IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
28

Isiprofetho ngo-Efrayimi

281Wo kuwo umqhele wokuziphakamisa

wezidakwa zakwa-Efrayimi,

nakuyo imbali ebunayo yobuhle bakhe obukhazimulayo,

esenhloko yesigodi esivundileyo

sabanqotshwe yiwayini.

2

28:2
2 AmaKh. 17:3,6
18:10
Bheka, iNkosi inaye oqinileyo nonamandla;

uyakuwisa phansi ngamandla

njengesivunguvungu esinesichotho,

nesiphepho esichithayo,

nesiphihli samanzi esinamandla esikhukhulayo.

3

28:3
Isaya 26:6
Umqhele wokuziphakamisa wezidakwa zakwa-Efrayimi

uyakunyathelwa ngezinyawo,

4imbali ebunayo yobuhle bakhe obukhazimulayo,

esenhloko yesigodi esivundileyo,

ibe njengekhiwane elivuthiwe kungakafiki ukuvuna;

olibonayo uyalibuka, aligwinye,

lise sesandleni sakhe.

5

28:5
Isaya 10:21
Ngalolo suku uJehova Sebawoti

uyakuba ngumqhele wobukhosi,

nesicoco esihle kuyo insali yabantu bakhe,

6nomoya wokwahlulela kohlezi ekwahluleleni,

namandla kubo ababuyisa impi esangweni.

Ukonakala kwaseJerusalema

7Nalabo baduka ngewayini;

ngophuzo olunamandla bayatengezela;

abapristi nabaprofethi bayaduka ngophuzo olunamandla,

bayatengezela ngophuzo olunamandla;

bayaduka ekuboneni,

bakhubeka ekwahluleleni.

8Yebo, onke amatafula agcwele ubuhlanzo nokungcola,

kungabe kusabakho ndawo.

9“Ngubani ayakumfundisa ukwazi,

aqondise bani umbiko, na?

Yibo abalunyuliweyo obisini,

basuswa emabeleni, na?

10Ngokuba kuyisiyalezelo phezu kwesiyalezelo,

isiyalezelo phezu kwesiyalezelo,

umthetho phezu komthetho,

umthetho phezu komthetho,

lapha ingcosana, nalapho ingcosana.”

11

28:11
1 Kor. 14:21
Yebo, ngezindebe ezingingizayo

nangolunye ulimi

uyakukhuluma kulaba bantu

12

28:12
Jer. 6:16
Math. 11:28
23:37
akade esho kubo ukuthi:

“Lokhu kungukuphumula;

phumuzani abayethileyo;

lokhu kungukuhlunyelelwa,”

kepha abathandanga ukuzwa.

13Ngalokho izwi likaJehova liyakuba kubona

isiyalezelo phezu kwesiyalezelo,

isiyalezelo phezu kwesiyalezelo,

umthetho phezu komthetho,

umthetho phezu komthetho,

lapha ingcosana, nalapho ingcosana,

ukuze bahambe, bawe nyovane,

baphuke, bacushwe, babanjwe.

14Ngalokho yizwani izwi likaJehova

nina bantu abadelelayo,

enibusa laba bantu baseJerusalema.

15Ngokuba nithe:

“Senzile isivumelwano nokufa,

sivumelene nendawo yabafileyo;

lapho isiswebhu esikhukhulayo sidlula,

asiyikusehlela thina,

ngokuba senzile amanga abe yisiphephelo sethu,

sicashile phansi kwenkohliso.”

16

28:16
AmaH. 118:22
Math. 21:42
IzE. 4:11
Rom. 9:33
10:11
Ef. 2:20
1 Pet. 2:6
Ngalokho ithi iNkosi uJehova:

“Bheka, ngibeka eSiyoni itshe lesisekelo,

itshe elivivinyekileyo,

itshe legumbi elinqabileyo lesisekelo esiyiso;

okholwayo kayikubaleka.

17Ngiyakwenza ukwahlulela

kube ngumucu wokulinganisa,

nokulunga kube ngumthofu wokumisa,

isichotho sihlwithe isiphephelo samanga,

amanzi akhukhule indawo yokucasha.

