IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
18

Isiprofetho ngeKushe

181Wo kuwena lizwe lokuhashaza kwamaphiko

eliphesheya komfula waseKushe,

2elithuma izigijimi ngolwandle

nangemikhumbi yemihlanga phezu kwamanzi.

Hambani nina zithunywa ezinejubane,

niye esizweni esidephileyo nesikhazimulayo,

kubantu abesabekayo lapha nasekudeni,

isizwe esinamandla amakhulu nesinyathelayo,

esilizwe laso lidatshulwe yimifula.

3Nonke nina enakhileyo ezweni

nani nonke enihlezi emhlabeni

bhekani, lapho ibhanela* liphakanyiswa ezintabeni;

zwanini, lapho icilongo libethwa.

4Ngokuba uJehova ushilo kimi kanje, wathi:

“Ngiyakubheka ngithule, ngisendaweni yami,

njengokubalela okukhazimula ekukhanyeni kwelanga,

njengefu lamazolo ekufudumaleni ngesikhathi sokuvuna.”

5Ngokuba kungakafiki ukuvuna,

nokukhahlela sekuphelile,

nembali isiphenduka isithelo esivuthiweyo,

uyakunquma amahlumela ngawocelemba,

awasike amagatsha, awasuse.

6Ayakushiywa ndawonye abe ngawamanqe asezintabeni

nawezilwane zasemhlabeni;

amanqe ayakuhlala ehlobo phezu kwawo,

nazo zonke izilwane zomhlaba

ziyakuhlala ebusika phezu kwawo.

7

18:7
AmaH. 68:31
Ngaleso sikhathi kuyakulethwa isipho kuJehova Sebawoti

yibo abantu abadephileyo nabakhazimulayo,

sivela kubantu abesabekayo lapha nasekudeni,

isizwe esinamandla amakhulu nesinyathelayo,

esilizwe laso lidatshulwe yimifula,

endaweni yegama likaJehova Sebawoti,

intaba yaseSiyoni.

19

Isiprofetho ngeGibithe

191

19:1
Jer. 46:2
Hez. 29:2
Isiprofetho ngeGibithe.

Bheka, uJehova ukhwele phezu kwefu elinejubane,

uyeza eGibithe;

onkulunkulu baseGibithe bayathuthumela ebusweni bakhe,

nezinhliziyo zabaseGibithe ziphela amandla phakathi kwabo.

2“Ngiyakuvusa abaseGibithe

ukuba bamelane nabaseGibithe,

balwe, kube yilowo nalowo nomfowabo,

kube yilowo nalowo nomakhelwane wakhe,

umuzi nomuzi,

umbuso nombuso.

3Umoya waseGibithe uyakuba yize ngaphakathi kwalo;

ngiyakuchitha amasu alo;

bayakufuna onkulunkulu,

nezinyanga, nabanamadlozi, nabathakathi.

4Ngiyakubanikeza abaseGibithe

esandleni senkosi elukhuni,

nenkosi enamandla iyakubusa phezu kwabo,”

isho iNkosi uJehova Sebawoti.

5

19:5
Jobe 14:11
Amanzi ayakuphela elwandle,

umfula wome, ushe.

6Imifula iyakunuka,

imifudlana yaseGibithe iyakuncipha, yome,

kubune umhlanga nebungu.

7Kuyakuba khona uqwathule ngaseNayile,

ngasogwini lweNayile,

nakho konke okutshaliwe ngaseNayile kuyakoma,

kuhlakazwe, kungabe kusababikho.

8Abadobi bayakukhala, balile,

bonke abaphonsa udobo eNayile;

nabeneka amanetha emanzini bayakudabuka.

9Bayakujabha abasebenza ngefilakisi* eliklayiweyo

kanye nabaluki belineni.

10Izisekelo zalo ziyakwaphulwa,

bonke abasebenza ngokuqashwa badabuke ngenhliziyo.

11Izikhulu zaseSowani ziyiziwula impela,

nesiluleko sabaluleki

abahlakaniphileyo bakaFaro siphendukile ubuwula;

ningasho kanjani kuFaro ukuthi:

“Mina ngiyindodana yabahlakaniphileyo,

ngiyindodana yamakhosi asendulo,” na?

12Pho, baphi abahlakaniphileyo bakho na?

Mabakutshele, bakwazise

lokhu akucebile uJehova Sebawoti ngeGibithe.

