IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
27

Ukubuyiswa kuka-Israyeli

271

27:1
Jobe 26:13
40:20
Hez. 29:3
32:2
Ngalolo suku uJehova uyakuhambela

ngenkemba yakhe elukhuni enkulu nenamandla

uLeviyathani,* inyoka esheshayo,

uLeviyathani, inyoka ethandelayo,

abulale udrako* oselwandle.

2

27:2
Isaya 5:1
Ngalolo suku kuyakuba khona isivini esinxanelekayo.

“Hlabelelani ngaso.

3

27:3
AmaH. 121:4
Math. 21:33
Joh. 15:1
Mina Jehova ngingumlindi waso,

ngiyakusinisela njalo;

funa soniwe, ngiyakusilinda ubusuku nemini.

4

27:4
Isaya 10:17
Ukufutheka akukho kimi;

sengathi kungaba khona amakhakhasi nameva!

Bengiyakuwasukela ngokulwa,

ngiwashise kanyekanye,

5noma abambelele emandleni ami

ukuba enze ukuthula nami,

enzelane ukuthula nami.”

6

27:6
Isaya 37:31
Ngezinsuku ezizayo uJakobe uyakugxila,

u-Israyeli akhahlele, aqhakaze,

bagcwalise ubuso bomhlaba ngezithelo.

7Ubashayile njengalokho ebashayile ababashayayo na?

Babulewe njengokubulawa kwababulewe nguye na?

8

27:8
Jer. 18:17
30:11
46:28
Ngokubamukisa nangokubaxosha uyabajezisa;

wabasusa ngomoya wakhe olukhuni

ngosuku lomoya wasempumalanga.

9

27:9
Lev. 26:30
Isaya 2:20
17:7
30:22
31:7
Ngakho ububi bukaJakobe buyakuhlangulwa ngalokhu,

lokhu kube yisithelo sonke sokususa isono sakhe,

lapho enza ukuba onke amatshe e-altare

avithizeke njengamatshe omcako,

kungabe kusamiswa o-Ashera* nama-altare empepho.

10Ngokuba umuzi obiyelweyo uyize,

nekhaya limukelwe,

lishiyiwe njengehlane;

ithole liyakuklaba khona,

libuthise khona,

lidle, liqede amahlamvu awo.

11Lapho amagatsha awo esebunile, ayakwaphulwa,

kufike abesifazane,

baphembe umlilo kuwo,

ngokuba bangabantu abangenakuqonda;

ngalokho owabenzayo akayikubahawukela,

nowababumbayo akayikuba namusa kubo.

12Kuyakuthi ngalolo suku uJehova avuthuze ezikhwetshini zasemfuleni kuze kube semfuleni waseGibithe, nibuthwe abanye ngabanye nina bantwana bakwa-Israyeli. 13

27:13
Isaya 11:11
Kuyakuthi ngalolo suku libethwe icilongo elikhulu, kufike ababelahlekile ezweni lase-Asiriya nabaxoshiweyo ezweni laseGibithe, bakhuleke kuJehova entabeni engcwele eJerusalema.

28

Isiprofetho ngo-Efrayimi

281Wo kuwo umqhele wokuziphakamisa

wezidakwa zakwa-Efrayimi,

nakuyo imbali ebunayo yobuhle bakhe obukhazimulayo,

esenhloko yesigodi esivundileyo

sabanqotshwe yiwayini.

2

28:2
2 AmaKh. 17:3,6
18:10
Bheka, iNkosi inaye oqinileyo nonamandla;

uyakuwisa phansi ngamandla

njengesivunguvungu esinesichotho,

nesiphepho esichithayo,

nesiphihli samanzi esinamandla esikhukhulayo.

3

28:3
Isaya 26:6
Umqhele wokuziphakamisa wezidakwa zakwa-Efrayimi

uyakunyathelwa ngezinyawo,

4imbali ebunayo yobuhle bakhe obukhazimulayo,

esenhloko yesigodi esivundileyo,

ibe njengekhiwane elivuthiwe kungakafiki ukuvuna;

olibonayo uyalibuka, aligwinye,

lise sesandleni sakhe.

5

28:5
Isaya 10:21
Ngalolo suku uJehova Sebawoti

uyakuba ngumqhele wobukhosi,

nesicoco esihle kuyo insali yabantu bakhe,

6nomoya wokwahlulela kohlezi ekwahluleleni,

namandla kubo ababuyisa impi esangweni.

Ukonakala kwaseJerusalema

7Nalabo baduka ngewayini;

ngophuzo olunamandla bayatengezela;

abapristi nabaprofethi bayaduka ngophuzo olunamandla,

bayatengezela ngophuzo olunamandla;

bayaduka ekuboneni,

bakhubeka ekwahluleleni.

8Yebo, onke amatafula agcwele ubuhlanzo nokungcola,

kungabe kusabakho ndawo.

9“Ngubani ayakumfundisa ukwazi,

aqondise bani umbiko, na?

Yibo abalunyuliweyo obisini,

basuswa emabeleni, na?

