IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
20

Isiprofetho ngeGibithe neKushe

201

20:1
2 AmaKh. 18:17
Ngomnyaka wokufika kukaTharithani e-Ashidodi, ethunywe nguSarigoni, inkosi yase-Asiriya, walwa ne-Ashidodi, walithatha, 2
20:2
2 AmaKh. 1:8
Zak. 13:4
Math. 3:4
ngaleso sikhathi uJehova wakhuluma ngesandla sika-Isaya indodana ka-Amose, wathi: “Hamba uthukulule indwangu yamasaka okhalweni lwakho, ukhumule izicathulo zakho ezinyaweni zakho.” Wenze njalo, wahamba ze, akafakanga nazicathulo.

3

20:3
Hez. 12:6,11
UJehova wathi: “Njengalokhu inceku yami u-Isaya isihambe ze ingafakile nazicathulo iminyaka emithathu, iyisibonakaliso nesimangaliso eGibithe naseKushe, 4kanjalo inkosi yase-Asiriya iyakumukisa abathunjwa baseGibithe nabaxoshiweyo baseKushe, abasha nabadala, behamba ze, bengafakile nazicathulo, izinqe zabo zihlubuliwe, kube yihlazo laseGibithe. 5
20:5
Isaya 30:2
36:6
Bayakuphela amandla, babe namahloni ngeKushe ithemba labo nangeGibithe udumo lwabo. 6Abakhileyo kuleli elingasogwini bayakuthi ngalolo suku: ‘Bheka, linjalo ithemba lethu esabalekela kulo ukuba sisizwe, sophulwe enkosini yase-Asiriya; pho-ke, thina siyakuphunyuka kanjani na?’ ”

21

Isiprofetho ngeBabele

211Isiprofetho ngehlane lolwandle.

Njengokudlula kwezivunguvungu eningizimu

kuvela ehlane ezweni elesabekayo.

2Ngitshelwe umbono olukhuni:

umphangi uyaphanga,

umchithi uyachitha.

Yenyuka, Elamu, vimbezela, Mediya;

konke ukukhala kwalo ngikwenza kuphele.

3Ngalokho ukhalo lwami lugcwele imihelo;

inkwantshu ingibambile njengenkwantshu yobelethayo;

ngikhonkobele ukuba ngingezwa,

ngiphele amandla ukuba ngingaboni.

4Ngadukelwa yingqondo,

ngashaywa luvalo;

ukuhwelela engakulangazelela

kwaphenduka ukuthuthumela kimi.

5Ngukulungisa itafula yini?

Ngukwendlala izindwangu,

ukudla nokuphuza, na?

Hhayi, sukumani, zikhulu,

nicobe izihlangu.

6Ngokuba ishilo kanje iNkosi, yathi:

“Hamba umise umlindi

ozakubika akubonayo.

7Lapho ebona abamahhashi,

amahhashi amabili ngamabili,

nezinkweli zezimbongolo,

nezinkweli zamakamela,

uyakuqaphela nokuqaphela ngesineke esikhulu.”

8

21:8
Hab. 2:1
Obonayo wayesememeza, wathi:

“Nkosi yami,

ngimi njalo emini embhoshongweni wami,

ngihlezi ngisemlindelweni nasebusuku bonke.

9

21:9
Jer. 51:8
IsAmb. 14:8
18:2
Bheka, kuyeza isigaba samadoda,

amahhashi amabili ngamabili.

Wathatha wathi: ‘Liwile, liwile iBabele,

nazo zonke izithombe ezibaziweyo

zawonkulunkulu balo zidilizwe phansi.’ ”

10Wena ongokubhuliweyo kwami kwesibuya sami,

engikuzwileyo kuJehova Sebawoti,

uNkulunkulu ka-Israyeli,

khona ngiyanazisa.

Isiprofetho ngeDuma

11

21:11
Gen. 25:14
Jer. 49:7
Isiprofetho ngeDuma.

Ukhona ongimemeza ngiseSeyiri, ethi:

“Mlindi, yisikhathi sini sobusuku na?

Mlindi, yisikhathi sini sobusuku na?”

12Umlindi wathi: “Kuyeza ukusa,

kepha kuse sebusuku.

Uma nithanda ukubuza, buzani;

buyani nize.”

Isiprofetho nge-Arabiya

13

21:13
Jer. 49:28
Hez. 27:15,20
Isiprofetho nge-Arabiya.

Hlalani ebusuku ehlathini lase-Arabiya

nina mahele aseDedanimi.

14Owomileyo bamlethela amanzi

abakhileyo ezweni laseThema,

bahlangabeza ababalekayo nesinkwa.

15Ngokuba babalekela izinkemba,

izinkemba ezihoshiweyo,

neminsalo ensaliweyo,

nobunzima bempi.

16

21:16
Gen. 25:13
AmaH. 120:5
Isaya 16:14
Ngokuba iNkosi ishilo kimi kanje, yathi: “Phakathi komnyaka, njengeminyaka yomqashwa, udumo lonke lwaseKedari luyakuphela, 17nensali yenani leminsalo yamaqhawe abaseKedari iyakuba ncane,” ngokuba uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ukhulumile.

