IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
28

Isiprofetho ngo-Efrayimi

281Wo kuwo umqhele wokuziphakamisa

wezidakwa zakwa-Efrayimi,

nakuyo imbali ebunayo yobuhle bakhe obukhazimulayo,

esenhloko yesigodi esivundileyo

sabanqotshwe yiwayini.

2

28:2
2 AmaKh. 17:3,6
18:10
Bheka, iNkosi inaye oqinileyo nonamandla;

uyakuwisa phansi ngamandla

njengesivunguvungu esinesichotho,

nesiphepho esichithayo,

nesiphihli samanzi esinamandla esikhukhulayo.

3

28:3
Isaya 26:6
Umqhele wokuziphakamisa wezidakwa zakwa-Efrayimi

uyakunyathelwa ngezinyawo,

4imbali ebunayo yobuhle bakhe obukhazimulayo,

esenhloko yesigodi esivundileyo,

ibe njengekhiwane elivuthiwe kungakafiki ukuvuna;

olibonayo uyalibuka, aligwinye,

lise sesandleni sakhe.

5

28:5
Isaya 10:21
Ngalolo suku uJehova Sebawoti

uyakuba ngumqhele wobukhosi,

nesicoco esihle kuyo insali yabantu bakhe,

6nomoya wokwahlulela kohlezi ekwahluleleni,

namandla kubo ababuyisa impi esangweni.

Ukonakala kwaseJerusalema

7Nalabo baduka ngewayini;

ngophuzo olunamandla bayatengezela;

abapristi nabaprofethi bayaduka ngophuzo olunamandla,

bayatengezela ngophuzo olunamandla;

bayaduka ekuboneni,

bakhubeka ekwahluleleni.

8Yebo, onke amatafula agcwele ubuhlanzo nokungcola,

kungabe kusabakho ndawo.

9“Ngubani ayakumfundisa ukwazi,

aqondise bani umbiko, na?

Yibo abalunyuliweyo obisini,

basuswa emabeleni, na?

10Ngokuba kuyisiyalezelo phezu kwesiyalezelo,

isiyalezelo phezu kwesiyalezelo,

umthetho phezu komthetho,

umthetho phezu komthetho,

lapha ingcosana, nalapho ingcosana.”

11

28:11
1 Kor. 14:21
Yebo, ngezindebe ezingingizayo

nangolunye ulimi

uyakukhuluma kulaba bantu

12

28:12
Jer. 6:16
Math. 11:28
23:37
akade esho kubo ukuthi:

“Lokhu kungukuphumula;

phumuzani abayethileyo;

lokhu kungukuhlunyelelwa,”

kepha abathandanga ukuzwa.

13Ngalokho izwi likaJehova liyakuba kubona

isiyalezelo phezu kwesiyalezelo,

isiyalezelo phezu kwesiyalezelo,

umthetho phezu komthetho,

umthetho phezu komthetho,

lapha ingcosana, nalapho ingcosana,

ukuze bahambe, bawe nyovane,

baphuke, bacushwe, babanjwe.

14Ngalokho yizwani izwi likaJehova

nina bantu abadelelayo,

enibusa laba bantu baseJerusalema.

15Ngokuba nithe:

“Senzile isivumelwano nokufa,

sivumelene nendawo yabafileyo;

lapho isiswebhu esikhukhulayo sidlula,

asiyikusehlela thina,

ngokuba senzile amanga abe yisiphephelo sethu,

sicashile phansi kwenkohliso.”

16

28:16
AmaH. 118:22
Math. 21:42
IzE. 4:11
Rom. 9:33
10:11
Ef. 2:20
1 Pet. 2:6
Ngalokho ithi iNkosi uJehova:

“Bheka, ngibeka eSiyoni itshe lesisekelo,

itshe elivivinyekileyo,

itshe legumbi elinqabileyo lesisekelo esiyiso;

okholwayo kayikubaleka.

17Ngiyakwenza ukwahlulela

kube ngumucu wokulinganisa,

nokulunga kube ngumthofu wokumisa,

isichotho sihlwithe isiphephelo samanga,

amanzi akhukhule indawo yokucasha.

18Futhi isivumelwano senu nokufa siyakuchithwa,

nokuvumelana kwenu nendawo yabafileyo akuyikuma;

lapho isiswebhu esikhukhulayo sidlula,

niyakunyathelwa phansi yiso.

19Njalo lapho sidabula, siyakunibamba,

ngokuba siyakudabula ukusa ngokusa imini nobusuku,”

kube ngukwesaba kuphela,

lapho umbiko uqondwa.

20Ngokuba umbhede uyakuba mfushane

kunokuba umuntu enabe kuwo,

nengubo ibe ncane

kunokuba umuntu azisonge ngayo.

21

28:21
Josh. 10:10
2 Sam. 5:20,25
1 IziKr. 14:11,16
Ngokuba uJehova uyakusukuma

njengasentabeni yasePherasimi,

athukuthele njengasesigodini saseGibeyoni,

ukuze enze umsebenzi wakhe,

umsebenzi wakhe ongavamile,

afeze isenzo sakhe,

isenzo sakhe esimangalisayo.

22

28:22
Isaya 10:23
Rom. 9:28
Ngalokho ningadeleli,

funa izibopho zenu ziqiniswe,

ngokuba ngizwile eNkosini uJehova Sebawoti

ukuthi ukuphela kunqunyiwe phezu kwawo wonke umhlaba.

23Bekani indlebe, nizwe izwi lami;

lalelani, nizwe ukukhuluma kwami.

24Umlimi, eyakutshala,

ulima lonke usuku na?

Uyaduba abhuqe umhlabathi wakhe njalo na?

25Lapho esehlelembile ubuso bawo,

angithi uhlwanyela amafitshizi,*

asakaze ikumini,*

atshale ukolweni ngezinhla,

nebhali* ezindaweni zalo,

nokolweni ocolekileyo eceleni, na?

26UNkulunkulu wakhe uyamhlakahlisa ngendlela eyiyo,

amfundise.

27Ngokuba amafitshizi* awabhulwa ngesibhulo esibukhali,

nesondo lengqukumbane kaliphendulwa phezu kwekumini,*

kepha amafitshizi ayavuthuzwa ngenduku

nekumini ngothi.

28Amabele esinkwa ayacolwa na?

Cha, ngokuba awabhulwa nokubhulwa njalo;

nakuba eqhuba isondo lengqukumbane

namahhashi alo phezu kwawo, awacolisiswa.

29Nalokho kuvela kuJehova Sebawoti

oyisimangaliso ekululekeni

nomkhulu emaswini.