakuba yichibi,

isigagadu sibe yimithombo yamanzi;

ekhaya lamakhanka lapho ayebuthisa khona

kuyakuba khona igceke lomhlanga nekhwani.

8

35:8
Joh. 14:6
IsAmb. 21:27
Kuyakuba khona umendo

nendlela eyakuthiwa iNdlela Yobungcwele;

ongcolileyo akayikuhamba ngayo,

kepha iyakuba ngeyabantu bakhe;

abahamba ngayo, noma beyiziwula,

abayikuduka kuyo.

9

35:9
Isaya 11:6
65:25
Akuyikuba khona lapho ingonyama,

nesilwane esihahayo asiyikukhuphukela khona;

lokho akuyikufunyanwa khona,

kepha abakhululiweyo bayakuhamba ngayo.

10

35:10
Isaya 51:11
65:18
Joh. 16:22
IsAmb. 21:4
Abahlengiweyo bakaJehova bayakubuya

baye eSiyoni ngokwethaba,

intokozo engunaphakade ibe phezu kwamakhanda abo;

bayakuthola ukujabula nokuthokoza,

kubaleke usizi nokububula.

36

Ukuhlaselwa kwelakwaJuda nguSaneheribi

361

36:1
2 AmaKh. 18:13
2 IziKr. 32:1
Kwathi ngomnyaka weshumi nane wenkosi uHezekiya, uSaneheribi, inkosi yase-Asiriya, wenyuka wahlasela yonke imizi ebiyelweyo yakwaJuda, wayithatha. 2
36:2
Isaya 7:3
Inkosi yase-Asiriya yathuma uRabi Shake, asuke eLakishi, aye eJerusalema enkosini uHezekiya, enempi enkulu, wema ngasemseleni wechibi lasenhla, elingasendleleni yeNsimu Yomhlanzi. 3
36:3
Isaya 22:20
Kwase kuphumela kuye u-Eliyakimi indodana kaHilikiya owayephezu kwendlu, noShebina umbhali, noJowa indodana ka-Asafa, umabhalana.

4Wathi kubo uRabi Shake: “Ake nisho kuHezekiya, nithi: ‘Isho kanje inkosi enkulu, inkosi yase-Asiriya, ithi: Yithemba lini leli olethembayo na? 5Wena uyakhuluma, kepha kungamazwi angawomlomo nje lana ngesu nangamandla okulwa. Pho, wethemba bani, lokhu ungihlubukile na? 6

36:6
Hez. 29:6
Bheka, wethemba udondolo lwalo mhlanga ofecekileyo oyiGibithe; kepha uma umuntu ezimelela ngalo, luyangena esandleni sakhe, lusihlabe; unjalo uFaro inkosi yaseGibithe kubo bonke abamethembayo. 7Kepha uma nithi kimi: “Siyamethemba uJehova uNkulunkulu wethu,” akusiye yini ozindawo zakhe eziphakemeyo nama-altare akhe akususile uHezekiya, wathi kuJuda nakulo iJerusalema: “Niyakukhuleka phambi kwaleli altare,” na?

8“ ‘Ngalokho ake uvumelane nenkosi yami, inkosi yase-Asiriya, ngiyakukunika amahhashi ayizinkulungwane ezimbili, uma ungabeka izinkweli kuzo. 9Pho, ungaphindisela emuva kanjani nenduna eyodwa ezincekwini ezincane zenkosi yami na? Nokho wethemba iGibithe ukuthola khona izinqola nabamahhashi. 10Manje ngenyukele yini ngaphandle kukaJehova kuleli zwe ukuba ngilichithe, na? UJehova wathi kimi: “Yenyukela kulelo zwe, ulichithe.” ’ ”

11Base bethi o-Eliyakimi noShebina noJowa kuRabi Shake: “Ake ukhulume ezincekwini zakho ngesi-Aramu, ngokuba siyaluzwa, ungakhulumi kithi ngolimi lwabaJuda ezindlebeni zabantu abasogangeni.”

12Kepha uRabi Shake wathi: “Inkosi yami ingithumile yini enkosini yakho nakuwena ukukhuluma lawamazwi na? Hhayi kulaba bantu yini abahlezi ogangeni ukuba badle amasimba abo, baphuze umshobingo wabo kanye nani, na?”

13Wayesema uRabi Shake, wamemeza ngezwi elikhulu ngolimi lwabaJuda, wathi: “Zwanini amazwi enkosi enkulu, inkosi yase-Asiriya. 14Isho kanje inkosi, ithi: Maningakhohliswa nguHezekiya, ngokuba akayikuba namandla okunophula; 15

36:15
Isaya 37:10
futhi uHezekiya makanganenzi nethembe uJehova ngokuthi: ‘UJehova uyakusophula nokusophula, nalo muzi awuyikunikelwa esandleni senkosi yase-Asiriya.’

16“Ningamlaleli uHezekiya, ngokuba inkosi yase-Asiriya isho kanje, ithi: Yenzani ukuthula nami, niphumele kimi, nidle, kube yilowo nalowo emvinini wakhe, kube yilowo nalowo emkhiwaneni wakhe, niphuze, kube yilowo nalowo amanzi omthombo wakhe, 17ngize ngifike, nginiyise ezweni elinjengezwe lakini, izwe lamabele nelewayini, izwe lesinkwa nelezivini.

18

36:18
Isaya 10:10
37:12
“Xwayani ukuba uHezekiya anganiyengi ngokuthi: ‘UJehova uyakusophula.’ Abanye onkulunkulu bezizwe bake bophula nokophula yini izwe lakubo esandleni senkosi yase-Asiriya na? 19Baphi onkulunkulu baseHamati nase-Aripadi; baphi onkulunkulu baseSefarivayimi na? Balophulile iSamariya esandleni sami na? 20Ngobani phakathi kwabo bonke onkulunkulu balawa mazwe abophule izwe lakubo esandleni sami ukuba uJehova alophule iJerusalema esandleni sami na?”

21Kepha bathula, abamphendulanga ngazwi, ngokuba umyalo wenkosi wathi: “Ningamphenduli.”

22Base befika u-Eliyakimi indodana kaHilikiya owayephezu kwendlu, noShebina umbhali, noJowa indodana ka-Asafa, umabhalana, kuHezekiya, izingubo zabo ziklebhukile, bamlandisa amazwi kaRabi Shake.