IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
32

Umbuso wokulunga

321Bheka, kuyakuba khona inkosi ebusa ngokulunga,

izikhulu zibuse ngokwahlulela.

2

32:2
Isaya 25:4
Umuntu uyakuba yindawo yokucashela umoya

nesivikelo esivunguvungwini

njengemifula yamanzi endaweni eyomileyo,

njengomthunzi wedwala ezweni eliyethileyo.

3

32:3
Isaya 29:18
Amehlo ababonayo awayikuphuphutheka;

izindlebe zabezwayo ziyakulalela.

4Inhliziyo yephulukundlu iyakuqonda,

ize ikwazi,

nolimi lwezingingingi luyakushesha lukhulume kahle.

5Isiwula asisayikubizwa ngokuthi sihloniphekile,

nomkhohlisi akasayikuthiwa inkosi.

6Ngokuba isiwula siyakukhuluma ubuwula,

nenhliziyo yaso iyakusebenza ububi,

yenze ukungamesabi uNkulunkulu,

ikhulume okuphambene noNkulunkulu,

yenze ukuba olambileyo abe nephango,

nowomileyo ukuba aswele uphuzo lwakhe.

7Izikhali zomkhohlisi zimbi;

uhlela amacebo amabi,

ukuze achithe izihlupheki ngamazwi amanga,

nalapho ompofu ekhuluma ngokufaneleyo.

8Onesizotha uceba okuzothileyo,

nangokuzotha kwakhe uyakuma.

9Vukani nina besifazane abazinzileyo,

nizwe izwi lami;

nina madodakazi azethembayo

nibeke indlebe ekukhulumeni kwami.

10Ezinsukwini ezidlula umnyaka niyakuhlushwa

nina besifazane abazethembayo,

ngokuba ukuvuna kwemivini kuyakuphela,

nokubutha akuyikufika.

11Qhaqhazelani nina besifazane abazinzileyo,

nihlupheke nina enizethembayo;

khumulani nizenze nqunu,

nibhince indwangu yamasaka ezinkalweni zenu.

12Zishayeni esifubeni

ngenxa yamasimu amahle nemivini ethelayo.

13Emhlabathini wabantu bami

kuyakumila amakhakhasi nameva,

yebo, kuzo zonke izindlu zokujabula emzini ojabulayo,

14

32:14
2 IziKr. 27:3
Neh. 3:26
ngokuba izindlu zamakhosi zilahliwe,

nomuzi onabantu abaningi ushiyiwe;

igquma nombhoshongo kuyakuba yimihume kuze kube phakade,

nenjabulo yezimbongolo zasendle,

nedlelo lemihlambi,

15

32:15
Isaya 29:17
35:1
44:3
Hez. 39:29
Joweli 2:28
uMoya aze athululwe phezu kwethu evela phezulu,

nehlane liphenduke insimu,

nensimu ithiwe ihlathi.

16Ukwahlulela kuyakwakha ehlane,

ukulunga kuhlale ensimini.

17Umsebenzi wokulunga uyakuba ngukuthula,

impumelelo yokulunga ibe ngukulondeka kuze kube phakade.

18

32:18
Isaya 33:20
Jer. 33:16
Abantu bami bayakuhlala ematendeni okuthula,

nasezindlini ezilondekayo,

nasezindaweni zokuphumula ezinokuthula.

19Liyakuwisa isichotho, lize liwe ihlathi,

nomuzi uyakuthotshiswa nokuthotshiswa.

20Nibusisiwe nina enitshala ngasemanzini onke;

nikhulula izinyawo zezinkabi nezezimbongolo.

33

Ukukhululwa kweSiyoni

331

33:1
Isaya 37:36
Jer. 30:16
Wo kuwena ochithayo,

kungachithwanga wena,

nakuwe okhohlisayo,

kungakhohliswanga wena!

Lapho uqede ukuchitha uyakuchithwa,

nalapho usugcine ukukhohlisa,

uyakukhohliswa nawe.

2

33:2
AmaH. 33:20
70:1,5
Jehova, yiba nomusa kithi,

sihlalela wena.

Yiba yingalo yethu ekuseni njalo,

nokusindiswa kwethu ngesikhathi sokuhlupheka.

