IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
26

Isihlabelelo sokusindiswa nokwahlulelwa

261

26:1
AmaH. 46:5
Isaya 60:18
Ngalolo suku lesi sihlabelelo siyakuhlatshelelwa ezweni lakwaJuda sokuthi:

Umuzi onamandla sinawo;

uyasimisela insindiso ibe yizingange nezindonga.

2

26:2
AmaH. 118:19
Vulani amasango ukuba isizwe esilungileyo

esigcina iqiniso singene.

3

26:3
Rom. 5:1
Inhliziyo eqinileyo uyayilinda ngokuthula okupheleleyo,

ngokuba yethemba kuwe.

4

26:4
Dut. 32:4
AmaH. 18:1
Thembani kuJehova kuze kube phakade,

ngokuba uJehova,

yebo, uJehova uyidwala elingunaphakade.

5

26:5
Isaya 21:9
25:2
Jer. 51:8
IsAmb. 14:8
18:2
Ngokuba uthobisile ababehlezi phezulu,

umuzi ophakemeyo;

uyawubhidliza, uyawubhidliza kuze kube semhlabathini,

awusondeze nasothulini.

6Unyawo luyakuwunyathela phansi,

izinyawo zabaswelayo,

izinyathelo zabampofu.

7

26:7
IzA. 16:17
Indlela yabalungileyo iqondile,

umkhondo wabaqotho ulungile,

uyawenza ukuba ulingane.

8

26:8
AmaH. 119:10,47
Yebo, ezindleleni zezahlulelo zakho, Jehova,

sikuhlalele.

Umphefumulo uyalangazelela

igama lakho nesikhumbuzo sakho.

9

26:9
AmaH. 63:6
88:14
130:6
Ngomphefumulo wami ngikulangazelela ebusuku,

yebo, ngomoya wami ophakathi kwami ngiyakufunisisa,

ngokuba lapho izahlulelo zakho zisemhlabeni,

abakhileyo bezwe bafunda ukulunga.

10Uma omubi ephiwa umusa,

akafundi ukulunga;

ezweni lobuqotho uyakwenza ukonakala,

angaboni ukuphakama kukaJehova.

11Jehova, isandla sakho siphakeme,

kepha kababoni;

kodwa mababone ukushisekela kwakho abantu,

babe namahloni;

yebo, umlilo uyakuqeda izitha zakho.

12Jehova, uyakusimisela ukuthula;

ngokuba nayo yonke imisebenzi yethu

senzelwe yona nguwe.

13Jehova Nkulunkulu wethu,

amanye amakhosi angaphandle kwakho asibusile,

kepha kuwena wedwa siyadumisa igama lakho.

14

26:14
Dut. 32:26
Jobe 14:14
18:17
AmaH. 88:10
Abafileyo ababuyi baphile,

izithunzi azibuyi zivuke;

ngalokho wabahambela, wabachitha,

wenza ukuba konke ukukhunjulwa kwabo kuphele.

15Wandisa isizwe, Jehova,

wandisa isizwe, wadunyiswa,

wavula yonke imikhawulo yezwe.

16

26:16
AmaH. 18:6
77:2
Hos. 5:15
Jehova, besekuhluphekeni bakuhambela,

bazethula ngemikhuleko lapho belaywa nguwe.

17Njengokhulelweyo osondela

ukuba abelethe ezwiswa ubuhlungu,

saba njalo phambi kobuso bakho, Jehova.

18Sasikhulelwe, sasinobuhlungu,

sabeletha kungathi umoya nje;

asenzanga insindiso emhlabeni,

nabayakwakha ezweni abasazalwa.

19

26:19
Hez. 37:3
Kepha abafileyo bakho bayakubuye baphile,

izidumbu zabo zivuke.

Phaphamani, nijabule nina enihlala othulini,

ngokuba amazolo akho angamazolo okukhanya,

nomhlaba uyakubakhipha abafileyo.

20

26:20
AmaH. 30:5
Wozani, bantu bami,

ningene emakamelweni enu,

nizivalele iminyango,

nicashe ngokuphazima kweso,

kuze kudlule ulaka.

21

26:21
Gen. 4:10
Shum. 12:14
Mika 1:3
Math. 23:35
Ngokuba bhekani,

uJehova uyaphuma endaweni yakhe

ukuba ahambele ububi babakhileyo emhlabeni;

umhlaba uyakubonakalisa igazi lawo,

ungabe usabasibekela ababuleweyo babo.

27

Ukubuyiswa kuka-Israyeli

271

27:1
Jobe 26:13
40:20
Hez. 29:3
32:2
Ngalolo suku uJehova uyakuhambela

ngenkemba yakhe elukhuni enkulu nenamandla

uLeviyathani,* inyoka esheshayo,

uLeviyathani, inyoka ethandelayo,

abulale udrako* oselwandle.

