IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
25

Insindiso kaJehova

251

25:1
AmaH. 63:1
Jehova, unguNkulunkulu wami;

ngiyakukuphakamisa,

ngidumise igama lakho,

ngokuba wenzile izimangaliso,

namasu asendulo, nokuthembeka, neqiniso.

2

25:2
Isaya 26:5
Ngokuba wenzile umuzi waba yinqwaba,

nomuzi obiyelweyo waba yincithakalo;

indlu yamakhosi abafokazi ayiseyiwo umuzi,

ayisayikwakhiwa futhi kuze kube phakade.

3Ngalokho abantu abanamandla bayakukudumisa,

imizi yezizwe ezinonya zikwesabe.

4

25:4
Isaya 4:6
Jer. 16:19
Ngokuba ubuyinqaba kwabampofu,

inqaba kwabaswelayo ekucindezelweni kwabo,

isiphephelo esivunguvungwini,

umthunzi ekubaleleni,

ngokuba umoya waba nonya,

unjengesivunguvungu odongeni,

5nanjengokushisa endaweni eyomileyo.

Uyathobisa umsindo wabafokazi;

njengokubalela ngomthunzi wefu,

kanjalo ihubo labanonya liyakudanjiswa.

6

25:6
AmaH. 22:26
Math. 22:2
Luk. 14:16
IsAmb. 19:7,9
UJehova Sebawoti uyakwenzela abantu bonke

idili lokukhulupheleyo kule ntaba,

idili lewayini elinenhlese,

okukhulupheleyo okunomnkantsha,

iwayini elinenhlese elicwengekileyo.

7

25:7
Isaya 60:2
2 Kor. 3:15
Uyakuchitha kule ntaba ingaphandle

lesimbozo esimboza abantu bonke,

nomgubuzelo ogubuzela zonke izizwe.

8

25:8
1 Kor. 15:26,54
2 Thim. 1:10
IsAmb. 7:17
21:4
Uyakugwinya ukufa kuze kube phakade;

iNkosi uJehova iyakwesula izinyembezi ebusweni bonke,

isuse amahloni abantu bakhe emhlabeni wonke,

ngokuba uJehova ukhulumile.

9

25:9
AmaH. 33:21
63:7
Kuyakuthiwa ngalolo suku:

“Bheka, lo unguNkulunkulu wethu;

simhlalele, uyakusisindisa;

lo unguJehova; simhlalele;

siyakujabula, sithokoze ngensindiso yakhe.”

10Ngokuba kule ntaba isandla sikaJehova siyakuphumula,

noMowabi uyakunyathelwa phansi endaweni yakhe

njengotshani bunyathelwa emgodini womquba.

11Noma elula izandla zakhe phakathi kwawo

njengohlambayo elula ukuba ahlambe,

uyakuthobisa ukuziphakamisa kwakhe

kanye nobuhlakani bezandla zakhe.

12

25:12
Isaya 26:5
Izinqaba eziphakemeyo zezingange zakho

uyakuzibhidliza, azithobise,

azenze ukuba zithintane nomhlabathi nothuli.

26

Isihlabelelo sokusindiswa nokwahlulelwa

261

26:1
AmaH. 46:5
Isaya 60:18
Ngalolo suku lesi sihlabelelo siyakuhlatshelelwa ezweni lakwaJuda sokuthi:

Umuzi onamandla sinawo;

uyasimisela insindiso ibe yizingange nezindonga.

2

26:2
AmaH. 118:19
Vulani amasango ukuba isizwe esilungileyo

esigcina iqiniso singene.

3

26:3
Rom. 5:1
Inhliziyo eqinileyo uyayilinda ngokuthula okupheleleyo,

ngokuba yethemba kuwe.

4

26:4
Dut. 32:4
AmaH. 18:1
Thembani kuJehova kuze kube phakade,

ngokuba uJehova,

yebo, uJehova uyidwala elingunaphakade.

5

26:5
Isaya 21:9
25:2
Jer. 51:8
IsAmb. 14:8
18:2
Ngokuba uthobisile ababehlezi phezulu,

umuzi ophakemeyo;

uyawubhidliza, uyawubhidliza kuze kube semhlabathini,

awusondeze nasothulini.

6Unyawo luyakuwunyathela phansi,

izinyawo zabaswelayo,

izinyathelo zabampofu.

7

26:7
IzA. 16:17
Indlela yabalungileyo iqondile,

umkhondo wabaqotho ulungile,

uyawenza ukuba ulingane.

8

26:8
AmaH. 119:10,47
Yebo, ezindleleni zezahlulelo zakho, Jehova,

sikuhlalele.

Umphefumulo uyalangazelela

igama lakho nesikhumbuzo sakho.

9

26:9
AmaH. 63:6
88:14
130:6
Ngomphefumulo wami ngikulangazelela ebusuku,

yebo, ngomoya wami ophakathi kwami ngiyakufunisisa,

ngokuba lapho izahlulelo zakho zisemhlabeni,

abakhileyo bezwe bafunda ukulunga.

10Uma omubi ephiwa umusa,

akafundi ukulunga;

ezweni lobuqotho uyakwenza ukonakala,

angaboni ukuphakama kukaJehova.

