IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
17

Isiprofetho ngeDamaseku

171

17:1
Jer. 49:23
Am. 1:3
Isiprofetho ngeDamaseku.

“IDamaseku liyakususwa,

lingabe lisaba ngumuzi,

libe yinxiwa nencithakalo

2eshiyiwe kuze kube phakade,

neyakuba ngeyemihlambi ebuthisa khona,

ingesatshiswa muntu.

3

17:3
Isaya 7:8
Inqaba iyakuphela kwa-Efrayimi,

nombuso eDamaseku,

nensali e-Aramu,

kube njengodumo lwabantwana bakwa-Israyeli,”

usho uJehova Sebawoti.

4“Kuyakuthi ngalolo suku

udumo luka Jakobe lube buthakathaka,

kuzace ukukhuluphala kwenyama yakhe.

5

17:5
Isaya 24:13
Kuyakuba njengomvuni ovuna amabele asemi

nengalo yakhe evuna izikhwebu,

kube njengokukha izikhwebu esiGodini samaRefa.

6Kepha umkhothozo uyakusala khona njengokushaywa kweminqumo:

izithelo ezimbili noma ezintathu enhlokweni phezulu,

ezine noma eziyisihlanu emagatsheni omuthi,”

usho uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli.

7Ngalolo suku abantu bayakumbheka uMenzi wabo,

namehlo abo ayakumbuka oNgcwele ka-Israyeli.

8Abayikubheka ama-altare abo,

umsebenzi wezandla zabo,

bangabuki okwenziwe yiminwe yabo,

o-Ashera* nama-altare empepho.

9Ngalolo suku imizi yabo enamandla iyakuba njengezindawo ezishiyiweyo zasehlathini nezaseziqongweni zezintaba abazishiya phambi kwabantwana bakwa-Israyeli zibe yincithakalo.

10Ngokuba ukhohliwe uNkulunkulu wokusindiswa kwakho,

awukhumbulanga idwala lamandla akho;

ngalokho noma utshala izithombo ezimnandi,

uhlwanyele amahlumela angaziwayo,

11ngosuku lokutshala kwakho,

lapho ubiyela,

nangokusa kokuhlwanyela kwakho,

lapho wenza ukuba kuqhakaze,

ukuvuna kuyakubaleka ngosuku losizi

nolobuhlungu obungenakupholiswa.

12

17:12
2 AmaKh. 18:13
Isaya 36:1
Wo kukho ukuhlokoma kwezizwe eziningi

ezihlokoma njengokuhlokoma kwezilwandle,

nomsindo wokuxokozela kwabezizwe

abaxokozela njengokuxokozela kwamanzi amaningi.

13

17:13
AmaH. 65:7
93:3
Izizwe ziyaxokozela njengokuxokozela kwamanzi amaningi,

kodwa uyakuzisola, zibalekele kude,

zixoshwe njengamakhoba asezintabeni phambi komoya,

nothuli olushwilayo phambi kwesiphepho.

14

17:14
2 AmaKh. 19:35
Isaya 14:25
37:36
Ngesikhathi sokuhlwa, bheka, yingebhe;

kungakasi azisekho.

Yilesi esiyisabelo sabasiphangayo,

nenkatho yabasamukayo.