18Futhi isivumelwano senu nokufa siyakuchithwa,

nokuvumelana kwenu nendawo yabafileyo akuyikuma;

lapho isiswebhu esikhukhulayo sidlula,

niyakunyathelwa phansi yiso.

19Njalo lapho sidabula, siyakunibamba,

ngokuba siyakudabula ukusa ngokusa imini nobusuku,”

kube ngukwesaba kuphela,

lapho umbiko uqondwa.

20Ngokuba umbhede uyakuba mfushane

kunokuba umuntu enabe kuwo,

nengubo ibe ncane

kunokuba umuntu azisonge ngayo.

21

28:21
Josh. 10:10
2 Sam. 5:20,25
1 IziKr. 14:11,16
Ngokuba uJehova uyakusukuma

njengasentabeni yasePherasimi,

athukuthele njengasesigodini saseGibeyoni,

ukuze enze umsebenzi wakhe,

umsebenzi wakhe ongavamile,

afeze isenzo sakhe,

isenzo sakhe esimangalisayo.

22

28:22
Isaya 10:23
Rom. 9:28
Ngalokho ningadeleli,

funa izibopho zenu ziqiniswe,

ngokuba ngizwile eNkosini uJehova Sebawoti

ukuthi ukuphela kunqunyiwe phezu kwawo wonke umhlaba.

23Bekani indlebe, nizwe izwi lami;

lalelani, nizwe ukukhuluma kwami.

24Umlimi, eyakutshala,

ulima lonke usuku na?

Uyaduba abhuqe umhlabathi wakhe njalo na?

25Lapho esehlelembile ubuso bawo,

angithi uhlwanyela amafitshizi,*

asakaze ikumini,*

atshale ukolweni ngezinhla,

nebhali* ezindaweni zalo,

nokolweni ocolekileyo eceleni, na?

26UNkulunkulu wakhe uyamhlakahlisa ngendlela eyiyo,

amfundise.

27Ngokuba amafitshizi* awabhulwa ngesibhulo esibukhali,

nesondo lengqukumbane kaliphendulwa phezu kwekumini,*

kepha amafitshizi ayavuthuzwa ngenduku

nekumini ngothi.

28Amabele esinkwa ayacolwa na?

Cha, ngokuba awabhulwa nokubhulwa njalo;

nakuba eqhuba isondo lengqukumbane

namahhashi alo phezu kwawo, awacolisiswa.

29Nalokho kuvela kuJehova Sebawoti

oyisimangaliso ekululekeni

nomkhulu emaswini.

29

Ukuwa nokuvuswa kwe-Ariyeli

291Wo kuwe Ariyeli,* Ariyeli,

umuzi lapho amisa khona uDavide.

Yengezelani umnyaka emnyakeni,

imikhosi iyingilize,

2ngize ngilicindezele i-Ariyeli,*

kube khona ukukhala nokububula,

libe njenge-Ariyeli kimi.

3Ngiyakumisa, ngikuhaqe nxazonke zakho,

ngikuvimbezele ngezinqaba,

ngikumisele izindonga.

4Uyakubhidlizelwa phansi,

ukhulume usemhlabathini;

ukukhuluma kwakho kuyakuthotshiselwa phansi,

kuphume othulini,

izwi lakho libe njengelonedlozi livela emhlabathini,

ukukhuluma kwakho kubethe imilozi othulini.

5

29:5
Jobe 21:18
AmaH. 1:4
Isaya 17:13
37:36
Kodwa isixuku sezitha zakho

siyakuba njengebhuqu elicolekileyo,

noquqaba lwabacindezeli njengamakhoba adlulayo,

yebo, kuyakwenzakala ngokuzumayo ngokuphazima kweso.

6

29:6
Isaya 30:30
Uyakuhanjelwa nguJehova Sebawoti ngokuduma nangokuzamazama,

nangomsindo omkhulu, nangesivunguvungu, nangesiphepho,

nangelangabi lomlilo oqothulayo.

7Isixuku sezizwe zonke ezisukela i-Ariyeli,*

ezisukela lona kanye nenqaba yalo, nezilicindezelayo,

siyakuba njengephupho nombono wasebusuku.

8Kuyakuba njengolambileyo ephupha ukuthi uyadla,

kepha evuka usenephango,

noma njengowomileyo ephupha ukuthi uyaphuza,

kepha evuka uyethile, womile;

siyakuba njalo isixuku sezizwe zonke

ezisukela intaba yaseSiyoni.

