IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
13

Isiprofetho ngeBabele

131

13:1
Isaya 21:1
Jer. 50:1
51:1
Isiprofetho ngeBabele asibonayo u-Isaya indodana ka-Amose.

2Misani ibhanela* entabeni elucwatha,

nibaphakamisele izwi,

nibaqhwebe ngezandla ukuba bangene emasangweni abakhulu.

3Mina uqobo ngibayalile abangcwele bami,

yebo, ngibizele amaqhawe ami okwentukuthelo yami,

bona labo abami abajabula ngokuziqhenya.

4Umsindo wesixuku ezintabeni

kungathi ngowabantu abaningi!

Umsindo wokuxokozela kwemibuso

yabezizwe ihlangene!

UJehova Sebawoti uyabutha impi yakhe.

5Bavela ezweni elikude

nasekugcineni kwezulu

uJehova nezikhali zentukuthelo yakhe,

ukuba bachithe umhlaba wonke.

6

13:6
Joweli 1:15
Klewulani, ngokuba usuku lukaJehova lusondele;

njengencithakalo evela kuSomandla luyafika.

7Ngalokho izandla zonke ziyadangala,

nezinhliziyo zonke ziyaphela amandla.

8Bayashaqeka, babanjwa yiminjunju nobuhlungu,

bazibinya njengababelethayo.

Babhekana omunye nomunye bemangala.

Ubuso babo bungubuso bamalangabi.

9Bheka, usuku lukaJehova luyeza,

lunonya, lunokufutheka,

lunokuvutha kolaka,

ukuba lwenz'ize umhlaba,

luchithe izoni zawo kuwo.

10

13:10
Hez. 32:7
Joweli 2:10,31
3:15
Am. 5:8
Math. 24:29
Mark. 13:24
Luk. 21:25
Ngokuba izinkanyezi zezulu nawondwenjana bazo

akuyikukhanya;

ilanga liyakuba mnyama ekuphumeni kwalo,

nenyanga ayisayikukhipa ukukhanya kwayo.

11Ngiyakulijezisa izwe ngobubi balo,

nababi ngezono zabo,

ngenze ukuba kuphele ukuzidla kwabaziqhenyayo,

ngithobise ukuziphakamisa kwabacindezeli.

12

13:12
1 AmaKh. 9:28
Jobe 28:16
Ngiyakwenza umuntu abe yigugu kunegolide elihle,

yebo, umuntukazana kunegolide elicwengekileyo.

13Ngalokho ngiyakuzamazamisa izulu,

umhlaba unyakaziswe endaweni yawo,

ngentukuthelo kaJehova Sebawoti

ngosuku lokuvutha kwentukuthelo yakhe.

14Kuyakuthi njengensephe exoshwayo nezimvu ezingaqoqwa muntu,

baphendukele, kube yilowo nalowo kubantu bakubo,

babalekele, kube yilowo ezweni lakubo.

15Bonke abatholwayo bayakugwazwa,

nabo bonke ababanjwayo bayakuwa ngenkemba.

16

13:16
AmaH. 137:8
Izingane zabo ziyakuchotshozwa emehlweni abo,

izindlu zabo ziphangwe,

omkabo baphoqwe.

17Bhekani, ngiyakubavusela amaMede angayikunaka isiliva,

negolide angathokozi ngalo.

18Iminsalo iyakuwisa phansi izinsizwa zabo;

abayikuhawukela isithelo esisesizalweni,

amehlo abo angabi nasihe kubantwana.

19

13:19
Gen. 19:24
Isaya 1:9
Jer. 49:18
50:40
IBabele, umhlobiso wemibuso,

isivunulo sokuzikhukhumeza kwamaKaledi,

liyakuba njengokuchitha kukaNkulunkulu iSodoma neGomora.

20Alisoze labuye lakhiwa,

akusayikuhlalwa kulo ezizukulwaneni ngezizukulwane;

umArabiya akayikumisa khona,

nabelusi abayikulala lapho nemihlambi yabo.

21

13:21
Isaya 34:13
Jer. 50:39
IsAmb. 18:2
Kepha izilwane zasehlane ziyakubuthisa khona,

nezindlu zalo ziyakugcwala izikhova;

kuyakuhlala lapho izintshe,

namademoni ayakungqabashiya khona.

22Izimpungushe ziyakukhala ezinqabeni zalo,

namakhanka ezindlini zamakhosi;

siseduze ukufika isikhathi salo,

nezinsuku zalo aziyikwandiswa.

