IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Ukusolwa kwesizwe sakwaJuda

11

1:1
Eks. 10:4
Dut. 4:26
31:28
32:1,5
AmaH. 50:4
Hos. 11:1
Mika 1:2
Umbono ka-Isaya, indodana ka-Amose, awubonayo ngoJuda neJerusalema emihleni ka-Uziya, noJothamu, no-Ahazi, noHezekiya, amakhosi akwaJuda.

2Yizwani, mazulu,

ubeke indlebe, mhlaba,

ngokuba uJehova ukhuluma uthi:

“Ngikhulisile ngiphakamisile abantwana,

kepha bangihlubukile.

3Inkabi iyamazi umniniyo

nembongolo umkhombe womnikaziyo;

u-Israyeli akazi,

isizwe sami asiqondi.”

4Hawu, sizwe esonayo,

bantu abasindwe ngububi,

nzalo yababi,

bantwana abonakeleyo!

Bamshiyile uJehova,

bamdelele oNgcwele ka-Israyeli,

babuyele emuva.

5Ningabe nisashaywa kuphi,

nisaqhubeka ukwambuka, na?

Lonke ikhanda liyagula,

nayo yonke inhliziyo ibuthakathaka.

6Kusukela ematheni onyawo kuze kube sekhanda

akukho okuphelele, ngamanxeba nje,

nemivimbo, nemidwa emisha;

akukhanywanga ubovu, akuboshwanga,

akuthanjiswanga ngamafutha.

7

1:7
Isaya 5:5
Izwe lakini liyihlane,

imizi yenu ishisiwe ngomlilo,

umhlabathi wenu udliwa ngabafokazi phambi kwenu,

kuyihlane njengokuchitha kwabafokazi.

8Indodakazi yaseSiyoni isele njengexhiba esivinini,

nanjengedladla ensimini yamaselwa,

nanjengomuzi ovinjezelweyo.

9

1:9
Gen. 19:24
IsiLilo 3:22
Rom. 9:29
Uma uJehova Sebawoti ebengasishiyelanga insali,

besiyakuba njengeSodoma,

sifane neGomora.

10

1:10
Dut. 32:32
Hez. 16:46
Yizwani izwi likaJehova

nina babusi baseSodoma,

nibeke indlebe ekufundiseni kukaNkulunkulu wethu

nina bantu baseGomora.

11

1:11
AmaH. 50:8
IzA. 15:8
Isaya 66:3
Jer. 6:20
14:12
Am. 5:21
Mika 6:6
“Iyini kimi imihlatshelo yenu eminingi na?”

usho uJehova;

“ngisuthile ngeminikelo yokushiswa yezinqama

nangeyamanoni amathole akhuluphalisiweyo;

negazi lezinkunzi nelamawundlu nelezimpongo

angithokozi ngalo.

12Lapho nifika ukubona ubuso bami,

ngubani okubize lokhu esandleni senu

ukuba ninyathele amagceke ami na?

13

1:13
Mal. 1:10
Ningabe nisaletha iminikelo eyize yempuphu;

impepho iyisinengiso kimi;

ezokwethwasa kwenyanga namasabatha nokubiza imihlangano

angivumi ububi kanye nemikhosi.

14Ezokwethwasa zenu kwenyanga nemikhosi yenu emisiweyo

kuyazondwa ngumphefumulo wami;

kungumthwalo phezu kwami,

ngikhathele ngukukuthwala.

15

1:15
IzA. 1:28
Isaya 59:3
Lapho nelula izandla zenu,

ngiyakufihla kini amehlo ami;

yebo, lapho nenza imikhuleko eminingi, angiyikuzwa;

izandla zenu zigcwele igazi.

16Gezani, nihlanzeke,

nisuse ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami,

niyeke ukwenza okubi.

17

1:17
Dut. 24:17
27:19
AmaH. 34:14
68:5
82:3
Am. 5:15
1 Pet. 3:11
Fundani ukwenza okuhle,

nifune ukwahlulela,

niqondise abacindezeli,

nahlulele izintandane,

nimele umfelokazi.

18

1:18
AmaH. 51:7
Isaya 43:25
44:22
Hez. 18:21
“Wozani-ke, sithethe indaba,”

usho uJehova;

“noma izono zenu zibomvu kakhulu,

ziyakuba mhlophe njengeqhwa;

noma zibomvu njengokububende,

ziyakuba njengoboya bezimvu.

19

1:19
Lev. 25:18
IzA. 1:33
Uma nivuma, nilalela,

niyakudla okuhle kwezwe;

20

1:20
Lev. 26:25
kepha uma nala, nihlubuka,

niyakudliwa yinkemba,”

ngokuba umlomo kaJehova ukhulumile.

21

1:21
Hos. 4:14
Yeka umuzi othembekileyo waphenduka,

waba yisifebe,

wena owawugcwele ukwahlulela!

Ukulunga kwakuhlezi khona,

kepha manje ababulali.

22

1:22
Hez. 22:18
Isiliva lakho seliphendukile amanyela;

iwayini lakho lixubene namanzi.

23

1:23
Eks. 22:22
Jer. 5:28
Hos. 9:15
Zak. 7:10
Izikhulu zakho ziyizihlubuki

nabangane bamasela;

bonke bathanda izipho, balandela imivuzo;

abahluleli izintandane,

nendaba yomfelokazi ayifinyeleli kubo.

24

1:24
Dut. 28:63
Ngalokho ithi iNkosi uJehova Sebawoti,

uMninimandla ka-Israyeli:

“E, ngiyakuzikhulula kwabamelene nami,

ngiziphindisele ezitheni zami,

25ngibuyisele isandla sami kuwe,

ngicwengisise impela amanyela akho,

ngisuse lonke ithini* lakho,

26

1:26
Hez. 21:27
ngibuyisele abahluleli bakho njengakuqala,

nabeluleki bakho njengasekuqaleni,

andukuba ubizwe ngokuthi uMuzi Wokulunga,

uMuzi Othembekileyo.”

27

1:27
Jer. 23:6
33:16
ISiyoni liyakuhlengwa ngokwahlulela

nabaphendukayo kulo ngokulunga.

28

1:28
AmaH. 1:6
92:9
Izihlubuki nezoni ziyakubhujiswa kanyekanye,

nabamshiyayo uJehova bayakuqedwa.

29

1:29
Hos. 4:13,19
“Yebo, bayakuba namahloni ngama-oki* enawanxanelayo,

niyangaze ngamasimu enawakhethayo.

30Ngokuba niyakuba njenge-oki*

elimaqabunga alo abunile,

nanjengensimu engenamanzi.

31

1:31
Jer. 4:4
Hez. 20:47
Am. 5:6
Abanamandla bayakuba njengefilakisi,*

nemisebenzi yabo njengenhlansi;

bayakusha bobabili kanyekanye,

akuyikubakho ocimayo.”