13Izikhulu zaseSowani ziphendukile iziwula,

izikhulu zaseNofi zikhohlisiwe;

balidukisile iGibithe

abangamatshe amagumbi ezizwe zalo.

14UJehova uthulule umoya ophambeneyo phakathi kwabo,

baze balintengantengise iGibithe kuyo yonke imisebenzi yalo

njengesidakwa sintengantenga ebuhlanzweni baso.

15

19:15
Isaya 9:14
IGibithe aliyikuba namsebenzi

oyakwenziwa yikhanda nomsila,

negatsha lesundu nomhlanga.

16Ngalolo suku iGibithe liyakuba njengabesifazane, lithuthumele, lesabe ukunikina kwesandla sikaJehova Sebawoti asinikina phezu kwalo. 17Izwe lakwaJuda liyakuba yingebhe yeGibithe; njalo lapho likhunjuzwa ngalo, liyakwesaba icebo uJehova Sebawoti alicebe ngalo.

18

19:18
Isaya 45:23
Ngalolo suku kuyakuba yimizi eyisihlanu ezweni laseGibithe eyakukhuluma ulimi lwaseKhanani, ifunge uJehova Sebawoti; omunye uyakuthiwa uMuzi Welanga.

19Ngalolo suku kuyakuba khona i-altare kuJehova phakathi kwezwe laseGibithe, nensika kuJehova emkhawulweni walo. 20Liyakuba yisibonakaliso nobufakazi kuJehova Sebawoti ezweni laseGibithe, ngokuba bayakukhala kuJehova ngabacindezeli; yena uyakubathumela umsindisi nomvikeli, abophule. 21

19:21
AmaH. 68:31
Isaya 45:14
UJehova uyakuzazisa eGibithe, nabaseGibithe bayakumazi uJehova ngalolo suku, bamkhonze ngomhlatshelo nomnikelo, benze izithembiso kuJehova, bazigcwalise. 22UJehova uyakulishaya iGibithe, elishaya, abeseliphulukisa; bayakubuyela kuJehova, bamncenge, abaphulukise.

23Ngalolo suku kuyakuba khona umendo ophuma eGibithe uye e-Asiriya; i-Asiriya liyakungena eGibithe, iGibithe lingene e-Asiriya, iGibithe likhuleke kanye ne-Asiriya.

24Ngalolo suku u-Israyeli uyakuba ngowesithathu kanye neGibithe ne-Asiriya, babe yisibusiso phakathi komhlaba, 25uJehova Sebawoti ababusisa ngaso, ethi: “Malibusiswe iGibithe abantu bami, ne-Asiriya umsebenzi wezandla zami, no-Israyeli ifa lami.”

20

Isiprofetho ngeGibithe neKushe

201

20:1
2 AmaKh. 18:17
Ngomnyaka wokufika kukaTharithani e-Ashidodi, ethunywe nguSarigoni, inkosi yase-Asiriya, walwa ne-Ashidodi, walithatha, 2
20:2
2 AmaKh. 1:8
Zak. 13:4
Math. 3:4
ngaleso sikhathi uJehova wakhuluma ngesandla sika-Isaya indodana ka-Amose, wathi: “Hamba uthukulule indwangu yamasaka okhalweni lwakho, ukhumule izicathulo zakho ezinyaweni zakho.” Wenze njalo, wahamba ze, akafakanga nazicathulo.

3

20:3
Hez. 12:6,11
UJehova wathi: “Njengalokhu inceku yami u-Isaya isihambe ze ingafakile nazicathulo iminyaka emithathu, iyisibonakaliso nesimangaliso eGibithe naseKushe, 4kanjalo inkosi yase-Asiriya iyakumukisa abathunjwa baseGibithe nabaxoshiweyo baseKushe, abasha nabadala, behamba ze, bengafakile nazicathulo, izinqe zabo zihlubuliwe, kube yihlazo laseGibithe. 5
20:5
Isaya 30:2
36:6
Bayakuphela amandla, babe namahloni ngeKushe ithemba labo nangeGibithe udumo lwabo. 6Abakhileyo kuleli elingasogwini bayakuthi ngalolo suku: ‘Bheka, linjalo ithemba lethu esabalekela kulo ukuba sisizwe, sophulwe enkosini yase-Asiriya; pho-ke, thina siyakuphunyuka kanjani na?’ ”