IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
15

Isiprofetho ngoMowabi

151

15:1
Jer. 48:1
Hez. 25:8
Am. 2:1
Zef. 2:8
Isiprofetho ngoMowabi.

Impela ebusuku bunye i-Ari Mowabi linqotshiwe,

lichithekile;

impela ebusuku bunye iKhiri Mowabi linqotshiwe,

lichithekile.

2

15:2
Num. 21:30
Hez. 7:18
Bayakhuphukela ethempelini;

iDiboni lenyukela ezindaweni eziphakemeyo ukuyokhala;

uMowabi uyaklewula eNebo naseMedeba;

onke amakhanda ayizimpandlana,

zonke izilevu ziphuculiwe.

3Ezitaladini zabo bayabhinca indwangu yamasaka,

nasophahleni lwabo nasezigcawini zabo

bayaklewula bonke,

bamululeka izinyembezi.

4

15:4
Num. 21:23,26
Jer. 48:34
IHeshiboni liyadazuluka kanye ne-Elehale;

izwi labo lizwakala kuze kube naseJahasi;

ngalokho amabutho akwaMowabi ayakhamuluka,

umphefumulo wakhe uyathuthumela phakathi kwakhe.

5

15:5
Gen. 19:22
Jer. 48:5,36
Inhliziyo yami ikhalela uMowabi;

ababalekileyo bakhe bayabalekela eSora,

nase Egila Shelishiya;

yebo, nasegqumeni laseLuhithe bakhuphukela bekhala,

nasendleleni eya eHoronayimi,

bephakamisa izwi lokudazuluka.

6Ngokuba amanzi aseNimrimi ayincithakalo,

notshani buyoma, uhlaza luyaphela,

akusekho okuluhlaza.

7Ngalokho okuseleyo abakutholileyo, nemfuyo yabo,

bakuwelisa uMfula Weminyezane.

8Ngokuba ukukhala kuzungeze imikhawulo yakwaMowabi,

nokuklewula kwakhe kuze kube se-Egelayimi,

nokububula kwakhe kuze kube seBeri Elimi.

9Ngokuba amanzi aseDimoni agcwele igazi;

yebo, ngiyakwehlisela iDimoni nokunye:

ingonyama phezu kwabasindileyo bakwaMowabi,

insali yezwe.