IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
29

Ukuwa nokuvuswa kwe-Ariyeli

291Wo kuwe Ariyeli,* Ariyeli,

umuzi lapho amisa khona uDavide.

Yengezelani umnyaka emnyakeni,

imikhosi iyingilize,

2ngize ngilicindezele i-Ariyeli,*

kube khona ukukhala nokububula,

libe njenge-Ariyeli kimi.

3Ngiyakumisa, ngikuhaqe nxazonke zakho,

ngikuvimbezele ngezinqaba,

ngikumisele izindonga.

4Uyakubhidlizelwa phansi,

ukhulume usemhlabathini;

ukukhuluma kwakho kuyakuthotshiselwa phansi,

kuphume othulini,

izwi lakho libe njengelonedlozi livela emhlabathini,

ukukhuluma kwakho kubethe imilozi othulini.

5

29:5
Jobe 21:18
AmaH. 1:4
Isaya 17:13
37:36
Kodwa isixuku sezitha zakho

siyakuba njengebhuqu elicolekileyo,

noquqaba lwabacindezeli njengamakhoba adlulayo,

yebo, kuyakwenzakala ngokuzumayo ngokuphazima kweso.

6

29:6
Isaya 30:30
Uyakuhanjelwa nguJehova Sebawoti ngokuduma nangokuzamazama,

nangomsindo omkhulu, nangesivunguvungu, nangesiphepho,

nangelangabi lomlilo oqothulayo.

7Isixuku sezizwe zonke ezisukela i-Ariyeli,*

ezisukela lona kanye nenqaba yalo, nezilicindezelayo,

siyakuba njengephupho nombono wasebusuku.

8Kuyakuba njengolambileyo ephupha ukuthi uyadla,

kepha evuka usenephango,

noma njengowomileyo ephupha ukuthi uyaphuza,

kepha evuka uyethile, womile;

siyakuba njalo isixuku sezizwe zonke

ezisukela intaba yaseSiyoni.

Ubumpumputhe bokomoya

9Zimangaliseni, nimangale;

ziphuphuthiseni, niphuphutheke;

badakiwe, kepha kungengewayini,

bayatengezela, kodwa kungengaphuzo olunamandla.

10

29:10
Rom. 11:8
Ngokuba uJehova uthulule phezu kwenu

umoya wobuthongo obunzima;

uwavalile amehlo enu,

usibekele abaprofethi benu nezinhloko zenu ababoni.

11

29:11
IsAmb. 5:1
Umbono wakho konke lokho wawusuba kini njengamazwi encwadi enamathelisiweyo enikwa owazi incwadi ngokuthi: “Ake ufunde lokhu,” abesethi yena: “Angikwazi, ngokuba inamathelisiwe,” 12incwadi bese yinikwa ongayazi incwadi ngokuthi: “Ake ufunde lokhu,” abesethi yena: “Angiyazi incwadi.”

13

29:13
Math. 15:8
Mark. 7:6
Yathi iNkosi:

“Ngenxa yokuba laba bantu besondela,

bangidumise ngemilomo yabo nangezindebe zabo,

kodwa bazidedisele kude nami izinhliziyo zabo,

nokungesaba kwabo kungumyalo wabantu abawufundisiweyo nje,

14

29:14
Isaya 44:25
Ob. 8
1 Kor. 1:19
ngalokho ngiyakubuye

ngenzele laba bantu izenzo ezimangalisayo,

izimangaliso impela;

ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo babo kuyakuphela,

nokuqonda kwabaqondileyo babo kuyakusitheka.”

15

29:15
Jobe 24:15
AmaH. 10:11,13
94:7
Hez. 8:12
Wo kubona abajula ukuba basithezele uJehova isu labo,

abamisebenzi yabo isebumnyameni,

nabasho ukuthi: “Ngubani osibonayo,

ngubani osaziyo, na?”

16

29:16
Isaya 45:9
Rom. 9:20
O ukuphendukezela kwenu!

Ibumba liyakulinganiswa nombumbi yini,

ukuze okwenziweyo kusho ngokwenzileyo ukuthi:

“Yena akangenzanga,” na?

noma okubunjiweyo kusho ngokubumbileyo ukuthi:

“Akanakuqonda,” na?

17

29:17
Isaya 32:15
Akuseyisikhashana nje

iLebanoni lize liphenduke insimu,

nensimu ithiwe ihlathi, na?

18

29:18
Isaya 35:5
Math. 11:5
Ngalolo suku izithulu ziyakuzwa amazwi encwadi,

namehlo ezimpumputhe ayakubona,

engasenakufiphala ngesigayegaye nabumnyama.

19Abathobekileyo bayakwandisa intokozo yabo kuJehova,

nabampofu kubantu bayakujabula koNgcwele ka-Israyeli.

20Ngokuba umcindezeli akasayikuba khona,

nesideleli siyakube singasekho,

nabo bonke abazulumba ububi bayakube beqothuliwe,

21ababemtholisa umuntu icala ngezwi nje,

bambekela ugibe yena owathetha amacala esangweni,

bachezukisa olungileyo ngento engelutho.

22Ngalokho ngendlu kaJakobe usho kanje uJehova owamhlenga u-Abrahama, uthi:

“UJakobe akasayikuba namahloni,

nobuso bakhe abusayikuphaphatheka.

23

29:23
Isaya 8:13
Ngokuba lapho ebona abantwana bakhe,

umsebenzi wezandla zami phakathi kwakhe,

bayakungcwelisa igama lami,

yebo, bayakungcwelisa oNgcwele kaJakobe,

bamesabe uNkulunkulu ka-Israyeli.

24Abaduka emoyeni bayakwazi, baqonde,

nabakhononayo bayakufunda, bakwamukele.”