IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
16

161

16:1
2 Sam. 8:2
2 AmaKh. 3:4
Thumani amawundlu ombusi wezwe

aphume eSela ngasehlane,

aye entabeni yendodakazi yaseSiyoni.

2Kuyakuthi njengezinyoni ezizulazulayo,

njengamaphuphu ahlakazekileyo,

abe njalo amadodakazi akwaMowabi

emazibukweni ase-Arinoni.

3“Lulekanani, nenze izinqumo,

ubeke isithunzi sakho njengobusuku

phakathi kwemini,

nithukuse abaxoshiweyo,

ningadaluli ababalekileyo.

4Abaxoshiweyo bakwaMowabi mabahlale kuwe;

mawube yisivikelo kubo ebusweni bomchithi.”

Lapho umcindezeli esephelile,

nokuchitha sekuyekiwe,

nabanyathelayo sebeqediwe ezweni,

5

16:5
Jer. 23:5
33:15
kuyakumiswa isihlalo sobukhosi ngomusa,

kuhlale kuso ngeqiniso

etendeni likaDavide

umahluleli ofuna ukwahlulela esheshisa ukulunga.

6Sizwile ngokuziphakamisa kukaMowabi

ukuthi uphakeme kakhulu,

nangokuzidla kwakhe

nokuziqhenya kwakhe nentukuthelo yakhe

nokuphafuza kwakhe okuzenzisayo.

7Ngalokho uMowabi uyaklewula ngoMowabi;

bonke bayakuklewula.

Niyakukhala ngezigaxa zezithelo zomvini

ezomileyo zaseKhiri Haresheti

nidabukile kakhulu.

8

16:8
Num. 21:32
Jer. 48:32
Ngokuba amasimu aseHeshiboni abunile

kanye nomvini waseSibima;

amakhosi ezizwe achithile amagatsha awo;

afinyelela naseJazeri, edukela nasehlane;

amahlumela awo elulwa,

awela ulwandle.

9Ngalokho ngiyakukhalela umvini waseSibima

njengokukhala kweJazeri,

ngikumanzise, Heshiboni, ngezinyembezi zami,

nawe Elehale,

ngokuba phezu kwezithelo zakho nokuvuna kwakho

kuwile ukumemeza kwempi.

10Ukuthokoza kususiwe kanye nokujabula ensimini;

nasezivinini akuhlatshelelwa, akujatshulwa;

abanyathelayo abalinyatheli iwayini ezikhamweni;

ngenze ukuba kuphele ukumemeza.

11

16:11
Isaya 15:5
Jer. 48:36
Ngalokho inhliziyo yami

iyakhala njengehabhu* ngoMowabi,

nokuphakathi kwami ngeKhiri Heresi.

12Kuyakuthi lapho uMowabi esebonakala,

azikhathaze endaweni ephakemeyo,

aye endlini yakhe engcwele ukuba athandaze,

angaphumeleli.

13

16:13
Am. 2:1
Yileli izwi uJehova alikhulumayo ngoMowabi ngaleso sikhathi. 14Kepha manje uJehova ukhulumile ukuthi: “Phakathi kweminyaka emithathu njengeminyaka yomqashwa udumo lukaMowabi luyakudelelwa, noma enezixuku eziningi; insali iyakuba ncane kakhulu, ingabi namandla.”