IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
14

141

14:1
Isaya 56:3,6
Ngokuba uJehova uyakumhawukela uJakobe,

abuye amkhethe u-Israyeli,

ababeke ezweni lakubo;

nabafokazi bayakuzihlanganisa nabo,

banamathele endlini kaJakobe.

2

14:2
Isaya 61:5
Abantu bayakubathatha,

babayise ezindaweni zabo;

indlu yakwa-Israyeli iyakubenza ifa ezweni likaJehova,

babe yizinceku nezincekukazi,

babathumbe labo abakade bethunjiwe yibo,

babuse phezu kwabacindezeli babo.

3Kuyakuthi ngosuku uJehova akuphumuza ngalo ebuhlungwini bakho, nasekuhluphekeni kwakho, nasemsebenzini olukhuni obusetshenziswa ngawo, 4uphakamise lesi saga ngenkosi yaseBabele, uthi:

“Yeka ukuphela komcindezeli

nokugcina kokubhensa!

5

14:5
Isaya 9:4
UJehova waphulile udondolo lwababi

nentonga yababusi

6eyashaya abantu ngentukuthelo ngokushaya okunganqamukiyo,

eyabusa izizwe ngolaka

ngokuzingela okunganqandwanga.

7Wonke umhlaba uyaphumula, usenokuthula;

baqhumuka ngokuhlabelela.

8Yebo, nemisayipuresi* ithokoza ngawe,

kanye nemisedari* yaseLebanoni, ngokuthi:

‘Selokhu walaliswa phansi,

akakho umgawuli okhuphukela kithina.’

9Indawo yabafileyo ngaphansi inyakazisiwe

ukuba ikuhlangabeze ekufikeni kwakho,

ikuvusele izithunzi,

zonke izikhulu zomhlaba,

isukumise onke amakhosi ezizwe

ezihlalweni zawo zobukhosi.

10Onke ayakuthatha athi kuwe:

Nawe usubuthakathaka njengathi,

usufana nathi, na?

11

14:11
Jobe 21:26
Ubukhosi bakho sebehliselwe endaweni yabafileyo,

umsindo wezingubhu zenu;

izimpethu zenekiwe ngaphansi kwakho,

nezibungu ziyakusibekela.

12“Yeka ukuwa kwakho ezulwini,

khwezi elikhanyayo, ndodana yokusa,

nokunqunyelwa kwakho phansi,

wena owawuthobisa izizwe.

13Wena wathi enhliziyweni yakho:

‘Ngiyakukhuphukela ezulwini,

ngiphakamise isihlalo sami sobukhosi

phezu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu,

ngihlale entabeni yomhlangano

ngasekugcineni kwasenyakatho.

14Ngiyakukhuphuka phezu kwezindawo

eziphakemeyo zamafu,

ngizenze ngibe ngangoPhezukonke.’

15Kepha uyakwehliselwa endaweni yabafileyo,

ekugcineni komgodi.

16“Abakubonayo bayakugqolozela,

bakuqaphele, bathi:

‘Nguye lo muntu owawuzamazamisa umhlaba,

wanyakazisa imibuso,

17owenza izwe laba yihlane,

wayichitha imizi yalo,

akavumela iziboshwa zakhe

ukuba zigoduke, na?’

18Onke amakhosi ezizwe,

onke alala ngodumo,

yileyo naleyo endlini yayo.

19Kepha wena ulahliwe ngaphandle kwethuna lakho

njengegatsha elinengekayo,

ligqokwe ngababuleweyo,

abahlatshwe yinkemba,

abehlela ematsheni omgodi

njengesidumbu esinyathelweyo.

20Awuyikuhlanganiswa nabo ekumbelweni,

ngokuba uchithile izwe lakho,

wabulala abantu bakho;

inzalo yababi ayisayikubizwa ngegama naphakade.

21Lungiselani abantwana bakhe ukubulawa

ngobubi bawoyise,

ukuze bangavuki, badle ifa lomhlaba,

bagcwalise ubuso bezwe ngemizi.”

22

14:22
Jobe 18:19
AmaH. 21:10
37:28
“Ngiyakubavukela,” usho uJehova Sebawoti,

“nginqume eBabele igama, nensali,

nendodana, nomzukulwana,” usho uJehova.

23

14:23
Isaya 34:11
Zef. 2:14
“Ngiyakulenza libe yifa likanondwebu

namachibi amanzi,

ngilishanele ngomshanelo wencithakalo,”

usho uJehova Sebawoti.

Isiprofetho nge-Asiriya

24UJehova Sebawoti ufungile, wathi:

“Impela njengokulinganisa kwami kuyakuba njalo,

nanjengokunquma kwami

kuyakuma kanjalo

25

14:25
Isaya 37:36
ukuthi ngiyakumaphula owase-Asiriya ezweni lami,

ngimnyathele phansi ezintabeni zami;

bese lisuka kubo ijoka lakhe,

nomthwalo wakhe usuke emahlombe abo.”

26Yilesi esiyisinqumo esinqunyiwe emhlabeni wonke;

yilesi esiyisandla eseluliwe phezu kwezizwe zonke.

27

14:27
2 IziKr. 20:6
Jobe 9:12
Isaya 43:13
Dan. 4:32
Ngokuba uJehova Sebawoti unqumile;

ngubani ongakuchitha na?

Isandla sakhe singeseluliweyo;

ngubani ongasibuyisa na?

Isiprofetho ngeFilistiya

28Ngomnyaka wokufa kwenkosi u-Ahazi kwavela lesi siprofetho.

29

14:29
2 AmaKh. 18:8
2 IziKr. 28:18
Jer. 47:1
Hez. 25:15
Ungathokozi wena Filistiya lonke

ngokuthi intonga ekushayileyo yaphukile,

ngokuba empandeni yenyoka kuyakuphuma ibululu,

nenzalo yalo iyakuba yinyoka endizayo.

30Amazibulo abampofu ayakuklaba,

nabaswelayo bayakulala belondekile;

ngiyakubulala impande yakho ngendlala,

nensali yakho iyakubhujiswa.

31Klewula wena sango,

dazuluka wena muzi,

phela amandla wena Filistiya lonke!

Ngokuba enyakatho kuvela umusi;

akakho oyakwahlukana nebutho lakhe.

32

14:32
AmaH. 87:1
Izithunywa zesizwe ziyakuphendulwa ngokuthini na?

Ukuthi nguJehova obeke isisekelo eSiyoni;

abahluphekayo babantu bakhe bayakuphephela kulo.