IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
11

Ihlumela likaJese

111

11:1
Isaya 53:2
Jer. 23:5
33:15
Zak. 3:8
6:12
IzE. 13:23
Kuyakuvela ihlumela esiqwini sikaJese,

kuphume igatsha ezimpandeni zakhe.

2UMoya kaJehova uyakuhlala phezu kwakhe,

umoya wokuhlakanipha nowokuqonda,

umoya wamasu nowamandla,

umoya wokwazi nowokumesaba uJehova.

3Intokozo yakhe iyakuba sekumesabeni uJehova;

akayikwahlulela ngokubona kwamehlo akhe,

anganqumi ngokuzwa kwezindlebe zakhe.

4

11:4
Jobe 4:9
Hos. 6:5
2 Thes. 2:8
IsAmb. 2:16
Kepha uyakwahlulela abampofu ngokulunga,

anqume ngokufaneleyo abathobileyo bomhlaba,

awushaye umhlaba ngentonga yomlomo wakhe,

abulale ababi ngokuphefumula kwezindebe zakhe.

5

11:5
Isaya 59:17
Ef. 6:14
Ukulunga kuyakuba yibhande* lezinkalo zakhe,

ukuthembeka kube yibhande lamanyonga akhe.

6

11:6
Isaya 65:25
Hos. 2:18
Impisi iyakuhlala newundlu,

ingwe ibuthise ndawonye nezinyane lembuzi,

ithole nebhongo lengonyama kukhuluphaliswe kanyekanye,

nomntwana omncane uyakukuqhuba.

7Inkomo nebhere* kuyakuklaba,

amazinyane akho abuthise ndawonye,

ingonyama idle utshani njengenkabi.

8Umntwana oncelayo uyakudlala ngasemgodini webululu,

olunyuliweyo elulele isandla sakhe

esiseleni sikamantshingeyana.

9

11:9
Hab. 2:14
Abayikwenza okubi,

bangachithi entabeni yonke yami engcwele,

ngokuba umhlaba uyakugcwala ukumazi uJehova

njengamanzi asibekela ulwandle.

10

11:10
Rom. 15:12
IsAmb. 5:5
22:16
Kuyakuthi ngalolo suku impande kaJese ime iyibhanela* lezizwe; abezizwe bayakuyifuna, nendawo yayo iyakuba nodumo.

11Kuyakuthi ngalolo suku iNkosi ibuye yelule isandla sayo ngokwesibili ukuzuza insali yabantu bayo eyakusala e-Asiriya, naseGibithe, nasePhatirosi, naseKushe, nase-Elamu, naseShineyari, naseHamati, naseziqhingini zolwandle.

12

11:12
Dut. 30:4
Joh. 10:16
Iyakuphakamisela abezizwe ibhandela,*

ibuthe abaxoshiweyo bakwa-Israyeli,

iqoqe abahlakazekileyo bakwaJuda emagumbini omane omhlaba.

13Umhawu ka-Efrayimi uyakusuka,

nabacindezela uJuda bayakunqunywa;

u-Efrayimi akayikuba namhawu ngoJuda,

noJuda kayikucindezela u-Efrayimi.

14Kepha bayakundizela ehlombe lamaFilisti ngasentshonalanga,

baphange kanyekanye abantu basempumalanga,

belulele izandla zabo ngaku-Edomi noMowabi,

abakwa-Amoni babalalele.

15

11:15
Zak. 10:10
UJehova uyakuqalekisa itheku lolwandle lwaseGibithe,

anikine isandla sakhe phezu koMfula*

ngokuhwamula komoya wakhe,

awushaye ube yiminonjana eyisikhombisa,

ukuze kuhanjwe ngezicathulo.

16

11:16
Eks. 14:29
Mika 7:15
Kuyakuba khona umgwaqo wensali yabantu bakhe,

eyakusala e-Asiriya,

njengalokho kwakunjalo ku-Israyeli

ngosuku lokukhuphuka kwakhe ezweni laseGibithe.

12

Ihubo lokusindiswa kuka-Israyeli

121Uyakusho ngalolo suku ukuthi:

“Ngiyakubonga, Jehova,

ngokuba wangithukuthelela,

kepha intukuthelo yakho isibuyile, uyangiduduza.

2

12:2
Eks. 15:2
AmaH. 118:14
Bheka, uNkulunkulu uyinsindiso yami;

nginethemba, angesabi,

ngokuba uJehova, uJehova ungamandla ami nehubo lami,

waba yinsindiso yami.”

3

12:3
Isaya 55:1
Joh. 4:14
7:37
Ngalokho niyakukha amanzi ngokujabula

emithonjeni yensindiso.

4

12:4
1 IziKr. 16:8
AmaH. 105:1
Niyakusho ngalolo suku ukuthi:

“Bongani uJehova,

nibize igama lakhe,

nizazise izenzo zakhe phakathi kwezizwe,

nimemezele ukuthi igama lakhe liphakeme.

