IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
31

Ubuze beGibithe

311

31:1
AmaH. 20:7
Isaya 30:2
Jer. 17:5
Wo kubona abehlela eGibithe

ukuba basizwe khona,

bencike emahhashini, bethemba ezinqoleni,

ngokuba ziningi,

nakubo abamahhashi,

ngokuba benamandla;

kepha ababheki koNgcwele ka-Israyeli,

noJehova abamfuni.

2

31:2
Isaya 45:7
Am. 3:6
Nokho naye uhlakaniphile,

uyakuletha okubi;

akayikubuyisa amazwi akhe,

kepha uyakuvukela indlu yababi

nosizo lwabenza okubi.

3

31:3
AmaH. 33:17
AbaseGibithe bangabantu,

abasiye uNkulunkulu,

amahhashi abo ayinyama,

awasiwo umoya,

nalapho uJehova eyakwelula isandla sakhe

uyakukhubeka naye osizayo,

kuwe naye osizwayo,

baphele bonke kanyekanye.

4Ngokuba usho kanje kimi uJehova, uthi:

“Njengengonyama ebhongayo,

ibhongo lengonyama phezu kwempango yalo,

lapho abelusi abaningi belibizelwe,

aliyikwesaba izwi labo,

lingazithobi ngomsindo wabo,

kanjalo uJehova Sebawoti uyakwehla

ukuba alwe entabeni yaseSiyoni nasegqumeni layo.

5

31:5
Dut. 32:11
AmaH. 91:4
Math. 23:37
Njengezinyoni ezindizayo

kanjalo uJehova, uJehova Sebawoti,

uyakulivikela iJerusalema;

uyakulivikela, alophule,

alidlule, alikhulule.”

6Buyelani kuye enimhlubukile ngokujulileyo kangako nina bantwana bakwa-Israyeli. 7

31:7
Isaya 2:20
30:22
Ngokuba ngalolo suku bayakulahla, kube yilowo nalowo izithombe zakhe zesiliva nezithombe zakhe zegolide, ezizenzile izandla zenu zaba yisono senu.

8

31:8
2 AmaKh. 19:35
Isaya 37:36
“I-Asiriya liyakuwa ngenkemba,

kungengamuntu,

nenkemba engesiyo eyomuntu iyakuliqeda;

liyakubalekela usiko lwenkemba,

kepha izinsizwa zalo ziyakuba yizinceku zempoqo.

9Idwala lakhe liyakunyamalala ngovalo,

nezikhulu zalo ziyakuphela amandla ngebhanela,”*

usho uJehova omlilo wakhe useSiyoni,

nosithando sakhe siseJerusalema.