Ubumpumputhe bokomoya

9Zimangaliseni, nimangale;

ziphuphuthiseni, niphuphutheke;

badakiwe, kepha kungengewayini,

bayatengezela, kodwa kungengaphuzo olunamandla.

10

29:10
Rom. 11:8
Ngokuba uJehova uthulule phezu kwenu

umoya wobuthongo obunzima;

uwavalile amehlo enu,

usibekele abaprofethi benu nezinhloko zenu ababoni.

11

29:11
IsAmb. 5:1
Umbono wakho konke lokho wawusuba kini njengamazwi encwadi enamathelisiweyo enikwa owazi incwadi ngokuthi: “Ake ufunde lokhu,” abesethi yena: “Angikwazi, ngokuba inamathelisiwe,” 12incwadi bese yinikwa ongayazi incwadi ngokuthi: “Ake ufunde lokhu,” abesethi yena: “Angiyazi incwadi.”

13

29:13
Math. 15:8
Mark. 7:6
Yathi iNkosi:

“Ngenxa yokuba laba bantu besondela,

bangidumise ngemilomo yabo nangezindebe zabo,

kodwa bazidedisele kude nami izinhliziyo zabo,

nokungesaba kwabo kungumyalo wabantu abawufundisiweyo nje,

14

29:14
Isaya 44:25
Ob. 8
1 Kor. 1:19
ngalokho ngiyakubuye

ngenzele laba bantu izenzo ezimangalisayo,

izimangaliso impela;

ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo babo kuyakuphela,

nokuqonda kwabaqondileyo babo kuyakusitheka.”

15

29:15
Jobe 24:15
AmaH. 10:11,13
94:7
Hez. 8:12
Wo kubona abajula ukuba basithezele uJehova isu labo,

abamisebenzi yabo isebumnyameni,

nabasho ukuthi: “Ngubani osibonayo,

ngubani osaziyo, na?”

16

29:16
Isaya 45:9
Rom. 9:20
O ukuphendukezela kwenu!

Ibumba liyakulinganiswa nombumbi yini,

ukuze okwenziweyo kusho ngokwenzileyo ukuthi:

“Yena akangenzanga,” na?

noma okubunjiweyo kusho ngokubumbileyo ukuthi:

“Akanakuqonda,” na?

17

29:17
Isaya 32:15
Akuseyisikhashana nje

iLebanoni lize liphenduke insimu,

nensimu ithiwe ihlathi, na?

18

29:18
Isaya 35:5
Math. 11:5
Ngalolo suku izithulu ziyakuzwa amazwi encwadi,

namehlo ezimpumputhe ayakubona,

engasenakufiphala ngesigayegaye nabumnyama.

19Abathobekileyo bayakwandisa intokozo yabo kuJehova,

nabampofu kubantu bayakujabula koNgcwele ka-Israyeli.

20Ngokuba umcindezeli akasayikuba khona,

nesideleli siyakube singasekho,

nabo bonke abazulumba ububi bayakube beqothuliwe,

21ababemtholisa umuntu icala ngezwi nje,

bambekela ugibe yena owathetha amacala esangweni,

bachezukisa olungileyo ngento engelutho.

22Ngalokho ngendlu kaJakobe usho kanje uJehova owamhlenga u-Abrahama, uthi:

“UJakobe akasayikuba namahloni,

nobuso bakhe abusayikuphaphatheka.

23

29:23
Isaya 8:13
Ngokuba lapho ebona abantwana bakhe,

umsebenzi wezandla zami phakathi kwakhe,

bayakungcwelisa igama lami,

yebo, bayakungcwelisa oNgcwele kaJakobe,

bamesabe uNkulunkulu ka-Israyeli.

24Abaduka emoyeni bayakwazi, baqonde,

nabakhononayo bayakufunda, bakwamukele.”

30

Izwi lokumelana nesivumelwano neGibithe

301

30:1
Isaya 1:2,5
“Wo kubantwana abahlubukileyo,” usho uJehova,

“abenza iziluleko,

kungengezami nokho,

nabenza isivumelwano,

kungengesomoya wami kodwa,

ukuze bengeze isono esonweni,

2

30:2
Isaya 31:1
Jer. 37:7
Hez. 17:15
abahamba ukuba behlele eGibithe,

bengacelanga emlonyeni wami,

baziqinise emandleni kaFaro,

baphephele emthunzini waseGibithe!