5Hlabelelani kuJehova,

ngokuba wenzile izinto ezinkulu;

lokhu makwazeke emhlabeni wonke.

6

12:6
Zef. 3:14
Zak. 9:9
Memeza, ujabule wena ohlezi eSiyoni,

ngokuba mkhulu oNgcwele ka-Israyeli phakathi kwakho.”

13

Isiprofetho ngeBabele

131

13:1
Isaya 21:1
Jer. 50:1
51:1
Isiprofetho ngeBabele asibonayo u-Isaya indodana ka-Amose.

2Misani ibhanela* entabeni elucwatha,

nibaphakamisele izwi,

nibaqhwebe ngezandla ukuba bangene emasangweni abakhulu.

3Mina uqobo ngibayalile abangcwele bami,

yebo, ngibizele amaqhawe ami okwentukuthelo yami,

bona labo abami abajabula ngokuziqhenya.

4Umsindo wesixuku ezintabeni

kungathi ngowabantu abaningi!

Umsindo wokuxokozela kwemibuso

yabezizwe ihlangene!

UJehova Sebawoti uyabutha impi yakhe.

5Bavela ezweni elikude

nasekugcineni kwezulu

uJehova nezikhali zentukuthelo yakhe,

ukuba bachithe umhlaba wonke.

6

13:6
Joweli 1:15
Klewulani, ngokuba usuku lukaJehova lusondele;

njengencithakalo evela kuSomandla luyafika.

7Ngalokho izandla zonke ziyadangala,

nezinhliziyo zonke ziyaphela amandla.

8Bayashaqeka, babanjwa yiminjunju nobuhlungu,

bazibinya njengababelethayo.

Babhekana omunye nomunye bemangala.

Ubuso babo bungubuso bamalangabi.

9Bheka, usuku lukaJehova luyeza,

lunonya, lunokufutheka,

lunokuvutha kolaka,

ukuba lwenz'ize umhlaba,

luchithe izoni zawo kuwo.

10

13:10
Hez. 32:7
Joweli 2:10,31
3:15
Am. 5:8
Math. 24:29
Mark. 13:24
Luk. 21:25
Ngokuba izinkanyezi zezulu nawondwenjana bazo

akuyikukhanya;

ilanga liyakuba mnyama ekuphumeni kwalo,

nenyanga ayisayikukhipa ukukhanya kwayo.

11Ngiyakulijezisa izwe ngobubi balo,

nababi ngezono zabo,

ngenze ukuba kuphele ukuzidla kwabaziqhenyayo,

ngithobise ukuziphakamisa kwabacindezeli.

12

13:12
1 AmaKh. 9:28
Jobe 28:16
Ngiyakwenza umuntu abe yigugu kunegolide elihle,

yebo, umuntukazana kunegolide elicwengekileyo.

13Ngalokho ngiyakuzamazamisa izulu,

umhlaba unyakaziswe endaweni yawo,

ngentukuthelo kaJehova Sebawoti

ngosuku lokuvutha kwentukuthelo yakhe.

14Kuyakuthi njengensephe exoshwayo nezimvu ezingaqoqwa muntu,

baphendukele, kube yilowo nalowo kubantu bakubo,

babalekele, kube yilowo ezweni lakubo.

15Bonke abatholwayo bayakugwazwa,

nabo bonke ababanjwayo bayakuwa ngenkemba.

16

13:16
AmaH. 137:8
Izingane zabo ziyakuchotshozwa emehlweni abo,

izindlu zabo ziphangwe,

omkabo baphoqwe.

17Bhekani, ngiyakubavusela amaMede angayikunaka isiliva,

negolide angathokozi ngalo.

18Iminsalo iyakuwisa phansi izinsizwa zabo;

abayikuhawukela isithelo esisesizalweni,

amehlo abo angabi nasihe kubantwana.

19

13:19
Gen. 19:24
Isaya 1:9
Jer. 49:18
50:40
IBabele, umhlobiso wemibuso,

isivunulo sokuzikhukhumeza kwamaKaledi,

liyakuba njengokuchitha kukaNkulunkulu iSodoma neGomora.

20Alisoze labuye lakhiwa,

akusayikuhlalwa kulo ezizukulwaneni ngezizukulwane;

umArabiya akayikumisa khona,

nabelusi abayikulala lapho nemihlambi yabo.

21

13:21
Isaya 34:13
Jer. 50:39
IsAmb. 18:2
Kepha izilwane zasehlane ziyakubuthisa khona,

nezindlu zalo ziyakugcwala izikhova;

kuyakuhlala lapho izintshe,

namademoni ayakungqabashiya khona.

22Izimpungushe ziyakukhala ezinqabeni zalo,

namakhanka ezindlini zamakhosi;

siseduze ukufika isikhathi salo,

nezinsuku zalo aziyikwandiswa.