14

141

14:1
Isaya 56:3,6
Ngokuba uJehova uyakumhawukela uJakobe,

abuye amkhethe u-Israyeli,

ababeke ezweni lakubo;

nabafokazi bayakuzihlanganisa nabo,

banamathele endlini kaJakobe.

2

14:2
Isaya 61:5
Abantu bayakubathatha,

babayise ezindaweni zabo;

indlu yakwa-Israyeli iyakubenza ifa ezweni likaJehova,

babe yizinceku nezincekukazi,

babathumbe labo abakade bethunjiwe yibo,

babuse phezu kwabacindezeli babo.

3Kuyakuthi ngosuku uJehova akuphumuza ngalo ebuhlungwini bakho, nasekuhluphekeni kwakho, nasemsebenzini olukhuni obusetshenziswa ngawo, 4uphakamise lesi saga ngenkosi yaseBabele, uthi:

“Yeka ukuphela komcindezeli

nokugcina kokubhensa!

5

14:5
Isaya 9:4
UJehova waphulile udondolo lwababi

nentonga yababusi

6eyashaya abantu ngentukuthelo ngokushaya okunganqamukiyo,

eyabusa izizwe ngolaka

ngokuzingela okunganqandwanga.

7Wonke umhlaba uyaphumula, usenokuthula;

baqhumuka ngokuhlabelela.

8Yebo, nemisayipuresi* ithokoza ngawe,

kanye nemisedari* yaseLebanoni, ngokuthi:

‘Selokhu walaliswa phansi,

akakho umgawuli okhuphukela kithina.’

9Indawo yabafileyo ngaphansi inyakazisiwe

ukuba ikuhlangabeze ekufikeni kwakho,

ikuvusele izithunzi,

zonke izikhulu zomhlaba,

isukumise onke amakhosi ezizwe

ezihlalweni zawo zobukhosi.

10Onke ayakuthatha athi kuwe:

Nawe usubuthakathaka njengathi,

usufana nathi, na?

11

14:11
Jobe 21:26
Ubukhosi bakho sebehliselwe endaweni yabafileyo,

umsindo wezingubhu zenu;

izimpethu zenekiwe ngaphansi kwakho,

nezibungu ziyakusibekela.

12“Yeka ukuwa kwakho ezulwini,

khwezi elikhanyayo, ndodana yokusa,

nokunqunyelwa kwakho phansi,

wena owawuthobisa izizwe.

13Wena wathi enhliziyweni yakho:

‘Ngiyakukhuphukela ezulwini,

ngiphakamise isihlalo sami sobukhosi

phezu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu,

ngihlale entabeni yomhlangano

ngasekugcineni kwasenyakatho.

14Ngiyakukhuphuka phezu kwezindawo

eziphakemeyo zamafu,

ngizenze ngibe ngangoPhezukonke.’

15Kepha uyakwehliselwa endaweni yabafileyo,

ekugcineni komgodi.

16“Abakubonayo bayakugqolozela,

bakuqaphele, bathi:

‘Nguye lo muntu owawuzamazamisa umhlaba,

wanyakazisa imibuso,

17owenza izwe laba yihlane,

wayichitha imizi yalo,

akavumela iziboshwa zakhe

ukuba zigoduke, na?’

18Onke amakhosi ezizwe,

onke alala ngodumo,

yileyo naleyo endlini yayo.

19Kepha wena ulahliwe ngaphandle kwethuna lakho

njengegatsha elinengekayo,

ligqokwe ngababuleweyo,

abahlatshwe yinkemba,

abehlela ematsheni omgodi

njengesidumbu esinyathelweyo.

20Awuyikuhlanganiswa nabo ekumbelweni,

ngokuba uchithile izwe lakho,

wabulala abantu bakho;

inzalo yababi ayisayikubizwa ngegama naphakade.

21Lungiselani abantwana bakhe ukubulawa

ngobubi bawoyise,

ukuze bangavuki, badle ifa lomhlaba,

bagcwalise ubuso bezwe ngemizi.”

22

14:22
Jobe 18:19
AmaH. 21:10
37:28
“Ngiyakubavukela,” usho uJehova Sebawoti,

“nginqume eBabele igama, nensali,

nendodana, nomzukulwana,” usho uJehova.

23

14:23
Isaya 34:11
Zef. 2:14
“Ngiyakulenza libe yifa likanondwebu

namachibi amanzi,

ngilishanele ngomshanelo wencithakalo,”

usho uJehova Sebawoti.