3

30:3
Isaya 20:5
36:6
Ngalokho amandla kaFaro

ayakuba ngamahloni kini,

ukuphephela kwenu emthunzini waseGibithe

kube ngukudumala kini.

4

30:4
AmaH. 78:12
Isaya 19:11,13
Ngokuba noma izikhulu zakhe ziseSowani,

nezithunywa zakhe zifinyelela eHanesi,

5

30:5
Jer. 2:36
bonke bayakuba namahloni ngabantu abangenakubasiza,

abangenansizakalo nanzuzo,

kepha bengamahloni nehlazo kuphela.”

6Isiprofetho ngezilwane zaseNingizimu.

Badabula izwe losizi nelokuhlupheka,

lapha kuvela khona ibhubesi nebhubesikazi,

ibululu nenyoka endizayo,

bethwala imfuyo yabo emihlane yezimbongolo

nengcebo yabo phezu kwamalunda amakamela

bakuyise kubantu abangenansizakalo.

7IGibithe lisiza ngeze nangento engelutho;

ngalokho ngilibize ngokuthi iRahabi elihlezi lithule.

8

30:8
Isaya 8:1
Manje hamba ukulobe phambi kwabo esibhebheni,

ukubhale encwadini

ukuba kube ngubufakazi besikhathi esizayo

kuze kube phakade.

9

30:9
2 AmaKh. 17:14
Neh. 9:16
Bangabantwana abahlubukileyo,

abantwana abaqamba amanga,

abantwana abangathandi ukuzwa umthetho kaJehova,

10

30:10
Mika 2:11
abathi kubaboni: “Ningabe nisabona,”

nakubaprofethi: “Ningasiprofetheli okuqinisileyo,

kepha khulumani kithina okuthophayo,

niprofethe inkohliso;

11phambukani endleleni,

nichezuke emkhondweni,

nimdedisele kithi oNgcwele ka-Israyeli.”

12Ngalokho usho kanje oNgcwele ka-Israyeli, uthi:

“Njengokuba nilidelela leli zwi,

nethemba kukho ukucindezela nakukho okuphambeneyo,

nencike kukho,

13ngalokho lobu bubi

buyakuba njengokomfantu lapho sekuzakuwa,

kuvokomele ogangeni oluphakemeyo,

ukudilika kwalo kufike ngokuzumayo ngokuphazima kweso.

14

30:14
Jer. 19:10
Luyabhidlizwa njengokuphahlazwa kwesitsha sombumbi,

esichotshozwa singahawukelwa,

kungabe kusatholakala phakathi kwezihlephu

nodengezi lokuthatha umlilo eziko,

nolokucakula amanzi emgodini.”

15

30:15
AmaH. 37:7
Ngokuba yasho njalo iNkosi uJehova, oNgcwele ka-Israyeli, yathi:

“Niyakusindiswa ngokuphenduka nangokuphumula,

amandla enu abe ngukuthula nangokwethemba;

kepha anithandanga.

16

30:16
2 AmaKh. 25:4
Kodwa nasho nathi: ‘Qha, siyakubaleka ngamahhashi,’

ngalokho niyakubaleka:

‘Sikhwele anejubane,’

ngalokho abanixoshayo bayakuba nejubane.

17

30:17
Lev. 26:36
Dut. 28:25
32:30
Inkulungwane iyakubaleka ngokusongela koyedwa;

ngokusongela kwaba yisihlanu niyakubaleka,

nize nishiywe njengensika esiqongweni sentaba

nanjengebhanela* phezu kwegquma.”

18

30:18
AmaH. 2:12
34:8
40:4
IzA. 16:20
Jer. 17:7
Ngalokho uJehova uyakulindela

ukuba abe nomusa kini;

nangalokhu uyakuphakama ukuba abe nesihe kini,

ngokuba uJehova unguNkulunkulu wokwahlulela;

babusisiwe bonke abamhlalelayo.