2

27:2
Isaya 5:1
Ngalolo suku kuyakuba khona isivini esinxanelekayo.

“Hlabelelani ngaso.

3

27:3
AmaH. 121:4
Math. 21:33
Joh. 15:1
Mina Jehova ngingumlindi waso,

ngiyakusinisela njalo;

funa soniwe, ngiyakusilinda ubusuku nemini.

4

27:4
Isaya 10:17
Ukufutheka akukho kimi;

sengathi kungaba khona amakhakhasi nameva!

Bengiyakuwasukela ngokulwa,

ngiwashise kanyekanye,

5noma abambelele emandleni ami

ukuba enze ukuthula nami,

enzelane ukuthula nami.”

6

27:6
Isaya 37:31
Ngezinsuku ezizayo uJakobe uyakugxila,

u-Israyeli akhahlele, aqhakaze,

bagcwalise ubuso bomhlaba ngezithelo.

7Ubashayile njengalokho ebashayile ababashayayo na?

Babulewe njengokubulawa kwababulewe nguye na?

8

27:8
Jer. 18:17
30:11
46:28
Ngokubamukisa nangokubaxosha uyabajezisa;

wabasusa ngomoya wakhe olukhuni

ngosuku lomoya wasempumalanga.

9

27:9
Lev. 26:30
Isaya 2:20
17:7
30:22
31:7
Ngakho ububi bukaJakobe buyakuhlangulwa ngalokhu,

lokhu kube yisithelo sonke sokususa isono sakhe,

lapho enza ukuba onke amatshe e-altare

avithizeke njengamatshe omcako,

kungabe kusamiswa o-Ashera* nama-altare empepho.

10Ngokuba umuzi obiyelweyo uyize,

nekhaya limukelwe,

lishiyiwe njengehlane;

ithole liyakuklaba khona,

libuthise khona,

lidle, liqede amahlamvu awo.

11Lapho amagatsha awo esebunile, ayakwaphulwa,

kufike abesifazane,

baphembe umlilo kuwo,

ngokuba bangabantu abangenakuqonda;

ngalokho owabenzayo akayikubahawukela,

nowababumbayo akayikuba namusa kubo.

12Kuyakuthi ngalolo suku uJehova avuthuze ezikhwetshini zasemfuleni kuze kube semfuleni waseGibithe, nibuthwe abanye ngabanye nina bantwana bakwa-Israyeli. 13

27:13
Isaya 11:11
Kuyakuthi ngalolo suku libethwe icilongo elikhulu, kufike ababelahlekile ezweni lase-Asiriya nabaxoshiweyo ezweni laseGibithe, bakhuleke kuJehova entabeni engcwele eJerusalema.

28

Isiprofetho ngo-Efrayimi

281Wo kuwo umqhele wokuziphakamisa

wezidakwa zakwa-Efrayimi,

nakuyo imbali ebunayo yobuhle bakhe obukhazimulayo,

esenhloko yesigodi esivundileyo

sabanqotshwe yiwayini.

2

28:2
2 AmaKh. 17:3,6
18:10
Bheka, iNkosi inaye oqinileyo nonamandla;

uyakuwisa phansi ngamandla

njengesivunguvungu esinesichotho,

nesiphepho esichithayo,

nesiphihli samanzi esinamandla esikhukhulayo.

3

28:3
Isaya 26:6
Umqhele wokuziphakamisa wezidakwa zakwa-Efrayimi

uyakunyathelwa ngezinyawo,

4imbali ebunayo yobuhle bakhe obukhazimulayo,

esenhloko yesigodi esivundileyo,

ibe njengekhiwane elivuthiwe kungakafiki ukuvuna;

olibonayo uyalibuka, aligwinye,

lise sesandleni sakhe.

5

28:5
Isaya 10:21
Ngalolo suku uJehova Sebawoti

uyakuba ngumqhele wobukhosi,

nesicoco esihle kuyo insali yabantu bakhe,

6nomoya wokwahlulela kohlezi ekwahluleleni,

namandla kubo ababuyisa impi esangweni.

Ukonakala kwaseJerusalema

7Nalabo baduka ngewayini;

ngophuzo olunamandla bayatengezela;

abapristi nabaprofethi bayaduka ngophuzo olunamandla,

bayatengezela ngophuzo olunamandla;

bayaduka ekuboneni,

bakhubeka ekwahluleleni.

8Yebo, onke amatafula agcwele ubuhlanzo nokungcola,

kungabe kusabakho ndawo.

9“Ngubani ayakumfundisa ukwazi,

aqondise bani umbiko, na?

