IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
26

Isihlabelelo sokusindiswa nokwahlulelwa

261

26:1
AmaH. 46:5
Isaya 60:18
Ngalolo suku lesi sihlabelelo siyakuhlatshelelwa ezweni lakwaJuda sokuthi:

Umuzi onamandla sinawo;

uyasimisela insindiso ibe yizingange nezindonga.

2

26:2
AmaH. 118:19
Vulani amasango ukuba isizwe esilungileyo

esigcina iqiniso singene.

3

26:3
Rom. 5:1
Inhliziyo eqinileyo uyayilinda ngokuthula okupheleleyo,

ngokuba yethemba kuwe.

4

26:4
Dut. 32:4
AmaH. 18:1
Thembani kuJehova kuze kube phakade,

ngokuba uJehova,

yebo, uJehova uyidwala elingunaphakade.

5

26:5
Isaya 21:9
25:2
Jer. 51:8
IsAmb. 14:8
18:2
Ngokuba uthobisile ababehlezi phezulu,

umuzi ophakemeyo;

uyawubhidliza, uyawubhidliza kuze kube semhlabathini,

awusondeze nasothulini.

6Unyawo luyakuwunyathela phansi,

izinyawo zabaswelayo,

izinyathelo zabampofu.

7

26:7
IzA. 16:17
Indlela yabalungileyo iqondile,

umkhondo wabaqotho ulungile,

uyawenza ukuba ulingane.

8

26:8
AmaH. 119:10,47
Yebo, ezindleleni zezahlulelo zakho, Jehova,

sikuhlalele.

Umphefumulo uyalangazelela

igama lakho nesikhumbuzo sakho.

9

26:9
AmaH. 63:6
88:14
130:6
Ngomphefumulo wami ngikulangazelela ebusuku,

yebo, ngomoya wami ophakathi kwami ngiyakufunisisa,

ngokuba lapho izahlulelo zakho zisemhlabeni,

abakhileyo bezwe bafunda ukulunga.

10Uma omubi ephiwa umusa,

akafundi ukulunga;

ezweni lobuqotho uyakwenza ukonakala,

angaboni ukuphakama kukaJehova.

11Jehova, isandla sakho siphakeme,

kepha kababoni;

kodwa mababone ukushisekela kwakho abantu,

babe namahloni;

yebo, umlilo uyakuqeda izitha zakho.

12Jehova, uyakusimisela ukuthula;

ngokuba nayo yonke imisebenzi yethu

senzelwe yona nguwe.

13Jehova Nkulunkulu wethu,

amanye amakhosi angaphandle kwakho asibusile,

kepha kuwena wedwa siyadumisa igama lakho.

14

26:14
Dut. 32:26
Jobe 14:14
18:17
AmaH. 88:10
Abafileyo ababuyi baphile,

izithunzi azibuyi zivuke;

ngalokho wabahambela, wabachitha,

wenza ukuba konke ukukhunjulwa kwabo kuphele.

15Wandisa isizwe, Jehova,

wandisa isizwe, wadunyiswa,

wavula yonke imikhawulo yezwe.

16

26:16
AmaH. 18:6
77:2
Hos. 5:15
Jehova, besekuhluphekeni bakuhambela,

bazethula ngemikhuleko lapho belaywa nguwe.

17Njengokhulelweyo osondela

ukuba abelethe ezwiswa ubuhlungu,

saba njalo phambi kobuso bakho, Jehova.

18Sasikhulelwe, sasinobuhlungu,

sabeletha kungathi umoya nje;

asenzanga insindiso emhlabeni,

nabayakwakha ezweni abasazalwa.

19

26:19
Hez. 37:3
Kepha abafileyo bakho bayakubuye baphile,

izidumbu zabo zivuke.

Phaphamani, nijabule nina enihlala othulini,

ngokuba amazolo akho angamazolo okukhanya,

nomhlaba uyakubakhipha abafileyo.

20

26:20
AmaH. 30:5
Wozani, bantu bami,

ningene emakamelweni enu,

nizivalele iminyango,

nicashe ngokuphazima kweso,

kuze kudlule ulaka.

21

26:21
Gen. 4:10
Shum. 12:14
Mika 1:3
Math. 23:35
Ngokuba bhekani,

uJehova uyaphuma endaweni yakhe

ukuba ahambele ububi babakhileyo emhlabeni;

umhlaba uyakubonakalisa igazi lawo,

ungabe usabasibekela ababuleweyo babo.