IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Ukusolwa kwesizwe sakwaJuda

11

1:1
Eks. 10:4
Dut. 4:26
31:28
32:1,5
AmaH. 50:4
Hos. 11:1
Mika 1:2
Umbono ka-Isaya, indodana ka-Amose, awubonayo ngoJuda neJerusalema emihleni ka-Uziya, noJothamu, no-Ahazi, noHezekiya, amakhosi akwaJuda.

2Yizwani, mazulu,

ubeke indlebe, mhlaba,

ngokuba uJehova ukhuluma uthi:

“Ngikhulisile ngiphakamisile abantwana,

kepha bangihlubukile.

3Inkabi iyamazi umniniyo

nembongolo umkhombe womnikaziyo;

u-Israyeli akazi,

isizwe sami asiqondi.”

4Hawu, sizwe esonayo,

bantu abasindwe ngububi,

nzalo yababi,

bantwana abonakeleyo!

Bamshiyile uJehova,

bamdelele oNgcwele ka-Israyeli,

babuyele emuva.

5Ningabe nisashaywa kuphi,

nisaqhubeka ukwambuka, na?

Lonke ikhanda liyagula,

nayo yonke inhliziyo ibuthakathaka.

6Kusukela ematheni onyawo kuze kube sekhanda

akukho okuphelele, ngamanxeba nje,

nemivimbo, nemidwa emisha;

akukhanywanga ubovu, akuboshwanga,

akuthanjiswanga ngamafutha.

7

1:7
Isaya 5:5
Izwe lakini liyihlane,

imizi yenu ishisiwe ngomlilo,

umhlabathi wenu udliwa ngabafokazi phambi kwenu,

kuyihlane njengokuchitha kwabafokazi.

8Indodakazi yaseSiyoni isele njengexhiba esivinini,

nanjengedladla ensimini yamaselwa,

nanjengomuzi ovinjezelweyo.

9

1:9
Gen. 19:24
IsiLilo 3:22
Rom. 9:29
Uma uJehova Sebawoti ebengasishiyelanga insali,

besiyakuba njengeSodoma,

sifane neGomora.

10

1:10
Dut. 32:32
Hez. 16:46
Yizwani izwi likaJehova

nina babusi baseSodoma,

nibeke indlebe ekufundiseni kukaNkulunkulu wethu

nina bantu baseGomora.

11

1:11
AmaH. 50:8
IzA. 15:8
Isaya 66:3
Jer. 6:20
14:12
Am. 5:21
Mika 6:6
“Iyini kimi imihlatshelo yenu eminingi na?”

usho uJehova;

“ngisuthile ngeminikelo yokushiswa yezinqama

nangeyamanoni amathole akhuluphalisiweyo;

negazi lezinkunzi nelamawundlu nelezimpongo

angithokozi ngalo.

12Lapho nifika ukubona ubuso bami,

ngubani okubize lokhu esandleni senu

ukuba ninyathele amagceke ami na?

13

1:13
Mal. 1:10
Ningabe nisaletha iminikelo eyize yempuphu;

impepho iyisinengiso kimi;

ezokwethwasa kwenyanga namasabatha nokubiza imihlangano

angivumi ububi kanye nemikhosi.

14Ezokwethwasa zenu kwenyanga nemikhosi yenu emisiweyo

kuyazondwa ngumphefumulo wami;

kungumthwalo phezu kwami,

ngikhathele ngukukuthwala.

15

1:15
IzA. 1:28
Isaya 59:3
Lapho nelula izandla zenu,

ngiyakufihla kini amehlo ami;

yebo, lapho nenza imikhuleko eminingi, angiyikuzwa;

izandla zenu zigcwele igazi.

16Gezani, nihlanzeke,

nisuse ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami,

niyeke ukwenza okubi.

17

1:17
Dut. 24:17
27:19
AmaH. 34:14
68:5
82:3
Am. 5:15
1 Pet. 3:11
Fundani ukwenza okuhle,

nifune ukwahlulela,

niqondise abacindezeli,

nahlulele izintandane,

nimele umfelokazi.

18

1:18
AmaH. 51:7
Isaya 43:25
44:22
Hez. 18:21
“Wozani-ke, sithethe indaba,”

usho uJehova;

“noma izono zenu zibomvu kakhulu,

ziyakuba mhlophe njengeqhwa;

noma zibomvu njengokububende,

ziyakuba njengoboya bezimvu.

19

1:19
Lev. 25:18
IzA. 1:33
Uma nivuma, nilalela,

niyakudla okuhle kwezwe;

20

1:20
Lev. 26:25
kepha uma nala, nihlubuka,

niyakudliwa yinkemba,”

ngokuba umlomo kaJehova ukhulumile.

21

1:21
Hos. 4:14
Yeka umuzi othembekileyo waphenduka,

waba yisifebe,

wena owawugcwele ukwahlulela!

Ukulunga kwakuhlezi khona,

kepha manje ababulali.

22

1:22
Hez. 22:18
Isiliva lakho seliphendukile amanyela;

iwayini lakho lixubene namanzi.

23

1:23
Eks. 22:22
Jer. 5:28
Hos. 9:15
Zak. 7:10
Izikhulu zakho ziyizihlubuki

nabangane bamasela;

bonke bathanda izipho, balandela imivuzo;

abahluleli izintandane,

nendaba yomfelokazi ayifinyeleli kubo.