Isithembiso sikaNkulunkulu

19

30:19
Isaya 58:9
65:24
Ngokuba wena sizwe esakhe eSiyoni eJerusalema ungabe usakhala nokukhala; uyakuba nomusa impela kuwe ngezwi lokudazuluka kwakho; lapho elizwa, uyakuphendula. 20Noma iNkosi iyakukunika isinkwa sosizi namanzi okuhlupheka, abafundisi bakho abasayikucasha, kodwa amehlo akho ayakubabona abafundisi bakho, 21nezindlebe zakho ziyakuzwa izwi emva kwakho, lithi: “Nansi indlela; hambani ngayo,” noma niphambuka ngakwesokunene, noma niphambuka ngakwesokhohlo. 22
30:22
Isaya 2:20
31:7
Niyakujivaza okunamekiweyo kwezithombe zenu ezibaziweyo zesiliva nesimbozo sezithombe zenu ezibunjiweyo zegolide; uyakuzihlakaza njengokungcolileyo, uthi kukho: “Suka lapha.”

23

30:23
Lev. 26:4
Dut. 11:14
28:12
Uyakunika imbewu yakho oyakuyihlwanyela emhlabathini imvula, aveze nesinkwa ezithelweni zomhlabathi oyakuvunda, uthele kakhulu; ngalolo suku izinkomo zakho ziyakuklaba emadlelweni abanzi. 24Izinkabi nezimbongolo ezilima umhlabathi ziyakudla ukudla okuyolisiweyo, okweliweyo ngefosholo nangembenge. 25
30:25
Isaya 34:2
41:18
Hez. 39:4,17
IsAmb. 19:17
Kuzo zonke izintaba eziphakemeyo nakuwo onke amagquma amade kuyakuba khona imifula nemifudlana yamanzi ngosuku lokuhlaba okukhulu, lapho kuyakuwa imibhoshongo. 26Futhi ukukhanya kwenyanga kuyakuba njengokukhanya kwelanga, nokukhanya kwelanga kuyakuphindwa kasikhombisa njengokukhanya kwezimini eziyisikhombisa ngosuku uJehova abopha ngalo amanxeba abantu bakhe, aphulukise izilonda zemivimbo yabo.

Ukunqotshwa kwe-Asiriya

27

30:27
Eks. 24:17
Dut. 4:24
9:3
2 Sam. 22:9
Heb. 12:29
Bheka, igama likaJehova livela kude,

livutha ngolaka lwakhe,

linzima ngamafu;

izindebe zakhe zigcwele intukuthelo,

nolimi lwakhe lunjengomlilo oqothulayo;

28

30:28
Isaya 8:8
ukuphefumula kwakhe kunjengomfula okhukhulayo,

uze ufinyelele entanyeni,

ukuhlunga izizwe ngesihlungo sokubhubhisa;

itomu elidukisayo liyakuba semihlathini yezizwe.

29

30:29
AmaH. 42:4
Niyakuhlabelela njengasebusuku

lapho kugujwa umkhosi,

nithokoze ngenhliziyo njengalokhu kuhanjwa ngemitshingo

kuyiwe entabeni kaJehova kulo iDwala lika-Israyeli.

30

30:30
Eks. 9:23
Josh. 10:11
Isaya 29:6
UJehova uyakulizwakalisa izwi lakhe elidumileyo,

abonakalise ukwehla kwengalo yakhe

ngokuvutha kolaka lwakhe,

nangelangabi lomlilo oqothulayo,

ngesivunguvungu, nangesiphepho, nangesichotho.

31Ngokuba ngezwi likaJehova i-Asiriya

liyakushaywa luvalo,

lapho elishaya ngenduku.

32Kuyakuthi njalo lapho induku enqunyiweyo idlula,

uJehova ayibeka phezu kwalo,

kube ngezigubhu nangamahabhu,*

alwe nalo ngengalo enikiniweyo.

33

30:33
2 AmaKh. 23:10
Jer. 7:31
19:6,13,14
IsAmb. 19:20
20:14
21:8
Indawo yokushisela kade yahlelwa,

yebo, yalungiselwa nenkosi;

uyenze yajula, yaba banzi;

igoqo layo lingumlilo nezinkuni eziningi,

nokuphefumula kukaJehova kunjengomfula wesibabule;

kuyayokhela.