22

Isiprofetho ngesiGodi Sombono

221

22:1
Jer. 48:38
Isiprofetho ngesiGodi Sombono.

Yini, pho, ukuba ukhuphukele wonke

ophahleni lwezindlu

2wena muzi ogcwele ukumemeza,

oxokozelayo,

muzi othokozayo, na?

Ababuleweyo bakho ababulawanga ngenkemba,

kabafelanga empini.

3

22:3
2 AmaKh. 25:4
Jer. 39:4
Zonke izinduna zakho zibalekile kanyekanye,

zaboshwa ngaphandle kweminsalo;

zonke ezakho ezafunyanwayo zaboshwa kanyekanye,

noma zazibalekele kude.

4

22:4
Jer. 14:17
Ngalokho ngathi:

“Ningangibheki,

ngiyakukhala ngomunyu;

ningazami ukungiduduza

ngenxa yokuchithwa kwendodakazi yabantu bami.”

5Ngokuba kulusuku lokukhathazeka,

nolokunyathelwa phansi, nolokukhungatheka,

oluvela eNkosini uJehova Sebawoti

esiGodini Sombono

kanye nokudilizwa kwezingange

nokumemeza ezintabeni.

6I-Elamu lathwala isambo

phakathi kwezinqola, nabantu, namahhashi,

neKhiri lambula isihlangu.

7Kwathi izigodi zakho ezikhethekileyo

zagcwala izinqola,

nabamahhashi bazihlela nokuzihlela ngasesangweni.

8

22:8
1 AmaKh. 7:2
10:17
Wasisusa isimbozo kwaJuda;

wena wabheka ngalolo suku

izikhali zasendlini yehlathi.

9Nabona imifantu emzini kaDavide

ukuthi yayiminingi,

nawaqoqa amanzi asechibini lasenzansi.

10

22:10
Jer. 33:4
Nazibala izindlu zaseJerusalema,

nazidiliza izindlu ukuba niluqinise ugange.

11

22:11
2 AmaKh. 19:25
Isaya 37:26
Futhi nenzela amanzi echibi elidala

umgodi phakathi kwezingange zombili,

kepha anibhekanga kumenzi walokho,

animnakanga okade wakunquma.

12Ngalolo suku iNkosi uJehova Sebawoti

yabizela ukukhala, nokulila,

nobumpandla, nokubhinca indwangu yamasaka,

13

22:13
1 Kor. 15:32
kepha bheka,

nakhu ukujabula, nokuthokoza,

nokubulala izinkabi,

nokuhlaba izimvu,

ukudla inyama nokuphuza iwayini,

ngokuthi: “Masidle, siphuze,

ngokuba ngomuso sizakufa.”

14Kepha uJehova Sebawoti wazibonakalisa ezindlebeni zami, wathi: “Impela lesi sono asiyikuhlangulwa kini nize nife,” isho iNkosi uJehova Sebawoti.

Isiprofetho ngoShebina no-Eliyakimi

15Isho kanje iNkosi uJehova Sebawoti, ithi:

“Hamba uye kuleyo nduna uShebina ophezu kwendlu, uthi:

16‘Wenzani lapha,

futhi unobani lapha

ukuba uziqophele lapha ithuna na?

Uziqophela ithuna lakhe phezulu,

uzikipilitela indawo yokuhlala edwaleni!’

17“Bheka, uJehova uyakukulahla

njengalokhu umuntu elahla,

abambe nokubamba.

18Uyakukuthandela nokukuthandela njengokuthandelweyo,

akulahle njengegabade ezweni elibanzi.

Uyakufela khona,

lapho kuyakuba khona nezinqola zodumo lwakho

wena hlazo lendlu yenkosi yakho.

19Ngiyakukuhlohloloza esikhundleni sakho,

ngikuwise endaweni yakho.

20

22:20
2 AmaKh. 18:18
Isaya 36:3
“Kuyakuthi ngalolo suku ngiyibize inceku yami u-Eliyakimi indodana kaHilikiya; 21ngiyakumembathisa ingubo yakho, ngimqinise ngebhande* lakho, nginikeze ukubusa kwakho esandleni sakhe, abe nguyise kwabakhileyo eJerusalema nakuyo indlu yakwaJuda. 22
22:22
IsAmb. 3:7
Ngiyakubeka isihluthelelo sendlu kaDavide ehlombe lakhe; uyakuvula kungavali muntu, avale kungavuli muntu. 23Ngiyakumbethelisa okwesipikili endaweni eqinileyo, abe yisihlalo sobukhosi esikhazimulayo endlini kayise. 24Bayakuphanyeka phezu kwakhe lonke udumo lwendlu kayise, inzalo nabantwana, zonke izitsha ezincane, imicengezi nezinkamba.

25“Ngalolo suku,” usho uJehova Sebawoti, “isipikili esabethelwa endaweni eqinileyo siyakukhumuka, sinqanyulwe, siwe, nomthwalo obukuso unqunywe,” ngokuba uJehova ukhulumile.