24

1:24
Dut. 28:63
Ngalokho ithi iNkosi uJehova Sebawoti,

uMninimandla ka-Israyeli:

“E, ngiyakuzikhulula kwabamelene nami,

ngiziphindisele ezitheni zami,

25ngibuyisele isandla sami kuwe,

ngicwengisise impela amanyela akho,

ngisuse lonke ithini* lakho,

26

1:26
Hez. 21:27
ngibuyisele abahluleli bakho njengakuqala,

nabeluleki bakho njengasekuqaleni,

andukuba ubizwe ngokuthi uMuzi Wokulunga,

uMuzi Othembekileyo.”

27

1:27
Jer. 23:6
33:16
ISiyoni liyakuhlengwa ngokwahlulela

nabaphendukayo kulo ngokulunga.

28

1:28
AmaH. 1:6
92:9
Izihlubuki nezoni ziyakubhujiswa kanyekanye,

nabamshiyayo uJehova bayakuqedwa.

29

1:29
Hos. 4:13,19
“Yebo, bayakuba namahloni ngama-oki* enawanxanelayo,

niyangaze ngamasimu enawakhethayo.

30Ngokuba niyakuba njenge-oki*

elimaqabunga alo abunile,

nanjengensimu engenamanzi.

31

1:31
Jer. 4:4
Hez. 20:47
Am. 5:6
Abanamandla bayakuba njengefilakisi,*

nemisebenzi yabo njengenhlansi;

bayakusha bobabili kanyekanye,

akuyikubakho ocimayo.”

2

Intaba yendlu kaJehova

21Indaba ayibonayo u-Isaya indodana ka-Amose ngoJuda neJerusalema.

2

2:2
AmaH. 68:16
Jer. 3:17
Mika 4:1
Zak. 8:20
Kuyakuthi ngezinsuku ezizayo

intaba yendlu kaJehova iqiniswe esiqongweni sezintaba,

iphakame kunamagquma,

nezizwe zonke ziyakugobhozela khona.

3

2:3
AmaH. 110:2
Isaya 51:4
Abantu abaningi bayakuhamba, bathi:

“Wozani sikhuphukele entabeni kaJehova

endlini kaNkulunkulu kaJakobe;

uyakusifundisa izindlela zakhe,

sihambe emikhondweni yakhe,”

ngokuba umthetho uyakuvela eSiyoni,

nezwi likaJehova eJerusalema.

4

2:4
Joweli 3:10
Uyakwahlulela phakathi kwezizwe,

anqume phakathi kwabantu abaningi;

bayakukhanda izinkemba zabo zibe ngamakhuba,

nemikhonto yabo ibe ngocelemba;

isizwe asiyikuphakamisela isizwe inkemba,

zingabe zisafunda ukulwa.

5Wena ndlu kaJakobe,

woza sihambe ekukhanyeni kukaJehova.

Usuku lukaJehova

6Ngokuba ushiyile abantu bakho,

indlu kaJakobe,

lokhu begcwele ezasempumalanga,

behlola imihlola njengamaFilisti,

bexhawulana nabantwana babezizwe.

7Izwe lakubo ligcwele isiliva negolide,

akukho ukuphela kwengcebo yabo;

izwe lakubo ligcwele futhi namahhashi,

nokuphela kwezinqola akukho.

8

2:8
Jer. 2:28
Izwe lakubo ligcwele futhi nezithombe;

bakhuleka kokwenziwe yizandla zabo

nakwekwenzileyo iminwe yabo.

9Kepha abantu bayakufoliswa,

namadoda ayakuthotshiswa;

abayikuthethelelwa.

10

2:10
Hos. 10:8
Luk. 23:30
IsAmb. 6:16
Ngena edwaleni, ucashe othulini

ngokwesabeka kukaJehova nangodumo lobukhosi bakhe.

11

2:11
Isaya 5:15
Amehlo omuntu aziphakamisileyo ayakuthotshiswa,

nokuzikhukhumeza kwamadoda kuyakufola,

kuphakame uJehova kuphela ngalolo suku.

12

2:12
Isaya 40:4
Ngokuba uJehova Sebawoti unosuku oluyakuba

phezu kwakho konke okuzidlayo nokuzikhukhumezayo,

naphezu kwakho konke okuphakemeyo, kuthotshiswe,

13naphezu kwayo yonke imisedari* yaseLebanoni,

emide nephakemeyo,

naphezu kwawo onke ama-oki* aseBashani,

14naphezu kwazo zonke izintaba ezinde,

naphezu kwawo onke amagquma aphakemeyo,

15naphezu kwayo yonke imibhoshongo ephakemeyo,

naphezu kwazo zonke izingange eziqinisiweyo,

16naphezu kwayo yonke imikhumbi yaseTharishishi,

naphezu kwayo yonke imikhunjana enxanelekayo.

17Ukuzikhukhumeza kwabantu kuyakufoliswa,

nokuziphakamisa kwamadoda kuyakuthotshiswa,

kuphakame uJehova kuphela ngalolo suku,

18ziphele izithombe, zithi nya.

19Bayakungena emihumeni yamadwala nasemigodini yomhlaba

ngokwesabeka kukaJehova nangodumo lobukhosi bakhe,

lapho evuka ukushaya umhlaba ngovalo.

20

2:20
Isaya 30:22
31:7
Ngalolo suku abantu bayakulahla kuwo

amavukuzi nakuwo amalulwane

izithombe zabo zesiliva

nezithombe zabo zegolide,

abazenzele zona ukuba bakhuleke kuzo,

21ukuze bangene emihumeni yamadwala

nasemifantwini yeziwa

ngokwesabeka kukaJehova

nangodumo lobukhosi bakhe,

lapho evuka ukushaya umhlaba ngovalo.

22

2:22
AmaH. 146:3
Jer. 17:5
Bayekeni abantu okusemakhaleni abo kukhona ukuphefumula nje,

ngokuba babalwa njengantoni na?