IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
30

Izwi lokumelana nesivumelwano neGibithe

301

30:1
Isaya 1:2,5
“Wo kubantwana abahlubukileyo,” usho uJehova,

“abenza iziluleko,

kungengezami nokho,

nabenza isivumelwano,

kungengesomoya wami kodwa,

ukuze bengeze isono esonweni,

2

30:2
Isaya 31:1
Jer. 37:7
Hez. 17:15
abahamba ukuba behlele eGibithe,

bengacelanga emlonyeni wami,

baziqinise emandleni kaFaro,

baphephele emthunzini waseGibithe!

3

30:3
Isaya 20:5
36:6
Ngalokho amandla kaFaro

ayakuba ngamahloni kini,

ukuphephela kwenu emthunzini waseGibithe

kube ngukudumala kini.

4

30:4
AmaH. 78:12
Isaya 19:11,13
Ngokuba noma izikhulu zakhe ziseSowani,

nezithunywa zakhe zifinyelela eHanesi,

5

30:5
Jer. 2:36
bonke bayakuba namahloni ngabantu abangenakubasiza,

abangenansizakalo nanzuzo,

kepha bengamahloni nehlazo kuphela.”

6Isiprofetho ngezilwane zaseNingizimu.

Badabula izwe losizi nelokuhlupheka,

lapha kuvela khona ibhubesi nebhubesikazi,

ibululu nenyoka endizayo,

bethwala imfuyo yabo emihlane yezimbongolo

nengcebo yabo phezu kwamalunda amakamela

bakuyise kubantu abangenansizakalo.

7IGibithe lisiza ngeze nangento engelutho;

ngalokho ngilibize ngokuthi iRahabi elihlezi lithule.

8

30:8
Isaya 8:1
Manje hamba ukulobe phambi kwabo esibhebheni,

ukubhale encwadini

ukuba kube ngubufakazi besikhathi esizayo

kuze kube phakade.

9

30:9
2 AmaKh. 17:14
Neh. 9:16
Bangabantwana abahlubukileyo,

abantwana abaqamba amanga,

abantwana abangathandi ukuzwa umthetho kaJehova,

10

30:10
Mika 2:11
abathi kubaboni: “Ningabe nisabona,”

nakubaprofethi: “Ningasiprofetheli okuqinisileyo,

kepha khulumani kithina okuthophayo,

niprofethe inkohliso;

11phambukani endleleni,

nichezuke emkhondweni,

nimdedisele kithi oNgcwele ka-Israyeli.”

12Ngalokho usho kanje oNgcwele ka-Israyeli, uthi:

“Njengokuba nilidelela leli zwi,

nethemba kukho ukucindezela nakukho okuphambeneyo,

nencike kukho,

13ngalokho lobu bubi

buyakuba njengokomfantu lapho sekuzakuwa,

kuvokomele ogangeni oluphakemeyo,

ukudilika kwalo kufike ngokuzumayo ngokuphazima kweso.

14

30:14
Jer. 19:10
Luyabhidlizwa njengokuphahlazwa kwesitsha sombumbi,

esichotshozwa singahawukelwa,

kungabe kusatholakala phakathi kwezihlephu

nodengezi lokuthatha umlilo eziko,

nolokucakula amanzi emgodini.”

15

30:15
AmaH. 37:7
Ngokuba yasho njalo iNkosi uJehova, oNgcwele ka-Israyeli, yathi:

“Niyakusindiswa ngokuphenduka nangokuphumula,

amandla enu abe ngukuthula nangokwethemba;

kepha anithandanga.

16

30:16
2 AmaKh. 25:4
Kodwa nasho nathi: ‘Qha, siyakubaleka ngamahhashi,’

ngalokho niyakubaleka:

‘Sikhwele anejubane,’

ngalokho abanixoshayo bayakuba nejubane.

17

30:17
Lev. 26:36
Dut. 28:25
32:30
Inkulungwane iyakubaleka ngokusongela koyedwa;

ngokusongela kwaba yisihlanu niyakubaleka,

nize nishiywe njengensika esiqongweni sentaba

nanjengebhanela* phezu kwegquma.”

18

30:18
AmaH. 2:12
34:8
40:4
IzA. 16:20
Jer. 17:7
Ngalokho uJehova uyakulindela

ukuba abe nomusa kini;

nangalokhu uyakuphakama ukuba abe nesihe kini,

ngokuba uJehova unguNkulunkulu wokwahlulela;

babusisiwe bonke abamhlalelayo.

