IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
27

Ukubuyiswa kuka-Israyeli

271

27:1
Jobe 26:13
40:20
Hez. 29:3
32:2
Ngalolo suku uJehova uyakuhambela

ngenkemba yakhe elukhuni enkulu nenamandla

uLeviyathani,* inyoka esheshayo,

uLeviyathani, inyoka ethandelayo,

abulale udrako* oselwandle.

2

27:2
Isaya 5:1
Ngalolo suku kuyakuba khona isivini esinxanelekayo.

“Hlabelelani ngaso.

3

27:3
AmaH. 121:4
Math. 21:33
Joh. 15:1
Mina Jehova ngingumlindi waso,

ngiyakusinisela njalo;

funa soniwe, ngiyakusilinda ubusuku nemini.

4

27:4
Isaya 10:17
Ukufutheka akukho kimi;

sengathi kungaba khona amakhakhasi nameva!

Bengiyakuwasukela ngokulwa,

ngiwashise kanyekanye,

5noma abambelele emandleni ami

ukuba enze ukuthula nami,

enzelane ukuthula nami.”

6

27:6
Isaya 37:31
Ngezinsuku ezizayo uJakobe uyakugxila,

u-Israyeli akhahlele, aqhakaze,

bagcwalise ubuso bomhlaba ngezithelo.

7Ubashayile njengalokho ebashayile ababashayayo na?

Babulewe njengokubulawa kwababulewe nguye na?

8

27:8
Jer. 18:17
30:11
46:28
Ngokubamukisa nangokubaxosha uyabajezisa;

wabasusa ngomoya wakhe olukhuni

ngosuku lomoya wasempumalanga.

9

27:9
Lev. 26:30
Isaya 2:20
17:7
30:22
31:7
Ngakho ububi bukaJakobe buyakuhlangulwa ngalokhu,

lokhu kube yisithelo sonke sokususa isono sakhe,

lapho enza ukuba onke amatshe e-altare

avithizeke njengamatshe omcako,

kungabe kusamiswa o-Ashera* nama-altare empepho.

10Ngokuba umuzi obiyelweyo uyize,

nekhaya limukelwe,

lishiyiwe njengehlane;

ithole liyakuklaba khona,

libuthise khona,

lidle, liqede amahlamvu awo.

11Lapho amagatsha awo esebunile, ayakwaphulwa,

kufike abesifazane,

baphembe umlilo kuwo,

ngokuba bangabantu abangenakuqonda;

ngalokho owabenzayo akayikubahawukela,

nowababumbayo akayikuba namusa kubo.

12Kuyakuthi ngalolo suku uJehova avuthuze ezikhwetshini zasemfuleni kuze kube semfuleni waseGibithe, nibuthwe abanye ngabanye nina bantwana bakwa-Israyeli. 13

27:13
Isaya 11:11
Kuyakuthi ngalolo suku libethwe icilongo elikhulu, kufike ababelahlekile ezweni lase-Asiriya nabaxoshiweyo ezweni laseGibithe, bakhuleke kuJehova entabeni engcwele eJerusalema.