3Ngezwi lokuhlokoma abantu bayabaleka;

ngokuphakama kwakho izizwe ziyahlakazeka.

4Impango iyakubuthwa njengokubutha kwecimbi,

nanjengokuhlasela kwezinkumbi iyakuhlaselwa.

5

33:5
Isaya 57:15
UJehova uphakeme, ngokuba uhlala phezulu;

uligcwalisile iSiyoni ngokwahlulela nangokulunga.

6Kuyakuba khona ukuqiniseka ngesikhathi sakho,

ubuningi bokusindiswa nokuhlakanipha nokwazi;

ukumesaba uJehova kuyingcebo yakhe.

7Bheka, amaqhawe abo akhala ngaphandle;

izithunywa zokuthula zikhala ngomunyu.

8

33:8
AbAhl. 5:6
2 AmaKh. 18:14,17
Imigwaqo iyize, izihambi seziphelile;

isivumelwano saphuliwe;

imizi ideleliwe;

umuntu akanakekelewa.

9

33:9
Neh. 1:4
Izwe liyalila, lidangele;

iLebanoni linamahloni, liyabuna;

iSharoni linjengehlane,

iBashani neKarmeli kuyavuthulukisa.

10“Sengiyakuvuka,” usho uJehova;

“sengiyakuphakama;

sengiyakuphakanyiswa.

11

33:11
AmaH. 7:14
Niyakukhulelwa yizikhotha ezomileyo,

nizale amabibi;

ukuphefumula kwenu kungumlilo oniqothulayo.

12Abantu bayakushiswa njengokushiswa komcako,

njengameva anqunyiweyo ashiswa ngomlilo.”

13Yizwani nina enikude engikwenzileyo;

nani eniseduze, vumani amandla ami.

14

33:14
Dut. 4:24
Isaya 30:27
Izoni zaseSiyoni ziyesaba,

ukuthuthumela kubambile abangenaNkulunkulu.

“Ngubani phakathi kwethu

ongahlala nomlilo oqothulayo;

ngubani phakathi kwethu

ongahlala nokunkewuzela okuphakade na?”

15

33:15
AmaH. 15:2
24:4
Yena ohamba ngokulunga,

okhuluma ngobuqotho,

odelela inzuzo yokucindezela,

othintitha izandla zakhe ukuze angamukeli imivuzo,

ovala izindlebe zakhe ukuze angezwa ngegazi,

ocimeza amehlo akhe ukuze angaboni okubi,

16yena uyakuhlala ekuphakameni,

izinqaba zamadwala zibe yisivikelo sakhe,

aphiwe isinkwa sakhe,

amanzi akhe athembeke.

17Amehlo akho ayakuyibona inkosi ebuhleni bayo,

ayakubona izwe elelulekele kude.

18Inhliziyo yakho iyakucabanga ngovalo, ithi:

“Uphi umbhali, uphi olinganisile intela,

uphi obalile imibhoshongo na?”

19Awuyikubona abantu abanobudlova,

abantu abanokukhuluma okujulileyo ongenakukuzwa,

nabalulimi lwabo olukwitizayo kungekho ongaluqonda.

20

33:20
AmaH. 122:4
125:1
Isaya 32:18
Kepha bheka iSiyoni,

umuzi wemikhosi yethu;

amehlo akho mawabuke iJerusalema,

indlu yokuthula, itende elingayikususwa,

elizikhonkwane zalo aziyikusishulwa nanini,

nelizintambo zalo aziyikugqashulwa neyodwa.

21Kunalokho uJehova uyakuba nathi khona ebukhosini

esikhundleni semifula nemifudlana ebanzi,

lapho kungayikuhamba khona izikebhe ezinamaphini,

nomkhumbi omkhulu ungadluli kuyo.

22Ngokuba uJehova ungumahluleli wethu,

uJehova ungumenzi wemithetho yethu,

uJehova uyinkosi yethu;

uyakusisindisa.

23Izintambo zakho ziyaxega,

azinakusiqinisa isiqu sensika yabo,

azinakumeneka useyili;*

khona iyakwabelwa impango enkulu ephangiweyo;

nezinyonga ziyakuthatha impango.

