IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
35

Intokozo yabakhululiweyo beNkosi

351

35:1
Isaya 29:17
32:15
Kuyakujabula ihlane nogwadule,

kuthokoze uqwathule,

lukhahlele njengentebe.

2Luyakukhahlela kahle, luthokoze,

yebo, luthokoze, luhube;

luyakuphiwa udumo lweLebanoni,

nobukhosi beKarmeli nobeSharoni,

lubone inkazimulo kaJehova,

nobukhosi bukaNkulunkulu wethu.

3

35:3
Jobe 4:3
Heb. 12:12
Qinisani izandla ezibuthakathaka,

nimise amadolo axegayo.

4

35:4
AmaH. 94:1
Isaya 34:8
40:1,9
Yishoni kwabanenhliziyo eyesabayo ukuthi:

“Qinani, ningesabi;

bhekani, uNkulunkulu wenu uyeza ngokuphindisela,

impindiselo ivela kuNkulunkulu;

nguye oza ukunisindisa.”

5

35:5
Isaya 29:18
Math. 11:5
Mark. 7:37
Luk. 7:22
Khona amehlo ezimpumputhe ayakuvulwa,

zivuleke nezindlebe zezithulu.

6Khona unyonga luyakutshekula njengendluzele,

nolimi lwesimungulu luyakuhuba,

ngokuba ehlane kuyakubhoboka amanzi,

nemifudlana kwahlongasibi.

7

35:7
AmaH. 107:35
Isaya 41:18
Isihlabathi esibengezelayo siyakuba yichibi,

isigagadu sibe yimithombo yamanzi;

ekhaya lamakhanka lapho ayebuthisa khona

kuyakuba khona igceke lomhlanga nekhwani.

8

35:8
Joh. 14:6
IsAmb. 21:27
Kuyakuba khona umendo

nendlela eyakuthiwa iNdlela Yobungcwele;

ongcolileyo akayikuhamba ngayo,

kepha iyakuba ngeyabantu bakhe;

abahamba ngayo, noma beyiziwula,

abayikuduka kuyo.

9

35:9
Isaya 11:6
65:25
Akuyikuba khona lapho ingonyama,

nesilwane esihahayo asiyikukhuphukela khona;

lokho akuyikufunyanwa khona,

kepha abakhululiweyo bayakuhamba ngayo.

10

35:10
Isaya 51:11
65:18
Joh. 16:22
IsAmb. 21:4
Abahlengiweyo bakaJehova bayakubuya

baye eSiyoni ngokwethaba,

intokozo engunaphakade ibe phezu kwamakhanda abo;

bayakuthola ukujabula nokuthokoza,

kubaleke usizi nokububula.