Isiprofetho nge-Asiriya

24UJehova Sebawoti ufungile, wathi:

“Impela njengokulinganisa kwami kuyakuba njalo,

nanjengokunquma kwami

kuyakuma kanjalo

25

14:25
Isaya 37:36
ukuthi ngiyakumaphula owase-Asiriya ezweni lami,

ngimnyathele phansi ezintabeni zami;

bese lisuka kubo ijoka lakhe,

nomthwalo wakhe usuke emahlombe abo.”

26Yilesi esiyisinqumo esinqunyiwe emhlabeni wonke;

yilesi esiyisandla eseluliwe phezu kwezizwe zonke.

27

14:27
2 IziKr. 20:6
Jobe 9:12
Isaya 43:13
Dan. 4:32
Ngokuba uJehova Sebawoti unqumile;

ngubani ongakuchitha na?

Isandla sakhe singeseluliweyo;

ngubani ongasibuyisa na?

Isiprofetho ngeFilistiya

28Ngomnyaka wokufa kwenkosi u-Ahazi kwavela lesi siprofetho.

29

14:29
2 AmaKh. 18:8
2 IziKr. 28:18
Jer. 47:1
Hez. 25:15
Ungathokozi wena Filistiya lonke

ngokuthi intonga ekushayileyo yaphukile,

ngokuba empandeni yenyoka kuyakuphuma ibululu,

nenzalo yalo iyakuba yinyoka endizayo.

30Amazibulo abampofu ayakuklaba,

nabaswelayo bayakulala belondekile;

ngiyakubulala impande yakho ngendlala,

nensali yakho iyakubhujiswa.

31Klewula wena sango,

dazuluka wena muzi,

phela amandla wena Filistiya lonke!

Ngokuba enyakatho kuvela umusi;

akakho oyakwahlukana nebutho lakhe.

32

14:32
AmaH. 87:1
Izithunywa zesizwe ziyakuphendulwa ngokuthini na?

Ukuthi nguJehova obeke isisekelo eSiyoni;

abahluphekayo babantu bakhe bayakuphephela kulo.

15

Isiprofetho ngoMowabi

151

15:1
Jer. 48:1
Hez. 25:8
Am. 2:1
Zef. 2:8
Isiprofetho ngoMowabi.

Impela ebusuku bunye i-Ari Mowabi linqotshiwe,

lichithekile;

impela ebusuku bunye iKhiri Mowabi linqotshiwe,

lichithekile.

2

15:2
Num. 21:30
Hez. 7:18
Bayakhuphukela ethempelini;

iDiboni lenyukela ezindaweni eziphakemeyo ukuyokhala;

uMowabi uyaklewula eNebo naseMedeba;

onke amakhanda ayizimpandlana,

zonke izilevu ziphuculiwe.

3Ezitaladini zabo bayabhinca indwangu yamasaka,

nasophahleni lwabo nasezigcawini zabo

bayaklewula bonke,

bamululeka izinyembezi.

4

15:4
Num. 21:23,26
Jer. 48:34
IHeshiboni liyadazuluka kanye ne-Elehale;

izwi labo lizwakala kuze kube naseJahasi;

ngalokho amabutho akwaMowabi ayakhamuluka,

umphefumulo wakhe uyathuthumela phakathi kwakhe.

5

15:5
Gen. 19:22
Jer. 48:5,36
Inhliziyo yami ikhalela uMowabi;

ababalekileyo bakhe bayabalekela eSora,

nase Egila Shelishiya;

yebo, nasegqumeni laseLuhithe bakhuphukela bekhala,

nasendleleni eya eHoronayimi,

bephakamisa izwi lokudazuluka.

6Ngokuba amanzi aseNimrimi ayincithakalo,

notshani buyoma, uhlaza luyaphela,

akusekho okuluhlaza.

7Ngalokho okuseleyo abakutholileyo, nemfuyo yabo,

bakuwelisa uMfula Weminyezane.

8Ngokuba ukukhala kuzungeze imikhawulo yakwaMowabi,

nokuklewula kwakhe kuze kube se-Egelayimi,

nokububula kwakhe kuze kube seBeri Elimi.

9Ngokuba amanzi aseDimoni agcwele igazi;

yebo, ngiyakwehlisela iDimoni nokunye:

ingonyama phezu kwabasindileyo bakwaMowabi,

insali yezwe.