11Jehova, isandla sakho siphakeme,

kepha kababoni;

kodwa mababone ukushisekela kwakho abantu,

babe namahloni;

yebo, umlilo uyakuqeda izitha zakho.

12Jehova, uyakusimisela ukuthula;

ngokuba nayo yonke imisebenzi yethu

senzelwe yona nguwe.

13Jehova Nkulunkulu wethu,

amanye amakhosi angaphandle kwakho asibusile,

kepha kuwena wedwa siyadumisa igama lakho.

14

26:14
Dut. 32:26
Jobe 14:14
18:17
AmaH. 88:10
Abafileyo ababuyi baphile,

izithunzi azibuyi zivuke;

ngalokho wabahambela, wabachitha,

wenza ukuba konke ukukhunjulwa kwabo kuphele.

15Wandisa isizwe, Jehova,

wandisa isizwe, wadunyiswa,

wavula yonke imikhawulo yezwe.

16

26:16
AmaH. 18:6
77:2
Hos. 5:15
Jehova, besekuhluphekeni bakuhambela,

bazethula ngemikhuleko lapho belaywa nguwe.

17Njengokhulelweyo osondela

ukuba abelethe ezwiswa ubuhlungu,

saba njalo phambi kobuso bakho, Jehova.

18Sasikhulelwe, sasinobuhlungu,

sabeletha kungathi umoya nje;

asenzanga insindiso emhlabeni,

nabayakwakha ezweni abasazalwa.

19

26:19
Hez. 37:3
Kepha abafileyo bakho bayakubuye baphile,

izidumbu zabo zivuke.

Phaphamani, nijabule nina enihlala othulini,

ngokuba amazolo akho angamazolo okukhanya,

nomhlaba uyakubakhipha abafileyo.

20

26:20
AmaH. 30:5
Wozani, bantu bami,

ningene emakamelweni enu,

nizivalele iminyango,

nicashe ngokuphazima kweso,

kuze kudlule ulaka.

21

26:21
Gen. 4:10
Shum. 12:14
Mika 1:3
Math. 23:35
Ngokuba bhekani,

uJehova uyaphuma endaweni yakhe

ukuba ahambele ububi babakhileyo emhlabeni;

umhlaba uyakubonakalisa igazi lawo,

ungabe usabasibekela ababuleweyo babo.

27

Ukubuyiswa kuka-Israyeli

271

27:1
Jobe 26:13
40:20
Hez. 29:3
32:2
Ngalolo suku uJehova uyakuhambela

ngenkemba yakhe elukhuni enkulu nenamandla

uLeviyathani,* inyoka esheshayo,

uLeviyathani, inyoka ethandelayo,

abulale udrako* oselwandle.

2

27:2
Isaya 5:1
Ngalolo suku kuyakuba khona isivini esinxanelekayo.

“Hlabelelani ngaso.

3

27:3
AmaH. 121:4
Math. 21:33
Joh. 15:1
Mina Jehova ngingumlindi waso,

ngiyakusinisela njalo;

funa soniwe, ngiyakusilinda ubusuku nemini.

4

27:4
Isaya 10:17
Ukufutheka akukho kimi;

sengathi kungaba khona amakhakhasi nameva!

Bengiyakuwasukela ngokulwa,

ngiwashise kanyekanye,

5noma abambelele emandleni ami

ukuba enze ukuthula nami,

enzelane ukuthula nami.”

6

27:6
Isaya 37:31
Ngezinsuku ezizayo uJakobe uyakugxila,

u-Israyeli akhahlele, aqhakaze,

bagcwalise ubuso bomhlaba ngezithelo.

7Ubashayile njengalokho ebashayile ababashayayo na?

Babulewe njengokubulawa kwababulewe nguye na?

8

27:8
Jer. 18:17
30:11
46:28
Ngokubamukisa nangokubaxosha uyabajezisa;

wabasusa ngomoya wakhe olukhuni

ngosuku lomoya wasempumalanga.

9

27:9
Lev. 26:30
Isaya 2:20
17:7
30:22
31:7
Ngakho ububi bukaJakobe buyakuhlangulwa ngalokhu,

lokhu kube yisithelo sonke sokususa isono sakhe,

lapho enza ukuba onke amatshe e-altare

avithizeke njengamatshe omcako,

kungabe kusamiswa o-Ashera* nama-altare empepho.

10Ngokuba umuzi obiyelweyo uyize,

nekhaya limukelwe,

lishiyiwe njengehlane;

ithole liyakuklaba khona,

libuthise khona,

lidle, liqede amahlamvu awo.

11Lapho amagatsha awo esebunile, ayakwaphulwa,

kufike abesifazane,

baphembe umlilo kuwo,

ngokuba bangabantu abangenakuqonda;

ngalokho owabenzayo akayikubahawukela,

nowababumbayo akayikuba namusa kubo.

12Kuyakuthi ngalolo suku uJehova avuthuze ezikhwetshini zasemfuleni kuze kube semfuleni waseGibithe, nibuthwe abanye ngabanye nina bantwana bakwa-Israyeli. 13

27:13
Isaya 11:11
Kuyakuthi ngalolo suku libethwe icilongo elikhulu, kufike ababelahlekile ezweni lase-Asiriya nabaxoshiweyo ezweni laseGibithe, bakhuleke kuJehova entabeni engcwele eJerusalema.