Yibo abalunyuliweyo obisini,

basuswa emabeleni, na?

10Ngokuba kuyisiyalezelo phezu kwesiyalezelo,

isiyalezelo phezu kwesiyalezelo,

umthetho phezu komthetho,

umthetho phezu komthetho,

lapha ingcosana, nalapho ingcosana.”

11

28:11
1 Kor. 14:21
Yebo, ngezindebe ezingingizayo

nangolunye ulimi

uyakukhuluma kulaba bantu

12

28:12
Jer. 6:16
Math. 11:28
23:37
akade esho kubo ukuthi:

“Lokhu kungukuphumula;

phumuzani abayethileyo;

lokhu kungukuhlunyelelwa,”

kepha abathandanga ukuzwa.

13Ngalokho izwi likaJehova liyakuba kubona

isiyalezelo phezu kwesiyalezelo,

isiyalezelo phezu kwesiyalezelo,

umthetho phezu komthetho,

umthetho phezu komthetho,

lapha ingcosana, nalapho ingcosana,

ukuze bahambe, bawe nyovane,

baphuke, bacushwe, babanjwe.

14Ngalokho yizwani izwi likaJehova

nina bantu abadelelayo,

enibusa laba bantu baseJerusalema.

15Ngokuba nithe:

“Senzile isivumelwano nokufa,

sivumelene nendawo yabafileyo;

lapho isiswebhu esikhukhulayo sidlula,

asiyikusehlela thina,

ngokuba senzile amanga abe yisiphephelo sethu,

sicashile phansi kwenkohliso.”

16

28:16
AmaH. 118:22
Math. 21:42
IzE. 4:11
Rom. 9:33
10:11
Ef. 2:20
1 Pet. 2:6
Ngalokho ithi iNkosi uJehova:

“Bheka, ngibeka eSiyoni itshe lesisekelo,

itshe elivivinyekileyo,

itshe legumbi elinqabileyo lesisekelo esiyiso;

okholwayo kayikubaleka.

17Ngiyakwenza ukwahlulela

kube ngumucu wokulinganisa,

nokulunga kube ngumthofu wokumisa,

isichotho sihlwithe isiphephelo samanga,

amanzi akhukhule indawo yokucasha.

18Futhi isivumelwano senu nokufa siyakuchithwa,

nokuvumelana kwenu nendawo yabafileyo akuyikuma;

lapho isiswebhu esikhukhulayo sidlula,

niyakunyathelwa phansi yiso.

19Njalo lapho sidabula, siyakunibamba,

ngokuba siyakudabula ukusa ngokusa imini nobusuku,”

kube ngukwesaba kuphela,

lapho umbiko uqondwa.

20Ngokuba umbhede uyakuba mfushane

kunokuba umuntu enabe kuwo,

nengubo ibe ncane

kunokuba umuntu azisonge ngayo.

21

28:21
Josh. 10:10
2 Sam. 5:20,25
1 IziKr. 14:11,16
Ngokuba uJehova uyakusukuma

njengasentabeni yasePherasimi,

athukuthele njengasesigodini saseGibeyoni,

ukuze enze umsebenzi wakhe,

umsebenzi wakhe ongavamile,

afeze isenzo sakhe,

isenzo sakhe esimangalisayo.

22

28:22
Isaya 10:23
Rom. 9:28
Ngalokho ningadeleli,

funa izibopho zenu ziqiniswe,

ngokuba ngizwile eNkosini uJehova Sebawoti

ukuthi ukuphela kunqunyiwe phezu kwawo wonke umhlaba.

23Bekani indlebe, nizwe izwi lami;

lalelani, nizwe ukukhuluma kwami.

24Umlimi, eyakutshala,

ulima lonke usuku na?

Uyaduba abhuqe umhlabathi wakhe njalo na?

25Lapho esehlelembile ubuso bawo,

angithi uhlwanyela amafitshizi,*

asakaze ikumini,*

atshale ukolweni ngezinhla,

nebhali* ezindaweni zalo,

nokolweni ocolekileyo eceleni, na?

26UNkulunkulu wakhe uyamhlakahlisa ngendlela eyiyo,

amfundise.

27Ngokuba amafitshizi* awabhulwa ngesibhulo esibukhali,

nesondo lengqukumbane kaliphendulwa phezu kwekumini,*

kepha amafitshizi ayavuthuzwa ngenduku

nekumini ngothi.

28Amabele esinkwa ayacolwa na?

Cha, ngokuba awabhulwa nokubhulwa njalo;

nakuba eqhuba isondo lengqukumbane

namahhashi alo phezu kwawo, awacolisiswa.

29Nalokho kuvela kuJehova Sebawoti

oyisimangaliso ekululekeni

nomkhulu emaswini.