IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

Incithakalo nendlala

31

3:1
Lev. 26:26
Dut. 28:17
Hez. 4:16
5:16
14:13
Ngokuba bheka, iNkosi uJehova Sebawoti

iyasusa eJerusalema nakwaJuda uzime nodondolo,

lonke uzime lwesinkwa

nalo lonke uzime lwamanzi:

2amaqhawe namadoda empi,

abahluleli nabaprofethi,

ababhuli namalunga,

3izinduna zamashumi ayisihlanu nabantu abanodumo,

abeluleki nezingcweti ezihlakaniphileyo,

nabanolwazi lokulumba.

4

3:4
Shum. 10:16
Ngiyakubanika abafana babe yizikhulu zabo,

nezingane ziyakubabusa.

5Abantu bayakucindezelana,

kube yilowo nalowo,

yebo, yilowo nalowo nomakhelwane wakhe;

abantwana bayakubhensela abadala,

nabadelelekileyo abanodumo.

6Lapho umuntu eyakubamba umfowabo

endlini kayise ethi:

“Wena unengubo,

yiba ngumbusi wethu,

le ncithakalo ibe phansi kwesandla sakho,”

7ngalona lolo suku uyakudazuluka athi:

“Angiyikuba ngumelaphi,

ngokuba endlini yami akukho sinkwa,

akukho ngubo;

ningangibeki umbusi wabantu.”

8Ngokuba iJerusalema likhubekile,

noJuda uwile,

lokhu izilimi zabo nezenzo zabo ziphambene noJehova

ukucunula amehlo enkazimulo yakhe.

9

3:9
Gen. 13:13
18:20
19:5
Jer. 2:17
25:7
Hos. 13:9
Fil. 3:19
Ukukhetha kwabo ubuso kuyafakaza ngabo;

benza izono zabo obala njengeSodoma, abazifihli.

Maye kuyo imiphefumulo yabo!

Ngokuba bazenzele okubi.

10

3:10
AmaH. 58:11
IzA. 10:6
Mal. 3:18
Yishoni kolungileyo ukuthi kuyakuba kuhle kuye,

ngokuba bayakudla izithelo zezenzo zabo.

11

3:11
IzA. 1:31
Rom. 2:6
Maye komubi! Kuyakuba kubi kuye,

ngokuba uyakubuyiselwa izenzo zezandla zakhe.

12

3:12
Isaya 9:16
Jer. 50:6
Abantu bami-ke izingane ziyabacindezela,

nabesifazane bayababusa.

O bantu bami,

abaniholayo bayanidukisa;

bachitha indlela yemikhondo yakho.

13

3:13
AmaH. 9:8
96:13
98:9
IsAmb. 1:7
UJehova usesukumile ukuyokulwa,

umi ukuthetha amacala ezizwe.

14

3:14
Isaya 5:7
Math. 21:33
UJehova uyakungena ekwahluleleni

namalunga abantu bakhe nezikhulu zabo ngokuthi:

“Yinina eniqedile isivini,

impango yabampofu isezindlini zenu.

15Nichobozeleni abantu bami,

nigaye ubuso babampofu, na?”

isho iNkosi uJehova Sebawoti.

Ukulahlwa kwamadodakazi aseSiyoni

16Wathi futhi uJehova:

“Ngenxa yokuba amadodakazi aseSiyoni eziphakamisa,

ehamba elula izintamo,

eqhikiza amehlo,

ehamba ecokama ekuhambeni kwawo,

ekhenceza ngezinyawo zawo,

17

3:17
Isaya 47:3
Hez. 16:37
23:29
ngalokho iNkosi iyakuzenza izimpandla

izinkakhayi zamadodakazi aseSiyoni,

uJehova awanqunise.”

18Ngalolo suku iNkosi iyakususa imihlobiso yawo: izigqizo, nemiqhele, nezimbedu ezinjengenyanga, 19neziqhaza, namasongo, nezimvakazi, 20nezigqoko, nemihlobiso yemilenze, nezibhamba, nemifuma, neziqu, 21nezindandatho, namacici ekhala, 22nezambatho zemikhosi, nezangaphezulu, namatshali,* nezinqalathi, 23nezibuko, nelineni elicolekileyo, nemishuqulo, nezilembu.

24Kuyakuthi esikhundleni samakha kube ngukubola,

nasesikhundleni sebhande* igoda,

nasesikhundleni sezinwele ezilungisiweyo impandla,

nasesikhundleni sesidiya isibhamba sendwangu yamasaka,

nasesikhundleni sobuhle isishada.

25Amadoda akho ayakuwa ngenkemba

namaqhawe akho ngokulwa.

26

3:26
Jer. 14:2
Amasango alo ayakukhala, alile;

liyakuba yize, lihlale emhlabathini.