24

33:24
Joweli 3:10
Zak. 12:8
Abakhe khona abayikusho ukuthi:

“Ngiyagula,”

abantu abahlala khona bayakuthethelelwa ububi babo.

34

Ukwahlulelwa kuka-Edomi

341

34:1
Isaya 1:2
Sondelani nina zizwe, nizwe,

nilalele nina bantu:

makuzwe umhlaba nokugcwala kwawo,

nezwe nakho konke okuvela kulo.

2Ngokuba uJehova uthukuthelela izizwe zonke,

ufuthekela yonke impi yazo;

uziqalekisile, uzinikele ekubulaweni.

3

34:3
Jer. 9:22
25:33
Ababuleweyo bazo balahliwe,

nokunuka kuyenyuka ezidunjini zabo;

izintaba zincibilika ngegazi labo.

4

34:4
IsAmb. 6:14
Ibandla lonke lasezulwini liyaphela,

izulu lisongwe njengomqulu;

ibandla lonke liyawa njengokuwa kweqabunga emvinini

nanjengokubunileyo emkhiwaneni.

5Ngokuba inkemba yami izanelisile ngegazi ezulwini;

bheka, iyakwehlela phezu kuka-Edomi

naphezu kwabantu besiqalekiso sami ukuba ibahlulele.

6

34:6
Isaya 63:1
UJehova unenkemba; igcwele igazi,

inonile ngamanoni nangegazi lamawundlu nelezimbuzi,

nangamanoni ezinso zezinqama,

ngokuba uJehova uyanikela eBosira,

unokuhlaba okukhulu ezweni lakwa-Edomi.

7Izinyathi ziwa kanye nazo,

nezinkunzana kanye nezinkunzi;

izwe labo liyakugcwala igazi,

nothuli lwabo luyakunona ngamanoni.

8

34:8
Jer. 51:6
Ngokuba kulusuku lokuphindisela kukaJehova;

ngumnyaka wokubuyisela ngendaba yaseSiyoni.

9Imifudlana yakhona iyakuphenduka ikolitayi,*

uthuli lwakhona lube yisibabule,

nezwe langakhona libe yikolitayi elivuthayo.

10

34:10
IsAmb. 14:11
19:3
Aliyikucinywa ubusuku nemini;

umusi walo uyakukhuphuka kuze kube phakade;

izizukulwane ngezizukulwane liyakuba yize,

akuyikulidabula muntu nanini nanini.

11

34:11
2 AmaKh. 21:13
Isaya 14:23
Zef. 2:14
Liyakuba yifa levuba nelikanondwebu,

kwakhe kulo isikhova negwababa;

uyakwelula phezu kwalo intambo yencithakalo,

nomthofu wokumisa wokuyize.

12Phakathi kwabakhulu balo akakho

oyakumemezela umbuso,

nazo zonke izikhulu zalo ziyakuba yinto engelutho.

13

34:13
Isaya 13:21
Jer. 50:39
Ameva ayakukhuphukela ezindlini zamakhosi,

izimbabazane namakhakhasi ezinqabeni zalo,

libe yikhaya lamakhanka

negceke lezintshe.

14

34:14
Math. 12:43
IsAmb. 18:2
Izilwane zasehlane ziyakuhlangana nezimpungushe,

nedemoni liyakukhala kumngane walo,

kwakhe khona umkhovu,

uzitholele indawo yokuphumula.

15Lapho umantshingeyana uyakwakha ikhaya lakhe,

azalele, achamisele,

afukame ngomthunzi wakhe,

kubuthane khona nawonhloyile,

kube yilowo nalowo nomngane wakhe.

16Funani encwadini kaJehova, nifunde;

ayiyikusilala nento eyodwa kulokhu,

ayikho eyakuswela umngane wayo,

ngokuba ngumlomo wakhe okuyalezile,

nomoya wakhe okuhlanganisile.

17Nguye okwenzele inkatho;

yisandla sakhe esikwabele ngentambo;

kuyakudla ifa lalo kuze kube phakade,

izizukulwane ngezizukulwane kuyakuhlala kulo.