IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
15

Isiprofetho ngoMowabi

151

15:1
Jer. 48:1
Hez. 25:8
Am. 2:1
Zef. 2:8
Isiprofetho ngoMowabi.

Impela ebusuku bunye i-Ari Mowabi linqotshiwe,

lichithekile;

impela ebusuku bunye iKhiri Mowabi linqotshiwe,

lichithekile.

2

15:2
Num. 21:30
Hez. 7:18
Bayakhuphukela ethempelini;

iDiboni lenyukela ezindaweni eziphakemeyo ukuyokhala;

uMowabi uyaklewula eNebo naseMedeba;

onke amakhanda ayizimpandlana,

zonke izilevu ziphuculiwe.

3Ezitaladini zabo bayabhinca indwangu yamasaka,

nasophahleni lwabo nasezigcawini zabo

bayaklewula bonke,

bamululeka izinyembezi.

4

15:4
Num. 21:23,26
Jer. 48:34
IHeshiboni liyadazuluka kanye ne-Elehale;

izwi labo lizwakala kuze kube naseJahasi;

ngalokho amabutho akwaMowabi ayakhamuluka,

umphefumulo wakhe uyathuthumela phakathi kwakhe.

5

15:5
Gen. 19:22
Jer. 48:5,36
Inhliziyo yami ikhalela uMowabi;

ababalekileyo bakhe bayabalekela eSora,

nase Egila Shelishiya;

yebo, nasegqumeni laseLuhithe bakhuphukela bekhala,

nasendleleni eya eHoronayimi,

bephakamisa izwi lokudazuluka.

6Ngokuba amanzi aseNimrimi ayincithakalo,

notshani buyoma, uhlaza luyaphela,

akusekho okuluhlaza.

7Ngalokho okuseleyo abakutholileyo, nemfuyo yabo,

bakuwelisa uMfula Weminyezane.

8Ngokuba ukukhala kuzungeze imikhawulo yakwaMowabi,

nokuklewula kwakhe kuze kube se-Egelayimi,

nokububula kwakhe kuze kube seBeri Elimi.

9Ngokuba amanzi aseDimoni agcwele igazi;

yebo, ngiyakwehlisela iDimoni nokunye:

ingonyama phezu kwabasindileyo bakwaMowabi,

insali yezwe.

16

161

16:1
2 Sam. 8:2
2 AmaKh. 3:4
Thumani amawundlu ombusi wezwe

aphume eSela ngasehlane,

aye entabeni yendodakazi yaseSiyoni.

2Kuyakuthi njengezinyoni ezizulazulayo,

njengamaphuphu ahlakazekileyo,

abe njalo amadodakazi akwaMowabi

emazibukweni ase-Arinoni.

3“Lulekanani, nenze izinqumo,

ubeke isithunzi sakho njengobusuku

phakathi kwemini,

nithukuse abaxoshiweyo,

ningadaluli ababalekileyo.

4Abaxoshiweyo bakwaMowabi mabahlale kuwe;

mawube yisivikelo kubo ebusweni bomchithi.”

Lapho umcindezeli esephelile,

nokuchitha sekuyekiwe,

nabanyathelayo sebeqediwe ezweni,

5

16:5
Jer. 23:5
33:15
kuyakumiswa isihlalo sobukhosi ngomusa,

kuhlale kuso ngeqiniso

etendeni likaDavide

umahluleli ofuna ukwahlulela esheshisa ukulunga.

6Sizwile ngokuziphakamisa kukaMowabi

ukuthi uphakeme kakhulu,

nangokuzidla kwakhe

nokuziqhenya kwakhe nentukuthelo yakhe

nokuphafuza kwakhe okuzenzisayo.

7Ngalokho uMowabi uyaklewula ngoMowabi;

bonke bayakuklewula.

Niyakukhala ngezigaxa zezithelo zomvini

ezomileyo zaseKhiri Haresheti

nidabukile kakhulu.

8

16:8
Num. 21:32
Jer. 48:32
Ngokuba amasimu aseHeshiboni abunile

kanye nomvini waseSibima;

amakhosi ezizwe achithile amagatsha awo;

afinyelela naseJazeri, edukela nasehlane;

amahlumela awo elulwa,

awela ulwandle.

9Ngalokho ngiyakukhalela umvini waseSibima

njengokukhala kweJazeri,

ngikumanzise, Heshiboni, ngezinyembezi zami,

nawe Elehale,

ngokuba phezu kwezithelo zakho nokuvuna kwakho

kuwile ukumemeza kwempi.