10Ngokuba kuyisiyalezelo phezu kwesiyalezelo,

isiyalezelo phezu kwesiyalezelo,

umthetho phezu komthetho,

umthetho phezu komthetho,

lapha ingcosana, nalapho ingcosana.”

11

28:11
1 Kor. 14:21
Yebo, ngezindebe ezingingizayo

nangolunye ulimi

uyakukhuluma kulaba bantu

12

28:12
Jer. 6:16
Math. 11:28
23:37
akade esho kubo ukuthi:

“Lokhu kungukuphumula;

phumuzani abayethileyo;

lokhu kungukuhlunyelelwa,”

kepha abathandanga ukuzwa.

13Ngalokho izwi likaJehova liyakuba kubona

isiyalezelo phezu kwesiyalezelo,

isiyalezelo phezu kwesiyalezelo,

umthetho phezu komthetho,

umthetho phezu komthetho,

lapha ingcosana, nalapho ingcosana,

ukuze bahambe, bawe nyovane,

baphuke, bacushwe, babanjwe.

14Ngalokho yizwani izwi likaJehova

nina bantu abadelelayo,

enibusa laba bantu baseJerusalema.

15Ngokuba nithe:

“Senzile isivumelwano nokufa,

sivumelene nendawo yabafileyo;

lapho isiswebhu esikhukhulayo sidlula,

asiyikusehlela thina,

ngokuba senzile amanga abe yisiphephelo sethu,

sicashile phansi kwenkohliso.”

16

28:16
AmaH. 118:22
Math. 21:42
IzE. 4:11
Rom. 9:33
10:11
Ef. 2:20
1 Pet. 2:6
Ngalokho ithi iNkosi uJehova:

“Bheka, ngibeka eSiyoni itshe lesisekelo,

itshe elivivinyekileyo,

itshe legumbi elinqabileyo lesisekelo esiyiso;

okholwayo kayikubaleka.

17Ngiyakwenza ukwahlulela

kube ngumucu wokulinganisa,

nokulunga kube ngumthofu wokumisa,

isichotho sihlwithe isiphephelo samanga,

amanzi akhukhule indawo yokucasha.

18Futhi isivumelwano senu nokufa siyakuchithwa,

nokuvumelana kwenu nendawo yabafileyo akuyikuma;

lapho isiswebhu esikhukhulayo sidlula,

niyakunyathelwa phansi yiso.

19Njalo lapho sidabula, siyakunibamba,

ngokuba siyakudabula ukusa ngokusa imini nobusuku,”

kube ngukwesaba kuphela,

lapho umbiko uqondwa.

20Ngokuba umbhede uyakuba mfushane

kunokuba umuntu enabe kuwo,

nengubo ibe ncane

kunokuba umuntu azisonge ngayo.

21

28:21
Josh. 10:10
2 Sam. 5:20,25
1 IziKr. 14:11,16
Ngokuba uJehova uyakusukuma

njengasentabeni yasePherasimi,

athukuthele njengasesigodini saseGibeyoni,

ukuze enze umsebenzi wakhe,

umsebenzi wakhe ongavamile,

afeze isenzo sakhe,

isenzo sakhe esimangalisayo.

22

28:22
Isaya 10:23
Rom. 9:28
Ngalokho ningadeleli,

funa izibopho zenu ziqiniswe,

ngokuba ngizwile eNkosini uJehova Sebawoti

ukuthi ukuphela kunqunyiwe phezu kwawo wonke umhlaba.

23Bekani indlebe, nizwe izwi lami;

lalelani, nizwe ukukhuluma kwami.

24Umlimi, eyakutshala,

ulima lonke usuku na?

Uyaduba abhuqe umhlabathi wakhe njalo na?

25Lapho esehlelembile ubuso bawo,

angithi uhlwanyela amafitshizi,*

asakaze ikumini,*

atshale ukolweni ngezinhla,

nebhali* ezindaweni zalo,

nokolweni ocolekileyo eceleni, na?

26UNkulunkulu wakhe uyamhlakahlisa ngendlela eyiyo,

amfundise.

27Ngokuba amafitshizi* awabhulwa ngesibhulo esibukhali,

nesondo lengqukumbane kaliphendulwa phezu kwekumini,*

kepha amafitshizi ayavuthuzwa ngenduku

nekumini ngothi.

28Amabele esinkwa ayacolwa na?

Cha, ngokuba awabhulwa nokubhulwa njalo;

nakuba eqhuba isondo lengqukumbane

namahhashi alo phezu kwawo, awacolisiswa.

29Nalokho kuvela kuJehova Sebawoti

oyisimangaliso ekululekeni

nomkhulu emaswini.

29

Ukuwa nokuvuswa kwe-Ariyeli

291Wo kuwe Ariyeli,* Ariyeli,

umuzi lapho amisa khona uDavide.

Yengezelani umnyaka emnyakeni,

imikhosi iyingilize,

2ngize ngilicindezele i-Ariyeli,*

kube khona ukukhala nokububula,

libe njenge-Ariyeli kimi.

3Ngiyakumisa, ngikuhaqe nxazonke zakho,

ngikuvimbezele ngezinqaba,

ngikumisele izindonga.

