IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
25

Insindiso kaJehova

251

25:1
AmaH. 63:1
Jehova, unguNkulunkulu wami;

ngiyakukuphakamisa,

ngidumise igama lakho,

ngokuba wenzile izimangaliso,

namasu asendulo, nokuthembeka, neqiniso.

2

25:2
Isaya 26:5
Ngokuba wenzile umuzi waba yinqwaba,

nomuzi obiyelweyo waba yincithakalo;

indlu yamakhosi abafokazi ayiseyiwo umuzi,

ayisayikwakhiwa futhi kuze kube phakade.

3Ngalokho abantu abanamandla bayakukudumisa,

imizi yezizwe ezinonya zikwesabe.

4

25:4
Isaya 4:6
Jer. 16:19
Ngokuba ubuyinqaba kwabampofu,

inqaba kwabaswelayo ekucindezelweni kwabo,

isiphephelo esivunguvungwini,

umthunzi ekubaleleni,

ngokuba umoya waba nonya,

unjengesivunguvungu odongeni,

5nanjengokushisa endaweni eyomileyo.

Uyathobisa umsindo wabafokazi;

njengokubalela ngomthunzi wefu,

kanjalo ihubo labanonya liyakudanjiswa.

6

25:6
AmaH. 22:26
Math. 22:2
Luk. 14:16
IsAmb. 19:7,9
UJehova Sebawoti uyakwenzela abantu bonke

idili lokukhulupheleyo kule ntaba,

idili lewayini elinenhlese,

okukhulupheleyo okunomnkantsha,

iwayini elinenhlese elicwengekileyo.

7

25:7
Isaya 60:2
2 Kor. 3:15
Uyakuchitha kule ntaba ingaphandle

lesimbozo esimboza abantu bonke,

nomgubuzelo ogubuzela zonke izizwe.

8

25:8
1 Kor. 15:26,54
2 Thim. 1:10
IsAmb. 7:17
21:4
Uyakugwinya ukufa kuze kube phakade;

iNkosi uJehova iyakwesula izinyembezi ebusweni bonke,

isuse amahloni abantu bakhe emhlabeni wonke,

ngokuba uJehova ukhulumile.

9

25:9
AmaH. 33:21
63:7
Kuyakuthiwa ngalolo suku:

“Bheka, lo unguNkulunkulu wethu;

simhlalele, uyakusisindisa;

lo unguJehova; simhlalele;

siyakujabula, sithokoze ngensindiso yakhe.”

10Ngokuba kule ntaba isandla sikaJehova siyakuphumula,

noMowabi uyakunyathelwa phansi endaweni yakhe

njengotshani bunyathelwa emgodini womquba.

11Noma elula izandla zakhe phakathi kwawo

njengohlambayo elula ukuba ahlambe,

uyakuthobisa ukuziphakamisa kwakhe

kanye nobuhlakani bezandla zakhe.

12

25:12
Isaya 26:5
Izinqaba eziphakemeyo zezingange zakho

uyakuzibhidliza, azithobise,

azenze ukuba zithintane nomhlabathi nothuli.