Isithembiso sikaNkulunkulu

19

30:19
Isaya 58:9
65:24
Ngokuba wena sizwe esakhe eSiyoni eJerusalema ungabe usakhala nokukhala; uyakuba nomusa impela kuwe ngezwi lokudazuluka kwakho; lapho elizwa, uyakuphendula. 20Noma iNkosi iyakukunika isinkwa sosizi namanzi okuhlupheka, abafundisi bakho abasayikucasha, kodwa amehlo akho ayakubabona abafundisi bakho, 21nezindlebe zakho ziyakuzwa izwi emva kwakho, lithi: “Nansi indlela; hambani ngayo,” noma niphambuka ngakwesokunene, noma niphambuka ngakwesokhohlo. 22
30:22
Isaya 2:20
31:7
Niyakujivaza okunamekiweyo kwezithombe zenu ezibaziweyo zesiliva nesimbozo sezithombe zenu ezibunjiweyo zegolide; uyakuzihlakaza njengokungcolileyo, uthi kukho: “Suka lapha.”

23

30:23
Lev. 26:4
Dut. 11:14
28:12
Uyakunika imbewu yakho oyakuyihlwanyela emhlabathini imvula, aveze nesinkwa ezithelweni zomhlabathi oyakuvunda, uthele kakhulu; ngalolo suku izinkomo zakho ziyakuklaba emadlelweni abanzi. 24Izinkabi nezimbongolo ezilima umhlabathi ziyakudla ukudla okuyolisiweyo, okweliweyo ngefosholo nangembenge. 25
30:25
Isaya 34:2
41:18
Hez. 39:4,17
IsAmb. 19:17
Kuzo zonke izintaba eziphakemeyo nakuwo onke amagquma amade kuyakuba khona imifula nemifudlana yamanzi ngosuku lokuhlaba okukhulu, lapho kuyakuwa imibhoshongo. 26Futhi ukukhanya kwenyanga kuyakuba njengokukhanya kwelanga, nokukhanya kwelanga kuyakuphindwa kasikhombisa njengokukhanya kwezimini eziyisikhombisa ngosuku uJehova abopha ngalo amanxeba abantu bakhe, aphulukise izilonda zemivimbo yabo.

Ukunqotshwa kwe-Asiriya

27

30:27
Eks. 24:17
Dut. 4:24
9:3
2 Sam. 22:9
Heb. 12:29
Bheka, igama likaJehova livela kude,

livutha ngolaka lwakhe,

linzima ngamafu;

izindebe zakhe zigcwele intukuthelo,

nolimi lwakhe lunjengomlilo oqothulayo;

28

30:28
Isaya 8:8
ukuphefumula kwakhe kunjengomfula okhukhulayo,

uze ufinyelele entanyeni,

ukuhlunga izizwe ngesihlungo sokubhubhisa;

itomu elidukisayo liyakuba semihlathini yezizwe.

29

30:29
AmaH. 42:4
Niyakuhlabelela njengasebusuku

lapho kugujwa umkhosi,

nithokoze ngenhliziyo njengalokhu kuhanjwa ngemitshingo

kuyiwe entabeni kaJehova kulo iDwala lika-Israyeli.

30

30:30
Eks. 9:23
Josh. 10:11
Isaya 29:6
UJehova uyakulizwakalisa izwi lakhe elidumileyo,

abonakalise ukwehla kwengalo yakhe

ngokuvutha kolaka lwakhe,

nangelangabi lomlilo oqothulayo,

ngesivunguvungu, nangesiphepho, nangesichotho.

31Ngokuba ngezwi likaJehova i-Asiriya

liyakushaywa luvalo,

lapho elishaya ngenduku.

32Kuyakuthi njalo lapho induku enqunyiweyo idlula,

uJehova ayibeka phezu kwalo,

kube ngezigubhu nangamahabhu,*

alwe nalo ngengalo enikiniweyo.

33

30:33
2 AmaKh. 23:10
Jer. 7:31
19:6,13,14
IsAmb. 19:20
20:14
21:8
Indawo yokushisela kade yahlelwa,

yebo, yalungiselwa nenkosi;

uyenze yajula, yaba banzi;

igoqo layo lingumlilo nezinkuni eziningi,

nokuphefumula kukaJehova kunjengomfula wesibabule;

kuyayokhela.