4Uyakubhidlizelwa phansi,

ukhulume usemhlabathini;

ukukhuluma kwakho kuyakuthotshiselwa phansi,

kuphume othulini,

izwi lakho libe njengelonedlozi livela emhlabathini,

ukukhuluma kwakho kubethe imilozi othulini.

5

29:5
Jobe 21:18
AmaH. 1:4
Isaya 17:13
37:36
Kodwa isixuku sezitha zakho

siyakuba njengebhuqu elicolekileyo,

noquqaba lwabacindezeli njengamakhoba adlulayo,

yebo, kuyakwenzakala ngokuzumayo ngokuphazima kweso.

6

29:6
Isaya 30:30
Uyakuhanjelwa nguJehova Sebawoti ngokuduma nangokuzamazama,

nangomsindo omkhulu, nangesivunguvungu, nangesiphepho,

nangelangabi lomlilo oqothulayo.

7Isixuku sezizwe zonke ezisukela i-Ariyeli,*

ezisukela lona kanye nenqaba yalo, nezilicindezelayo,

siyakuba njengephupho nombono wasebusuku.

8Kuyakuba njengolambileyo ephupha ukuthi uyadla,

kepha evuka usenephango,

noma njengowomileyo ephupha ukuthi uyaphuza,

kepha evuka uyethile, womile;

siyakuba njalo isixuku sezizwe zonke

ezisukela intaba yaseSiyoni.

Ubumpumputhe bokomoya

9Zimangaliseni, nimangale;

ziphuphuthiseni, niphuphutheke;

badakiwe, kepha kungengewayini,

bayatengezela, kodwa kungengaphuzo olunamandla.

10

29:10
Rom. 11:8
Ngokuba uJehova uthulule phezu kwenu

umoya wobuthongo obunzima;

uwavalile amehlo enu,

usibekele abaprofethi benu nezinhloko zenu ababoni.

11

29:11
IsAmb. 5:1
Umbono wakho konke lokho wawusuba kini njengamazwi encwadi enamathelisiweyo enikwa owazi incwadi ngokuthi: “Ake ufunde lokhu,” abesethi yena: “Angikwazi, ngokuba inamathelisiwe,” 12incwadi bese yinikwa ongayazi incwadi ngokuthi: “Ake ufunde lokhu,” abesethi yena: “Angiyazi incwadi.”

13

29:13
Math. 15:8
Mark. 7:6
Yathi iNkosi:

“Ngenxa yokuba laba bantu besondela,

bangidumise ngemilomo yabo nangezindebe zabo,

kodwa bazidedisele kude nami izinhliziyo zabo,

nokungesaba kwabo kungumyalo wabantu abawufundisiweyo nje,

14

29:14
Isaya 44:25
Ob. 8
1 Kor. 1:19
ngalokho ngiyakubuye

ngenzele laba bantu izenzo ezimangalisayo,

izimangaliso impela;

ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo babo kuyakuphela,

nokuqonda kwabaqondileyo babo kuyakusitheka.”

15

29:15
Jobe 24:15
AmaH. 10:11,13
94:7
Hez. 8:12
Wo kubona abajula ukuba basithezele uJehova isu labo,

abamisebenzi yabo isebumnyameni,

nabasho ukuthi: “Ngubani osibonayo,

ngubani osaziyo, na?”

16

29:16
Isaya 45:9
Rom. 9:20
O ukuphendukezela kwenu!

Ibumba liyakulinganiswa nombumbi yini,

ukuze okwenziweyo kusho ngokwenzileyo ukuthi:

“Yena akangenzanga,” na?

noma okubunjiweyo kusho ngokubumbileyo ukuthi:

“Akanakuqonda,” na?

17

29:17
Isaya 32:15
Akuseyisikhashana nje

iLebanoni lize liphenduke insimu,

nensimu ithiwe ihlathi, na?

18

29:18
Isaya 35:5
Math. 11:5
Ngalolo suku izithulu ziyakuzwa amazwi encwadi,

namehlo ezimpumputhe ayakubona,

engasenakufiphala ngesigayegaye nabumnyama.

19Abathobekileyo bayakwandisa intokozo yabo kuJehova,

nabampofu kubantu bayakujabula koNgcwele ka-Israyeli.

20Ngokuba umcindezeli akasayikuba khona,

nesideleli siyakube singasekho,

nabo bonke abazulumba ububi bayakube beqothuliwe,

21ababemtholisa umuntu icala ngezwi nje,

bambekela ugibe yena owathetha amacala esangweni,

bachezukisa olungileyo ngento engelutho.

22Ngalokho ngendlu kaJakobe usho kanje uJehova owamhlenga u-Abrahama, uthi:

“UJakobe akasayikuba namahloni,

nobuso bakhe abusayikuphaphatheka.

23

29:23
Isaya 8:13
Ngokuba lapho ebona abantwana bakhe,

umsebenzi wezandla zami phakathi kwakhe,

bayakungcwelisa igama lami,

yebo, bayakungcwelisa oNgcwele kaJakobe,

bamesabe uNkulunkulu ka-Israyeli.

24Abaduka emoyeni bayakwazi, baqonde,

nabakhononayo bayakufunda, bakwamukele.”