10Ukuthokoza kususiwe kanye nokujabula ensimini;

nasezivinini akuhlatshelelwa, akujatshulwa;

abanyathelayo abalinyatheli iwayini ezikhamweni;

ngenze ukuba kuphele ukumemeza.

11

16:11
Isaya 15:5
Jer. 48:36
Ngalokho inhliziyo yami

iyakhala njengehabhu* ngoMowabi,

nokuphakathi kwami ngeKhiri Heresi.

12Kuyakuthi lapho uMowabi esebonakala,

azikhathaze endaweni ephakemeyo,

aye endlini yakhe engcwele ukuba athandaze,

angaphumeleli.

13

16:13
Am. 2:1
Yileli izwi uJehova alikhulumayo ngoMowabi ngaleso sikhathi. 14Kepha manje uJehova ukhulumile ukuthi: “Phakathi kweminyaka emithathu njengeminyaka yomqashwa udumo lukaMowabi luyakudelelwa, noma enezixuku eziningi; insali iyakuba ncane kakhulu, ingabi namandla.”

17

Isiprofetho ngeDamaseku

171

17:1
Jer. 49:23
Am. 1:3
Isiprofetho ngeDamaseku.

“IDamaseku liyakususwa,

lingabe lisaba ngumuzi,

libe yinxiwa nencithakalo

2eshiyiwe kuze kube phakade,

neyakuba ngeyemihlambi ebuthisa khona,

ingesatshiswa muntu.

3

17:3
Isaya 7:8
Inqaba iyakuphela kwa-Efrayimi,

nombuso eDamaseku,

nensali e-Aramu,

kube njengodumo lwabantwana bakwa-Israyeli,”

usho uJehova Sebawoti.

4“Kuyakuthi ngalolo suku

udumo luka Jakobe lube buthakathaka,

kuzace ukukhuluphala kwenyama yakhe.

5

17:5
Isaya 24:13
Kuyakuba njengomvuni ovuna amabele asemi

nengalo yakhe evuna izikhwebu,

kube njengokukha izikhwebu esiGodini samaRefa.

6Kepha umkhothozo uyakusala khona njengokushaywa kweminqumo:

izithelo ezimbili noma ezintathu enhlokweni phezulu,

ezine noma eziyisihlanu emagatsheni omuthi,”

usho uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli.

7Ngalolo suku abantu bayakumbheka uMenzi wabo,

namehlo abo ayakumbuka oNgcwele ka-Israyeli.

8Abayikubheka ama-altare abo,

umsebenzi wezandla zabo,

bangabuki okwenziwe yiminwe yabo,

o-Ashera* nama-altare empepho.

9Ngalolo suku imizi yabo enamandla iyakuba njengezindawo ezishiyiweyo zasehlathini nezaseziqongweni zezintaba abazishiya phambi kwabantwana bakwa-Israyeli zibe yincithakalo.

10Ngokuba ukhohliwe uNkulunkulu wokusindiswa kwakho,

awukhumbulanga idwala lamandla akho;

ngalokho noma utshala izithombo ezimnandi,

uhlwanyele amahlumela angaziwayo,

11ngosuku lokutshala kwakho,

lapho ubiyela,

nangokusa kokuhlwanyela kwakho,

lapho wenza ukuba kuqhakaze,

ukuvuna kuyakubaleka ngosuku losizi

nolobuhlungu obungenakupholiswa.

12

17:12
2 AmaKh. 18:13
Isaya 36:1
Wo kukho ukuhlokoma kwezizwe eziningi

ezihlokoma njengokuhlokoma kwezilwandle,

nomsindo wokuxokozela kwabezizwe

abaxokozela njengokuxokozela kwamanzi amaningi.

13

17:13
AmaH. 65:7
93:3
Izizwe ziyaxokozela njengokuxokozela kwamanzi amaningi,

kodwa uyakuzisola, zibalekele kude,

zixoshwe njengamakhoba asezintabeni phambi komoya,

nothuli olushwilayo phambi kwesiphepho.

14

17:14
2 AmaKh. 19:35
Isaya 14:25
37:36
Ngesikhathi sokuhlwa, bheka, yingebhe;

kungakasi azisekho.

Yilesi esiyisabelo sabasiphangayo,

nenkatho yabasamukayo.